วิชาการดอทคอม ptt logo

โครงสร้าง อะไมโลส , อะไมโลแพกทิน

โพสต์เมื่อ: 11:52 วันที่ 29 ก.ค. 2549         ชมแล้ว: 38,912 ตอบแล้ว: 18
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
ค่ะ ช่วยตอบกกระทู้นี้ด้วยน่ะค่ะ เกี่ยวกับโครงสร้าง อะไมโลส , อะไมโลแพกทิน


และช่วยอธิบายให้ละเอียดด้วยน่ะค่ะ เพราะข้อมูลที่ได้นั้นจะเป็นประโยชน์ อย่างมาก

ยังไงก็ขอขอบคุณค่ะ


ALOHA_POR@hotmail.com(203.172.162.4,10.0.0.78,)

จำนวน 11 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 29 ส.ค. 2549 (16:26)
Amylose ประกอบด้วยกลูโคส 250-300 โมเลกุล ซึ่งต่อกันเป็นโซ่ยาวแบบไม่มีกิ่ง แต่โซ่ของ Amylose ขดเป็นเกลียวแบบเฮลิกซ์ (Helix) Amylose มีน้ำหนักโมเลกุลประมาณ 500,000 Da เป็นโมเลกุลเส้นยาว ส่วนใหญ่ประกอบด้วย  –1,4 – glucosidic bonds และส่วนน้อยเป็น  –1,6 – glucosidic bondsรูปที่ 7.1 การต่อของกลูโคสใน amylose

Amylopectin บางครั้ง พบว่ามีกลูโคสถึง 1000 โมเลกุล มีโครงสร้างต่างจาก Amylose คือ นอกจากกลูโคสต่อเป็นโซ่ยาวแล้วยังต่อแบบเป็นกิ่งด้วยรูปที่ 7.2 การต่อกลูโคสใน amylopectin

ภายหลังการสกัด amylopectin มีพันธะไฮโดรเจนน้อยกว่า amylose และมีความคงตัวมากกว่า ยังคงสภาพเหลว มีความหนืด ยืดหยุ่น ทำให้เกิดความหนาของน้ำแป้ง โมเลกุลของ amylopectin ประกอบด้วย 3 chains, A chains, B chains และ C chains. A chain หมายถึง chain ที่อยู่นอกสุด (most peripheral: exterior) โดยไม่มี chains อื่นเชื่อมต่อกับมันอยู่เลย, มีค่าเฉลี่ย degree of polymerization (DP) เท่ากับ 12 –16 A chains ประกอบเป็น 40 – 60% ของ glucosyls ทั้งหมดในโมเลกุล สามารถแบ่ง B chains ได้เป็น 3-4 กลุ่มตามความยาว: Long B chains มีค่า DP เท่ากับ 70 – 110, ประมาณ 1 – 3% ของโมเลกุลทั้งหมด; intermediate B chains มีค่า DP เท่ากับ 45 – 60, ประมาณ 10 – 15% ของโมเลกุลทั้งหมด, และ short B chains มีค่า DP เท่ากับ 21 – 24 คิดเป็นประมาณ 25 – 35% ของโมเลกุลทั้งหมด และท้ายที่สุด C chains คือ chain ที่มีการลดลงของส่วนหัวโมเลกุล หรือ ตำแหน่งของการเชื่อมต่อกับ protein primer
... (IP:161.200.255.163,161.200.119.63,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 14 พ.ย. 2549 (20:10)
แป้งเป็นสารคาร์โบไฮเดรต ประเภทโพลีแซคคาไรด์ ซึ่งเป็นโพลีเมอร์ของน้ำตาลกลูโคส พบทั้งในพืชและสัตว์ ในพืชมักพบอยู่ในส่วนของเมล็ด หัว และราก ซึ่งในบรรดาพืชชนิดต่างๆนั้นมันสำปะหลังให้แป้งที่มีความบริสุทธิ์สูงสุด (Orten และคณะ, 1970) จึงสามารถนำมาใช้เป็นแหล่งคาร์บอนในการผลิตเอนไซม์อะไมเลสได้ดี โครงสร้างของแป้งมีองค์ประกอบหลัก 2 ชนิด ได้แก่ อะไมโลส (amylose) และ อะไมโลเพคติน (amylopectin) ซึ่งแป้งจากแหล่งต่างๆจะมีสัดส่วนของอะไมโลสและอะไมโลเพคตินต่างกัน แป้งมีน้ำหนักโมเลกุลตั้งแต่ 5,000 จนถึงหลายล้านกิโลดัลตัน (White และคณะ, 1973) โดยทั่วไปแป้งมักอยู่ในรูปที่ไม่ละลายน้ำ หรือละลายได้น้อยในน้ำเย็น ทำให้ยากต่อการย่อยสลาย (Orten และคณะ, 1970) เอนไซม์ที่ย่อยสารโพลีแซคคาไรด์ เช่น อะไมเลส เซลลูเลส และ ไซลาเนส ซึ่งย่อย แป้ง เซลลูโลส และไซแลน ตามลำดับ ที่ได้จากสิ่งมีชีวิตบางชนิดประกอบด้วย catalytic และ non-catalytic polysaccharide-binding domain (PBD) เช่น starch-binding domain (SBDs) cellulose-binding domain (CBDS) และ xylan-binding domain (XBDs) โดยทั่วไป PBDs มีความจำเพาะต่อโพลีแซคคาไรด์ที่เป็นสับสเตรทของเอนไซม์ และช่วยในการย่อยสับสเตรทที่ไม่ละลายน้ำ หากตัด PBDs ออกจากโครงสร้างของเอนไซม์จะทำให้การย่อยสับสเตรทที่ไม่ละลายน้ำลดลงมาก แต่การย่อยสับสเตรทที่ละลายน้ำไม่เปลี่ยนแปลง โดยในกรณีของอะไมเลสนั้นมีรายงานว่าการตัด PBDs ออกทำให้อัตราการย่อยแป้งดิบของกลูโคอะไมเลสลดลง 25 เท่า (Southall และคณะ, 1999)
setsuna (IP:202.5.82.78,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 17 พ.ค. 2550 (17:05)
Carbohydrates:

• "Hydrates of Carbon" containing Carbon, and the molecules of water: Oxygen and Hydrogen

• General Formula: CnH2nOn where n is a number 3 or more

• Monosaccharides are simple sugars

• Disaccharides contain two two simple sugars linked together

• Oligosaccharides contain several simple sugars linked together

• Polysaccharides are complex carbohydrate polymers:

o long chains of simple sugars linked together

Monosaccharides:

• Simple sugars containing 3-8 carbon atoms

o three carbon sugar: triose

o four carbon sugar: tetrose

o five carbon sugar: pentose

o six carbon sugar: hexose

• Most common monosaccharides contain 5 or 6 carbons

• Examples:

o Glucose

o Fructose

o Galactose

o Mannose

Glucose

• Six carbon sugar (hexose): C6H12O6

• Key sugar in metabolism, primary energy source of the body

• Constituent of the long chain carbohydrates starch and cellulose

• Straight chain configuration of glucose exists in an equilibrium with ringed structures

• Forms 6-membered ring structures in equilibrium: alpha, or beta

o alpha-D-glucose

o beta-D-glucosealpha-D-glucose

beta-D-glucoseFructose• Six carbon sugar. Also has formula C6H12O6

• Sweeter than glucose. Major component of fruits and honey

• Forms 5-membered ring structuresDisaccharides:

• Contain two monosaccharides linked together

• Bond between sugars: glycosidic bond

• Glycosidic bond either an alpha or beta bond

• Alpha bonds of maltose, sucrose easily hydrolyzed by humans

• Beta bond of lactose hydrolyzed by all infants, some adults

• Beta bond of cellobiose not hydrolyzed by humansImportant Disaccharides:• Sucrose: Alpha linked disaccharide containing glucose and fructose

o Table sugar

o Sweetness standard

• Maltose: Alpha linked disaccharide containing 2 glucoses

o results from starch breakdown

• Lactose: Beta linked disaccharide containing glucose and galactose

o Milk sugar

o Much less sweet than sucrose

o Digestive problems in some populationsCellobiose• Cellobiose: Beta linked disaccharide containing 2 glucoses

o results from cellulose breakdown

o indigestable, therefore acts as dietary fiber

Functions of Sugars in Food:

• Sweetness: used to sweeten candies and other foods

• Mouthfeel: provides a viscous consistency.

o When sugar is replaced by artificial sweeteners, mouthfeel changes: becomes runny

• Fermentation: sugar is required for yeast growth in breadmaking, brewing

• Preservative: sugar lowers the Water Activity of food, reducing microbial growth

• Browning of baked goods due to reaction of Reducing Sugars with proteins (Maillard reaction)

o All monosaccharides are reducing sugars

• Carmelization: brown color due to breakdown of sugars at high temperatures

o Different from the Maillard reaction

o Carmel color important in soft drinks and other foods

• Sugar Alcohols

o Derived from sugars

o Fairly Sweet

o Do not cause tooth decay because tooth microorganisms cannot metabolize

 Xylitol

 Sorbitol

 Mannitol

Oligosaccharides:

• Contain several simple sugars linked together

o 2 sugars linked: disaccharide

o 3 sugars linked: trisaccharide

o 4 sugars linked: tetrasaccharide, etc.

