ข้อสอบ สสวท.

มาเฉลยข้อสอบสสวท. เคมีกัน


ความคิดเห็นที่ 64

tung (Guest)
16 ธ.ค. 2551 16:07
 1. ขอตอบข้อเคมีนิวเคลียร์หน่อย

  11 จงพิจารณาข้อสรุปเกี่ยวกับปฎิกิริยานิวเคลียร์ต่อไปนี้

  ก. ก่อให้เกิดไอโซโทปที่ไม่เสถียร
  ข. การลดความเร็วหรือปริมาณนิวตรอน เป็นการลดความรุนแรงของปฎิกิริยา
  ค. ปฎิกิริยาฟิชชันและฟิวชันเป็นปฎิกิริยาลูกโซ๋
  ง. ปฎิกิริยาฟิวชันมีความรุนแรงกว่าฟิชชัน

  ข้อใดถูกต้อง
  1. กข
  2. คง
  3. กขง
  4. กขคง

  ก.ผิดเพราะตัวที่เสถียรที่สุดคือFeนั่นคือปฏิกิริยาฟิวชันจะทำให้เลขอะตอมเข้าใกล้Feส่วนฟิชชั่นก็ได้ธาตุที่ตัวเล็กลงที่เลขอะตอมเข้าใกล้Feเช่นกัน
  ข.ก็ผิดเพราะการลดปริมาณนิวตรอนหรือความเร็วนิวตรอนทำให้ลดความรุนแรงของปฏิกิริยาฟิชชันเท่านั้นแต่ถ้ามองเฉพาะฟิชชั่นก็okล่ะนะ
  ค.ผิดอีกแล้วเพราะลูกโซ่เกิดเฉพาะฟิชชั่น
  ง.ถูกข้อเดียงล่ะมั่งนี่-รุนแรงกว่าเพราะเกิดที่อุณหภูมิสูงกว่าฟิชชั่นมากๆๆและในปัจจุบันยังไม่มีมนุษย์ผู้ใดควบคุมมันได้การทดลองฟิวชั่นที่เกิดจากมนุษย์ก็ระเบิดไฮโดรเจนไงไม่เห็นใครจะคุมมันได้เลยแต่ฟิวชั่นในเตาปฏิกรณ์ก็พอคุมได้อ่ะนะ

  จากความรู้ที่มีน้อยนิดก็คาดว่าจะเป็นดังนี้ล่ะ
ความคิดเห็นที่ 41

GFK vcharkarn veditor
13 ก.ค. 2549 19:28
 1. อยากให้เอาโจทย์มาลงอีกความคิดเห็นที่ 54

xx
17 ก.ค. 2549 07:55
 1. Na=23 ,Mg=24 ,C=12,O=16

  มวลของผสม(Na2CO3+MgCO3)=7.63 g.

  ทำปฏิกิริยากับ exess HCl ได้ CO2 1.67 L,1.24 atn ที่ 26 องศาเซลเซียส มวลของ Na2CO3 =?%  ให้มวลของ Na2CO3 = x g.

  ดังนั้นมวลของMgCO3=7.63-x g  เมื่อ Na2CO3+2HCl..........>CO2 +2NaCl+H2O

  molNa2CO3 /mol CO2 =1/1

  molNa2CO3 = mol CO2

  molNa2CO3 = mass Na2CO3/molarmass Na2CO3 =x/106 mol =mol CO2...............................1  เมื่อ MgCO3+2HCl..........>CO2 +MgCl2+H2O

  molMgCO3 = mass MgCO3/molarmass MgCO3 =(7.63-x)/84 mol =mol CO2...................................2  mol ของCO2จากปฏิกิริยาเคมี = PV/RT  ดังนั้นmolCO2 จาก(1)+molCO2 จาก(2)=PV/RT

  (x/106)+(7.63-x)/84 =PV/RT

  (84x+808.78-106x)/(84)(106) =(1.24)(1.67)/(0.08)(299)

  x = 4.38 g.= mass of Na2CO3  %Na2CO3 = (4.38)(100)/(7.63) = 57.4 %ความคิดเห็นที่ 45

xx
15 ก.ค. 2549 19:20
 1. ก ถูก

  ข ถูก

  ค น่าจะผิด ฟิวชัน ไม่เกิด chain reaction ต้องใช้ความร้อนมากๆ มันจึงจะรวมตัวกัน (100ล้านองศาเซลเซียส)  ถ้าปริมาณความร้อนที่เกิดคือความรุนแรง

  ง ถูก  คำตอบน่าจะเป็น 3ความคิดเห็นที่ 44

GFK vcharkarn veditor
15 ก.ค. 2549 14:25
 1. ข้อ 11  ก. ถูก แล้วก็ ค. ก็ ถูก  ดูตัวเลือก 1 ก/ข. มี ก. แต่ไม่มี ค. งั้นไม่ใช่ข้อนี้ เหอๆ  2. ค/ง. มี ก. แต่ไม่มี ก. ไม่ใช่ข้อนี้แน่ๆ  3. ก/ข/ง. มี ก. แต่ไม่มี ค. ไม่ใช่อีก กริ กริ กริ  เลือกข้อ 4. ก/ข/ค/ง. ซะเลย 555+ความคิดเห็นที่ 48

GFK vcharkarn veditor
16 ก.ค. 2549 07:00
 1. รู้สึกว่า ข้อสอบจะมีรูปแบบเฉพาะนะ คือ  ข้อที่ i .......บ่นๆ...... จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้  ก. ....???....@@@ ....

  ข. ...........................

  ค. ...........................

  ง. ...........................  ข้อใดสรุปถูกต้อง  1. .......

  2. .......

  3. .......

  4. .......ความคิดเห็นที่ 49

xx
16 ก.ค. 2549 10:07
 1. มีทั้ง PCl3 และ PCl5

  ขึ้นอยู่กับ ปริมาณของ Cl2 ที่เข้าทำปฏิกิริยาว่ามากขนาดไหน  ก็น่าจะถูกทั้ง หมดนะ

  อยู่ที่มุมมองของผู้ตรวจ  บางคนอาจมองว่า ถ้ามี ACl3 ก็ไม่ควรมี ACl5 ก็จะเฉลยข้อ ค  ข้อสอบข้อนี้ ข้อมูลน้อยไปหน่อย ที่จะบอกว่าควรเกิด ACl3 หรือ ACl5ความคิดเห็นที่ 32

xx (Guest)
12 ก.ค. 2549 17:22
 1. 4. เหตุใดอิเลกตรอนในออร์บิทัลเดียวกันจึงต้องเขียนให้มีทิศทางการหมุนตรงกันข้าม

  ก. เพื่อให้เกิดความแตกต่างที่สามารถระบุได้ว่าเป็นอิเล็กตรอนตัวที่ 1 2 3 ...

  ข. เพื่อให้เกิดความเสถียร

  ค. เพื่อให้เกิดการหักล้างกันของสนามแม่เหล็ก

  ง. เพื่อลดแรงผลักของอิเลกตรอน  ข้อใดถูกต้อง

  1 ก

  2 ข ค

  3 ข ค ง

  4. ถูกทุกข้อ  ข้อ 3 น่าจะถูกนะความคิดเห็นที่ 33

xx (Guest)
12 ก.ค. 2549 17:25
 1. 5. ลำดับสีของเส้นสเปกตรัม 1 2 3 ในข้อใดถูกต้อง  1. น้ำเงิน เหลือง เขียว

  2. แดง เหลือง เขียว

  3. แดง เขียว น้ำเงิน

  4. น้ำเงิน เหลือง แดง  แล้วข้อ 3 ทำไมไม่ถูกล่ะครับ

  การเรียงลำดับมีหลายแบบอะครับความคิดเห็นที่ 29

xx (Guest)
12 ก.ค. 2549 17:03
 1. จากคหที่2  2) พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้  ก. อะตอมมีหลายระดับพลังงาน

  น่าจะเป็น อิเลกตรอนรอบอะตอมมีหลายระดับพลังงาน นะความคิดเห็นที่ 30

xx (Guest)
12 ก.ค. 2549 17:10
 1. ถ้าเป็นงั้นแล้ว

  ก ข ค น่าจะถูก

  หรือไม่ก็ ข ค ถูก ก็ไม่มีคำตอบ

  ข้อ ง พบในสมัยของเดอบรอยด์ แต่โชดิงเงอร์เอาไปใช้ รวมทั้งเอาแนวคิดของ โบร์ และไฮเซนเบิกร์ไปใช้ด้วยความคิดเห็นที่ 31

xx (Guest)
12 ก.ค. 2549 17:15
 1. 3) การจัดเรียงอิเลกตรอนใน 2p ออร์บิทัลเป็นยังไง  p orbital เป็น orbital ที่ degenracy กัน หมายความว่ามีพลังงานเท่ากัน สำหรับ 2p orbital การเติมอิเลกตรอนใน 2p ต้อง half fill ก่อน เมื่อ อิเลกตรอนเหลือถึงจะ full fill และสปินตรงข้ามกัน

  ผมไม่เห็นตัวเลือกเลยไม่รู้จะตอบข้อไหนความคิดเห็นที่ 34

xx (Guest)
12 ก.ค. 2549 17:59
 1. ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15  6. ***(ยากนิด) ธาตุ A B C D มีเลขอะตอม 12 17 19 38 และมีข้อมูลให้พิจารณาดังนี้

  ก. แนวโน้มการเกิดเป็นไอออนลบ B>C>A>D

  ข. แนวโน้มการเกิดเป็นไอออนบวก D>A>C>B

  ค. แนวโน้มการเกิดเป็นไอออนบวก C>D>A>B

  ง. แนวโน้มการเกิดเป็นไอออนลบ B>A>D>C  ข้อใดสรุปถูกต้อง

  1. ก และ ข

  2. ข และ ค

  3. ค และ ง

  4. ก และ ค  ลองแยกเปน shell ก่อน

  A = 2 8 2

  B = 2 8 7

  C = 2 8 8 1

  D = 2 8 18 8 2  การเป็นไอออนลบนั้น 2 เป็นได้ยากกว่า ! เพราะว่า s-orbital ของธาตุนั้นได้ fill เติมไปแล้วห้องนึง ถ้าจาเพิ่ม electron อีกตัวนึง จะทำได้ยากกว่า fill อิเล็กตรอนลงไปในห้องของ s-orbital ที่มีอิเล็กตรอนอยู่ตัวเดียว ดังนั้นพวกที่มี 1 ลงท้ายจะง่ายกว่า 2 ลงท้าย แต่ยังไงก็ตาม 7 ลงท้ายง่ายสุดเพราะ p-orbital เพิ่มอีกตัวก็เสถียรแย้ว  ดังนั้นการเรียงไอออนลบก็เรียงจากหมู่ 7 และ หมู่ 2 และหมู่ 1

  เป็นดังนี้ B>C>A>D

  และการเรียงไอออนบวกก็ตรงข้ามเป็น D>A>C>B  ตอบข้อ 1 จ้า  อย่างนี้นะ การเกิดไอออนบวกได้ง่ายหรือยาก ต้องพิจารณาที่ค่า first ionization energy ก่อน

  สำหรับ A=12 คือ Mg IE1 = 738 KJ/mol

  B=17 คือ Cl IE1 = 1251 KJ/mol

  C=19 คือ K IE1 = 415 KJ/mol

  D=38 คือ Sr IE1 = 550 KJ/mol

  (chemistry : Moore,Staniski,Jure; 2ed.Thomson,2005. p.313.)

  แปลว่า การเกิดไอออนบวก เรียงเป็น C>D>A>B  สำหรับไอออนลบ ต้องดูที่ electron affinity

  A=12 คือ Mg Af = >0 KJ/mol บางเล่ม เขียน -14K J/mol**

  B=17 คือ Cl Af = -349 KJ/mol

  C=19 คือ K Af = -48 KJ/mol

  D=38 คือ Sr Af = -5 KJ/mol บางเล่มเขียน>0 KJ/mol**

  แปลว่า การเกิดไอออนลบ เรียงเป็น B>C>D>A หรือB>C>A>D

  ดังนั้นน ข้อ 4 ถูกจ้า

  **Modern chemistry :Oxtoby ,Nachtrieb;2ed,Saunders,1990.p526.ความคิดเห็นที่ 35

xx (Guest)
12 ก.ค. 2549 18:04
 1. 7. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้

  ก. โลหะหมู่ 2 ไวต่อปฎิกิริยามากกว่าหมู่ 1

  ข. เกลือไนเตรทและคลอไรด์ของหมู่ 2 ไม่ละลายน้ำ

  ค. เกลือซัลเฟตและคาร์บอเนตของหมู่ 1 ไม่ละลายน้ำ

  ง. พันธะไอออนิกระหว่างธาตุที่มีไอออไนเซชันต่ำกับธาตุที่มีสัมพรรคภาพอิเล็กตรอนสูง  ข้อใดสรุปถูกต้อง

  1. ข ค ง

  2. ก ค

  3. ข ง

  4. ค ง  การละลายต้องดูที่ค่า ksp เป็นหลักลองเปิดค่า ksp ดูก่อนเผื่อมีคำตอบ ว่า ควรเป้น ข หรือ ค

  ข้อ ง นั้นถูกแล้วครับความคิดเห็นที่ 36

xx (Guest)
12 ก.ค. 2549 18:06
 1. 8) กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงขณะเกิดโมเลกุลโคเวเลนต์ AB

  จงพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้

  ก. จุดที่ 1 เป็นจุดที่พันธะ A-B แข็งแรงที่สุดและมีความยาวพันธะสั้นที่สุด

  ข. จุดที่ 2 เป็นจุดที่โมเลกุลมีความแข็งแรงมากที่สุด

  ค. จุดที่ 3 เป็นจุดเริ่มเกิดพันธะเคมีระหว่าง A กับ B

  ง. จุดที่ 4 โมเลกุล A-B มีความยาวพันธะมากที่สุด  มองกราฟไม่เห็นอ่ะเลยไม่รู้ข้อมูลความคิดเห็นที่ 37

xx (Guest)
12 ก.ค. 2549 18:09
 1. 10) สเปกตรัมเกิดจากการที่อิเลกตรอนรับพลังงานจากภายนอกแล้วเปลี่ยนระดับพลังงาน จงพิจารณาสเปกตรัมต่อไปนี้

  ไม่เห็นสเปคตรัมอ่ะความคิดเห็นที่ 38

nut_moji
12 ก.ค. 2549 20:54
 1. ข้อ 14 /จากแบบจำลองอะตอมของโบร์ ถ้าพลังงานของe-ที่สภาวะพื้นมีค่า=x และที่สภาวะกระตุ้นมีค่า=yสเปกตรัมที่เกิด จะมีความยาวคลื่นเท่าไร  ผมตอบข้อ 3 คับเพราะว่า E=hc/แรม : แรมคือ y-x

  มีใครเห็นด้วยมั่งคับความคิดเห็นที่ 39

nut_moji
12 ก.ค. 2549 20:59
 1. ข้อ 38 ก็ง่ายมาก ตอบ 4 ชัวร์  และขอถามความคิดเห็นที่28 ขอเวบหน่อยดิคับ

  เห็นบอกว่าจารย์ อุ๊เฉลยแล้วความคิดเห็นที่ 12

Mew~PSP3_SG87~
2 ก.ค. 2549 18:03
 1. ดูจากข้อ ค กับ ง ก็น่าจะรู้นะครับ ว่ามันจะจัดelectronแบบนั้นไม่ได้แน่นอน ต้องจัดในระดับพลังงานต่ำให้เต็มก่อน ถ้าจัดแบบข้อ ค กับ ง งั้นสมบัติแม่เหล็กของโมเลกุลก็ผิดหมดเลยอ่ะสิครับ

  คุณมั่วรึเปล่า ข้อ4 สมบัติแม่เหล็กไม่เกี่ยวนะครับ ตอบข้อ ก อย่างเดียว เพราะตรงตามหลักการ fill เพาว์ลีเป๊ะๆ  ข้อ3 ถามเพื่อนที่ค่าย สอวน ทุกคนก็ตอบถูกทุกข้อครับ เพราะไม่ผิดตามหลักการ fill ของที่ไหนเลย

  ส่วนเรื่อง hybridize ก็ไม่เกี่ยวอีกเช่นกันครับ จะ overlab มันก็ยังเกิดได้อยู่ดี มันไม่ได้ fill ในห้องเดียวกันครับความคิดเห็นที่ 13

Mew~PSP3_SG87~
2 ก.ค. 2549 18:08
 1. 4. เหตุใดอิเลกตรอนในออร์บิทัลเดียวกันจึงต้องเขียนให้มีทิศทางการหมุนตรงกันข้าม

  ก. เพื่อให้เกิดความแตกต่างที่สามารถระบุได้ว่าเป็นอิเล็กตรอนตัวที่ 1 2 3 ...

  ข. เพื่อให้เกิดความเสถียร

  ค. เพื่อให้เกิดการหักล้างกันของสนามแม่เหล็ก

  ง. เพื่อลดแรงผลักของอิเลกตรอน  ข้อใดถูกต้อง

  1 ก

  2 ข ค

  3 ข ค ง

  4. ถูกทุกข้อ  ตอบข้อ 1 ครับ เป๊ะตามทฤษฎีของเพาว์ลี ที่เลยไม่เกี่ยวกานเร้ยย

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น