พีระมิดปริศนา โครงงานของ นร. ประถมศึกษา
“พีระมิดปริศนา” ศิลปะในคณิตศาสตร์..ฝีมือนักเรียนคิดเอง ทำเอง

ชมจันทร์ ธาราหลักสูตรใหม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นผู้จัดทำมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้นั้น ได้เน้นให้นักเรียนได้คิดเอง ทำเอง ได้ฝึกปฏิบัติ ด้วยกระบวนการ

สืบเสาะหาความรู้ ได้มีการฝึกทำโครงงานเพื่อเน้นย้ำความเข้าใจและนำแนวคิดหลักการทฤษฎี

ต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้จากชั้นเรียนมาคิดค้นสร้างผลงานและได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง

โครงงาน “พีระมิดปริศนา” ผลงานของเด็กหญิงธนัญญา ธนาไชยสกุล (ขวัญ) เด็กหญิงเบญญาภา ฉัตรไพฑูรย์ (เบ) และเด็กหญิงบุญญาภร ฉัตรไพฑูรย์ (บู) นักเรียนชั้น ม. 1 โรงเรียนเซนต์เมรี่ จังหวัดอุดรธานี โดยมีคุณครูทิพวรรณ วงศ์ชัย เป็นที่ปรึกษา เป็นโครงงานหนึ่งที่ครูได้ใช้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางของ สสวท. ทั้งนี้ สาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานนี้ก็คือ “สมบัติและจำนวนนับ” และ “แบบรูปและความสัมพันธ์”


ความคิดเห็นที่ 1

บัวอื่น vcharkarn veditor
29 พ.ค. 2549 16:33

 1. โครงงานนี้เกิดขึ้นเพราะสมาชิกในกลุ่มได้เกิดความสนใจหลังจากที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับแบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวนและตัวเลข ซึ่งในเรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์นี้ยังมีแบบรูปทางคณิตศาสตร์อื่น ๆ ที่ควรจะศึกษาเพิ่มเติมอีก จึงได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการเพิ่มของจำนวนพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม วิเคราะห์แบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวน และเพื่อศึกษาศิลปะในคณิตศาสตร์
  จากการศึกษาถึงแบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวนพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมในแต่ละลำดับการต่อ พบว่า จำนวนพีระมิดที่ได้นั้น เกิดจากผลบวกของกำลังสองของจำนวนนับในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ผลต่างของจำนวนพีระมิดที่ได้นั้นยังมีความสัมพันธ์กัน โดยผลต่างครั้งแรกจะได้จำนวนที่เป็นตัวเลขยกกำลังสองเรียงตามลำดับจากน้อยไปหามาก ผลต่างครั้งที่สองจะได้จำนวนที่เป็นเลขคี่เรียงตามลำดับจากน้อยไปหามาก และผลต่างครั้งที่สามจะได้จำนวนที่มีค่าเท่ากันเป็น 2 ทุกจำนวน นอกจากนี้รูปพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมที่ต่อโดยใช้ไม้จิ้มฟันนั้นยังมีความงดงามทางศิลปะอีกด้วย
  เด็ก ๆ ทั้งสามคนได้มีการแบ่งหน้าที่กัน โดย ขวัญ ทำหน้าที่ศึกษาหลักการและวิธีการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ จัดหาและเตรียมอุปกรณ์ที่จะทำเป็นผลงาน เช่น ไม้จิ้มฟัน กาว ฟิวเจอร์บอร์ด และประดิษฐ์พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมรูปที่ 1 เบ ก็ช่วยศึกษาหลักการและวิธีการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ ประดิษฐ์พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมรูปที่ 2 ส่วน บู นั้น ได้ศึกษาหนังสือคณิตศาสตร์เกี่ยวกับแบบรูปและความสัมพันธ์ เพื่อนำมาเป็นความรู้เสริมในการทำโครงงานนี้ และประดิษฐ์พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมรูปที่ 3ความคิดเห็นที่ 2

บัวอื่น vcharkarn veditor
29 พ.ค. 2549 16:34

 1. หลังจากนั้นทุกคนในกลุ่มก็ได้ช่วยกันประดิษฐ์พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมรูปที่ 4 และ 5 ให้เสร็จ แล้วช่วยกันวิเคราะห์แบบรูปและความสัมพันธ์ของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมที่ได้ ตั้งแต่รูปที่ 1 – รูปที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานโครงงานและนำเสนอผลงาน
  ขวัญ เล่าว่า “เราเรียนสมการเชิงเส้น จึงเกิดความสงสัยว่าทำอย่างไรเนื้อหาที่เราเรียนจะทำให้เป็นรูปธรรมเข้าได้ได้ง่าย ๆ เลยลองช่วยกันออกแบบขึ้นมา พบว่า ถ้าทำเป็นรูปพีระมิดจะเห็นชัดเจน เป็น 3 มิติ แต่ปัญหาที่พบก็คือถ้าติดไม้จิ้มฟันพลาด ก็จะต่อขึ้นไปไม่ได้ ต้องทำใหม่หมดเลย และกาวก็ติดมือด้วย การทำโครงงานนี้ช่วยให้เรามีความปราณีตมากขึ้น ได้แบ่งงานกันทำ เข้าใจเนื้อหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวมากขึ้น”
  เบ เสริมว่า “การทำโครงงานนี้ทำให้ได้ศึกษาการเพิ่มจำนวนของพีระมิด ได้เข้าใจถึงการเพิ่มจำนวนของจำนวนนับ และได้ความรู้ทางศิลปะ แต่เวลาที่ศึกษาจากรูปพีระมิดที่ทำขึ้นต้องคอยระวังพอสมควร เพราะถ้าเกิดชนแรง ๆ รูปพีระมิดก็จะหักได้”
  เหมือนกับที่ บู บอกว่า “เวลาที่ติดไม้จิ้มฟัน ต้องคอยระวังให้ติดตรง ๆ เพราะถ้าไม่ตรงเมื่อไหร่ก็ต้องทำใหม่ ประโยชน์ที่ได้จากการทำโครงงานนี้ก็คือเราได้ผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะ ได้เกิดความสามัคคีในกลุ่ม”
  สรุปว่าในการทำโครงงานเรื่องนี้ ทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ด้วยตนเองร่วมกับสมาชิก ในกลุ่ม ทำให้เกิดความเข้าใจเรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินกับศิลปะทางคณิตศาสตร์ที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นเอง
  คุณครูทิพวรรณ วงศ์ชัย คุณครูคณิตศาสตร์คนเก่งที่จบการศึกษาสาขาวิชาสถิติมาโดยตรง กล่าวถึงการสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงานว่า เนื้อหาในหลักสูตรคณิตศาสตร์เรื่องใหม่ ก็คือ สมการ แบบรูปและความสัมพันธ์ จึงให้นักเรียนได้จัดทำโครงงานคณิตศาสตร์กันขึ้นมาเองตามความสนใจของแต่ละกลุ่ม นักเรียนได้ใช้ความคิดของตนเอง ได้แลกเปลี่ยนความคิดในกลุ่ม การสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงานจะทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ลึกซึ้งมากขึ้น
  คุณครูทิพวรรณได้เล่าถึงเทคนิคการสอนของตนเองว่า ตอนนี้หลักสูตรใหม่ที่ สสวท. และกระทรวงศึกษาธิการจัดทำขึ้นต้องการให้นักเรียนคิดค้นด้วยตัวเอง จึงจะให้นักเรียนได้ทำผลงานของตัวเองมากขึ้น มีการนำเสนอ ในแต่ละบทเรียนจะมีใบงาน ชิ้นงานให้ทำ ถ้าเป็นงานกลุ่มก็จะให้ทำโครงงานคณิตศาสตร์ไปเลย และเน้นให้นักเรียนทำสื่อประกอบการเรียนด้วยตัวเอง ให้เขาเรียนได้อย่างสนุกสนาน
  “คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ทุกอย่าง เป็นวิชาที่มีเหตุผลในตัวเอง จากประสบการณ์การสอนพบว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอคือพื้นฐานความรู้ของนักเรียนแต่ละคนไม่เท่ากัน ต้องปรับพื้นฐาน และสอนซ่อมเสริมสำหรับเด็กที่เรียนไม่ทันเพื่อน”ความคิดเห็นที่ 3

บัวอื่น vcharkarn veditor
29 พ.ค. 2549 16:35

 1. แถมอีกรูปความคิดเห็นที่ 8

Pong-Pong (Guest)
11 มี.ค. 2551 12:22
 1. <P>ความคิดสร้างสรรค์ดีครับ</P>ความคิดเห็นที่ 11

อ้น (Guest)
14 มิ.ย. 2551 14:17
 1. <P>สวยมากเลยนะคะ</P>

  <P>&nbsp;</P>ความคิดเห็นที่ 12

ปลา (Guest)
14 มิ.ย. 2551 15:41
 1. พีระมิดเก๋ไก๋ดีมากเลยคะความคิดเห็นที่ 13

กุ๊กไก่ (Guest)
14 มิ.ย. 2551 15:44
 1. <P><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">คนทำไม่น่ารักเลย&nbsp; แต่พีระมิดก็สวยแปลกตาดีเหมือนกันคะ</FONT></P>

  <P>ยอดสุดๆไปเลยคะ</P>ความคิดเห็นที่ 14

ลูกหมี (Guest)
14 มิ.ย. 2551 15:47
 1. <P>ดีจังเลยค่ะ&nbsp; ชอบมากค่ะ&nbsp; อยากให้ทำให้ดูอีกนะคะ สวย สวย สวย มากเลยละค่ะ</P>

  <P>คิดถึงนุ่นจัง อยากใหนุ่นเห็นจังเลย&nbsp; สวยแบนี้ ขอชมก่อน</P>ความคิดเห็นที่ 15

งาดำ (Guest)
14 มิ.ย. 2551 15:48
 1. ผมว่าไม่ค่อยสวยเลยนะคับความคิดเห็นที่ 16

jooy_565@hotmail.com (Guest)
1 ก.ค. 2551 10:39
 1. รูปพีระมิดสวยจัง
ความคิดเห็นที่ 18

001 (Guest)
19 ส.ค. 2551 19:14
 1. สวยดีค่ะความคิดเห็นที่ 19

โอยุ
26 ส.ค. 2551 22:20
 1. ยอดเยี่ยมครับ
ความคิดเห็นที่ 20

nasapooh_kikty@hotmail.com (Guest)
1 ก.ย. 2551 11:19
 1. รูปพิระมิดสุดยอดเลย ทำยังไงหรออยากรู้วิธีการจังเลย  และช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย นำไม้มารีไซเคริล์มาดัดแปลงเป็นพิระมิด  สุดยอลเลย *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  รับไปเลย 10 คะแนน เย้ ได้คะแนนเต็ม *** ได้เกรด 4 เลย แบบนี้***ความคิดเห็นที่ 21

or-555@hotmail.com (Guest)
30 พ.ย. 2551 21:19
 1. คนทำซ้ายสุดตอนนี้หน้ายังกับนางฟ้าเลยคับ
ความคิดเห็นที่ 24

hnung_2129@windowslive.com (Guest)
7 มี.ค. 2552 14:35
 1. อยากรู้พื้นที่สามเหลี่ยมที่บอกความยาวด้านมาแต่ไม่บอกความสูงจังถ้าใครรู้สูตรบอกด้วยนะคะ
ความคิดเห็นที่ 25

builz
7 มี.ค. 2552 19:39
 1. a b c  คือ ความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยม

  พท. คือ
  รากที่สองของ s[s-a][s-b][s-c]
  โดยที่ s = a+b+c หาร 2

  (ผิดพลาดก้อขอ อภัย เรียนมานานแระ แหะๆ)
ความคิดเห็นที่ 26

pansy@cat.hot.mail.com. (Guest)
17 ก.ย. 2552 13:35
 1. เก่งจังเลย
ความคิดเห็นที่ 33

zomza (Guest)
2 พ.ย. 2553 15:05
 1. ก้องั้นๆอ่าไม่เหงรุเรือ่งเลยอ่าเอามาลงทามไมอ่ากะจอกความคิดเห็นที่ 34

เดก บ.ม.ที่กะลังทำโครงงานปิรามิก (Guest)
16 พ.ย. 2553 21:08
 1. งงอ่าคับงงความคิดเห็นที่ 35

na_zaza2008@hohtmail.com (Guest)
8 ธ.ค. 2553 15:46
 1. *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น