ข้อสอบ สสวท.

มาเฉลยข้อสอบสสวท. เคมีกันความคิดเห็นที่ 64


16 ธ.ค. 2551 16:07
 1. ขอตอบข้อเคมีนิวเคลียร์หน่อย

  11 จงพิจารณาข้อสรุปเกี่ยวกับปฎิกิริยานิวเคลียร์ต่อไปนี้

  ก. ก่อให้เกิดไอโซโทปที่ไม่เสถียร
  ข. การลดความเร็วหรือปริมาณนิวตรอน เป็นการลดความรุนแรงของปฎิกิริยา
  ค. ปฎิกิริยาฟิชชันและฟิวชันเป็นปฎิกิริยาลูกโซ๋
  ง. ปฎิกิริยาฟิวชันมีความรุนแรงกว่าฟิชชัน

  ข้อใดถูกต้อง
  1. กข
  2. คง
  3. กขง
  4. กขคง

  ก.ผิดเพราะตัวที่เสถียรที่สุดคือFeนั่นคือปฏิกิริยาฟิวชันจะทำให้เลขอะตอมเข้าใกล้Feส่วนฟิชชั่นก็ได้ธาตุที่ตัวเล็กลงที่เลขอะตอมเข้าใกล้Feเช่นกัน
  ข.ก็ผิดเพราะการลดปริมาณนิวตรอนหรือความเร็วนิวตรอนทำให้ลดความรุนแรงของปฏิกิริยาฟิชชันเท่านั้นแต่ถ้ามองเฉพาะฟิชชั่นก็okล่ะนะ
  ค.ผิดอีกแล้วเพราะลูกโซ่เกิดเฉพาะฟิชชั่น
  ง.ถูกข้อเดียงล่ะมั่งนี่-รุนแรงกว่าเพราะเกิดที่อุณหภูมิสูงกว่าฟิชชั่นมากๆๆและในปัจจุบันยังไม่มีมนุษย์ผู้ใดควบคุมมันได้การทดลองฟิวชั่นที่เกิดจากมนุษย์ก็ระเบิดไฮโดรเจนไงไม่เห็นใครจะคุมมันได้เลยแต่ฟิวชั่นในเตาปฏิกรณ์ก็พอคุมได้อ่ะนะ

  จากความรู้ที่มีน้อยนิดก็คาดว่าจะเป็นดังนี้ล่ะ
ความคิดเห็นที่ 41

GFK
13 ก.ค. 2549 19:28
 1. อยากให้เอาโจทย์มาลงอีกความคิดเห็นที่ 54

xx
17 ก.ค. 2549 07:55
 1. Na=23 ,Mg=24 ,C=12,O=16
  มวลของผสม(Na2CO3+MgCO3)=7.63 g.
  ทำปฏิกิริยากับ exess HCl ได้ CO2 1.67 L,1.24 atn ที่ 26 องศาเซลเซียส มวลของ Na2CO3 =?%

  ให้มวลของ Na2CO3 = x g.
  ดังนั้นมวลของMgCO3=7.63-x g

  เมื่อ Na2CO3+2HCl..........>CO2 +2NaCl+H2O
  molNa2CO3 /mol CO2 =1/1
  molNa2CO3 = mol CO2
  molNa2CO3 = mass Na2CO3/molarmass Na2CO3 =x/106 mol =mol CO2...............................1

  เมื่อ MgCO3+2HCl..........>CO2 +MgCl2+H2O
  molMgCO3 = mass MgCO3/molarmass MgCO3 =(7.63-x)/84 mol =mol CO2...................................2

  mol ของCO2จากปฏิกิริยาเคมี = PV/RT

  ดังนั้นmolCO2 จาก(1)+molCO2 จาก(2)=PV/RT
  (x/106)+(7.63-x)/84 =PV/RT
  (84x+808.78-106x)/(84)(106) =(1.24)(1.67)/(0.08)(299)
  x = 4.38 g.= mass of Na2CO3

  %Na2CO3 = (4.38)(100)/(7.63) = 57.4 %ความคิดเห็นที่ 45

xx
15 ก.ค. 2549 19:20
 1. ก ถูก
  ข ถูก
  ค น่าจะผิด ฟิวชัน ไม่เกิด chain reaction ต้องใช้ความร้อนมากๆ มันจึงจะรวมตัวกัน (100ล้านองศาเซลเซียส)

  ถ้าปริมาณความร้อนที่เกิดคือความรุนแรง
  ง ถูก

  คำตอบน่าจะเป็น 3ความคิดเห็นที่ 44

GFK
15 ก.ค. 2549 14:25
 1. ข้อ 11

  ก. ถูก แล้วก็ ค. ก็ ถูก

  ดูตัวเลือก 1 ก/ข. มี ก. แต่ไม่มี ค. งั้นไม่ใช่ข้อนี้ เหอๆ

  2. ค/ง. มี ก. แต่ไม่มี ก. ไม่ใช่ข้อนี้แน่ๆ

  3. ก/ข/ง. มี ก. แต่ไม่มี ค. ไม่ใช่อีก กริ กริ กริ

  เลือกข้อ 4. ก/ข/ค/ง. ซะเลย 555+ความคิดเห็นที่ 48

GFK
16 ก.ค. 2549 07:00
 1. รู้สึกว่า ข้อสอบจะมีรูปแบบเฉพาะนะ คือ

  ข้อที่ i .......บ่นๆ...... จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

  ก. ....???....@@@ ....
  ข. ...........................
  ค. ...........................
  ง. ...........................

  ข้อใดสรุปถูกต้อง

  1. .......
  2. .......
  3. .......
  4. .......ความคิดเห็นที่ 49

xx
16 ก.ค. 2549 10:07
 1. มีทั้ง PCl3 และ PCl5
  ขึ้นอยู่กับ ปริมาณของ Cl2 ที่เข้าทำปฏิกิริยาว่ามากขนาดไหน

  ก็น่าจะถูกทั้ง หมดนะ
  อยู่ที่มุมมองของผู้ตรวจ

  บางคนอาจมองว่า ถ้ามี ACl3 ก็ไม่ควรมี ACl5 ก็จะเฉลยข้อ ค

  ข้อสอบข้อนี้ ข้อมูลน้อยไปหน่อย ที่จะบอกว่าควรเกิด ACl3 หรือ ACl5ความคิดเห็นที่ 32

12 ก.ค. 2549 17:22
 1. 4. เหตุใดอิเลกตรอนในออร์บิทัลเดียวกันจึงต้องเขียนให้มีทิศทางการหมุนตรงกันข้าม
  ก. เพื่อให้เกิดความแตกต่างที่สามารถระบุได้ว่าเป็นอิเล็กตรอนตัวที่ 1 2 3 ...
  ข. เพื่อให้เกิดความเสถียร
  ค. เพื่อให้เกิดการหักล้างกันของสนามแม่เหล็ก
  ง. เพื่อลดแรงผลักของอิเลกตรอน

  ข้อใดถูกต้อง
  1 ก
  2 ข ค
  3 ข ค ง
  4. ถูกทุกข้อ

  ข้อ 3 น่าจะถูกนะความคิดเห็นที่ 33

12 ก.ค. 2549 17:25
 1. 5. ลำดับสีของเส้นสเปกตรัม 1 2 3 ในข้อใดถูกต้อง

  1. น้ำเงิน เหลือง เขียว
  2. แดง เหลือง เขียว
  3. แดง เขียว น้ำเงิน
  4. น้ำเงิน เหลือง แดง

  แล้วข้อ 3 ทำไมไม่ถูกล่ะครับ
  การเรียงลำดับมีหลายแบบอะครับความคิดเห็นที่ 61

Grunt
6 ก.พ. 2550 23:07
 1. ปีนี้อาจารย์ศักดสอนรึเปล่าครับ (หนังสืออาจารย์ศักดาพิมผิดบ่อยอ่านก็งงดี)
  แล้วรอบ1เรียนภาคทฤษฎีที่บดินทรอยู่รึเปล่า
  คิดถึงอดีตความคิดเห็นที่ 29

12 ก.ค. 2549 17:03
 1. จากคหที่2

  2) พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้

  ก. อะตอมมีหลายระดับพลังงาน


  น่าจะเป็น อิเลกตรอนรอบอะตอมมีหลายระดับพลังงาน นะความคิดเห็นที่ 30

12 ก.ค. 2549 17:10
 1. ถ้าเป็นงั้นแล้ว
  ก ข ค น่าจะถูก
  หรือไม่ก็ ข ค ถูก ก็ไม่มีคำตอบ
  ข้อ ง พบในสมัยของเดอบรอยด์ แต่โชดิงเงอร์เอาไปใช้ รวมทั้งเอาแนวคิดของ โบร์ และไฮเซนเบิกร์ไปใช้ด้วยความคิดเห็นที่ 31

12 ก.ค. 2549 17:15
 1. 3) การจัดเรียงอิเลกตรอนใน 2p ออร์บิทัลเป็นยังไง

  p orbital เป็น orbital ที่ degenracy กัน หมายความว่ามีพลังงานเท่ากัน สำหรับ 2p orbital การเติมอิเลกตรอนใน 2p ต้อง half fill ก่อน เมื่อ อิเลกตรอนเหลือถึงจะ full fill และสปินตรงข้ามกัน
  ผมไม่เห็นตัวเลือกเลยไม่รู้จะตอบข้อไหนความคิดเห็นที่ 34

12 ก.ค. 2549 17:59
 1. ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15

  6. ***(ยากนิด) ธาตุ A B C D มีเลขอะตอม 12 17 19 38 และมีข้อมูลให้พิจารณาดังนี้
  ก. แนวโน้มการเกิดเป็นไอออนลบ B>C>A>D
  ข. แนวโน้มการเกิดเป็นไอออนบวก D>A>C>B
  ค. แนวโน้มการเกิดเป็นไอออนบวก C>D>A>B
  ง. แนวโน้มการเกิดเป็นไอออนลบ B>A>D>C

  ข้อใดสรุปถูกต้อง
  1. ก และ ข
  2. ข และ ค
  3. ค และ ง
  4. ก และ ค

  ลองแยกเปน shell ก่อน
  A = 2 8 2
  B = 2 8 7
  C = 2 8 8 1
  D = 2 8 18 8 2

  การเป็นไอออนลบนั้น 2 เป็นได้ยากกว่า ! เพราะว่า s-orbital ของธาตุนั้นได้ fill เติมไปแล้วห้องนึง ถ้าจาเพิ่ม electron อีกตัวนึง จะทำได้ยากกว่า fill อิเล็กตรอนลงไปในห้องของ s-orbital ที่มีอิเล็กตรอนอยู่ตัวเดียว ดังนั้นพวกที่มี 1 ลงท้ายจะง่ายกว่า 2 ลงท้าย แต่ยังไงก็ตาม 7 ลงท้ายง่ายสุดเพราะ p-orbital เพิ่มอีกตัวก็เสถียรแย้ว

  ดังนั้นการเรียงไอออนลบก็เรียงจากหมู่ 7 และ หมู่ 2 และหมู่ 1
  เป็นดังนี้ B>C>A>D
  และการเรียงไอออนบวกก็ตรงข้ามเป็น D>A>C>B

  ตอบข้อ 1 จ้า

  อย่างนี้นะ การเกิดไอออนบวกได้ง่ายหรือยาก ต้องพิจารณาที่ค่า first ionization energy ก่อน
  สำหรับ A=12 คือ Mg IE1 = 738 KJ/mol
  B=17 คือ Cl IE1 = 1251 KJ/mol
  C=19 คือ K IE1 = 415 KJ/mol
  D=38 คือ Sr IE1 = 550 KJ/mol
  (chemistry : Moore,Staniski,Jure; 2ed.Thomson,2005. p.313.)
  แปลว่า การเกิดไอออนบวก เรียงเป็น C>D>A>B

  สำหรับไอออนลบ ต้องดูที่ electron affinity
  A=12 คือ Mg Af = >0 KJ/mol บางเล่ม เขียน -14K J/mol**
  B=17 คือ Cl Af = -349 KJ/mol
  C=19 คือ K Af = -48 KJ/mol
  D=38 คือ Sr Af = -5 KJ/mol บางเล่มเขียน>0 KJ/mol**
  แปลว่า การเกิดไอออนลบ เรียงเป็น B>C>D>A หรือB>C>A>D
  ดังนั้นน ข้อ 4 ถูกจ้า
  **Modern chemistry :Oxtoby ,Nachtrieb;2ed,Saunders,1990.p526.ความคิดเห็นที่ 35

12 ก.ค. 2549 18:04
 1. 7. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้
  ก. โลหะหมู่ 2 ไวต่อปฎิกิริยามากกว่าหมู่ 1
  ข. เกลือไนเตรทและคลอไรด์ของหมู่ 2 ไม่ละลายน้ำ
  ค. เกลือซัลเฟตและคาร์บอเนตของหมู่ 1 ไม่ละลายน้ำ
  ง. พันธะไอออนิกระหว่างธาตุที่มีไอออไนเซชันต่ำกับธาตุที่มีสัมพรรคภาพอิเล็กตรอนสูง

  ข้อใดสรุปถูกต้อง
  1. ข ค ง
  2. ก ค
  3. ข ง
  4. ค ง

  การละลายต้องดูที่ค่า ksp เป็นหลักลองเปิดค่า ksp ดูก่อนเผื่อมีคำตอบ ว่า ควรเป้น ข หรือ ค
  ข้อ ง นั้นถูกแล้วครับความคิดเห็นที่ 36

12 ก.ค. 2549 18:06
 1. 8) กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงขณะเกิดโมเลกุลโคเวเลนต์ AB
  จงพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้
  ก. จุดที่ 1 เป็นจุดที่พันธะ A-B แข็งแรงที่สุดและมีความยาวพันธะสั้นที่สุด
  ข. จุดที่ 2 เป็นจุดที่โมเลกุลมีความแข็งแรงมากที่สุด
  ค. จุดที่ 3 เป็นจุดเริ่มเกิดพันธะเคมีระหว่าง A กับ B
  ง. จุดที่ 4 โมเลกุล A-B มีความยาวพันธะมากที่สุด

  มองกราฟไม่เห็นอ่ะเลยไม่รู้ข้อมูลความคิดเห็นที่ 37

12 ก.ค. 2549 18:09
 1. 10) สเปกตรัมเกิดจากการที่อิเลกตรอนรับพลังงานจากภายนอกแล้วเปลี่ยนระดับพลังงาน จงพิจารณาสเปกตรัมต่อไปนี้


  ไม่เห็นสเปคตรัมอ่ะความคิดเห็นที่ 38

nut_moji
12 ก.ค. 2549 20:54
 1. ข้อ 14 /จากแบบจำลองอะตอมของโบร์ ถ้าพลังงานของe-ที่สภาวะพื้นมีค่า=x และที่สภาวะกระตุ้นมีค่า=yสเปกตรัมที่เกิด จะมีความยาวคลื่นเท่าไร

  ผมตอบข้อ 3 คับเพราะว่า E=hc/แรม : แรมคือ y-x
  มีใครเห็นด้วยมั่งคับความคิดเห็นที่ 39

nut_moji
12 ก.ค. 2549 20:59
 1. ข้อ 38 ก็ง่ายมาก ตอบ 4 ชัวร์

  และขอถามความคิดเห็นที่28 ขอเวบหน่อยดิคับ
  เห็นบอกว่าจารย์ อุ๊เฉลยแล้วความคิดเห็นที่ 12

Mew~PSP3_SG87~
2 ก.ค. 2549 18:03
 1. ดูจากข้อ ค กับ ง ก็น่าจะรู้นะครับ ว่ามันจะจัดelectronแบบนั้นไม่ได้แน่นอน ต้องจัดในระดับพลังงานต่ำให้เต็มก่อน ถ้าจัดแบบข้อ ค กับ ง งั้นสมบัติแม่เหล็กของโมเลกุลก็ผิดหมดเลยอ่ะสิครับ


  คุณมั่วรึเปล่า ข้อ4 สมบัติแม่เหล็กไม่เกี่ยวนะครับ ตอบข้อ ก อย่างเดียว เพราะตรงตามหลักการ fill เพาว์ลีเป๊ะๆ

  ข้อ3 ถามเพื่อนที่ค่าย สอวน ทุกคนก็ตอบถูกทุกข้อครับ เพราะไม่ผิดตามหลักการ fill ของที่ไหนเลย
  ส่วนเรื่อง hybridize ก็ไม่เกี่ยวอีกเช่นกันครับ จะ overlab มันก็ยังเกิดได้อยู่ดี มันไม่ได้ fill ในห้องเดียวกันครับ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น