วิชาการดอทคอม ptt logo

ไคโตซาน

โพสต์เมื่อ: 21:41 วันที่ 7 ส.ค. 2549         ชมแล้ว: 112,887 ตอบแล้ว: 49
วิชาการ >> กระทู้ >> เทคโนโลยี >> เทคโนโลยีชีวภาพ

คือกำลังทำโครงงานสกัดไคโตซานจากเปลือกกุ้งอยู่ค่ะ แต่ไม่ทราบว่าจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทดสอบว่าสารที่เราสกัดออกมาได้คือไคโตซาน ช่วยตอบหน่อยค่ะชุน(58.64.127.93,,)

จำนวน 44 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 7 ส.ค. 2549 (22:01)
run HPLC เลย
xx (IP:124.120.243.16,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 8 ส.ค. 2549 (20:00)
HPLC คืออะไรอ่ะคะ
ชุน (IP:58.64.127.16,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 14 ก.ย. 2549 (15:05)
>>>> ติดต่อมาทางเมล์นะครับจะบอกให้ละเอียดครับ

peacetools@hotmail.com
bionet (IP:203.113.80.14,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 28 ก.ย. 2549 (14:15)
เชิญท่านสู่โลกของไคติน-ไคโตซาน ( สารมหัศจรรย์ )

ไคโตซาน คืออะไร

คือ สารโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากไคติน ซึ่งไคตินเป็นวัสดุธรรมชาติของกลุ่มคาร์โบไฮเครทประเภทโครงสร้างที่เป็นเส้นใย โดยมีลักษณะเป็น โคโพลิเมอร์ที่อยู่รวมกันในสายโซ่ของโมเลกุล ระหว่างโมโนเมอร์ของไคติน และโมโนเมอร์ของไคโตซาน กล่าวคือ ถ้าสัดส่วนที่อยู่ร่วมกันนั้นมีโมโนเมอร์แรกมากกว่า จะแสดงลักษณะสมบัติเด่นของไคติน แต่ถ้าสัดส่วนที่อยู่ร่วมกันนั้นมีโมโนเมอร์ที่สองมากกว่า ก็จะแสดงลักษณะเด่นของไคโตซาน ซึ่งลักษณะโคพอลอเมอร์นี้จะมีผลต่อเนื่องไปยังสมบัติการละลายของไคติน-ไคโตซานภาพรวมการใช้ไคติน-ไคโตซาน ในประเทศไทย ณ วันนี้เรากำลังเข้าสู่ยุคของโลกเทคโนโลยีชีวภาพ ประเทศไทยได้เปรียบกว่าประเทศอื่นๆ อันเนื่อวมาจากเรามีความพร้อมในด้านวัตถุดิบ ( เปลือกกุ้ง,ปู ) ปัจจุบันเราได้มีการดำเนินธุรกิจ ผลิตไคติน-ไคโตซาน ออกมาสู่ตลาดตามความต้องการของตลาดในปัจจุบัน ซึ่งนับได้ว่าผลิตภัณฑ์ไคโตซานได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมา ซึ่งปัจจุบันตลาดมีความต้องการสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ตลาดในด้านการเกษตร ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ อาหารเสริม และต่างประเทศเช่น ไต้หวัน ญี่ปุ่น อเมริกา เยอรมัน ฯลฯ ซึ่งเราได้มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปใช้เช่น ในด้านการเกษตร อาหารเสริม เครื่องสำอางค์ฯลฯ

ไคโตซาน เป็นสารโพลิเมอร์ธรรมชาติที่สกัดได้จากเปลือกกุ้ง,ปู,แกนปลาหมึก เป็นต้น อนุพันธุ์ของมันสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย เช่น ด้านการเกษตร บำบัดน้ำเสีย เครื่องสำอางค์ การแพทย์ เป็นต้น เนื่องจากคุณสมบัติพิเศษหลายประการ อันได้แก่ความไม่เป็นพิษ สามารถเข้ากันได้ดีกับเนื้อเยื่อของคนและสัตว์ ความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดเพื่อการเกษตรปลอดสารพิษ ไม่มีสารตกค้าง ย่อยสะลายด้วยเอนไซม์ในดิน ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้มากมายดังนี้ผลิตภัณฑ์การเกษตร

