สสวท. จัดทำหนังสือแนะนำแนวทางการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบระดับ ป. 4 – ม. 3

สสวท. จัดทำหนังสือแนะนำแนวทางการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบระดับ ป. 4 – ม. 3ให้นักเรียนมองเห็นความเปลี่ยนแปลงและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมโลกทั้งระบบศ. ดร. สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. จะจัดการประชุม “บรรณาธิการกิจหนังสือแนวทางการจัดกิจกรรมวิชาการโลกทั้งระบบบูรณาการกับมาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 2 และ 3” ในวันที่ 25-26 กันยายน 2549 ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร อาคารปฏิบัติการ ชั้น 4 สสวท. โดยมีครูวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนในโครงการ GLOBE ร่วมประชุมจำนวน 16 โรงเรียน เพื่อพัฒนาหนังสือและสื่อการเรียนการสอนทางด้านสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายให้ครูผู้สอนเลือกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสาเหตุที่ต้องศึกษาความเชื่อมโยงของระบบสิ่งแวดล้อมสิ่งต่าง ๆ ของโลกนั้นเป็นเพราะว่ากระบวนการต่าง ๆ ของสิ่งแวดล้อมทั้งโลกล้วนแต่มีความสัมพันธ์กัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญหลายปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้ต้องศึกษาว่ากระบวนการดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันทั่วโลกอย่างไร เพื่อที่จะเข้าใจระบบสิ่งแวดล้อมของโลก โดยนักเรียนสามารถรวบรวมข้อมูลจากการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมเพื่อศึกษาถึงปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น ความผันแปรของตัวแปรสิ่งแวดล้อมในแต่ละปี และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตตามฤดูกาล ซึ่งเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ของกระบวนการทางสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก
11 ก.ย. 2549 14:19
0 ความเห็น
1441 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น