ขอรายละเอียดเวียง วัง คลัง นาค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์ที่เคารพ

ดิฉันกำลังเรียนระดับปริญญาตรีอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง แต่หาข้อมูลของความหมายหรือคำอธิบายเกี่ยวกับการปกครองแบบ จตุสดมภ์ ไม่ได้เลยค่ะ อยากทราบว่า เวียง วัง คลัง นา คืออะไร มีหน้าที่อย่างไรในอดีต หากอาจารย์ท่านใดทราบขอความกรุณาอนุเคราะห์ความรูด้วยนะคะ ต้องนำไปทำรายงานส่งค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบค่ะความคิดเห็นที่ 18

mamakazemi
10 มี.ค. 2551 08:17
 1. ตอบค่ะ ไม่รู้ช้าไปหรือเปล่า เพิ่งเห็น


   '' ทำไมพม่าถึงไม่รุกรานไทยในยุคกรุงรัตนโกสินทรืตอนต้น ''


        ที่จริงแล้วนะค่ะพม่ายังมารุกรานไทยอยู่ค่ะ ความสัมพันะกันอ่ะค่ะตอนต้นเนี่ยยังรบสงครามกันอยู่ค่ะ สงครามที่สำคัญในรัชกาลที่ 1 คือ สงครามเก้าทัพ (เปนสงครามที่เกิดขึ้นหลังสถาปนารัตนโกสินทร์ได้ 3 ปี ครั้งนี้ยกกำลังพลมาถึง 144000 คน เพื่อพิชิตไทยให้ได้ ถ้าเราแพ้ยากที่จะฟื้นตัวไม่แน่ถ้าเราแพ้ตอนนี้อาจจะไม่มีรัตนโกสินทร์ก็ได้ ดังนันสงครามเนี่ยสำคัญต่อนาคตชาติมากเลยนะค่ะ หาอ่านเพิ่มเติมเองนะค่ะจำไม่ค่อยได้ สนุกมากค่ะ )  พม่าได้ส่งกองทัพมาโจมตีเราหลายๆ ด้าน แต่ไทยเราฉลาดกว่าใช้กลยุทธิ์ตั้งรับแล้วโจมตีตอบโต้ จึงสามารถไล่พม่าไปได้ค่ะ นี่คือ ร.1


       สมัย ร.2-3 นี่แม้จะเป็นศัตรูกันอยู่แต่สงครามก็ค่อย ๆ ลดน้อยลงแล้วค่ะ เหลือแค่เป็นเพียงรบตามแนวชายแดนของกันแลกันค่ะ ทัง้นี้เนื่องจากพม่าต้องหันไปรับมือกับการคุคามลัทธิจักรรรดินิยม คืออังกฤษ จะล่าพม่าเป็นอนานิคมไทยเลยไม่ค่อยทำแค่นั้นเองค่ะ


   


   
ความคิดเห็นที่ 16

31 ม.ค. 2551 19:24
 1. ความเจิรญด้านต่างๆสมัยอยุธยา
  ด้านการปกครอง
  อยุธยามีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชคือกษัตริย์มีอำนาจสูงสุดผู้เดียวแบ่งเป็นสมัยต่างๆดังนี้
  1. สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ( อู่ทอง ) แบ่งเป็น
  - การปกครองส่วนกลางเรียกว่า จตุสดมภ์ ประกอบด้วย
  1. กรมเวียง มีหน้าที่ปราบปรามโจรผู้ร้ายดูแลความสงบเรียบร้อยในเมืองหลวง
  2. กรมวัง มีหน้าที่พิพากษาตัดสินคดีความ
  3. กรมคลัง มีหน้าที่ดูแลเงินทองของแผ่นดิน
  4. กรมนา มีหน้าที่ดูแลการทำไร่ทำนาและเสบียง
  - การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งเป็น
  - หัวเมืองหน้าด่าน คือ เมืองที่อยู่รอบๆเมืองหลวง เช่น ลพบุรี นครนายก ฯลฯ
  - หัวเมืองชั้นใน คือ เมืองที่อยู่รอบๆเมืองหน้าด่านออกไป เช่น ราชบุรี เพชรบุรี ฯลฯ
  - หัวเมืองชั้นนอก คือ เมืองที่อยู่ไกลเมืองชั้นในออกไป เช่น จันทบุรี สงขลา
  - หัวเมืองประเทศราช คือ เมืองที่เป็นเมืองขึ้นของไทย เช่น มะละกา ยะโฮร์
  2. สมัยพระบรมไตรโลกนาถมีการปกครองดังนี้
  - ส่วนกลางแยกฝ่ายทหารออกจากฝ่ายพลเรือน ให้ทหารขึ้นกับสมุหกลาโหม พลเรือนขึ้นกับ สมุหนายก เปลี่ยนชื่อหน่วยราชการส่วนกลางดังนี้
  กรมเวียง เปลี่ยนเป็น นครบาล
  กรมวัง เปลี่ยนเป็น ธรรมาธิกรณ์
  กรมคลัง เปลี่ยนเป็น โกษาธิบดี
  กรมนา เปลี่ยนเป็น เกษตราธิการ
  - ส่วนภูมิภาคทรงยกเลิกหัวเมืองหน้าด่านเหลือไว้เพียง หัวเมืองชั้นใน หัวเมืองชั้นนอก และหัวเมืองประเทศราช
  ความเจริญด้านเศรษฐกิจการค้า
  1. ด้านเศรษฐกิจมีการติดต่อค้าขายทั้งภายในและภายนอกประเทศ ชาวเอเชียที่เข้ามาค้าขายคือ จีน ชาวยุโรปชาติแรกที่เข้ามาค้าขาย คือ โปรตุเกส นอกจากนี้มีชนชาติฮอลันดา ฝรั่งเศส อังกฤษ สินค้าออกที่สำคัญ คือ ข้าว พริกไทย ดีบุก รังนก ฯลฯ ทำให้มีรายได้จากการเก็บภาษีมากมาย ได้แก่
  - จังกอบ คือ ภาษีที่เก็บจากพ่อค้าที่เข้ามาค้าขายตามขนาดของพาหนะที่ขนสินค้า
  - อากร คือ ภาษีที่เก็บจากการทำผลประโยชน์ของราษฎรภายในประเทศ
  - ฤชา คือ ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากราษฎรในการที่รัฐทำผลประโยชน์ให้ราษฎร
  - ส่วย คือ สิ่งของเงินทองที่ราษฎรส่งมาให้รัฐแทนการใช้แรงงานความคิดเห็นที่ 53

20 ธ.ค. 2553 09:45
 1. ไม่รู้ความคิดเห็นที่ 24

20 ธ.ค. 2551 11:30
 1. ขอบคุนคุนตาด้วยคะ ทำให้การบ้านเลร็จเลยความคิดเห็นที่ 11

14 ม.ค. 2551 14:37
 1. ทำไมพม่า ถึงไม่รุกรา นไทยในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นความคิดเห็นที่ 12

14 ม.ค. 2551 14:40
 1. ทำไมพม่ ถึงไม่รุกรา นไทยในยุคกรุงรัตนโกสินทรืตอนต้นความคิดเห็นที่ 22

8 ธ.ค. 2551 14:12
 1. ขอบคุณคุณ ตา มากเลยค๊า
ความคิดเห็นที่ 27

4 ก.พ. 2552 20:11
 1. กรมเวียงทำหน้าที่คล้ายหน่วยงานใดในปัจจุบันงิ ขอบคุงล่วงหน้า
ความคิดเห็นที่ 23

13 ธ.ค. 2551 16:35
 1. แม่น้ำสามสายที่ล้อมรอบกรุงศรีอยุธยามีแม่น้ำอะไรบ้าง


  แม่น้ำลพบุรี
  แม่น้ำเจ้าพระยา
  แม่น้ำป่าสัก
ความคิดเห็นที่ 19

9 ก.ค. 2551 19:52
 1. แม่น้ำสามสายที่ล้อมรอบกรุงศรีอยุธยามีแม่น้ำอะไรบ้างความคิดเห็นที่ 20

5 ต.ค. 2551 11:59
 1. เกิดขึ้น...ตั้งอยู่ ....และก็ดับไปความคิดเห็นที่ 4

12 มิ.ย. 2550 20:19
 1. แล้วตกลงวังคือไรอ่ะความคิดเห็นที่ 21

7 ธ.ค. 2551 12:10
 1. ปัจจุบันเขาเปลียนเป็นอะไรครับ?
  กรมเวียง = ?
  กรมวัง = ?
  กรมคลัง = ?
ความคิดเห็นที่ 7

25 ก.ค. 2550 20:45
 1. เวียง วัง คลัง นา เป็นการปกครองแบบอย่างหนึ่งของไทยตั้งแต่สมัยอธยุธยาตอนปลายในสมัยสมเด้จพระบรมไตรโลกนาถ เรียกว่าการปกครองแบบจตุสดมภ์ เป็นการปกครองส่วนกลางซึ่งประกอบด้วย
  1.กรมเวียง มีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ตัดสินคดีความในเขตราชธานี
  2.กรมวัง มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับพระราชมณเทียร พระราชวัง พระราชพิธีต่างๆและตัดสินคดีความภายในเขตพระราชวัง
  3.กรมคลัง มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเรี่องเงิน รายรับรายจ่ายของแผ่นดิน พระราชทรัพย์ติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติ
  4.กรมนา มีหน้าที่ดูแลรักษานาหลวง เก็บภาษีหางข้าว ค่านาจากราษฎร
  ผู้ปกครองดูแลมีตำแหน่งเป็นเสนาบดี
  การปกครองแบบนี้ใช้มาจนกระทั่งสมัยรัตนโกสินทรืตอนต้น
  หาค้นคว้าได้จากหนังสือประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทยสมัยต่างๆและหนังสือประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ในเรื่องการเมืองการปกครองความคิดเห็นที่ 10

19 ธ.ค. 2550 20:34
 1. หามันในหนังสือเป็นช.ม.ละลอยกลับบ้านมาดุเวบโชดดีจังครับลอดตายละความคิดเห็นที่ 17

9 มี.ค. 2551 21:28
 1. ทำไมพี่ถึงไม่รู้กันหละโตแล้วนะผมป.6ยังรู้เลย แต่ข้อมูลที่พี่เค้าบอกมาตรงกับความรู้ผมเดะเลย ในหนังสือป.6ก็มีนะครับหาได้ความคิดเห็นที่ 8

20 พ.ย. 2550 18:53
 1. ขอบคุณมากๆๆคะความคิดเห็นที่ 54

10 ม.ค. 2554 16:38
 1. คิดเอาเองระกันคับผมอยุ่ม.2แต่บอกให้อย่าง1ไปหาในหนังสือประวัตศาสตร์การเมืองการปกครองของอยุธยาน่ะความคิดเห็นที่ 52

10 ธ.ค. 2553 14:09
 1. ...ไม่รู้เหมือนกัน เวียง วัง คลัง นา...ความคิดเห็นที่ 9

13 ธ.ค. 2550 17:47
 1. พี่ได้ข้อมูลนี้มาจากไหน

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น