ไคโตซาน เป็นสารที่สกัดได้จากธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ในด้านการเกษตรทั่วๆไป เพื่อเป็นแนวทางในการลดสารเคมีและยาฆ่าแมลง ที่เป็นอันตรายต่อเกษตรกรและผู้บริโภค อีกทั้งยังสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงทุกชนิด

ณ.ปัจจุบันเกษตรกรประสบปัญหาในด้านต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะด้านต้นทุนการผลิต ราคาของผลผลิต อัตราการใช้ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช และการบำรุงปรับปรุงคุณภาพดิน อันเนื่องมาจากการใช้สารเคมีและยาปราบศัตรูพืชในอดีตที่ผ่านมานั้น เกษตรกรต้องพึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ในการจัดการดูแลและบำรุงในด้านต่างๆจากสารเคมีทุกชนิด เพื่อผลิตผลทางด้านการเกษตรของเกษตรกร ที่มุ้งเน้นในการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่จะป้อนต่อความต้องการของตลาดโลกแลผู้บริโภค แต่ปัจจุบันผลผลิตต่างๆ เริ่มเกิดมีผลกระทบจากการใช้สารเคมีที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เช่น ผลผลิตลดลง คุณภาพของผลผลิตต่ำลง เกิดสารพิษตกค้างในผลผลิต ซึ่งปัญหาเหล่านี้เราสารถแก้ไขได้ หากเกษตรกรให้ความสำคัยและเปลี่ยนทัศนะคติและพฤติกรรม ที่จะหันมาใช้สารชีวภาพ เพื่อทดแทนสารเคมีที่รุนแรงและมีพิษตกค้าง เพราะปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มหันมาสนใจในสุขภาพมากยิ่งขึ้น ในการรับประทานอาหาร ดังนั้นผลผลิตจึงต้องมีคุณภาพดีและปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง

ดังนั้นอดีตจนถึงปัจจุบัน นักวิชาการหลายๆท่าน จึงได้พยายามคิดค้นและวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ เพื่อเป้นไปตามแนวพระราชดำริ ( การเกษตรปลอดสารพิษ ทุกชีวิตยั่งยืน ) และตามกระแสของตลาดโลก สิ่งเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะคิดค้นและพัฒนาในผลิตภัณฑ์ทางด้านเกษตรทุกชนิด ซึ่ง ไคโตซาน เป็นสารอีกตัวหนึ่งที่ได้คิดค้นและวิจัยและพัฒนา เพื่อนำมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการที่จะลดปริมาณการใช้สารเคมีให้ลดลง และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลผลิต และต้นทุนของเกษตรกรดังนี้1. นำมาใช้เป็นสารเร่งการเจริญเติบโตของพืช ทุกชนิด เช่น กระตุ้นการแตกราก ใบ ออกดอก ติดผล เป็นต้นฯลฯ

2. นำมาใช้ป้องกันและยับยั้งโรคพืช เช่น โรคเชื้อรา ไวรัส แบคทีเรีย และโรคแมลง เป็นต้น ฯลฯ

3. นำมาใช้เคลือบรักษาผลผลิตทางการเกษตร หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต

4. นำมาใช้เคลือบรักษาเมล็ดพันธุ์

5. นำมาใช้เป็นส่วนผสมและเคลือบเม็ดปุ๋ย ( ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยอินทรีย์+เคมี )

6. นำมาใช้ปรับสภาพดิน เพิ่มความพรุนในดิน การดูดซับน้ำ การอุ้มน้ำ เป็นต้นฯลฯ

7. ช่วยกระตุ้นต้นพืชสร้างเอนไซม์ไคติเนส ซึ่งเป็นยาฆ่าแมลง จะย่อยสะลายไคตินที่เป็นองค์ประกอบของเปลือกหุ้มตัวของแมลงศัตรูพืชได้ดีผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

