การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล

คืออยากให้ช่วยอธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงที่ทำไห้เกิดภาวะสมดุลเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะคับแล้วเค้าบอกว่ามีแบบฝึกหัดด้วยอ่ะคับ มันเป็นยังไงอ่ะคับ แล้วถ้าถ้ารู้เรือง การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ก็อธิบายทีนะครับความคิดเห็นที่ 4


29 พ.ค. 2551 15:33
 1. การแปลงเปลี่ยนที่ผันกลับได้ความคิดเห็นที่ 2

5 ก.ค. 2549 17:48
 1. การเปลี่ยนแปลงของสารต่าง ๆ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

  1. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีสารใหม่เกิดขึ้น องค์ประกอบของสาร ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่การเกิดสารละลาย และการเปลี่ยนสถานะของสาร

  2. การเปลี่ยนแปลงทางเคมี เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีสารใหม่เกิดขึ้น องค์ประกอบของสารเปลี่ยนแปลง ได้แก่การเกิดปฏิกิริยาเคมี ซึ่งยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ

  2.1ปฏิกิริยาเกิดสมบูรณ์ (complete reaction) เป็นปฏิกิริยาเคมีที่เกิดทิศทางเดียว สารตั้งต้นจะทำปฏิกิริยาเป็นสารผลิตภัณฑ์ แต่สารผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสารตั้งต้นได้ ใช้สัญลักษณ์ แทนการเปลี่ยนแปลง เช่น

  C(s) + O2(g) CO2(g)

  Zn(s) + HCl(aq) ZnCl(aq) + H2(g).

  2.2 ปฏิกิริยาเกิดไม่สมบูรณ์ (incomplete reaction) เป็นปฏิกิริยาที่เมื่อสารตั้งต้นทำปฏิกิริยาได้สารผลิตภัณฑ์ สารผลิตภัณฑ์สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นสารตั้งต้นได้อีก ไม่ว่าจะใช้เวลานานเท่าใด สารตั้งต้นจะไม่หมด ในระบบจึงมีสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์ ครบทุกชนิดใช้สัญลักษณ์


  Fe2+(aq) + Ag+(aq) Fe+3(aq) + Ag-(g)  ข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิกิริยาผันกลับได้

  1. ปฏิกิริยาผันกลับได้ ประกอบด้วย 2 ปฏิกิริยาย่อย คือ

  1.1 ปฏิกิริยาไปข้างหน้า

  1.2 ปฏิกิริยาย้อนกลับ

  2. ปฏิกิริยาย้อนกลับได้ ต้องเกิดขึ้นในระบบปิดเท่านั้น เช่น

  ในระบบเปิด CoCo3(s) CaO(s) + Co2(g)

  ในระบบปิด CoCo3(s) CaO(s) + Co2(g)  3. ในปฏิกิริยาผันกลับได้ เมื่ออัตราเร็วของปฏิกิริยาไปข้างหน้าเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาย้อน สมบัติต่าง ๆ ของระบบจงคงที่ ภาวะดังกล่าวเรียกว่า ภาวะสมดุล (Chemical equilibrium) ที่ภาวะนี้ถ้าสังเกตจากลักษณะภายนอกระบบจะได้แทนการเปลี่ยนแปลง แต่โมเลกุลของสารยังมีความคิดเห็นที่ 1

21 พ.ค. 2549 22:38
 1. เปลี่ยนความดันในกรณที่เป็นก๊าซ
  เพิ่มใความเข้มข้นความคิดเห็นที่ 3

11 ธ.ค. 2549 21:35
 1. สารชนิดหนึ่งจะละลายได้มากน้อยต่างกันเมื่ออุณหภุมิต่างกัน โดยปกติตัวทำลายที่ร้อนจะละลายสารได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น