• Example: Raffinose (3 sugars) & Stachyose (4 sugars)

o Found in dry beans

o Digested by bacteria in intestines, can result in gas formation

Important Polysaccharides:

• Starch: Alpha linked long-chain polymer of glucose with two different structures:

Amylose

o Amylose: unbranchedo Amylopectin: branched every 15-30 glucose residues

• Pectins: Alpha linked polymers of galacturonic acid (derived from galactose)

o Soluble in water, but can form gels at high concentration

o Used in Jams and Jellies

• Gums: Highly branched polysaccharides that form viscous solutions

o Used as thickeners and stabilizers

• Seaweed polysaccharides: like gums but form gels

o Agar

o Alginate

o CarageenanCellulose

• Cellulose: Beta linked long-chain polymer of glucose

o Used as bulking agents

o Indigestable, therefore acts as dietary fiber
K (IP:125.26.162.167)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 26 พ.ค. 2550 (15:24)
โครงสร้างข้าวเก่ากับข้าวใหม่ต่างกันยังไง

ทำไมหุงแล้วไม่เหมือนกัน จะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง amylose รึเปล่า
* v * (IP:203.144.201.242)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 20 มี.ค. 2551 (13:23)

นอกจากโครงสร้างทางเคมีของ amylose amylopectin แล้วสัดส่วนขององค์ประกอบทีมีอยู่ในแป้งหรือ starch ชนิดนั้นๆแล้วยังมีผลต่อสมบัติของแป้งชนิดนั้นๆด้วย เช่นแป้งข้าวเจ้าที่มีปริมาณ amylose ต่ำจะต่างจากแป้งข้าวเหนียวซึ่งมีปริมาณ amylopectin สูงมาก การเลือกแป้งไปใช้ประโยชน์ควรคิดถึงสัดส่วนดังกล่าวด้วย สายสนม


saisanom
ร่วมแบ่งปัน194 ครั้ง - ดาว 157 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 3 เม.ย. 2551 (18:07)
<P>แล้ว amylopectin จะเกี่ยวกับการทำให้เกิดความคงตัวของขนมมั้ยคะ</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>
kikkew (IP:202.44.8.100)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 4 เม.ย. 2551 (14:53)

amylopectin แตกแขนงมากกว่า amylose แล้วก็การเปลี่ยนสีเมื่อทำปฏิกริยากับ ไออดีนก็ต่างกัน ปริมาณที่อย่ในแป้งแต่ละชนิดก็แตกต่างกัน การละลายน้ำก็ต่างกันคริคริ แต่จามมะได้ว่าต่างกันยังงัย --"


'๑'((*-*))P-A-N-G((*-*))'๑'
ร่วมแบ่งปัน23 ครั้ง - ดาว 153 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 1 ก.ย. 2551 (22:49)
แล้วพวกแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวนำไปเป็นสารเคลือบได้ไหม

เพราะเป็นสารพอลิแซ็กคาไรด์
ople_1986@hotmail.com (IP:202.12.97.111)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 18 ก.ย. 2552 (14:22)

ช่วยบอกชื่อผัก ผลไม้ ที่มีแป้งอยู่เยอะ ๆ ด่ะป่ะ


taw_sst555@hotmail.com (IP:119.42.73.120)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 18 พ.ย. 2552 (22:55)
อะไมโลสก่ะอะไมโลเพิกตินทัมปฎิกิริยาก่ะไอโอดีนได้สีต่างกันคืออะไม่โลสจะเปงสีน้ำเงินแต่อะไมโลเพิกตินจะได้สีออกแดง เพราะอะไมโลเพิกตินเป็นโซ่กิ่งทัมให้ไอโอดีนไปแทรกระหว่างโมเลกุลได้ยาก
จากที่เรียนมาท่าจำมะผิดอ่ะน่ (IP:125.24.69.92)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18 23 ก.ค. 2556 (23:48)
แล้วถ้าอะไมโลสกับอะไมโลเพิกตินโดยความร้อน จะมีการแตกตัวอย่างไรคะ และหลังจากแตกตัวแล้ว มันมีความไว้ของการเกิดปฏิกิริยาไหมคะ
yodkwan@yahoo.com (IP:171.5.38.63)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม