วิชาการดอทคอม ptt logo

IT หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลกระทบต่อตัวคุณอย่างไร

โพสต์เมื่อ: 12:32 วันที่ 4 ก.ย. 2549         ชมแล้ว: 85,082 ตอบแล้ว: 68
วิชาการ >> กระทู้ >> เทคโนโลยี
IT หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลกระทบต่อตัวคุณอย่างไร
ด้านใดบ้าง ช่วยตอบที
*** ขอบคุณที่ช่วยตอบนะค่ะ***


nichakorn_k@yahoo.com(203.158.230.35,10.10.8.115,)

จำนวน 27 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 4 ก.ย. 2549 (13:58)
บางครั้งเราก็อาจเป็นคนตกยุคหรือตามเทคโนโลยีไม่ทัน

บางครั้งมันก็ช่วยให้เราทันเหตุการณต่างๆได้รวดเร็ว
aแhitawan@yahoo.com (IP:203.158.230.35,10.10.8.109,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 5 ก.ย. 2549 (09:04)
IT ทำให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็ว และงานออกมาก็มีคุณภาพมากขึ้น เราต้องตามเทคโนโลยีให้ทันเราจะได้พัฒนาตัวเราให้ทันสมัย หน่วยงานเราก็จะพัฒนาขึ้น
เก่ง (IP:203.158.230.35,10.10.8.110,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 5 ก.ย. 2549 (09:11)
เทคโนโลยีพัฒนาไปมาก เราก็ต้องพัฒนาตัวเองด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์มาก แต่ก็มีโทษเหมือนกันใช้ในทางที่ผิด
หนึ่ง (IP:203.158.230.35,10.10.8.110,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 5 ก.ย. 2549 (11:32)
ทางบวก

(1)ช่วยส่งเสริมความสะดวกสบายของมนุษย์

(2) ช่วยทำให้การผลิตในอุตสาหกรรมดีขึ้น

(3) ช่วยส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าวิจัยสิ่งใหม ่

(4) ช่วยส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

(5) ช่วยส่งเสริมสติปัญญาของมนุษย์

(6) เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง

(7) ช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

(8) ช่วยส่งเสริมประชาธิปไตย
ชมพู่ (IP:203.158.230.35,10.10.8.110,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 5 ก.ย. 2549 (11:34)
ทางลบ

1) ทำให้เกิดอาชญากรรม

(2) ทำให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์เสื่อมถอย

(3) ทำให้เกิดความวิตกกังวล

(4) ทำให้เกิดความเสี่ยงภัยทางด้านธุรกิจ

(5) ทำให้การพัฒนาอาวุธมีอำนาจทำลายสูงมาก

(6) ทำให้เกิดการแพร่วัฒนาธรรมและกระจายข่าวสารที่ไม่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว
เจน Jan@yahoo (IP:203.158.230.35,10.10.8.110,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 5 ก.ย. 2549 (11:44)
หาที่ข้อมูล

http://www.yupparaj.ac.th/RoomNet2545/activity9/index.htm
แตง tanglove@hotmail (IP:203.158.230.35,10.10.8.110,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 5 ก.ย. 2549 (12:05)
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิตความเป็นอยู่และสังคมมีมาก มีการเรียนรู้และใช้สารสนเทศกันอย่างกว้างขวาง ผละกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวได้ดังนี้

1.4.1 การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต สภาพความเป็นอยู่ของสังคมเมือง มีการพัฒนาการใช้ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อติดต่อสื่อสารให้สะดวกรวดเร็ว มีการประยุกต์มาใช้กับเครื่องอำนวยความสะดวกภายในบ้าน เช่น ใช้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องซักผ้า ใช้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน

1.4.2 การเสริมสร้างความเสมอภาคในสังคมและการกระจายโอกาส เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้การกระจายข่าวสารไปได้ทั่วทุกหนแห่ง แท้แต่ในถิ่นทุรกันดาร ทำให้มีการกระจายโอกาสการเรียนรู้ มีการใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล การกระจายการเรียนรู้ไปยังถิ่นห่างไกล นอกจากนี้มีความพยายามที่จะใช้ระบบการรักษาพยาบาลผ่านเครือข่ายสื่อสาร

1.4.3 การเรียนการสอนในสถานศึกษา ในสถานศึกษามีการนำคอมพิวเตอร์และเครื่องมือประกอบช่วยในการเรียนการสอน เช่น วิดีทัศน์ เครื่องฉายภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการศึกษา จัดตารางสอน คำนวณระดับคะแนน จัดชั้นเรียน ทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงปัญหาและการแก้ปัญหาในโรงเรียน ปัจจุบันมีการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษามากขึ้น

1.4.4 การรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดทรัพยากรธรรมชาติหลายอย่างจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การดูแลรักษาป่า จำเป็นต้องใช้ข้อมูล มีการใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม การติดตามข้อมูลสภาพอากาศ การพยากรณ์อากาศ การจำลองรูปแบบสภาวะสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับปรุงแก้ไข การเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ำในแม่น้ำต่าง ๆ การตรวจวัดมลภาวะ ตลอดจนการใช้ระบบการตรวจวัดระยะไกลมาช่วยที่เรียกว่า โทรมาตร เป็นต้น

1.4.5 การป้องกันประเทศ กิจการทางด้านการทหารมีการใช้เทคโนโลยี อาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบควบคุม ระบบป้องกันภัย และระบบเฝ้าระวัง (เรดาร์)

1.4.6 การผลิตในอุตสาหกรรม และการพาณิชกรรม การแข่งขันทางด้านการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม จำเป็นต้องหาวิธีการในการผลิต เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้จำนวนมากและมีราคาที่ถูกลง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทมาก นอกจากนี้ยังมีการใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารและการจัดการ การดำเนินการและยังรวมไปถึงการให้บริการกับลูกค้าเพื่อให้ซื้อสินค้าได้สะดวกขึ้น

1.4.7 ความคิดและการสร้างสรรค์ เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องในชีวิตประจำวัน และมีแนวโน้มที่จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุผลนี้เยาวชนจึงต้องเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์จากต่างประเทศ ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง ในการนี้มีหลายสถาบัน เช่น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)ได้มีการจัดแข่งขันการพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกปีเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น
เบ้ Ba_Bae@yahoo (IP:203.158.230.35,10.10.8.110,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 5 ก.ย. 2549 (12:34)
ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศการกำเนิดของคอมพิวเตอร์เมื่อประมาณห้าสิบกว่าปีที่แล้ว เป็นก้าวสำคัญที่นำไปสู่ยุคสารสนเทศ ในช่วงแรกมีการนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครื่องคำนวณ แต่ต่อมาได้มีความพยายามพัฒนาให้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับการจัดการข้อมูล เมื่อเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ได้ก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้สามารถสร้างคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กลง แต่ประสิทธิภาพสูงขึ้น สภาพการใช้งานจึงใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่และสังคมจึงมีมาก มีการเรียนรู้และใช้สารสนเทศกันอย่างกว้างขวาง ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมกล่าวได้ดังนี้

การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สภาพความเป็นอยู่ของสังคมเมือง มีการพัฒนาใช้ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อติดต่อสื่อสารให้สะดวกขึ้น มีการประยุกต์มาใช้กับเครื่องอำนวยความสะดวกภายในบ้าน เช่น ใช้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ ใช้ควมคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น

เสริมสร้างความเท่าเทียมในสังคมและการกระจายโอกาส เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดการกระจายไปทั่วทุกหนแห่ง แม้แต่ถิ่นทุรกันดาร ทำให้มีการกระจายโอการการเรียนรู้ มีการใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล การกระจายการเรียนรู้ไปยังถิ่นห่างไกล นอกจากนี้ในปัจจุบันมีความพยายามที่ใช้ระบบการรักษาพยาบาลผ่านเครือข่ายสื่อสาร

สารสนเทศกับการเรียนการสอนในโรงเรียน การเรียนการสอนในโรงเรียนมีการนำคอมพิวเตอร์และเครื่องมือประกอบช่วยในการเรียนรู้ เช่น วีดิทัศน์ เครื่องฉายภาพ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการศึกษา จัดตารางสอน คำนวณระดับคะแนน จัดชั้นเรียน ทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงปัญหาและการแก้ปัญหาในโรงเรียน ปัจจุบันมีการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนมากขึ้น

เทคโนโลยีสารสนเทศกับสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติหลายอย่างจำเป็นต้องใช้สารสนเทศ เช่น การดูแลรักษาป่า จำเป็นต้องใช้ข้อมูล มีการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม การติดตามข้อมูลสภาพอากาศ การพยากรณ์อากาศ การจำลองรูปแบบสภาวะสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับปรุงแก้ไข การเก็บรวมรวมข้อมูลคุณภาพน้ำในแม่น้ำต่าง ๆ การตรวจวัดมลภาวะ ตลอดจนการใช้ระบบการตรวจวัดระยะไกลมาช่วย ที่เรียกว่าโทรมาตร เป็นต้น

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกันประเทศ กิจการทางด้านการทหารมีการใช้เทคโนโลยี อาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และระบบควบคุม มีการใช้ระบบป้องกันภัย ระบบเฝ้าระวังที่มีคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงาน

การผลิตในอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรม การแข่งขันทางด้านการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมจำเป็นต้องหาวิธีการในการผลิตให้ได้มาก ราคาถูกลงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทมาก มีการใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารและการจัดการ การดำเนินการและยังรวมไปถึงการให้บริการกับลูกค้า เพื่อให้ซื้อสินค้าได้สะดวกขึ้น

เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องในชีวิตประจำวัน บทบาทเหล่านี้มีแนวโน้มที่สำคัญมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้เยาวชนคนรุ่นใหม่จึงควรเรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวหน้าและเกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไป
nan_nan@hotmail.com (IP:203.158.230.35,10.10.8.110,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 5 ก.ย. 2549 (12:35)
ttp://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/network/it/index.html#sect4
nan_nan@hotmail.com (IP:203.158.230.35,10.10.8.110,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 41 26 ม.ค. 2550 (13:50)
เสียงหัวเราะที่เธอนั้นทำหายไป

วันที่ใครบางคน คนนั้นลาจาก

เอาคืนมาดังเดิม รู้ดี

ยากเย็นใช่ไหม ต้องใช้เวลาคงไม่มีใครทำให้เธอยิ้มไว้

วันที่ใจเธอยังปวดร้าว ยังเศร้า

คงไม่มีอะไรลบเลือนภาพเก่า

มันเหมือนเงา เฝ้าหลอนในจิตใจ*รู้ ฉันรู้ ฉันยิ่งปลอบ ยิ่งทำ ให้เธอเจ็บ

บอกใหัลืม ยิ่งซ้ำ ย้ำ ลึก ให้ทุกอย่างยิ่งเลวร้าย

ทำได้เพียงนั่งลง นั่งลงข้างเธอ จับมือเธอเอาไว้**ปล่อยให้เธอเหงา เศร้าไปให้มันลึกสุดใจ

ปล่อยโลกให้หมุนไป เรื่องเก่าๆ ให้ผ่านพ้น

แล้ววันเวลา คงปลอบใจเธอ ให้ยิ้มได้อีกครั้งนาฬืกายังเดิน โลกยังหมุนเปลี่ยน

ใจคนเรายังเวียน ยังเริ่มได้ใหม่

คงต้องมีซักวัน ที่เธอหายดี และยิ้มได้

จะเฝ้ารอวันนั้น
บอล ส่งให้ (IP:61.19.218.2)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 42 26 ม.ค. 2550 (13:53)
เสียงหัวเราะที่เธอนั้นทำหายไป

วันที่ใครบางคน คนนั้นลาจาก

เอาคืนมาดังเดิม รู้ดี

ยากเย็นใช่ไหม ต้องใช้เวลาคงไม่มีใครทำให้เธอยิ้มไว้

วันที่ใจเธอยังปวดร้าว ยังเศร้า

คงไม่มีอะไรลบเลือนภาพเก่า

มันเหมือนเงา เฝ้าหลอนในจิตใจ*รู้ ฉันรู้ ฉันยิ่งปลอบ ยิ่งทำ ให้เธอเจ็บ

บอกใหัลืม ยิ่งซ้ำ ย้ำ ลึก ให้ทุกอย่างยิ่งเลวร้าย

ทำได้เพียงนั่งลง นั่งลงข้างเธอ จับมือเธอเอาไว้**ปล่อยให้เธอเหงา เศร้าไปให้มันลึกสุดใจ

ปล่อยโลกให้หมุนไป เรื่องเก่าๆ ให้ผ่านพ้น

แล้ววันเวลา คงปลอบใจเธอ ให้ยิ้มได้อีกครั้งนาฬืกายังเดิน โลกยังหมุนเปลี่ยน

ใจคนเรายังเวียน ยังเริ่มได้ใหม่

คงต้องมีซักวัน ที่เธอหายดี และยิ้มได้

จะเฝ้ารอวันนั้น
เพลงนี้ขอมอบให้...... จากบอล 1 6 นะ (IP:61.19.218.2)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 46 1 ก.ค. 2551 (23:40)
ดี ค่ะ เป็นข้อความที่มีสาระ มากมาย
mymint_mizz@hotmail.com (IP:61.19.144.194)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 47 24 ก.ค. 2551 (21:12)
อารายกันนักหนาบ้านเมืองเดียวนี้วุ่นวายไปด้วยเทคโนโลยีมากมาย

เฮ้ย.....กลุ้มจริงๆ
o_si_maru@hotmail.com (IP:61.19.67.132)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 48 9 ก.ย. 2551 (11:23)
ก้อดีนะวิชาคอมก้อมีความรู้
น้ำ (IP:118.173.114.207)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 49 9 ก.ย. 2551 (11:24)
คอมเป็นวิชาที่สนุก ท้าทาย
จุ๋ม (IP:118.173.114.207)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 50 13 มิ.ย. 2552 (19:03)

ขอบคุณมากๆครับผมทำการบ้านเสร็จสักที่


มิคซ์ (IP:61.7.175.86)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 51 16 มิ.ย. 2552 (22:00)
ดีจังข๊ะทำการบ้านเส็ดอย่างเข้าจัยมากมายเลยอ่ะ
na-xt-22@hotmail.com (IP:118.172.248.99)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 52 15 ส.ค. 2552 (15:22)

ไม่ละเอียดเลยอ่ะ ขอละเอียดกว่านี้หน่อยนะค่ะ


guza77@windowslive.com (IP:125.27.192.124)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 53 29 ต.ค. 2552 (10:18)
น่ารักดีดีดีดีค้า รักสถาบันนี้very
arm99940@hotmail.com (IP:125.26.176.172)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 56 2 ส.ค. 2553 (09:05)
ใหม่ๆ ฉันดีกับเธอใช่ไหม
ไม่ใช่แค่คนเคยๆ
ไม่มีที่เราต้องไกลกันเลย
ให้เธอทุกอย่าง เสมอ

อยู่ๆ นานไปฉันคงไม่รู้
ฉันคงจะลืมมันไป
อาจทำให้เธอเสียใจคนดี
ไม่ค่อยมาเจอ ต้องทำให้เธอรอแล้ว
รอความรัก รักที่มีจากฉัน

อาจไม่หวาน ไม่ซึ้งเหมือนเก่า
ไม่ได้แปลว่าเราจะเปลี่ยน
รัก รักเธอยังคงเหมือนเคย

อาจจะเฉยบางครั้ง ที่รักอย่ากังกล
เพียงแค่อารมณ์ที่ฉันคงเหนื่อย
มีกันแค่สองคน ฉันไม่เคยลืม

อาจไม่หวาน ไม่ซึ้งเหมือนเก่า
ไม่ได้แปลว่าเราจะเปลี่ยน
รัก รักเธอยังคงเหมือนเคย

อาจจะเฉยบางครั้ง ที่รักอย่ากังกล
เพียงแค่อารมณ์ที่ฉันคงเหนื่อย
มีกันแค่สองคน ฉันไม่เคยลืม

อาจไม่หวาน ไม่ซึ้งเหมือนเก่า
ไม่ได้แปลว่าเราจะเปลี่ยน
รัก รักเธอยังคงเหมือนเคย

อาจจะเฉยบางครั้ง ที่รักอย่ากังกล
เพียงแค่อารมณ์ที่ฉันคงเหนื่อย
มีกันแค่สองคน ฉันไม่เคยลืม
ฝน ขอมอบให้ ภูมิ (IP:61.19.150.170)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 57 7 ก.ย. 2553 (13:27)
ข้อมูลเยอะมั่กๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ หุหุหุหุหุหุหุหุหุหุ55555555+++
gailsy@hotmail.com (IP:125.25.252.2)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 58 25 ม.ค. 2554 (09:26)
helloขอบคุณคร้าบๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
fram_ratcjanon16@hotmail.com (IP:110.164.64.67)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 59 25 ม.ค. 2554 (09:28)
ขอบคณูครับ
kazazakung@hotmail.com (IP:110.164.64.67)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 60 13 ก.ค. 2554 (09:12)
เข้าใจข้อมูลแล้ว
naen_23@hotmail.com (IP:110.164.48.58)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 61 14 ก.ค. 2554 (14:26)
ถ้ามีสารสนเทศก็ดี เพราะ ได้ทราบข้อมูลที่แท้จริง
ถ้ามีก็ไม่ดี เพราะ ทำให้อนตราย
owen_jun@hotmail.com (IP:202.129.29.212)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 64 13 ก.ย. 2554 (09:16)
คนเราต้องตามหั้ยทันเทคโนโลยีชีวิตของเราจะดั้ยมีความสุขกัยเขาบ้างจริงมั้ยค่ะ ฉึก ฉึก
pang7285@hotmail.com (IP:182.93.233.57)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 68 24 ต.ค. 2556 (15:36)


อยากรู้ว่า เครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีผลกระทบต่อตัวเราอย่างไรใครให้คำตอบได้บ้าง(ข้อแบบด่วนจี๊ เลยนะค่ะ)


PloyAndMa
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม