การศึกษาคืออะไร

ความสำคัญของการศึกษาที่มีต่อปัจเจคบุคคลความคิดเห็นที่ 12


22 พ.ค. 2551 17:40
 1. <P align=center><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#ff66cc></FONT>&nbsp;</P>
  <P align=center><FONT face=Arial color=#ff66cc>ควรที่จะมีเนื้อหาให้มากขึ้น&nbsp; เเละเขียนชื่อผู้เรียบเรียงให้ชัดเจน&nbsp; </FONT></P>ความคิดเห็นที่ 1

xx
3 ต.ค. 2549 22:52
 1. การศึกษาคือกระบวนการที่ทำให้มนุษย์เป็นผู้เจริญทั้งสติปัญญาและร่างกายความคิดเห็นที่ 2

xx
3 ต.ค. 2549 22:52
 1. การศึกษาคือกระบวนการที่ทำให้มนุษย์เป็นผู้เจริญทั้งสติปัญญาและร่างกายความคิดเห็นที่ 18

14 มิ.ย. 2552 08:42
 1. การศึกษาเปรียบเสมือนการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเป็นการแสวงหาความรู้
ความคิดเห็นที่ 14

15 ธ.ค. 2551 12:54
 1. ผมว่าด้านการศึกษาเรื่องต่างๆแต่ถ้าว่าครูให้นักเรียน
  หาด้านการศึกษามาอย่างละเอียดก็ต้องหามาเอาไว้ในนี้เพื่อให้
  เขาศึกษาอย่างละเอียดนะครับ
ความคิดเห็นที่ 15

15 ธ.ค. 2551 12:55
 1. ผมไม่เห็นด้วยครับ
ความคิดเห็นที่ 16

15 ธ.ค. 2551 12:56
 1. นน
ความคิดเห็นที่ 5

5 ต.ค. 2549 12:15
 1. เพิ่มเติม ของ ครู...ชิต

  การศึกษา แบ่งเป็น 3 ส่วนที่สัมพันธ์กันคือ

  ศีล สมาธิ และ ปัญญา

  รวมเรียกว่า "ไตรสิกขา"ความคิดเห็นที่ 10

MathGuy
2 ก.ค. 2550 09:17

 1. ความรู้ เป็นเพียงเครื่องมือ
  บางครั้งเป็นการสร้างโอกาสทางสังคม(ของชาวโลกที่ยังไม่พัฒนา)

  บ่อยครั้ง ความรู้ ไม่ได้ เป็นไปสำหรับ "บวก" หรือ "ลบ"
  ไม่ได้บอกว่า "ดี" และ "ไม่ดี"

  จึงต้องมี สิ่งที่สูงกว่าความรู้ ที่ต้องมา "กำกับการใช้ความรู้"

  นั่นก็คือ คุณธรรม จริยธรรม การเป็นผู้ให้


  ถ้าการศึกษา ไม่ครบพร้อมในเรื่อง การสร้างความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และการเป็น
  ผู้ให้ เสียแล้ว

  การศึกษาเช่นนั้น ก็เป็นแต่เพียงการศึกษาที่ยอมตามกิเลส ตามความเขลา ตามระบบที่ยังมีการแก่งแย่งแข่งขัน เอารัดเอาเปรียบกัน ... เป็นการศึกษาที่มีแต่จะทุกข์ถ้วนหน้า
ความคิดเห็นที่ 17

unity sun power
16 ธ.ค. 2551 09:56
 1. ระเบียบปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เช่นศีลสิกขา (ศึกษา) สมาธิสิกขา (ศึกษา) ปัญญาสิกขา (ศึกษา)
ความคิดเห็นที่ 8

MathGuy
1 พ.ย. 2549 13:40
 1. ขอขยาย แลกเปลี่ยนนะครับ

  คือ ศีล สมาธิ ปัญญา

  เป็นหลักการมองแนวพุทธก็จริง

  แต่การนำไปตีความ นำไปประยุกต์ใช้ นั้นสามารถทำได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมไปทั้งหมด

  คือ เราอาจจะมองการศึกษา อธิบาย โดยใช้แนวคิดได้แตกต่าง และหลากหลาย

  ซึ่งก็จะทำให้เรามองเห็นได้หลายๆ แง่มุม หลายๆวิธีการ และเป้าหมาย

  แต่อยากให้ช่วยกันพิจารณา โดยใช้ ของดีที่เรามีอยู่แล้วคือ

  ศีล สมาธิ ปัญญา

  ( หรือจะใช้ควบคู่ เทียบเคียง มองเป็น analog กันไปก็ได้)


  คำ 3 คำนี้ แทนอะไรๆ ได้ดีมากๆ (ต้องลองมองเข้าไป )

  ศีล เป็นเหมือนขั้นตอนการเตรียมความพร้อม

  สมาธิ เป็นขั้นตอนขณะที่ลงมือกระทำ ขณะที่กำลังเรียนรู้

  ปัญญา เป็นเป้าหมาย หรือปลายทางที่เราต้องการ


  ณ ปัจจุบัน นี้ การศึกษาของเรา พร่องในเรื่องทั้งสาม มากๆ

  ขอพูดเรื่อง ศีล ก่อนแล้วกันนะครับ

  ศีล ตัวนี้ คือ ระเบียบ วินัย ความขยัน ความอดทน ซึ่งจะต่อไปยัง ความตั้งใจ ความจดจ่อ (สมาธิ)

  ถ้าโรงเรียน ห้องเรียน สังคม ผู้ปกครอง เตรียมให้เด็ก พร้อมที่จะเรียน คือ มีระเบียบ มีวินัย ขยัน อดทน รับผิดชอบ สู้งาน ไม่เบื่ออะไรง่ายๆ ไม่ใช่จะเอาแต่เรื่องเล่นหรือสนุก ถ้า ศีล เหล่านี้ เราช่วยกันทำให้เกิดขึ้นไม่ได้

  เด็ก ก็จะห่างไกลจาก สมาธิ การเรียนก็ไม่เกิดผล เรื่อง ของ ปัญญา ก็ไม่ต้องพูดถึงกัน

  ยิ่งในส่วนของ สมาธิ นั้น จริงๆแล้ว เราฝึกกันน้อยมากๆ


  แน่นอนครับ ทุกคน ระบบ ที่เกี่ยวข้อง ต่างก็ต้องมี ศีล สมาธิ ปัญญา เช่นกัน

  ดังนั้น หลักการมองด้วยไตรสิกขานี้ จึงมีพลัง มีคุณค่ามากๆ
  ควรแก่การนำไปใช้ (เพราะง่าย และ ตรง .... ไม่สับสน ตีความได้ชัด เมื่อเข้าใจ ก็รู้ว่าต้องทำอย่างไร ... ปัญหาจึงอยู่ที่ ... จะทำหรือไม่ ... ปัญหาจึงอยู่ที่ เราไปคิดไปมองด้านอื่นๆ ที่ไม่ตรงนัก จนทำให้ภาพรวมพร่าไป หรือไม่ก็ไปรับเอาแนวคิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ไม่ตรงนัก แล้วพยายามใช้เสมือนว่า ต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้น)ความคิดเห็นที่ 6

ครู...ชิต
26 ต.ค. 2549 20:49
 1. เพิ่มเติม ของ พี่ MG คือ เป็น พุทธปรัชญา ที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการศึกษา 3 ขั้น คือ ไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา โดยการเกิดปัญญานั้น ก็มาจากการมีสมาธิ การที่จะเกิดสมาธิได้ ก็ต้องมีศีลเป็นพื้นฐาน ดังนั้น มนุษย์ควร มีศีล เมื่อมีศีล ก็เกิดสมาธิ เมื่อมีสมาธิ ก็ย่อมเกิดปัญญา ครับความคิดเห็นที่ 7

ครู...ชิต
26 ต.ค. 2549 21:11
 1. การศึกษา - Education
  มาจาก
  - educare = การปลูกฝัง , อบรม
  - educere = การให้กำเนิด , การทำให้เกิด

  ทฤษฎีการศึกษา คือ หลักการที่ผ่านความเป็นสมมติฐานมาแล้วสามารถอธิบายหรือหาเหตุผลได้ว่าเมื่อทำสิ่งหนึ่งก็จะเกิดอีกสิ่งหนึ่งตามมา

  การศึกษาคือ ความเจริญงอกงาม คือ การศึกษาทำให้เกิดการพัฒนาตลอดชีวิต

  ท่านพุทธทาส กล่าวว่า จัดการศึกษาแบบสุนัขหางด้วน หมายความว่า จัดการศึกษาตามแนวตะวันตก อาจทำให้ขาดคุณภาพบางอย่างไม่ได้ศึกษาดูสภาพบ้านเมืองตนเองทำให้เกิดปัญหา


  "การศึกษาคือ ชีวิต" "การศึกษาคือความเจริญงอกงาม" การศึกษาคือกระบวนการของสังคม (John Dewey)

  ลัทธิเต๋า สอนการดำรงชีวิตอย่างเรียบง่าย คือ ตัดความฟุ้งเฟ้อที่เป็นอยู่ หรือพออยู่พอกินตามธรรมชาติ

  การศึกษาคือ การฝึกอบรมด้านจริยธรรมและการเสริมสร้างสติปัญญาให้แกบุคลล(Aristole)

  อริสโตเติล กล่าวถึงการควบคุมตนเอง หมายถึง การควบคุมทั้งปวง ควบคุมความรู้สึกนึกคิดของตนเอง

  การศึกษาคือความเจริญงอกงามของขันธ์ 5 เพื่ออกุศลมูลจะได้เบาบางลง (สาโรช บัวศรี)

  การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาบุคคลทั้งในด้านจิตใจ นิสัย และคุณสมบัติอย่างอื่นๆขบวนการศึกษาเป็นเพียงเครื่องมือที่คนรุ่นหนึ่งให้แก่อีกคนรุ่นหนึ่ง เครื่องมือนี้ถ้าไม่นำไปใช้ไม่เกิดประโยชนอันใด นอกจากนี้การศึกษายังเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐในการสร้างความร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพลเมือง เพื่อก่อใก้เกิดความมั่นคงขงรัฐตามที่รัฐต้องการ ทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง(ภิญโญ สาธร)

  การศึกษาคือการสร้างสมและถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ของมนุษย์เพื่อการแก้ปัญหาและยังให้เกิดความเจริญ การศึกษามีความจำเป็นที่ต่อเนื่อง และต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการศึกษาอยู่เสมอ การศึกษามีความหมายกว้างขวางไกลและลึกกว่าการเรียนหนังสือ และการไปโรงเรียน การศึกษาก่อให้เกิดความเจริญทางพุทธิปัญญา จิตใจ สังคม และพลานามัย การศึกษามิใช่การเรียนรู้วิชา แต่เป็นการเรียนเพื่อให้ได้ความคิด นอกจากนี้การศึกษาเป็นการโน้มนำให้บุคคลเกิดความประจักษ์ใจ และพัฒนาความสามารถของตนให้รู้ว่าตนทำอะไรได้ มากกว่าการฝึกฝนเฉพาะอย่าง (เอกวิทย์ ณ ถลาง)ความคิดเห็นที่ 11

อ.ธีรยุทธ เบ้าแดง
19 พ.ย. 2550 19:11
 1. การศึกษา คือ กระบวนการกำจัดอวิชาสำหรับมนุษย์ (ทั้งในและนอกระบบ) นำความกระจ่างสู่จิตและทำให้เกิดปัญญาความคิดเห็นที่ 9

30 มิ.ย. 2550 17:26
 1. การศึกษาคือการแสวงหาความรู้ โดยความคิด สติปัญญาและโดยประสบการณ์ความคิดเห็นที่ 3

ครู...ชิต
4 ต.ค. 2549 18:02
 1. การศึกษานับเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคม เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองด้านต่างๆ ตลอดจนช่วยวางรากฐานพัฒนาการของชีวิตตั้งแต่แรกเกิด การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านต่างๆ ที่จะดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รวมเป็นพลังสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2539, หน้า 2) การศึกษาเป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนา คน ให้เป็น มนุษย์ ที่มีคุณภาพมีความสามารถเต็มตามศักยภาพ มีพัฒนาการที่สมดุลทั้งปัญญา จิตใจ ร่างกายและสังคม เพื่อส่งเสริมสร้างการพัฒนาและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กระบวนการศึกษาจึงมีผู้เรียนเป็นเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนา(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2539, หน้า 5) การศึกษาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นประเทศใดมีประชากรที่ได้รับการศึกษาอย่างถูกต้อง และทั่วถึง ประเทศนั้นก็จะประสบความสำเร็จในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ( สีลา มะเค็ง, 2544 , หน้า 1 ) การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นพื้นฐานอันสำคัญของการพัฒนาและเป็นเครื่องชี้นำสังคม ผู้ที่ได้รับการศึกษาจึงเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ แต่ในสภาพปัจจุบันสถานภาพทางด้านคุณภาพ การศึกษากำลังเป็นจุดวิกฤติของระบบการศึกษาไทยกล่าวคือ ในกระบวนการเรียนการสอนมุ่งเน้นการท่องจำเพื่อสอบมากกว่าการเน้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งไม่สามารถปลูกฝังการรักที่จะเรียนรู้ต่อไปอันเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในโลกยุคข้อมูลข่าวสารหรือสังคมแห่งการเรียนรู้ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2539, หน้า 38)(ปาจารีย์ วัชชวัลคุ, 2527, หน้า 1 )ได้เสนอว่าการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าด้านใดต้องอาศัยกำลังคน เป็นปัจจัยสำคัญ การขาดกำลังคนในการพัฒนาประเทศ จะประสบปัญหาต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะขาดกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้ไม่สามารถพัฒนานวัตกรรม และนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความสามารถทางวิชาการ ระเบียบวินัยหย่อนยาน ปัญหายาเสพติดและความรุนแรงซึ่งนับวันยิ่งทวีขึ้น ปัญหาดังกล่าวทำให้คนไทยไม่สามารถพัฒนาตนเองได้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในระดับสูงเท่าที่ควรส่งผลกระทบต่อการกับต่างประเทศซึ่งปัจจุบันเป็นการแข่งขันระหว่างสติปัญญากับสติปัญญา ซึ่งจากอันดับของสถาบันหลายแห่งชี้ให้เห็นว่า ขีดความสามารถการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยยังอยู่ในระดับต่ำ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีกรอบหลักในการดำเนินการปฏิรูปการศึกษา ที่ต้องเร่งดำเนินการพัฒนากำลังคนอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถปรับตัวเท่าทันและแข่งขันในสังคมโลกได้ในระยะต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (2545 - 2549) ในด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพคนและการคุ้มครองทางสังคม มุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิรูปการศึกษา ให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ให้คนไทยมีคุณภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและวิทยาการสมัยใหม่บนพื้นฐานการนำหลักธรรมและวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์ และกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนากำลังคนก็คือ กระบวนการทางการศึกษา เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้อีกทั้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549 ) ได้เน้นย้ำมุ่งให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ที่สร้างโอกาสให้คนไทยทุกคน คิดเป็น ทำเป็น มีเหตุผล สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รู้จักใช้ข้อมูลที่มีอยู่หลากหลายเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาตนเอง กระบวนการการเรียนรู้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ระบุไว้ชัดเจนว่ากระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามการปฏิรูปการศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินการหนึ่งที่จะนำไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาด้วยกรอบแนวคิดและลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  เรียบเรียงโดย ครู...ชิตความคิดเห็นที่ 4

ครู...ชิต
4 ต.ค. 2549 18:36
 1. การศึกษาเป็นกระบวนการที่จะผลิตบุคคล(ผู้เรียน)ตามกรรมวิธีต่างๆ(วิธีเรียน วิธีสอน การประเมินผล )เพื่อให้ได้คุณภาพออกมาตามที่วางจุดหมายไว้

  "การศึกษาคื่อชีวิต" "การศึกษาคือความเจริญงอกงาม" "การศึกษาคือกระบวนการของสังคม" (John Dewey)

  การศึกษาคือ การฝึกอบรมด้านจริยธรรมและการเสริมสร้างสติปัญญให้แก่มนุษย์(Aristotle)

  "การศึกษาที่ไร้ความคิดก็เป็นการเสียแรงเปล่า"(ขงจื้อ)


  สุภาษิต คำคมของจีน

  " ความหิวแก้ด้วยอาหาร ความเขลาแก้ด้วยการศึกษา "

  " การศึกษาเปรียบเสมือนพายเรือทวนน้ำ ถ้าไม่รุดหน้าก็ถอยหลัง "

  " ต้นไม้ต้นใหญ่ๆ เกิดจากกล้าไม้ต้นเล็กๆ
  หอสูงเสียดเมฆา ฐานรากเตี้ยติดดิน
  การเดินทางหลายพันลี้ เริ่มจากการก้าวเท้าก้าวแรก "

  " เลี้ยงลูกชายโดยไม่ให้การศึกษา ก็เหมือนเลี้ยงลา
  เลี้ยงลูกสาวโดยไม่ให้การศึกษา ก็เหมือนเลี้ยงหมู "ความคิดเห็นที่ 13

13 พ.ย. 2551 07:45
 1. การศึกษา คือ การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่มีประโยชน์
ความคิดเห็นที่ 19

7 ธ.ค. 2552 17:25
 1. เหนื่อยเหลือเกิน
ความคิดเห็นที่ 20

7 ธ.ค. 2552 17:27
 1. การศึกษาดีกว่าประสบการใช่มั้ย


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น