สสวท. ประชุมปฏิบัติการครูผู้นำประจำศูนย์การอบรมทางไกล ครั้งที่ 2

สสวท. ประชุมปฏิบัติการครูผู้นำประจำศูนย์การอบรมทางไกล ครั้งที่ 2ศ. ดร. สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. จะดำเนินโครงการอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบทางไกล ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (อีทีวี) ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นกิจกรรมที่ให้นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด การแก้ปัญหาและสร้างเจตคตที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียน โดยตั้งเป้าหมายไว้สำหรับครั้งที่ 2 นี้ว่าจะมีครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกสังกัดทั่วประเทศ ได้รับการอบรมด้วยระบบทางไกล ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (อีทีวี) ที่โรงเรียนซึ่งเป็นศูนย์การอบรมจำนวน 120 ศูนย์ ศูนย์การอบรม ละประมาณ 20 คน จำนวนทั้งหมด 2,400 คน ทั้งนี้ สสวท. จะเชิญครูผู้นำประจำศูนย์การอบรมครูทางไกล ทั้ง 120 ศูนย์ มาเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเพื่ทำความเข้าใจด้านเนื้อหาสาระ วิธีการวัดผลประเมินผล และวิธีดำเนินการอบรม ในวันที่ 26-29 มิถุนายน 2549 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพมหานครสำหรับครูผ้สอนที่สนใจเข้ารับการอบรมการอบรมทางไกล สามารถสมัครได้ที่โรงเรียนที่เป็นศูนย์การอบรมในเขตการศึกษาพื้นที่การศึกษาของท่าน รายละเอียดใน www.ipst.ac.th
21 มิ.ย. 2549 14:24
0 ความเห็น
1489 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น