ประชาธิปไตย

อยากถามว่า [tex]ลักษณะประชาธิปไตย [/tex]มีอะไรบ้างความคิดเห็นที่ 1

Spirit God
20 ธ.ค. 2549 08:08
 1. ลักษณะการปกครองแบบประชาธิปไตย คือ การยึดหลักว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน หรืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชน

  การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเริ่มมีขึ้นครั้งแรกที่นครรัฐกรีกโบราณเมื่อประมาณ 500 ปี ก่อนคริสตกาล ซึ่งเป็นประชาธิปไตยแบบโดยตรง การที่นครรัฐกรีกสามารถปฏิบัติระบบอบประชาธิปไตยโดยตรงได้ก็เป็นเพราะพระนครมีอาณาเขตไม่กว้างขวางและมีจำนวนประชากรไม่มากนัก แต่ในปัจจุบันนี้ไม่สามารถนำระบอบประชาธิปไตยโดยตรงมาใช้ได้ เพราะจำนวนประชากรมีมากเกินกว่าที่จะให้โอกาสประชาชนผู้เป็นพลเมืองทุกคนเข้ามาใช้สิทธิในการปกครองประเทศได้โดยตรง ดังนั้นระบอบประชาธิปไตยที่ใช้กันอยู่ในทุกวันนี้จึงเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยผู้แทนหรือประชาธิปไตยโดยอ้อม

  ประชาธิปไตยโดยตรง ( Direct Democracy) หมายถึง การให้ประชาชนผู้เป็นพลเมืองมีสิทธิโดยตรงในการปกครองหรือการวินิจฉัยตัดสินปัญหาของประเทศ กล่าวคือ พลเมืองมีสิทธิเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาประชาชนซึ่งทำหน้าที่เป็นสถาบันสูงสุดในการแสดงเจตจำนงของรัฐ

  ประชาธิปไตยโดยอ้อม ( Indirect Democracy) หรือประชาธิปไตยโดยผู้แทนหรือประชาธิปไตยแบบตัวแทน ( Representative Democracy) หมายถึง การให้ประชาชนผู้เป็นพลเมืองมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเข้าไปทำหน้าที่แทนตัวเองในรัฐสภา และเจตจำนงของรัฐสภาถือเป็นความต้องการของประชาชน เช่น ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาของไทย อังกฤษ หรือประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ฯลฯ

  หลักประชาธิปไตยมีประเด็นที่ต้องพิจารณา 3 ประการ คือ อุดมการณ์ประชาธิปไตย การปกครองแบบประชาธิปไตย และวิถีชีวิตประชาธิปไตยความคิดเห็นที่ 11

14 ธ.ค. 2550 13:03
 1. เสทิ้เเอทะความคิดเห็นที่ 9

1 ก.ค. 2550 13:14
 1. ฟหำภ-dgttyuความคิดเห็นที่ 12

21 ธ.ค. 2550 18:54
 1. ประชาธิปไตย (democracy) คือแนวคิดที่เชื่อว่าประชาชนมีสิทธิที่จะปกครองตนเอง ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดก่อนหน้า ที่เชื่อว่าประชาชนมีชีวิตอยู่เพื่อเสริมสร้างบารมีหรือความมั่งคั่งให้กับกษัตริย์ หรือมีชีวิตตามความต้องการของพระเจ้า การเปลี่ยนกระบวนทัศน์นี้เป็นผลจากยุคแสงสว่าง

  การนำแนวคิดประชาธิปไตยมาใช้จริงนั้นมีลักษณะเป็นขั้นเป็นตอน จากประชาธิปไตยเชิงรูปแบบ ไปเป็นประชาธิปไตยเชิงเสรี และเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม แม้ว่าประเทศส่วนใหญ่ในโลกเป็นประเทศประชาธิปไตย แต่บางประเทศก็เป็นแค่ในนาม บางประเทศเป็นประชาธิปไตยที่ไม่มีเสรีภาพ บางประเทศเป็นประชาธิปไตยเชิงเสรี และบางประเทศก็พัฒนาไปเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ที่ประชาชนรู้สึกว่าเป็นเจ้าของรัฐบาล และมีกิจกรรมทางการเมืองอย่างสม่ำเสมอ