คุณสมบัติเด่น

1. ช่วยดักจับไขมันในร่างกาย

2. ช่วยลดคลอเลสเตอรอล ในเลือด

3. ช่วยปรับระดับความสมดุลในร่างกายให้ปกติ

4. ช่วยปรับระดับและควบคุมโรคได้บางชนิดไม่ให้เกิดความรุนแรงหรือขยายวงกว้างขึ้น

4. ช่วยปรับระดับความดันโลหิตให้เป็นปกติ

5. ช่วยขับถ่ายและดักจับสารพิษในร่างกายให้ขับถ่ายออกไปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์

1. ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางค์ ซึ่งนิยมกันมาก ( ในปัจจุบัน ) เช่น สบู่ ครีมกันแดด เป็นต้นฯลฯ

2. ผลิตภัณฑ์น้ำยาแต้มสิว ช่วยรักษาสิว ฝ้า และลดรอยด่างดำให้จางหายไป และยังช่วยปรับสภาพฟื้นฟูของผิวหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ในด้านอาหาร

1. นำมาใช้ทดแทนสารกัดบูด

2. เคลือบรักษาคุณภาพอาหารทางโภชนาการ

3. ยึดอายุการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร เป็นต้น ฯลฯในต่างประเทศเช่น เยอรมัน รัสเซีย เบลเยียม และญี่ปุ่น ฯลฯ มีการวิจัยและพัฒนาไคโตซาน เพื่อนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมาย ทั้งในวงการเกษตร การแพทย์ และอาหาร เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ต่างๆ และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดฯลฯรับผลิตและจำหน่าย ไคติน - ไคโตซาน ( chitin-chitosan )

สารสกัดจากธรรมชาติ ผลิตจากเปลือกกุ้ง,แกนปลาหมึก รับประกันคุณภาพสินค้าส่งออก ผลิตและจำหน่ายใช้ได้ทั้งในด้านการเกษตร พืชสวนพืชไร่ , ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ เป็นต้นฯลฯหจก.อินทรีเพิ่มผล

โทร 0819892588
อินทรี (IP:124.121.127.227,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 26 ม.ค. 2550 (14:50)
กำลังทำโครงงานศึกษาการเจริญเติบโตของกล้วยไม้โดยใช้สารสกัดจากไคโตซานจึงอยากทราบว่าต้องใช้สารสกัดไคโตซานในปริมาณกี่ ppm. ค่ะถึงจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ในระยะที่เป็น protocorm ได้ดีค่ะ
pocky_love2528@hotmail.com (IP:58.137.31.15)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 10 ก.ค. 2550 (12:02)
กำลังทำโครงงานผลของไคโตซานที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อราPhythophthora sppในกล้วยไม้พันธุ์รองเท้านารี ช่วยส่งที่เกี่ยวข้องให้หน่อยได้มั้ยคะ
burinnaruk@hotmail.com (IP:202.12.74.7)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 16 ธ.ค. 2550 (23:40)
ตอนนี้กำลังหาวิธีการสกัดแยกไคโตซานจากอาหารปลาอัดเม็ดอยู่ค่ะ ใครมีวิธีการบ้างรบกวนอนุเคราะห์ส่งมาให้หน่อยนะคะ จะขอขอบพระคุณมากๆ เลย jiraratku@yahoo.com
jiraratku@yahoo.com (IP:125.26.157.153)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 19 ธ.ค. 2550 (19:23)
อยากทราบกลไกการดูดซับของไคโตซานเมื่อนำมาดูดซับทองแดง
sanampu@hotmail.com (IP:222.123.154.228)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 1 ก.พ. 2551 (21:24)
ดูรายละเอียด ไคโดซาน เพิ่มเติม ได้ที่ www.thebest59.net
มิ้นท์ (IP:61.19.65.201)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 12 ก.พ. 2551 (09:37)
<P><FONT face="courier new, courier, mono">กำลังใช้ไค</FONT><FONT face="Courier New">โตซานกับมังคุดและลองกอง ซึ่งใช้ฉีดพ่นแล้ว ๓ ครั้ง ก็คิดว่าได้ผลนะ แต่ยี่ห้อที่ใช้ค่อนข้างจะแพงและระบุว่าต้องใช้ติดต่อกันถึงจะได้ผลดี และคิดว่าจะลองใช้กับทุเรียนซึ่งเป็นเชื้อราทำให้ใบเหลืองและร่วงหล่น และก็ตายในที่สุด ถ้าหากว่าช่วยให้ทุเรียนที่เป็รเชื้อราหายได้ ไคโตซานนี่แหละที่เป็รนความหวังของเกษตรกร เพราะว่าสารเคมีและปุ๋ยแพงมาก&nbsp; ก็จะลองใช้คลุกกับปุ๋ยอินทรีย์และใช้ปุ๋ยน้อยลงครึ่งหนึ่ง อยู่ในขั้นทดลอง&nbsp;&nbsp; ปัญหาว่าการใช้กับพืชต้องใช้ทุกระยะเลยหรือไม่&nbsp; ใครมีข้อมูลดี ๆ บอกหน่อยจะป็นกุศลค่ะ เพราะทำสวนมาก็ไม่เคยมีกำไร&nbsp; โดยเฉพาะข้อห้ามข้องการใช้ไคโตซานใพชมีใหมเอ่ย&nbsp; และอีกอย่างช่วยลดโลสเตอรอล ไขมัน&nbsp; ตัวใหนกินได้และมีขายที่ใหนเพราะเป็รนเบาหวานและไขมันสูงค่ะ</FONT></P>

<P><FONT face="Courier New">ขอบคุณค่ะ&nbsp; จาก&nbsp; ชาว&nbsp;&nbsp;&nbsp; สวนโดยกำเหนิด</FONT></P>
prajaubc@gmail.com (IP:125.27.107.204)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 28 ก.พ. 2551 (15:41)
อยากทราบวิธีสกัดไคโตซาน รบกวนผู้รู้ช่วยตอบหน่อยนะค่า
โอ๋ (IP:58.9.58.180)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 5 มิ.ย. 2551 (10:30)
<P>ในเปลือกกุ้ง&nbsp; กะดองปูน้ำจืดมีสารไคโตซานหรือเปล่า&nbsp;&nbsp; ใครทราบช่วยตอบด้วยครับ ! จักขอบพระคุณอย่างสูง</P>
anan_wanchai@hotmail.com (IP:58.147.20.203)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 5 มิ.ย. 2551 (19:31)
อยากทราบวิธีการสกัดไคโตซาน และการดูดซับโลหะหนักของไคโตซาน ซึ่งได้แก่โลหะชนิดใดได้บ้าง ใครทราบช่วยตอบด้วยนะคะ ขอบพระคุณอย่างสูง&nbsp; ด่วนๆๆนะคะ
oat__me@hotmail.com (IP:118.173.114.122)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 6 มิ.ย. 2551 (11:38)
สืบค้นซิครับ&nbsp; มีอยู่ 2-3 แห่ง
ลืม พาส เวอร์ด (IP:58.8.92.231)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 6 มิ.ย. 2551 (18:00)
<P>ไคโตซาน</P>
Login หาย (IP:58.8.88.237)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 8 มิ.ย. 2551 (11:09)

ไคโตซาน ดีจริงหรือใครเคยใช้แล้วบ้าง


NpEducate
ร่วมแบ่งปัน915 ครั้ง - ดาว 193 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18 26 มิ.ย. 2551 (13:50)
ไคโตซานนั้นเป็นสารชีวภาพตามธรรมชาติ จึงเปรียบเสมือนแสงสว่าง

ในวงการเกษตรอย่างแท้จริง และยังมีประโยชน์ในวงกว้างในวงการ

อื่นๆอีกมากมาย หากมีการส่งเสริมกันอย่างจริงจังก็จะเป็นประโยชน์

มากทีเดียววิธีการสกัดไคโตซานคร่าวเป็นดังนี้1. จากวัตถุดิบ เปลือกกุ้ง (Shrimp Biowaste), เปลือกปู หรือแกนกลางปลาหมึก

2. สู่กระบวนการแยกโปรตีน (Deproteination) ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เจือจาง (NaOH)

3. กระบวนการแยกแร่ธาตุ (Decalcification) ด้วยสารละลายกรดเกลือเจือจาง (HCI) ประมาณ 10%

