EIA คืออะไร มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ช่วยบอกด้วยได้มั้ยคะ

อยากรู้เกี่ยวกับ EIA ว่ามันคืออะไร ทราบคร่าว ๆ ว่าเป็นมาตรฐานอะไรสักอย่าง มีอะไรบ้างแต่ละอย่างคืออะไร ยกตัวอย่างเช่น ระบบมาตรฐาน ISO คือ ........... เช่น 1) ISO 14000 คือ ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 2) ISO 9000 คือ มาตรฐานของระบบการบริหารจัดการอย่างหนึ่งว่าด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ ให้ตอบออกมาในลักษณะนี้นะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะความคิดเห็นที่ 10

gra_z0507@hotmail.com (Guest)
18 มิ.ย. 2551 17:45
 1. <P>รับจ้างทำรายงาน EIA โครงการที่พักอาศัย คอนโด โรงแรม โรงพยาบาล</P>

  <P>สนใจติดต่อคุณนก 0814991439</P>ความคิดเห็นที่ 11

gra_z0507@hotmail.com (Guest)
18 มิ.ย. 2551 17:46
 1. <P>รับจ้างทำรายงาน EIA โครงการที่พักอาศัย คอนโด โรงแรม โรงพยาบาล</P>

  <P><BR>สนใจติดต่อคุณนก 0814991439<BR></P>ความคิดเห็นที่ 5

ninnam@hotmail.com (Guest)
19 ก.ย. 2549 11:01
 1. EIA (Environmental Impact Assessment) คือ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยการประเมิน 4 หัวข้อด้วยกัน คือ

  1. การประเมินผลกระทบทางกายภาพ

  2. การประเมินผลกระทบทางชีวภาพ

  3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

  4. คุณค่าคุณภาพชีวิตความคิดเห็นที่ 16

sun (Guest)
29 ก.ย. 2551 15:50
 1. C:Documents and SettingsAdministratorDesktopการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment, EIA).mhtความคิดเห็นที่ 4

ที (Guest)
31 ก.ค. 2549 09:49
 1. http://www.onep.go.th/eia/khonleage/khowleage.htmความคิดเห็นที่ 6

เอก (Guest)
16 ธ.ค. 2549 17:44
 1. Enterprise Application Integration : การรวม Application เข้าด้วยกันความคิดเห็นที่ 9

min (Guest)
21 ส.ค. 2550 00:55
 1. จาสอบแล้ว ยังไม่รู็เรื่องEIA เลยความคิดเห็นที่ 20

ต๊อดแต๊ก (tox_tax@hotmail.com) (Guest)
4 ก.พ. 2552 18:17
 1. ต่อจากข้างบนน่ะจ๊ะ

  เมื่อก่อนโครงการที่กำหนดจะมีเพียง 22โครงการ แต่ปัจจุบันมีถึง 34 โครงการ ซึ่งอย่ในระหว่างการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งหมดก็มี(ตามเว็บไซต์นี้น่ะhttp://www.onep.go.th/eia/eia34.pdf

  ถ้ามีอะรัยสงสัยก็ถามมาได้ตามอีเมลล์น่ะจ๊ะ
ความคิดเห็นที่ 19

ต๊อกแต๊ก (Guest)
4 ก.พ. 2552 18:07
 1. EIA ย่อมาจาก (Environmental Impact Assessment) คือ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  หากจะมีการจัดตั้งโครงการจะต้องมีการจัดทำรายงานEIAหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในทางด้านบวกและทางด้านลบจากการก่อสร้างหรือพัฒนาโครงการ ซึ่งในการศึกษาจะประกอบไปด้วยข้อมูลหลายๆด้านประกอบกัน เช่น พืชสัตว์ อากาศ สังคม เป็นต้น ในการศึกษาจะต้องแสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรต่างๆ รวมไปถึงการเสนอมาตรการในการป้องกัน และลดผลกระทบจากโครงการ
  ซึ่งประเด็นหลักในการศึกษาจะมี 4 ด้าน ได้แก่ 1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ภูมิสัณฐาน ดิน น้ำผิวดิน/น้ำใต้ดิน เสียง 2.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ เช่น สัตว์ พืช 3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เช่น น้ำดื่ม การคมนาคมขนส่ง ไฟฟ้า 4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต เช่น เศรษฐกิจ-สังคม สุนทรียภาพ ซึ่งแต่ละด้านล้วนมีความสำคัญเท่าๆกัน และโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเป็นอีก 1 ใน
  34 โครงการที่จะต้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)
ความคิดเห็นที่ 8

ย.ยุทธ (Guest)
21 เม.ย. 2550 10:42
 1. การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment, EIA) หมายถึง

  “การวิเคราะห์ผลกระทบจากโครงการหรือกิจการประเภทต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อม หรือสภาพแวดล้อมที่อาจจะมีผลกระทบต่อโครงการหรือกิจการนั้น ทั้งในทางบวกและทางลบ เพื่อเป็นการเตรียมการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขก่อนการตัดสินใจดำเนินโครงการหรือกิจการนั้นๆ”

  ความเป็นมา

  o พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 ได้ผ่านสภานิติบัญญัติออกมามีผลใช้บังคับและได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเป็นกฎหมายที่สมบูรณ์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518

  o

  o มีการเปลี่ยนจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 เป็นพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

  ประโยชน์ของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  o สามารถใช้ในการวางแผนการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและจะช่วยในการมองปัญหาต่างๆ ได้กว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิมที่มองเพียงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นประเด็นหลักอันก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมแก่ทรัพยากรธรรมชาติตามมา

  o ช่วยพิจารณาผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความรุนแรงจากการพัฒนาโครงการเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนั้นอย่างเหมาะสมก่อนดำเนินการ

  o สามารถแน่ใจว่าได้คาดการณ์ประเด็นปัญหาสำคัญอันเกิดขึ้นอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยเลือกมาตรการที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติและค่าใช้จ่ายน้อย

  o ช่วยเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุนหรือพัฒนาโครงการ การเตรียมแผนงาน แผนการเงินในการจัดการสิ่งแวดล้อมและสามารถใช้ผลการศึกษาเป็นข้อมูลที่จะให้ความกระจ่างต่อสาธารณชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรได้

  o เป็นแนวทางกำหนดแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่างๆ ทั้งที่เกิดขึ้นภายหลังได้มีการก่อสร้าง และดำเนินการ

  o เป็นหลักประกันในการใช้ทรัพยากรที่ยาวนาน (long-term sustainable development)ความคิดเห็นที่ 2

Tanname
13 พ.ค. 2549 12:35
 1. EIA = Electronic Industries Association 300ความคิดเห็นที่ 7

ED (Guest)
27 ก.พ. 2550 15:21
 1. ทำไมต้องทำ EIAความคิดเห็นที่ 1

pawnlife
12 พ.ค. 2549 21:59
 1. eai แนวไหนละคับ มันมีหลายตัว เอิ๊กๆ อีกอย่างถามให้มันน่าตอบหน่อย ขอความรู้ึคับ ไม่ใช้ไปขู่เขาความคิดเห็นที่ 17

boy_krid4@hotmail.com (Guest)
5 ต.ค. 2551 20:55
 1. ¡Ò÷ÓEIA ªèÇÂÃÑ¡ÉÒÊÔè§áÇ´ÅéÍÁä´éËÃ×ÍäËÁÍÂèÒ§ääѺความคิดเห็นที่ 18

boy_krid4@hotmail.com (Guest)
5 ต.ค. 2551 20:57
 1. การทำEIAช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมหรือไหมอย่างไรความคิดเห็นที่ 15

boom120@hotmail.com (Guest)
16 ก.ย. 2551 19:53
 1. usdgfjdhskgjhfdljghdfklความคิดเห็นที่ 12

au_envi@hotmail.com (Guest)
7 ส.ค. 2551 20:16
 1. รับเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ
  จัดทำรายงาน
  EIA และ IEE สำหรับโครงการที่พักอาศัย โรงแรม โรงพยาบาล ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรม 
  จัดทำในนามบริษัท ซึ่งมีใบอนุญาตจาก สผ.
  ให้เป็นผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
   
ความคิดเห็นที่ 13

au_envi@hotmail.com (Guest)
7 ส.ค. 2551 20:18
 1. รับเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ
  จัดทำรายงาน
  EIA และ IEE สำหรับโครงการที่พักอาศัย โรงแรม โรงพยาบาล ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรม 
  จัดทำในนามบริษัท ซึ่งมีใบอนุญาตจาก สผ.
  ให้เป็นผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  สนใจติดต่อ: ปนิฏฐา 0897989209
                    au_envi@hotmail.com
ความคิดเห็นที่ 14

555 (Guest)
20 ส.ค. 2551 14:05
 1. EIA มีความหมายที่กระจ่างกว่านี้อีกไหมค่ะความคิดเห็นที่ 45

houisjung@hotmail.com (Guest)
31 ม.ค. 2554 11:14
 1. EIA กับ ISO มันคนละอย่างเลยนะ
  EIA ใช้กับโครงการก่อสร้าง ... ตามเกณฑ์กฎหมายว่ากันไป
  ISO ใช้กับโรงงาน(ส่วนใหญ่) หรือองค์กร เป็นพวกมาตรฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรม มีหลาย Series ก็ว่ากันไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น