  ประชาธิปไตยนั้น กล่าวได้ว่ามีความหมายทั้งในแง่อุดมการณ์หรือลัทธิความคิดทางการเมือง และความหมายในเชิงระบอบการปกครอง โดยเป็นที่ประจักษ์กันทั่วไปว่า ระบอบการปกครองที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีกลไกเงื่อนไขรองรับศักดิ์ศรี สิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมกันของบุคคลในสังคมคือการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นระบอบการปกครองที่ถือว่าประชาชนคือเจ้าของอำนาจ

  คำว่า “ประชาธิปไตย” มาจากภาษากรีกโบราณว่า “Democratia” เป็นคำผสมระหว่างคำว่า “Demo” หมายถึง ประชาชนหรือสาธารณชนทั่วไป นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ กล่าวถึงคำว่า demo หรือ demos ว่ามี 2-3 ความหมาย ความหมายแรกหมายถึง ประชาชนหรือสาธารณะชนดังกล่าวไปแล้ว อีกความหมายหนึ่งคือ ชายฉกรรจ์ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ไม่ได้เป็นทาส มีอิสระและได้แสดงตนว่าสามารถทำหน้าที่ปกป้องนครรัฐของตนเองได้

  ส่วนอีกความหมายหนึ่งคือสภาประชาชน หรือ “ekklesia” ซึ่งเป็นที่รวมของรายชื่อประชาชนทั้งหลาย) อีกคำหนึ่งที่ประกอบคือ “cratia” ที่มีความหมายถึง ระบอบการปกครอง อันอาจจะสรุปความหมายของประชาธิปไตยได้จากสุนทรพจน์อันลือเลื่องของประธานาธิบดีลิงคอล์น อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่ว่า ประชาธิปไตยคือการปกครอง “ของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน” ที่ถือว่าอำนาจหน้าที่ในการปกครองประเทศจะต้องมาจากประชาชนหรือได้รับความยินยอมจากประชาชน โดยจะมีการกำหนดวิธีการที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวไว้ความคิดเห็นที่ 8

3 มิ.ย. 2550 15:30
 1. อยากทราบว่า [tex]ประชาธิปไตยในทางพระพุทธศาสนามีกี่ประเภท ได้แก่อะไรบ้างคะ [/tex]ใครรู้ช่วย บอกด้วยค่ะ ด่วนมากๆๆ ขอบคุณมากๆค่ะความคิดเห็นที่ 2

ทินกร
21 ก.พ. 2550 16:08
 1. แล้วตอนนี้ไทยเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าความคิดเห็นที่ 7

31 พ.ค. 2550 13:02
 1. อยากทราบ สรุปแนวความคิดของ นักคิดแนวทางประชาธิปไตย ดังนี้ครับ
  1.John Locke
  2.Montesquier
  3.Voltaire
  4.Rousseau
  จะขอบคุณมาก ๆ เลยครับ...ด่วนได้ก็ดีครับ...ความคิดเห็นที่ 13

9 เม.ย. 2551 10:47
 1. ในการปกครองประชาธิปไตย ประชาชนคือผู้มีอำนาจสูงสุด และประชาชนทุกคนมีอำนาจอันเท่าเทียมกัน เพราะ อำนาจ+อธิปไตย+เป็นของปวงชนชาวไทย หมายถึงประชาชนคนไทยทุกคนทุกอาชีพ ที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย ล้วนมีเกียติ มีศักดิ์ศรี และ มีอำนาจอันเท่าเทียมกันทั้งหมดทุกคน ตั้งแต่เกิดหรือการได้รับสิทธิในการเป็นคนไทยตามกฎหมาย อำนาจดังกล่าวคือ อำนาจอันเป็นสิทธิ และอำนาจอันเป็นหน้าที่ โดยทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เกี่ยวข้องโดยตรง มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง มีผลกระทบโดยตรง ต้องเป็นหน้าที่ นอกนั้นเป็นสิทธิ คำว่าอธิปไตย อ อ่านว่า อะ แปลว่าไม่ เป็นอำนาจอันเป็นอิสสระ หลุดพ้นจากพันธนาการใดๆทั้งสิ้น และเป็นอำนาจอันเป็นเอกสิทย์ มอบให้ใครมิได้ ผู้อื่นทำแทนมิได้ ครอบงำมิได้ บังคับมิได้ ข่มเหงมิได้ ชักจูงมิได้ เป็นต้น <BR>เมื่ออำนาจอธิปไตย แต่ละอธิปไตย หลายๆอธิปไตย ร่วมกันเป็นธิปไตย ของปวงประชา หรือที่เรียกว่า ประชาธิปไตย นำไปใช้เพื่อการควบคุม(การปกครอง) จึงเรียกว่า การปกครองประชาธิปไตย หรือที่เรียกว่า การควบคุมแบบประชาชนโดยร่วม เช่นร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันตรวจสอบ ร่วมกันประเมินผลงาน และร่วมกันไล่ออกหรือปลดออก เป็นต้น<BR>ความคิดเห็นที่ 14

2 ก.ค. 2551 13:04
 1. มันมีกี่ประเภท


   
ความคิดเห็นที่ 10

25 ก.ย. 2550 02:57
 1. อยากถามว่า หนทางไปสู่ประชาธิปไตยทางการเมืองของไทยจะไปในทิศทางใดความคิดเห็นที่ 3

15 มี.ค. 2550 20:46
 1. หลักการปกครอง การปกครองหรือระบอบการปกครอง หมายถึง ระบบการควบคุมรูป แบบหนึ่ง ใช้กับสิ่งมีชีวิตความจำพวกสัตว์
  เป็นสัตว์ที่มีพัฒนาการทางสติปัญญาสูง เช่น มนุษย์เป็นต้น ซึ่งเป็นระบบการควบคุมที่ใช้มนุษย์เป็นผู้ควบคุมมนุษย์ให้
  ปฏิบัติตามต้องการของมนุษย์ ในการปกครองแต่ละแบบ มีความแตกต่างตรงที่ ใช้มนุษย์กลุ่มไหน ควบคุมมนุษย์กลุ่มไหน
  ให้ปฏิบัติตามความต้องการของมนุษย์กลุ่มไหน และมีรูปแบบในการปฏิบัติเป็นอย่างไร ทั้งหมดนี้คือข้อมูลของการควบคุม
  จุดประสงค์หลักของการควบคุมก็เพื่อ ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด และ ไดัประสิทธิผลสูงสุด
  หัวใจของการควบคุม คือ การตรวจสอบและประเมินผลงาน เพื่อแก้ไขปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันเรา
  ใช้ระบบการควบคุมแบบประชาธิปไตย ซึ่งหมายถึง ระบบที่ประชาชนส่วนมาก ควบคุมประชาชนส่วนน้อยให้ปฏิบัติ
  ตามความต้องการของประชาชนส่วนมาก โดยมอบนโยบายให้องค์กรของรัฐบาลนำไปบริหาร จัดการให้มีประสิทธิภาพมากสุด
  ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด และใดัประสิทธิผลสูงสุด โดยประชาชนที่เกี่ยวข้องโดยตรงเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
  เจ้าหน้าที่ในองค์กรของรัฐบาล เพื่อแก้ไขปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพ และ มีประสิทธิผลตามความต้องการของ
  ประชาชนส่วนมาก การปกครองที่มิได้ตรวจสอบ และ มิได้ประเมินผลงานโดยประชาชน มิใช่ประชาธิปไตยความคิดเห็นที่ 4

15 มี.ค. 2550 20:48
 1. หลักอำนาจหน้าที่ ในการปกครองประชาธิปไตย อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย หมายถึงประชาชนคนไทย
  ทุกคนทุกอาชีพ ที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย ล้วนมีเกียติ มีศักด์ศรี และ มีอำนาจอันเท่าเทียมกันทั้งหมดทุกคน
  อำนาจดังกล่าวคือ อำนาจอันเป็นสิทธิ และอำนาจอันเป็นหน้าที่ โดยทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เกี่ยวข้องโดยตรง มีส่วนใด้ส่วนเสีย
  โดยตรง มีผลกระทบโดยตรง ต้องเป็นหน้าที่ นอกนั้นเป็นสิทธิ ประชาชนที่ประกอบอาชีพในส่วนราชการ คือ ข้าราชการ
  รับใช้ประชาชนและสังคมในด้าน อันเป็นประโยชน์ส่วนรวมหรือสาธารณะ เช่น แม่น้ำ คลอง ถนน ขยะ เป็นต้น
  ประชาชนที่ประกอบอาชีพในส่วนราษฎร คือ ข้าราษฎร รับใช้ประชาชนและสังคมในด้าน อันเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล
  เช่น บ้าน รถยนต์ อาหาร เป็นต้น ทรัพย์สินของทางราชการ หมายถึง ทรัพย์สินโดยร่วมที่ได้มา จากการประกอบอาชีพ
  โดยสุจริตของข้าราชการในส่วนราชการ ทรัพย์สินของทางราษฎร หมายถึง ทรัพย์สินโดยร่วมที่ได้มา จากการประกอบอาชีพ
  โดยสุจริต ของ ข้าราษฎรในส่วนราษฎร ทรัพย์สินของประชาชน หมายถึง ทรัพย์สินโดยร่วมรวมกันระหว่างทรัพย์สินของ
  ทางราชการและ ทรัพย์สินของทางราษฎร เช่น เงินภาษี ถนนสาธารณะ เป็นต้น ประชาชนทุกคนทั้งข้าราชการและข้าราษฎร
  สามารถใช้อำนาจดังกล่าว ในการปกป้องหรือป้องกัน จากการก้าวล่วงละเมิดอำนาจอธิปไตย ของบุคคลอื่น อาชีพอื่น หน่วยงานอื่น
  ที่ชอบอ้างตน เป็นเจ้าหน้าที่ ทั้งในด้าน นิติบัญญัติ บริหาร และ ตุลาการความคิดเห็นที่ 6