4. ขั้นตอนนี้ก็จะได้สารไคติน (Chitin)

5. กระบวนการดึงหมู่อะซิทิล (Deacetylation) ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น NaOH 40%-50%

6. ล้างและทำให้แห้งและบดให้ละเอียดจะได้สารไคโตซาน (Chitosan) ในรูปผงหากท่าใดสนใจสั่งซื้อไคโตซาน ทางเรามีขายครับ เดือนนึงมีกำลังการผลิต 15 ตันครับ

ติดต่อ พิภพ 081-9695226
wyc007@gmail.com (IP:125.24.229.203)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 20 17 ก.ค. 2551 (08:51)

ไคโตซาน จะเป็นอะไร  ได้มาจากไหน อย่างไร
ไม่สน (เพราะรู้แล้ว)
แต่สิ่งที่อยากรู้ก็คือ เมื่อนำไปใช้แล้ว ได้ผลดี จริงหรือไม่ (จากคนที่ทดลองนำไปใช้จริง  ไม่ใช่จากผู้ขาย)


NpEducate
ร่วมแบ่งปัน915 ครั้ง - ดาว 193 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 21 15 ก.ย. 2551 (08:34)
รับผลิตไคโตซานเพื่อการเกษตรในราคาส่งในแบรนด์ของลูกค้า ติดต่อ ชัย 083-0818755
thep2518@gmail.com (IP:124.121.94.193)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 22 15 ก.ย. 2551 (20:08)

อยากทราบว่า ไคโตซาน  ดีกว่าปุ๋ยน้ำชีวภาพอย่างไร


NpEducate
ร่วมแบ่งปัน915 ครั้ง - ดาว 193 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 23 3 ต.ค. 2551 (12:20)
อยากทราบว่ากำลังการผลิตของแต่ละบริษัทที่ทำการผลิตสารไคโตซานมีทั้งหมดเท่ารัยค่ะ

รวมทั้งประเทศค่ะ

ขอบคุณค่ะ
tuk (IP:124.120.9.208)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 24 26 ต.ค. 2551 (18:41)

ต้องการทราบ  ขั้นตอนการสกัดไคติน  ไคโตซาน  จากเปลือกปู  และเปลือกกุ้ง (กรด ด่าง  ความเข้มข้น  กี่  mol/dm3)  และวิธีการทดสอบความบริสุทธิ์ของไคติน  และไคโตซานที่สกัดได้    อย่างละเอียดค่ะ  ใครทราบช่วยตอบด้วย  ขอขอบพระคุณอย่างสูง


j.umnarak@windowslive.com (IP:202.149.25.241)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 25 15 พ.ย. 2551 (10:38)

จำหน่ายปุ๋ย ไคโตซาน CHITOSAN   ชนิดน้ำเข้มข้น
พืช    เหมาะสำหรับ ป้องกันโรคและแมลง
        รวมทั้งกระตุ้นการงอกขอกราก เช่น กล้วยไม้
        อีกทั้งสามารถ เคลือบผิวผลผลิตทางเกษตรต่างๆ เช่น ผัก ผลไม้
สัตว์  เหมาะสำหรับ เคลือบเม็ด ให้ละลายช้า สุขภาพสัตว์แข็งแรง น้ำสะอาด
เครื่องสำอาง เป็นส่วนผสม ของ สบู่ เครื่องสำอาง ครีมกันแดด
เพื่อ ป้องกันผิว ให้ชุมชื้น


จำหน่ายทั้งปลีก และส่ง
ติดต่อ อินทรีเพิ่มผล
โทร    081 9892588


insea (IP:202.57.174.22)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 27 22 พ.ย. 2551 (15:40)
119561

เห็นโฆษณากรอกหูอยู่แทบทุกวัน(ชอบดูเสียด้วย)จึงทดลองไปสมัคร-และใช้ดู

มีหลักฐาน นะครับ


NpEducate
ร่วมแบ่งปัน915 ครั้ง - ดาว 193 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 28 22 พ.ย. 2551 (15:46)
119562

ใช้ต่อมาอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำ(อย่างเคร่งครัด) โดยมีถังสีที่ใช้สีหมดแล้วล้างสะอาดบอกปริมาตรบรรจุ และหลอดหยดที่บอก ซีซี

ต่อมาต้นพริกก็จะเป็นอย่างนี้


NpEducate
ร่วมแบ่งปัน915 ครั้ง - ดาว 193 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 29 22 พ.ย. 2551 (15:51)
119565

ตั้งใจไว้ว่า จะไปแนะนำเกษตรกร(ที่เป็นญาติพี่น้อง)
แต่ก็เป็นอย่างนี้


NpEducate
ร่วมแบ่งปัน915 ครั้ง - ดาว 193 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 30 22 พ.ย. 2551 (16:02)

ไม่ได้คิดจะทำลายให้เสียหาย
ยังคิดว่าของเขาดีอยู่และยังคิดจะใช้ต่อไป
แต่อยากทราบว่า ปัญหาของเราเป็นอย่างนี้ 
เราทำอะไรผิดพลาดไป และจะมีคำแนะนำอย่างไร

นอกจากการใช้ผลิตภัณฑ์แล้ว ยังได้แก้ปัญหาเองโดยการใช้สารสกัดจากสะเดา
และผงซักฟอกละลายน้ำฉีดพ่นที่ใต้ใบ บนใบก็ไมได้ผล


มีอะไรอื่นอีกที่จะแนะนำบ้าง


NpEducate
ร่วมแบ่งปัน915 ครั้ง - ดาว 193 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 31 14 ธ.ค. 2551 (13:55)

ต้องการทราบ  ขั้นตอนการสกัดไคติน  ไคโตซาน  จากเปลือกปู  และเปลือกกุ้ง (กรด ด่าง  ความเข้มข้น  กี่  mol/dm3)  และวิธีการทดสอบความบริสุทธิ์ของไคติน  และไคโตซานที่สกัดได้    อย่างละเอียดค่ะ  ใครทราบช่วยตอบด้วย  ขอขอบพระคุณมากด่วนเลยนะค่ะ


ilove1620@hotmail.com (IP:118.175.208.7)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 32 2 มี.ค. 2552 (13:20)

รูปพริกที่เห็น เกิดปัญหาจากไรขาว เป็นแมลงปากดูดชนิดหนึ่ง มักระบาดช่วงอากาศชื้น มีฝนตกต่อเนื่อง จะเข้าทำลายโดยดูดน้ำเลี้ยงจากพืชและอาจจะปล่อยเชื้อไวรัสหากเป็นพาหะ และอีกปัญหาหนึ่งคือแพ้ยาหรือสารที่ใช้ฉีดพ่น เช่นใช้ปริมาณมากเกินไปหรือฉีดพ่นบ่อยเกินไป อีกปัญหาหนึ่งอาจจะมาจากมีกระบวนการทำให้พริกดูดน้ำได้น้อยกว่าการคายน้ำ สนใจข้อมูลพืชอื่นๆบริการฟรีที่ เฉลิมชัย 087-4485584 E:mail:countrybest-2008@windowslive.com ผมผลิตและจำหน่ายไคโตซาน มากว่า 8ปี พิสูจน์ผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพเกินราคา


countrybest-2008@windowslive.com (IP:222.123.50.151)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 33 3 มี.ค. 2552 (15:16)
อยากทราบวิธีการละลายไคโตซานผง ให้ได้สารละลายไคโตซาน 2% ใครทราบช่วยบอกด้วยครับ
sayrom5955@hotmail.com (IP:61.19.65.219)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 34 5 เม.ย. 2552 (15:26)

การทดสอบไคโตซาน คือเอาไปละลายในน้ำส้มสายชูค่ะถ้าละลายได้หมดถือว่าเป็นไคโตซานแล้ว


Nuchjaree (IP:202.12.73.18)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 35 18 พ.ค. 2552 (15:23)

จะใช้ไคโตซานในการกำจัดน้ำเสียต้องใช้ในลักษณะใดคะ(ของเหลว รึว่าผง)
แล้วในไลน์การบำบัดน้ำ ต้องทำยังไงบ้าง มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรอะไรยังไง แล้วปกติเค้าบำบัดน้ำโดยใช้สารอะไร เครื่องจักรอะไรกันคะ
ช่วยตอบให้หน่อยนะคะ ทำโปรเจกอยู่ค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ


gift4416
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 36 19 พ.ค. 2552 (15:54)

