วิชาการดอทคอม ptt logo

พีระมิดปริศนา โครงงานของ นร. ประถมศึกษา

โพสต์เมื่อ: 16:32 วันที่ 29 พ.ค. 2549         ชมแล้ว: 108,350 ตอบแล้ว: 43
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป

“พีระมิดปริศนา” ศิลปะในคณิตศาสตร์..ฝีมือนักเรียนคิดเอง ทำเอง
ชมจันทร์ ธารา

หลักสูตรใหม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นผู้จัดทำมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้นั้น ได้เน้นให้นักเรียนได้คิดเอง ทำเอง ได้ฝึกปฏิบัติ ด้วยกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ ได้มีการฝึกทำโครงงานเพื่อเน้นย้ำความเข้าใจและนำแนวคิดหลักการทฤษฎี
ต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้จากชั้นเรียนมาคิดค้นสร้างผลงานและได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง
โครงงาน “พีระมิดปริศนา” ผลงานของเด็กหญิงธนัญญา ธนาไชยสกุล (ขวัญ) เด็กหญิงเบญญาภา ฉัตรไพฑูรย์ (เบ) และเด็กหญิงบุญญาภร ฉัตรไพฑูรย์ (บู) นักเรียนชั้น ม. 1 โรงเรียนเซนต์เมรี่ จังหวัดอุดรธานี โดยมีคุณครูทิพวรรณ วงศ์ชัย เป็นที่ปรึกษา เป็นโครงงานหนึ่งที่ครูได้ใช้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางของ สสวท. ทั้งนี้ สาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานนี้ก็คือ “สมบัติและจำนวนนับ” และ “แบบรูปและความสัมพันธ์”


บัวอื่น
ร่วมแบ่งปัน953 ครั้ง - ดาว 395 ดวง

จำนวน 30 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 29 พ.ค. 2549 (16:33)


34795
โครงงานนี้เกิดขึ้นเพราะสมาชิกในกลุ่มได้เกิดความสนใจหลังจากที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับแบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวนและตัวเลข ซึ่งในเรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์นี้ยังมีแบบรูปทางคณิตศาสตร์อื่น ๆ ที่ควรจะศึกษาเพิ่มเติมอีก จึงได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการเพิ่มของจำนวนพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม วิเคราะห์แบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวน และเพื่อศึกษาศิลปะในคณิตศาสตร์

จากการศึกษาถึงแบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวนพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมในแต่ละลำดับการต่อ พบว่า จำนวนพีระมิดที่ได้นั้น เกิดจากผลบวกของกำลังสองของจำนวนนับในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ผลต่างของจำนวนพีระมิดที่ได้นั้นยังมีความสัมพันธ์กัน โดยผลต่างครั้งแรกจะได้จำนวนที่เป็นตัวเลขยกกำลังสองเรียงตามลำดับจากน้อยไปหามาก ผลต่างครั้งที่สองจะได้จำนวนที่เป็นเลขคี่เรียงตามลำดับจากน้อยไปหามาก และผลต่างครั้งที่สามจะได้จำนวนที่มีค่าเท่ากันเป็น 2 ทุกจำนวน นอกจากนี้รูปพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมที่ต่อโดยใช้ไม้จิ้มฟันนั้นยังมีความงดงามทางศิลปะอีกด้วย

เด็ก ๆ ทั้งสามคนได้มีการแบ่งหน้าที่กัน โดย ขวัญ ทำหน้าที่ศึกษาหลักการและวิธีการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ จัดหาและเตรียมอุปกรณ์ที่จะทำเป็นผลงาน เช่น ไม้จิ้มฟัน กาว ฟิวเจอร์บอร์ด และประดิษฐ์พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมรูปที่ 1 เบ ก็ช่วยศึกษาหลักการและวิธีการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ ประดิษฐ์พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมรูปที่ 2 ส่วน บู นั้น ได้ศึกษาหนังสือคณิตศาสตร์เกี่ยวกับแบบรูปและความสัมพันธ์ เพื่อนำมาเป็นความรู้เสริมในการทำโครงงานนี้ และประดิษฐ์พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมรูปที่ 3

บัวอื่น
ร่วมแบ่งปัน953 ครั้ง - ดาว 395 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 29 พ.ค. 2549 (16:34)


34796
หลังจากนั้นทุกคนในกลุ่มก็ได้ช่วยกันประดิษฐ์พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมรูปที่ 4 และ 5 ให้เสร็จ แล้วช่วยกันวิเคราะห์แบบรูปและความสัมพันธ์ของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมที่ได้ ตั้งแต่รูปที่ 1 – รูปที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานโครงงานและนำเสนอผลงาน

ขวัญ เล่าว่า “เราเรียนสมการเชิงเส้น จึงเกิดความสงสัยว่าทำอย่างไรเนื้อหาที่เราเรียนจะทำให้เป็นรูปธรรมเข้าได้ได้ง่าย ๆ เลยลองช่วยกันออกแบบขึ้นมา พบว่า ถ้าทำเป็นรูปพีระมิดจะเห็นชัดเจน เป็น 3 มิติ แต่ปัญหาที่พบก็คือถ้าติดไม้จิ้มฟันพลาด ก็จะต่อขึ้นไปไม่ได้ ต้องทำใหม่หมดเลย และกาวก็ติดมือด้วย การทำโครงงานนี้ช่วยให้เรามีความปราณีตมากขึ้น ได้แบ่งงานกันทำ เข้าใจเนื้อหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวมากขึ้น”

เบ เสริมว่า “การทำโครงงานนี้ทำให้ได้ศึกษาการเพิ่มจำนวนของพีระมิด ได้เข้าใจถึงการเพิ่มจำนวนของจำนวนนับ และได้ความรู้ทางศิลปะ แต่เวลาที่ศึกษาจากรูปพีระมิดที่ทำขึ้นต้องคอยระวังพอสมควร เพราะถ้าเกิดชนแรง ๆ รูปพีระมิดก็จะหักได้”

เหมือนกับที่ บู บอกว่า “เวลาที่ติดไม้จิ้มฟัน ต้องคอยระวังให้ติดตรง ๆ เพราะถ้าไม่ตรงเมื่อไหร่ก็ต้องทำใหม่ ประโยชน์ที่ได้จากการทำโครงงานนี้ก็คือเราได้ผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะ ได้เกิดความสามัคคีในกลุ่ม”

สรุปว่าในการทำโครงงานเรื่องนี้ ทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ด้วยตนเองร่วมกับสมาชิก ในกลุ่ม ทำให้เกิดความเข้าใจเรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินกับศิลปะทางคณิตศาสตร์ที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นเอง

คุณครูทิพวรรณ วงศ์ชัย คุณครูคณิตศาสตร์คนเก่งที่จบการศึกษาสาขาวิชาสถิติมาโดยตรง กล่าวถึงการสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงานว่า เนื้อหาในหลักสูตรคณิตศาสตร์เรื่องใหม่ ก็คือ สมการ แบบรูปและความสัมพันธ์ จึงให้นักเรียนได้จัดทำโครงงานคณิตศาสตร์กันขึ้นมาเองตามความสนใจของแต่ละกลุ่ม นักเรียนได้ใช้ความคิดของตนเอง ได้แลกเปลี่ยนความคิดในกลุ่ม การสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงานจะทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ลึกซึ้งมากขึ้น

คุณครูทิพวรรณได้เล่าถึงเทคนิคการสอนของตนเองว่า ตอนนี้หลักสูตรใหม่ที่ สสวท. และกระทรวงศึกษาธิการจัดทำขึ้นต้องการให้นักเรียนคิดค้นด้วยตัวเอง จึงจะให้นักเรียนได้ทำผลงานของตัวเองมากขึ้น มีการนำเสนอ ในแต่ละบทเรียนจะมีใบงาน ชิ้นงานให้ทำ ถ้าเป็นงานกลุ่มก็จะให้ทำโครงงานคณิตศาสตร์ไปเลย และเน้นให้นักเรียนทำสื่อประกอบการเรียนด้วยตัวเอง ให้เขาเรียนได้อย่างสนุกสนาน

“คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ทุกอย่าง เป็นวิชาที่มีเหตุผลในตัวเอง จากประสบการณ์การสอนพบว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอคือพื้นฐานความรู้ของนักเรียนแต่ละคนไม่เท่ากัน ต้องปรับพื้นฐาน และสอนซ่อมเสริมสำหรับเด็กที่เรียนไม่ทันเพื่อน”

บัวอื่น
ร่วมแบ่งปัน953 ครั้ง - ดาว 395 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 29 พ.ค. 2549 (16:35)


34797
แถมอีกรูป

บัวอื่น
ร่วมแบ่งปัน953 ครั้ง - ดาว 395 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 10 ก.ย. 2550 (15:56)
ก้อเปนอีกสิ่งที่ใช้ได้น่ารักดี
ZiaN_zZa26@hotmail.com (IP:58.9.93.235)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 25 พ.ย. 2550 (09:46)
ดี
ดีม (IP:58.147.44.82)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 5 ม.ค. 2551 (16:39)
พีระมิดสวยค่ะ
พีระมิดแหหห่ (IP:125.24.101.224)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 11 มี.ค. 2551 (12:22)
<P>ความคิดสร้างสรรค์ดีครับ</P>
Pong-Pong (IP:203.157.72.214)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 14 มิ.ย. 2551 (14:17)
<P>สวยมากเลยนะคะ</P>

<P>&nbsp;</P>
อ้น (IP:118.172.229.40)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 14 มิ.ย. 2551 (15:41)
พีระมิดเก๋ไก๋ดีมากเลยคะ
ปลา (IP:118.172.228.211)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 14 มิ.ย. 2551 (15:44)
<P><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">คนทำไม่น่ารักเลย&nbsp; แต่พีระมิดก็สวยแปลกตาดีเหมือนกันคะ</FONT></P>

<P>ยอดสุดๆไปเลยคะ</P>
กุ๊กไก่ (IP:118.172.228.211)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 14 มิ.ย. 2551 (15:47)
<P>ดีจังเลยค่ะ&nbsp; ชอบมากค่ะ&nbsp; อยากให้ทำให้ดูอีกนะคะ สวย สวย สวย มากเลยละค่ะ</P>

<P>คิดถึงนุ่นจัง อยากใหนุ่นเห็นจังเลย&nbsp; สวยแบนี้ ขอชมก่อน</P>
ลูกหมี (IP:118.172.228.211)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 14 มิ.ย. 2551 (15:48)
ผมว่าไม่ค่อยสวยเลยนะคับ
งาดำ (IP:118.172.228.211)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 1 ก.ค. 2551 (10:39)

รูปพีระมิดสวยจัง


jooy_565@hotmail.com (IP:118.173.230.105)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18 19 ส.ค. 2551 (19:14)
สวยดีค่ะ
001 (IP:58.9.37.32)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 19 26 ส.ค. 2551 (22:20)

ยอดเยี่ยมครับ


โอยุ
ร่วมแบ่งปัน129 ครั้ง - ดาว 0 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 20 1 ก.ย. 2551 (11:19)
รูปพิระมิดสุดยอดเลย ทำยังไงหรออยากรู้วิธีการจังเลยและช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย นำไม้มารีไซเคริล์มาดัดแปลงเป็นพิระมิดสุดยอลเลย *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-รับไปเลย 10 คะแนน เย้ ได้คะแนนเต็ม *** ได้เกรด 4 เลย แบบนี้***
nasapooh_kikty@hotmail.com (IP:125.24.151.207)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 21 30 พ.ย. 2551 (21:19)

คนทำซ้ายสุดตอนนี้หน้ายังกับนางฟ้าเลยคับ


or-555@hotmail.com (IP:222.123.8.205)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 24 7 มี.ค. 2552 (14:35)

อยากรู้พื้นที่สามเหลี่ยมที่บอกความยาวด้านมาแต่ไม่บอกความสูงจังถ้าใครรู้สูตรบอกด้วยนะคะ


hnung_2129@windowslive.com (IP:202.44.130.23)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 25 7 มี.ค. 2552 (19:39)

a b c  คือ ความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยม

พท. คือ
รากที่สองของ s[s-a][s-b][s-c]
โดยที่ s = a+b+c หาร 2

(ผิดพลาดก้อขอ อภัย เรียนมานานแระ แหะๆ)


builz
ร่วมแบ่งปัน12 ครั้ง - ดาว 49 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 26 17 ก.ย. 2552 (13:35)

เก่งจังเลย


pansy@cat.hot.mail.com. (IP:203.172.210.90)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 27 25 ธ.ค. 2552 (17:58)

สุดยอด


^^^**** (IP:110.164.232.20)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 28 27 ธ.ค. 2552 (15:02)
ไม่มีวิธีการทำเหรอ
มีไหม
ขอหน่อย
ด่วน
ojt8y[ (IP:117.47.205.108)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 29 21 ม.ค. 2553 (14:44)
สวยมากเลยค่ะ
noinee
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 33 2 พ.ย. 2553 (15:05)
ก้องั้นๆอ่าไม่เหงรุเรือ่งเลยอ่าเอามาลงทามไมอ่ากะจอก
zomza (IP:124.121.88.171)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 34 16 พ.ย. 2553 (21:08)
งงอ่าคับงง
เดก บ.ม.ที่กะลังทำโครงงานปิรามิก (IP:182.52.210.96)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 35 8 ธ.ค. 2553 (15:46)
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
na_zaza2008@hohtmail.com (IP:110.168.34.26)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 36 26 ก.พ. 2554 (10:01)
ดิฉันอยากได้รายงาน เรื่อง พีระมิดของน้องๆนะจะได้ไหม
so_good17@hotmail.com (IP:1.46.136.175)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 37 29 ก.ค. 2554 (09:05)
สวยมากครับ สวยทั้งคนทำเลย
panzer12366@hotmail.com (IP:182.93.190.14)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 38 22 ส.ค. 2554 (15:17)
ดีคะ ได้คามรู้ดี
noi_love087@hotmail.com (IP:202.91.19.169)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 43 20 ก.ค. 2556 (15:37)
สวมมากเลยคะ ขอเอาไปทำทำโครงงานคณิตหน่อยนะคะ
รักเขาเท่า ที่ฉันรักเธอ (IP:101.51.148.253)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม