ถามเรื่องสถิติการวางแผนการทดลองครับ

ผมอยากถามเรื่องเกี่ยวกับสถิติการวางแผนการทดลองอะครับ

คือในการวิเคราะห์ทางสถิตินิยมใช้การวิเคราะห์อยู่ 2 แบบคือ ไคสแคว์ กับสมการถดถอย อยากรุ้ว่าทั้ง2วิธีนีมันต่างกันอย่างไรและเหมือนกันอย่างไร และจะใช้เวลาใด ข้อดีข้อเสียอย่างไร

ถ้าได้โจทย์ตัวอย่างการคำนวณด้วยก็ดีครับขอบคุณมากครับความคิดเห็นที่ 3 

พี /samabob@hotmail.com (Guest)
19 ต.ค. 2549 21:52
 1. เปรียบเทียบความพึงพอใจของคนที่มีต่อการให้บริการจำแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ อยากทราบว่าใช้ T test หรือ F test และการใช้แตกต่างกันอย่างไร ขอความกรุณาช่วยอธิบายหน่อยนะครับ ตีไม่ออกกับค่าเฉลี่ยกับค่าแปรปรวนความคิดเห็นที่ 8

โป้ง / pong_rru@hotmail.com (Guest)
5 พ.ค. 2551 12:28
 1. <STRONG><FONT size=4>อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ&nbsp; F test&nbsp; ( Anova )&nbsp; ว่ามีความหมายว่าอย่างไร&nbsp; ประโยชน์ในการนำเอาไปใช้&nbsp; สูตรในการคำนวณ&nbsp;&nbsp; ต้องการเอาข้อมูลไปทำรายงานครับ&nbsp; คนที่มีความรู้หรือมีข้อมูลช่วยแนะนำให้ด้วยนะครับ&nbsp;&nbsp;&nbsp; ขอบคุณครับ&nbsp;</FONT></STRONG>ความคิดเห็นที่ 4

tkesmala@yahoo.com (Guest)
19 ต.ค. 2549 23:40
 1. ผมไม่ค่อถนัดการวิจัยทางสังคมศาสตร์ แต่โดยทั่ว ๆ การวัดความพึงพอใจส่วนมากจะใช้ rating scale มีระดับจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย เป็นระดับคี่ เช่น 5 7 หรือ 9

  ระดับ  เมื่อเราต้องการทราบว่า อายุ เพส การศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความพอใจต่อการให้บริการเท่ากันหรือไม่ เราก็ไปสุ่มตัวอย่างจากผู้รับบริการเช่น การบริการของธนาคาร ไปรษณีย์ เป็นต้น  เราสามารถเลือกนำเสนอเป็นสองแบบ คือ 1 กรณีที่เราสนใจจำนวนคนที่แสดงความพึงพอใจ กรณีนี้อาจเสนอเป็นเปอร์เซนไตล์ แต่ถ้าเสนอเป็น rating scale สามารถเลือกใช้ F-test หรือ t-test  การใช้ F-test บังคับว่าจำนวนข้อมูลของแต่ละชุดต้องเท่ากัน แต่ในกรรีณีที่เราไปสุ่มมาจำนวนข้อมูลที่จะนำมาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจะไม่เท่ากันดังนั้นจึงต้องเปรียบเทียบทีละคู่โดยใช้ t-testความคิดเห็นที่ 5

tkesmala@yahoo.com (Guest)
19 ต.ค. 2549 23:58
 1. คุณสมบัติท่สำคัญของประชากรที่เราสนใจศึกษามีสองลักษณะคือค่าเฉลี่ย และความแปรปรวน  ค่าเฉลี่ยคงไม่ต้องอธิบายมากเรารคุ้นกันดีอยู่แล้ว ที่เราเรียกกันว่าถัวเฉลี่ย เช่นผลไม้สองกอง กองละ 10 ผล ค่าเฉลี่ย กองละ 5กิโลกรัม/ผลเท่ากัน  แต่ความแปรปรวนเป็นสมบัติอีกอย่างหนึ่งของประชากรด้วย ผลไม้กองละ 5 กิโลกรัม/ผล มันอาจมีความแปรปรวนไม่เท่ากัน  ความแปรปรวนก็คือ ผลรวม ของผลต่างยกกำลังสองของต่าสังเกตุที่แตกต่างไปจากค่าเฉลี่ย เมื่อคุณเข้าใจนิยามแล้วก็ลองสมมุติข้อมูลผลไม้สองกอง ดูก็ได้ คุณจะเข้าใจได้ว่าผลไม้ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากันมีความแปรปรวนต่างกันอย่างไร (ยกกำลังสองของผลต่างไปจากค่าเฉลี่ยก่อน แล้วจึงซ้มเข้าด้วยกัน) ความแปรปรวนจะมีค่าเป็นบวกเสมอความคิดเห็นที่ 2

thawankesmala
5 ต.ค. 2549 17:42
 1. ผมก็ไม่รู้จะตอบคุณวุธอย่างไรถูก เพราะไม่ทราบข้อมูลของคุณ ไม่ทราบวัตถุประสงค์ว่าคุณจะทดสอบสมมุติฐานอะไร  สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน หลัก ๆ ก็จะใช้ t-test, F-test และ chri-square test  t-test ใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลสองชุดว่าเท่ากันหรือไม่ เปรียบเทียบได้ทีละคู่  F-test ใช้ทดสอบว่ากลุ่มชุดข้อมูล หรือทรีตเมนต์แตกต่างกันหรือไม่ อย่างน้อย 1 คุ่ ในชุดข้อมูลนั้นแตกต่างกันถ้า F-test มีนัยสำคัญ แล้วจึงเปรียบเทียบทีละคู่อีกครั้งหนึ่ง อาจใช้ standard error, LSD หรือ multiple range อย่างใดอย่างหนึ่ง  chri-square test ใช้ทดสอบว่าข้อมูลที่ได้จากการสังเกตุ หรือวัดมาจริง ๆ สอดคล้องกับค่าสมมุติฐานทางทฤษฎีหรือไม่ เช่นเราต้องการวัดว่า ดอกสีขาว สีชมพู และสีแดง ที่กระจายตัวในชั่วที่สอง มีสัดส่วนเท่ากับ 1:3:1 หรือไม่ เป็นต้น ถ้ามันตรง หมายถึงค่า chi-square ที่คำนวณได้ต่ำกว่าค่าวิกฤติตามระดับนัยสำคัญที่ตั้งไว้ เราก็ยอมรับว่าการกระจายเป็นไปตามกฏการถ่ายทอดพันธุกรรมแบบข่มไม่ลงของเมนเดล และยีนควบคุมลักษณะมีเพียงตำแหน่งเดียว  regression ใช้ทดสอบว่าตังแปรตามมีผลมาจากตัวแปรต้นจริงหรือไม่ โดยเราเอาตัวแปรต้นที่เราสงสัยมาทดสอบ เช่น  Y = a + bX  เราจะได้ค่า R ซึ่งจะบอกว่าโมเดลใช้ได้หรือไม่ และค่า b ซึ่งเป็น slope บอกว่าเอ็กซ์กับวายมีความสัมพันธ์กันมากน้อยเท่าใด  คุณอธิบายสักนิดว่าคุณต้องการรู้อะไรจริง ๆ ปัญหาทางสถิติของคุณจริง ๆ คืออะไร จะมีหลายท่านมาตอบให้ได้ความคิดเห็นที่ 6

tuktun_tu@hotmail.com (Guest)
23 ส.ค. 2550 18:49
 1. ทำไมเราถึงต้องเลือกใช้การทดลองแต่ละแบบไม่เหมือนกัน

  มีอะไรบ้างที่เราคำนึงต้องเลือกตัวนั้นแล้วไม่ใช่การวางแผนการทดลองแบบอื่นคะช่วย

  ตอบหน่อยนะคะความคิดเห็นที่ 7

jeab_jiab@hotmail.com (Guest)
21 ต.ค. 2550 18:21
 1. ตอนนี้ทำวิจัยเกี่ยวกับการตลาดและประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเอกชน ได้ตั้งสมมุติฐานข้อหนึ่งว่า word of mouth has a direct bearing to preference of university's student ซึ่งในที่นี้ต้องการจะทดสอบ variables 2 ตัวคือ word of mouth กับ preference ของนักศึกษามหาวิทยาลัย ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ในกรณีนี้ต้องใช้ test อะไรเพื่อมาทำการทดลองคะ จะใช้ f-test ได้มั้ยคะความคิดเห็นที่ 9

hnum20@yahoo.co.th (Guest)
21 ส.ค. 2551 16:57
 1. standard deviationเนเธ•เธเธ•เนˆเธฒเธ‡เธˆเธฒเธstandard error เธญเธขเธฒเธ‡เน„เธฃความคิดเห็นที่ 10

hnum20@yahoo.co.th (Guest)
21 ส.ค. 2551 17:03
 1. standard deviationแตกต่างจากstandard error อย่างไร
ความคิดเห็นที่ 1

ครูไผ่ vcharkarn vteam
5 ต.ค. 2549 03:42
 1. คุณน่าจะยกข้อมูลจากการทดลองของคุณมาเป็นโจทย์ในการคำนวณค่ะความคิดเห็นที่ 11

ก๊อต gotkapi@hotmail.com (Guest)
10 ก.ย. 2552 19:21
 1. ผมยากถามว่าการเปรียบเทียบอายุกับการใช้พลังงานจะใช้การทดสอบแบบใด
ความคิดเห็นที่ 12

chirawut_taetae@hotmail.com (Guest)
26 ต.ค. 2552 16:45
 1. ทำวิจัยเพื่อศึกษาความพึงพอใจโดยต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระห่าว เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ กับความพึงพอใจในการใช้บริการ สามารถใช้ chri-square test ได้หรือไม่ความคิดเห็นที่ 13

hobbit@hotmail.com (Guest)
16 ก.พ. 2553 15:32
 1. ผมอยากถามเรื่องเกี่ยวกับสถิติการวางแผนการทดลองอะครับ
  คือในการวิเคราะห์ทางสถิตินิยมใช้การวิเคราะห์อยู่ 2 แบบคือ ไคสแคว์ กับสมการถดถอย อยากรุ้ว่าทั้ง2วิธีนีมันต่างกันอย่างไรและเหมือนกันอย่างไร และจะใช้เวลาใด ข้อดีข้อเสียอย่างไร
  ถ้าได้โจทย์ตัวอย่างการคำนวณด้วยก็ดีครับ

  ขอบคุณมากครับความคิดเห็นที่ 14

unity sun power
17 ก.พ. 2553 10:58
 1. chri-square test ใช้เปรียบเทียบ ratio นะครับ ว่า ข้อมูลที่เป้น ratio ของคุณที่เก็บข้อมูลมากับ ratio ตามสมมุติฐานต่างกันหรือไม่ เป็นสถิติสำหรับทดสอบสมมุติฐานครับ ข้อมูบต้องเป็น ratio คุณต้องแปลงข้อมูลเป็น ratio ก่อนจึงทดสอบได้

  ยกตัวอย่าง เด็กหญิงราตรี ผสมพันธุ์ดอกไม้สีขาวกับดอกไม้สีแดง และพบว่าดอกไม้ที่กระจายตัวในรุ่นที่สอง มีดอกสีแดง 35 ต้น ดอกสีชมพู 50 ต้น และดอกสีขาว 25 ต้น เด็กหญิงราตรีต้องการทดสอบว่าการกระจายนี้มีสัดส่วนเป็น 1:3:1 หรือไม่
  ข้อมูลแบบนี้ใช้ chri-square test

  PHTQความคิดเห็นที่ 15

unity sun power
17 ก.พ. 2553 11:10
 1. ไม่ใช่ว่าเรามีเครื่องมืออะไรแล้วเราต้องใช้เครื่องมือนั้น หรือใช้ตามความนิยม การถดถอยนั้นเราใช้หาความสัมพันธ์ระหว่าตัวแปรต้นกับตัวแปรตามว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร เช่นความสัมพันธ์ระหว่าอัตราปุ๋ยไนโตรเจนกับผลผลิตข้าว

  คือคุณจะเลือกใช้เครื่องมืออะไรมันต้องเหมาะกับงานของคุณ ถ้าคุณมีพร้า มีมีด มีขวาน มีเลื่อยมือ มีเลื่อยยนต์ มันก็ใช้ตัดไม้ได้เหมือนกัน แต่ไม้แต่ละอย่างก็เหมาะกับเครื่องมือแต่ละอย่าง อีกประการหนึ่งข้อมูลต้องมีวิธีการวิเคราะหืข้อมูลที่เหมาะสมและตอบคำถามของโจทย์วิจัยที่ตั้งไว้ได้ คุณจะทำวิจัยต้องถามตัวเองอยู่เสมอว่าคำถามของคุณคืออะไร

  คำถามที่คุณถามมาเพียงแค่คุณมีตำราสถิติดี ๆ สีกเล่ม คุณก็ได้คำตอบทั้งหมด การโพสต์ในนี้ควรสงสารคนตอบบ้างนะครับความคิดเห็นที่ 16

hitler999@thaimail.com (Guest)
26 ก.พ. 2553 21:26
 1. ขอคำตอบยาวกว่านี้ได้ใหมครับผมจะต้องทำรายงานส่งครูครับความคิดเห็นที่ 17

vankayasit@hotmail.com (Guest)
6 พ.ย. 2553 16:31
 1. ทำไมการคำนวณผลรังวัด GPS ต้องนำค่าไคสแคร์ มาวิเคราะห์ด้วยครับความคิดเห็นที่ 18

tkesmala@yahoo.com (Guest)
7 พ.ย. 2553 06:40
 1. คำตอบยาว ๆ คุณหาเอาจาก web ได้ หรือจากหนังสือในห้องสมุด


  เพื่อเปรียบเทียบว่าสัดส่วนที่ได้จาก GPS สามารถยอมรับได้หรือไม่ คุณถามไม่ชัดว่าคุณกำลังเปรียบเทียบอะไรอยู่ความคิดเห็นที่ 19

boonpragob@hotmail.com (Guest)
8 พ.ย. 2553 20:28
 1. สวัสดีครับ
  ผมกำลังทำวิจัย โดยตัวแปรอิสระ คือ สภานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ บริหาร ครูวิชาการ ประธานกรรมการสถานศึกษา
  จำแนก ตามขนาดของสถานศึกษา คือ เล็ก กลาง ใหญ่ ตัวแปรตาม คือ บทบาทของผู้บริหารในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
  เรียนถามท่านว่า เราจะใช้สถิติใดในการทดสอบสมติฐานครับ จะใช้ F-test หรือไม่อย่างไร ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น