15 มี.ค. 2550 20:51
 1. หลักความยุติธรรม ความยุติธรรม หมายถึง การยุติที่ความเป็นธรรม ยุติที่ความถูกต้อง ยุติที่ความชอบธรรม มิใช่ยุติที่กฏหมาย
  มิใช่ยุติที่อำนาจ มิใช่ยุติที่หน้าที่ มิใช่ยุติที่ผลประโยชน์ ดังนั้น กระบวนการยุติธรรมจึง หมายถึง กระบวนการที่นำไปสู่
  การยุติที่ความเป็นธรรม ความถูกต้อง และ ความชอบธรรม เราใช้กระบวนการยุติธรรมในการ ตรวจสอบความผิดพลาด
  และประเมินมูลค่าความเสียหาย หากความความเสียหายเกิดขึ้นมาจาก ทฤษดีที่ผิด(ผิดหลักกฎหมาย) ผู้ร่างกฏหมายต้องรับโทษ
  ชดใช้ค่าเสียหาย หากความความเสียหายเกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติที่ผิด(ผิดหลักการปกครอง) ผู้ปฏิบัติต้องรับโทษชดใช้ค่าเสียหาย
  ความเสียหายในด้านทรัพย์สิน ต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของทรัพย์สิน เช่น เงิน หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ
  ความเสียหายในด้านชีวิต (ร่างกายและจิตใจ) ต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าทางร่างกายและจิตใจ เช่นบำเพ็ญประโยชน์
  จำคุก ถึงที่สุดคือประหารชีวิตความคิดเห็นที่ 5

15 มี.ค. 2550 20:49
 1. หลักกฎหมาย (ทฤษดีของสังคม) สมมุติฐานทางความคิดบนหลักความจริงที่เป็นไปไดั นั่นคือทฤษดี ทฤษดีที่
  ได้มีการพิสูจน์ตรวจสอบความถูกต้องโดยชัดเจน เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายโดยไม่มีข้อโต้แย้ง นั่นคือกฏ(LAW)
  ศาสตร์แต่ละศาสตร์มีกฏที่แตกต่างกันไป เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
  สังคมก็คือสังคมศาสตร์ ซึ่งมีกฏเช่นกันและได้ตั้งชื่อกฏนี้ว่ากฏหมาย จากการวิเคราะห์ตรวจสอบโดยละเอียด
  ทฤษดีทุกทฤษดี กฏทุกกฏ ในศาสตร์ทุกศาสตร์ ล้วนมาจากหลักการพื้นฐานเดียวกันทั้งหมดทั้งสิ้น จึงสรุป
  ได้ว่า กฎหมาย คือ แนวทางปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขของคนในสังคม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ
  ถูกต้องชอบธรรมและเป็นธรรม พิสูจน์ใด้โดยชัดเจน เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย โดยมีข้อโต้แย้งน้อยที่สุด
  ทั้งหมดนี้คือหลักกฏหมาย เปรียบเสมือนทฤษดีของสังคม ข้อกฏหมายใดผิดหรือขัดต่อหลักกฏหมาย
  ข้อกฏหมายนั้น ต้องเป็นอันโมฆะใช้บังคับมิไต้ และ หากเกิดความเสียหายผู้ร่วมในการร่างกฏหมายต้อง
  รับผิดขอบความคิดเห็นที่ 15

2 มี.ค. 2553 11:08
 1. good

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น