ลองเข้าไปดูที่นี่นะครับ

http://board.dserver.org/m/marine/00000182.html


ลิ้งค์คอนท้ายๆ และเยอะๆ ไม่ต้องคลิกเข้าไปนะครับ


NpEducate
ร่วมแบ่งปัน915 ครั้ง - ดาว 193 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 37 19 พ.ค. 2552 (23:56)

Master ไคโตซาน ผลิตจากโรงงานด้วยผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น�สินค้ามีหลากหลายเช่น ชนิดแคปซูล ใช้กิน ช่วยควบคุมน้ำหนัก ลดความอ้วน ,ชนิดน้ำที่ใช้กับคน สัตว์ พืช ,โลชั่น ทาผิว,สเปร์�ฉีดดับกลิ่นฆ่าเชื้อโรค��08-6303-8181,08-7732-7175


ณวัฒน์ (IP:124.121.122.163)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 38 4 ต.ค. 2552 (21:11)

รับผลิตปุ๋ยไคโตซานน้ำจากเปลือกกุ้ง, เปลือกปูอลาสกา

รับจ้างผลิตปุ๋ยไคโตซานน้ำคุณภาพเยี่ยมจากเปลือกกุ้งและปูอลาสกา ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ดีที่สุดในการทำ
ไคโตซานน้ำ ทางเรามีกำลังการผลิตสูง มีบริการ packaging เพื่อบรรจุขวดลิตร, ขวดครึ่งลิตร หรือขวด
5 ลิตร ท่านสามารถนำไปติดแบรนด์สินค้าของตัวท่านเองได้ โดยทางเรายินดีให้คำปรึกษาขั้นตอนใน
การจดทะเบียนปุ๋ยน้ำไคโตซานให้

หรือหากเกษตรกรท่านใดมีฟาร์มขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มพืช หรือฟาร์มสัตว์ ทางเรามีบริการรับ
ผลิตให้ไปใช้ในราคาส่ง และบริการส่งถึงที่ พร้อมให้คำปรึกษาในการใช้งาน

ติดต่อ คุณ วิทยา หจก.โชติรังสี อินเตอร์บิส
161/181 ซ.สุภาพงษ์ 1, ถ.ศรีนครินทร์, แขวงหนองบอน, เขตประเวศ, กทม. 10250
โทร. 02-3309081, 081-9695226
email : wyc007@gmail.com

ขอแสดงความนับถือ


wyc007@gmail.com (IP:125.25.187.223)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 39 26 ม.ค. 2553 (09:51)
อยากทราบว่าทำไมขั้นตอนการผลิตไคโตซานยุ่งยากจังคะ อยากรู้เหตผลที่ต้องกำจัดแร่ธาตุ โปรตีนไขมัน ทำทำไม มีวิธีอื่นบ้างไหมคะที่ไม่ยุ่งยากอ่าคะ


ขอบคุณมากๆ คะ
pure_sine@msn.com (IP:110.164.237.251)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 40 23 ก.พ. 2553 (13:02)
รับผลิตและจำหน่ายไคโตซานคุณภาพเกรดAจากโรงงานราคาถูก ใช้ได้ทั้งพืชและสัตว์ลิตรละ 50-150 บาทติดต่อคุณสมบัติ นัดส่งของใด้ T. 087-0212722 และเรามีไคโตซานเกล็ด และฮอร์โมนพืชแตกกิ่งแตกยอดแตกดอกขั้วเหนียวผลใหญ่จำหน่ายในราไม่แพง
sombutbkkk@yahoo.com (IP:124.121.161.218)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 41 23 ก.พ. 2553 (13:24)
รับผลิตไคโตซานเกรดAจากโรงงานราคา50-150บาท
ในแบรนด์ของคุณเรายินดี ให้คำปรึกษาการจดแบรนด์สินค้าฟรี ติดต่อ คุณสมบัติ
T.087-0212722
sombutbkkk@yahoo.com (IP:124.121.161.218)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 44 15 มิ.ย. 2553 (12:26)
อยากทราบกลไกในการดูดซับสีของไคโตซาน และการสร้างตะกอนและตกตะกอนสารอินทรีย์ในน้ำเสีย
เพราะว่าตอนนี้กำลังทำวิจัยเรื่องไคโตซานบำบัดสีและค่าซีโอดีในน้ำเสีย และอยากทราบว่าหากใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียจะต้องใช้เป็นไคโตซานผง หรือน้ำ แล้วไคโตซานผงติดต่อซื้อได้ที่ไหนที่ถูกที่สุด ต้องการข้อมูลมากเลยค่ะ
ใครรู้ช่วยบอกทีตามเมลล์ที่ให้ไว้ จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
inary_sunsun@hotmail.com (IP:125.27.7.136)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 45 27 ก.ค. 2553 (20:25)
พอรู้บ้าง คุยกันได้ ฝากเบอร์ทางเมลล์ได้
seathasit@hotmail.com
หน่อย (IP:110.49.80.121)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 46 24 ก.ย. 2553 (23:09)
ผมพึ่งจะสั่ง ไคโตซานผงมาเมืออาทิตย์ที่แล้วนี้เอง ลองโทรไปดูละกัน 0818105911
lapin@hotmail.com (IP:125.27.243.220)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 47 9 ต.ค. 2553 (22:42)
บริษัทของเราผลิตไคโตซานและไคตินนานมากว่า 10 ปี เจ้านายเราเป็นคนญี่ปุ่น เมื่อก่อนเราไม่เข้าใจว่าไคโตซานมีประโยชน์อย่างไรคิดแต่ว่าได้กลิ่นเปรี้ยวก็คงไม่มีประโยชน์ หลังจากเราได้มาทำงานกับเจ้านายเราและได้เรียนรู้เรื่องไคโตซานมากขึ้นมันมีประโยชน์สำหรับพืชและสัตว์ และเจ้านายเราเป็นคนที่ตังใจทำสิ้นค้า ในบริษัทเราไม่ใช่ทำไคโตซานอย่างเดียวแต่พนักงานร่วมถึงตัวเราก็กินไคโตซานที่ผลิตเองมันมีประโยชน์จริง เราเขียนด้วยความจริงใจ
อยากรู้รายละเอียด หรือสนใจผลิตภัณท์บริษัทเราโทรมาได้ 0891880815 เราชื่อเกศกร (น้ำ)
nam.syk33hotmail.com (IP:110.168.101.90)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 48 24 ต.ค. 2553 (11:10)
ตอนนี้ผมได้ซื้อ ไคโคซานมา 2 บริษัท ผมจึงอยากทราบว่า เราจะมีวิธีการเปรียบเทียบอย่างไร ว่า อันไหนดีกว่ากัน เพราะเวลาเรานำไปใช้จะได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (ผมปลูกไร่มะนาว อยู่ จ ประจวบ) แล้ว ผมทราบ จากชาวบ้านว่า หากเรานำ ไคโคซาน ทั้ง 2 บริษัท มาละลาย ซันไล เเล้ว เกิดข้อต่างกันคือ ยี่ห้อเเรก จะไม่ละลายในซันไล มันจะตกตะกอน ส่วน อีกยี่ห้อ ละลายหายไปหมด (ผสมเข้ากันได้) มันจึงเกิดข้อเปรียบเทียบ ผมจึงขอความกรุณาด้วยครับ ว่า ผมควรจะใช้ยี่ห้อไหนดี ขอบคุณครับ 0897897353
i_am_krit@hotmail.co.th (IP:124.122.12.163)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 49 21 เม.ย. 2554 (16:09)
สารสกัดไคโตซาน สามารถนำมาใช้ประโยชน์กับการเลี้ยงสัตว์อย่างไร? (นอกจากการผสมในอาหารสัตว์) และมีกระบวนการอย่างไรในการช่วยกำจัดน้ำเสียได้ รึเปล่า?
ta_raat@hotmail.com (IP:125.27.153.67)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม