วิชาการดอทคอม ptt logo

main idea (critical reading)

โพสต์เมื่อ: 23:14 วันที่ 19 ส.ค. 2549         ชมแล้ว: 88,222 ตอบแล้ว: 25
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
Main Idea คือ ใจความสำคัญหรือใจความหลักของเรื่อง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดของเรื่อง ซึ่งเป็นส่วนที่ครอบคลุมและควบคุมเรื่องนั้นๆ กล่าวคือ ในแต่ละย่อหน้าต้องมี main idea เพียงอันเดียว และถ้าเมื่อขาด
main idea ไปแล้ว จะทำให้ไม่เกิดเนื้อเรื่องต่างๆ ขึ้น หรือทำให้ไม่ทราบจุดประสงค์เรื่องนั้นๆ แล้วทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้
โดยปกติแล้ว main idea จะเป็นประโยคเท่านั้น การวิเคราะห์และค้นหา main idea ได้ ต้องเกิดจากการค้นหา Topic มาก่อน และนำเอาส่วน topic มารวมกับข้อความ ที่ควบคุมสาระเกี่ยวกับ topic นั้น กล่าวโดยสรุป คือ
1) พินิจพิเคราะห์และหา topic หรือเนื้อเรื่องที่อ่าน ว่าด้วยเรื่องอะไร (What is the topic idea?)
2) ส่วนที่ควบคุมประเด็นสาระที่เสนออยู่นั้นคืออะไร นั่นคือถูกควบคุมให้พูดถึงสิ่งใด แล้วนำเอา topic + สิ่งที่ควบคุม Zcontrolling idea) ก็จะได้เป็น main idea
จึงเห็นได้ว่า main idea ที่ถูกต้อง จะต้องครอบคลุมสิ่งที่กล่าวในเรื่องได้โดยเฉพาะประเด็นหลักMain Idea & Topic sentence มีความคล้ายคลึงกันมาก
Topic Sentece หมายถึง ประโยคที่บรรจุหัวเรื่องและใจความสำคัญไว้ ส่วนใหญ่มักวางไว้ที่ประโยคแรก หรือประโยคสุดท้ายของข้อความ ซึงมักหาได้จากเนื้อเรื่องMain Idea มี 2 ชนิด
1. State main idea คือ หลักใหญ่ใจความที่สำคัญที่สุดของเรื่อง ซึ่งผู้เขียนบอกมาตรงๆ สามารถครอบคลุมเนื้อหาของเรื่องได้ทั้งหมด จะต้องตั้ง main idea ไว้ในการเขียน และบรรยายหรือธิบายโดยยึด main idea เป็นหลัก ส่วนที่ขยายหรือบรรยายให้รายละเอียดต่อจาก main idea คือ supporting idea โดยปกติ ในเนื้อความหนึ่งๆ เรามักจะพบ state main idea ได้ในตอนต้น ตอนกลาง หรือตอนท้ายของย่อหน้า
2. Implied main idea หมายถึง การกล่าวถึง main idea ในลักษณะที่ผู้เขียนไม่ได้เอ่ยมาตรงๆ ทันที เพียงแต่แสดงนัยให้เห็นเท่านั้น ผู้อ่านต้องวินิฉัยเอาเองเพื่อให้เห็นได้ชัด Main Idea ทีกี่ชนิดตำแหน่งของ Main Idea อยู่ตรงไหนบ้าง1. อยู่ตรงต้นเรื่อง
3. อยู่ตรงกลางเรื่อง.
4. อยู่ต้นเรื่องและท้ายเรื่อง
(มีการกล่าวซ้ำอีกครั้งในตอนท้าย)
5. ไม่อยู่ในประโยคใดประโยคหนึ่ง แต่ต้องสรุปเองโดยนัย ดังที่กล่าวแล้วว่า การหา main idea นั้น จะต้องมีการค้นหา topic ก่อน ดูว่าเรื่องที่อ่านกล่าวถึงคำนามตัวไหนบ่อยที่สุด (topic Noun) แล้วดูว่ามีการกล่าวถึงนามคำนั้นว่าอย่างไร (Topic Idea) แล้วจึงดูว่าข้อความที่เป็นใจความสำคัญของเรื่อง topic idea นั้นอยู่ในประโยคใด ประโยคนั้นแหละเป็น Topic sentence หรือ Main Idea


vcharkarn.com(203.188.1.71,,)

จำนวน 24 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 19 ส.ค. 2549 (23:17)
วันนี้ฝากแบบฝึกหัดให้น้องๆฝึกกันหา main idea กันนะคะ

Today most people shop in large department stores. They know that a department store will probably carry just about anything they need. But department stores are a fairly recent innovation. Years ago most people shopped in small dresses, and so on. Then, in1862, A.T. Stewart opened Stewart's Cast Iron Palace. Standing eight stories high, it was the biggest store in the world. The palace helped change the way Americans shopped.Stewart's store, and others like it, carried something for everyone. Clothing, furniture, shoes-all could be found in a "buyer's palace." They were different in other ways too. In small stores customers often bargained with the owner over price. Alarge store could not operate effectively this way. Instead. owners put a fixed price on each item. The price was the same for everyone. It was a quicker, more efficient system.The big stores were open to all people. Even a penniless sightseer could enjoy a day walking through the store. This was very different from some small shops where a poorly dressed person would not even be allowed inside the door! A.T. Stewart's Palace marked the beginning of a new era in American consumerism that has continued even to this day.Choose the best answer for each.

1.Choose the main idea of the second paragraph.

a. A"buyer's palace" offered merchandise at low prices.

b. Many different items, all at fixed prices, were sold at "buyer's palaces."

c. A.T. Stewart's store revolutionized American shopping habits.2.Choose the best title for this story.

a. "The History of the Shopping Mall"

b. "The Biggest Store the World Has Ever Seen"

c. "The Cast Iron Palace-Beginning a New Trend in American Stores"3.Choose the main idea of the story

a. Department stores operate more efficiently than small shops.

b. Stewart's innovative store helped to change the way Americans shopped.

c. For many years Stewart's Cast Iron Palace was the largest store in the world.
vcharkarn.com (IP:203.188.1.71,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 19 ส.ค. 2549 (23:17)
The harsh and rugged peaks of the Rocky Mountains are the home of one of our largest mammals-the bighorn sheep. These relatives of our domestic sheep are so large that if you have good eyes you can see them at a great distance. An old bighorn ram may be three and one-half feet high at the shoulder and weigh 250 pounds or more. The ewes, or females, are a little smaller.If you do get close to a bighorn sheep, it will escape in a manner that leaves you gasping with astonishment. All of them-rams, ewes, and young lambs-have marvelous rock-climbing hoofs and know exactly how to use them.

The bottom of each of these two-toed hoofs looks like a pair of long, tough, black, rubber cups. Each cup has a sharp, hard rim. This non-skid sole can get a firm grip on almost and rock surface.The sheep's stocky, strong-boned ankles and legs are extremely nimble and powerful, too. This combination of feer and muscles makes it possible for the bighorn to leap from boulder to boulder with breathtaking speed. Also, it can esily go up or down a cliff steeper than the steepest house roof. And it calmly walks along lofry ledges almost too narrow for you to see. No wonder the bighorn sheep is sometimes called the baller dancer of the animal kingdom!

Choose the best answer for each.1.Choose the main idea of the fourth paragraph.

a. Bighorn sheep are able to move about quickly and easily.

b. Bighorn sheep would climb on the roofs of houses if possible.

c. Bighorn sheep are very calm animals.2.Choose the best title for this story.

a. “Rams and Ewes”

b. “The rocky Mountain Bighorn Sheep”

c. “Mammals of the Rocky Mountains”3. Choose the main idea of the story.

a. Bighorn sheep are sometimes called ballet dancers.

b. Ballet dancers imitate bighorn sheep.

c. Bighorn sheep are accomplished rock climbers.
vcharkarn.com (IP:203.188.1.71,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 19 ส.ค. 2549 (23:18)
Trees have long played a special role in Jewish life. As in many other cultures, they are seen as symbols of strength and growth. The Torah, the Jewish book of law, is also known as the “Tree of Life.” Long ago in Palestine people planted a cedar tree when a boy was born. They planted a cypress for a girl. Years later, when the children married, the trees were cut down and used in the chuppah, the traditional wedding canopy.Trees are still important to Jews today. When the state of Israel was created in 1948, much of the land was desert. Soon a massive tree planting program began. The “ holiday of planting trees,” Tu Bishvat, celebrates this great planting effort. Each year, school children in Israel plant more and more trees. Many of the trees are paid for by children of other countries who have saved money to help plant forests in Israel.

Often a tree is planted in the memory of someone who has died. People all over the world have helped plant trees in Israel. Today beautiful forests cover much of the country. The young trees are a very special symbol of growth in modern Israel.

Choose the best answer for each.1.Choose the main idea of the first paragraph.

a. The Torah is also called the “Tree of Life.”

b. Many cultures see the tree as a symbol of strength and growth.

c. Trees have long played a special role in Jewish life.2.Choose the best title for this story.

a. “under the chuppah”

b. “Trees-An Ancient Symbol of Growth in Modern Israel”

c. “The Forests of Ancient Israel”3.Choose the main idea of the story

a. As in the past, trees continue to hold special meaning to Jews today.

b. Israel’s future prosperity depends upon the planting of trees.

c. Tu Bishvat is on the most important of Jewish holiday.
vcharkarn.com (IP:203.188.1.71,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 20 ส.ค. 2549 (04:35)
This is a concept of very high value.

Back in my days at school, it was called 'comprehension'.

We learned to 'filter' rhetorics and dressing from 'messages'.

It is a shame that we somehow learned to love 'sugar' being added to our 'information',

and to praise the skills for taking out 'the sugar' to get the truths.It is a pity that we didn't learned to love 'plain, precise and direct to the point' information.

We would have saved ourselves a lot of time and resources in learning.

But, we love to be excited, intrigued and flattered. So, we are to blame for this.[PS. I couldn't make sense of some phrases. Eg.,

Years ago most people shopped in small 'dresses'?,...

the bighorn sheep is sometimes called the 'baller'? dancer of the animal kingdom...]
SR (IP:144.134.69.147,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 29 ส.ค. 2549 (10:23)
ในชีวิตจริง เราอาจจะหา main idea ค่อนข้างยากไม่ว่าจะเป็นงานเขียน หรือ ถ้อยคำพูด การสนทนาต่างๆ

โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น

ที่ไม่ใช่ งานเขียนเชิงวิทยาศาสตร์ หรือข้อเท็จจริงทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า1. การเขียน หรือ การพูดนั้นๆ มีเจตนาแอบแฝง2. การพูด หรือ การเขียนนั้น เพียงแต่เป็นร่องรอย หรือ ภาพสะท้อนอะไรบางอย่าง ของผู้เขียน หรือ ผู้พูด เช่น เจตนากระทบให้ร้ายคนอื่น เจตนาบิดเบือน หรือ discredit คนอื่น โดยอาจจะใช้เทคนิค หรือ ภาพลักษณ์ด้านนอกที่เหนือกว่า เช่น การเป็นผู้ที่มีตำแหน่ง อำนาจ หรือได้รับการยอมรับ3. การเขียน หรือ การพูดนั้น ถูกทำขึ้น (ทั้งที่โดยรู้ตัว หรือ ไม่รู้ตัว) อย่างไม่สอดประสานกัน ขัดแย้งกัน หรือ ขาดการเชื่อมโยง ขาดความเป็นเหตุเป็นผล หรือเป็นเพียงการตัดต่อภาพหลายๆภาพ4. อื่นๆ อีกมาก ที่ การพูด การเขียน มิได้เป็นไปอย่างตรงไปตรงมา และสุจริตใจ และไม่ได้ถูกกระทำภายใต้กำลังสติปัญญา หรือการเคารพหลักวิชาการอย่างพอเพียง

ผมคิดว่า Main idea ในการพูด การเขียน ที่ผิดรูป ผิดร่าง ดังกล่าว อาจจะเป็นอะไร ที่ต่างจากที่ปรากฏในตัวถ้อยคำ หรือ ตัวหนังสือ
MathGuy
ร่วมแบ่งปัน2308 ครั้ง - ดาว 382 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 1 ก.ย. 2550 (16:39)
so what is the answer????
sirimon (IP:125.26.144.87)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 17 มิ.ย. 2551 (19:55)
ขอบคุณมากเลยคับ

แต่ว่ามีแบบฝึกหัดน้อยไปหน่อย
โน๊ตชัยนาท (IP:202.91.19.204)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 29 ต.ค. 2551 (15:38)

ขอบคุณมากคร๊า


far_sawaddeka@hotmail.com (IP:118.173.250.142)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 8 มิ.ย. 2552 (17:45)

ขอบคุณคะ...นู๋ทำการบ้านส่งครูได้แย้ว


แจนนี่ (IP:114.128.236.116)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 26 ก.ค. 2552 (19:15)

ขอบคุงมากกกกๆๆคับ


lnw_tan25@hotmail.com (IP:125.27.60.53)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 29 ก.ค. 2552 (21:33)

ขอบคุณมากนะคะ พรุ่งนี้จะสอบหาmain idea อยู่พอดีเลย


BOW (IP:58.9.81.17)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 12 ส.ค. 2552 (15:37)

ขอเฉลยหน่อยจิ


sasha (IP:124.122.70.132)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 6 ก.ย. 2552 (09:05)

ขอบคุณมากนะค่ะ


G (IP:125.26.67.177)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 13 ก.ย. 2552 (22:10)
ขอบคุนค๊าบบบ
-tOnz (IP:124.121.19.36)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 20 ก.ย. 2552 (20:45)

อยากได้คำตอบคะ


jeed_jung25@hotmail.com (IP:114.128.242.15)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 21 ก.ย. 2552 (18:22)

อยากได้คำตอบอ่าค่ะ TT


PolPla
ร่วมแบ่งปัน4 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18 24 ก.ย. 2552 (17:59)
ได้ประโยชน์มากเลย โดยอัพ ท.อ.
นายชลัช บุญแหยม / naycharat@hotmail.com (IP:125.26.45.101)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 19 28 ก.ย. 2552 (14:48)

ขอบคุณมากๆนะค่ะ

กำลังหาอยู่จะสอบTOPIC พรุ่งนี้
อยู่พอดีเลย


timmy_chelsea@hotmail.com (IP:125.26.190.111)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 20 10 ต.ค. 2552 (07:49)

อยากรู้คำตอบครับ ลองทำดูแล้วไม่ทราบถูกหรือผิดครับ


satit.k@dol.go.th (IP:119.42.77.116)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 21 1 พ.ย. 2552 (09:28)
Thank you!!
ต้องการอยู่แล้ว...
ช่วยได้มากๆๆๆๆๆๆ !
A.anuwat20@hotmail.com (IP:113.53.17.109)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 22 27 ก.พ. 2553 (11:15)
ขอบคุณครับท่านผู้ช่วยชีวิต.....กะลังหาอยู่เลย
bassabnitedsin13@hotmail.com (IP:122.154.231.13)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 23 16 ส.ค. 2553 (21:30)
very goodddddd eazyyyyyyyyy
angertyy999111 (IP:124.157.226.130)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 24 19 ต.ค. 2553 (18:37)
ขอบคุงข๊าบบบ

แต่อยากได้เนื้อเรื่องที่ว่ามีการสรุปเป็นตัวอย่าง(เรื่องเป็นภาษาอังกฤษ)ข๊าบบ
Yanisa (IP:117.47.203.193)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 25 30 ก.ค. 2554 (15:43)
ขอบคุณค่ะ
กาเซีย (IP:61.19.67.161)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม