วิชาการดอทคอม ptt logo

ค่ายคณิตศาสตร์ เล่าให้ฟังหน่อย (เยอะๆก็ได้)

โพสต์เมื่อ: 13:38 วันที่ 6 พ.ย. 2549         ชมแล้ว: 21,517 ตอบแล้ว: 20
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
เรื่องค่ายคณิตศาสตร์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่โรงเรียนหลายแห่งสนใจ หลายๆโรงเรียนก็มีประสบการณ์ หลายที่ก็อยากทราบแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง ส่วนผมเองพอมีประสบการณ์บ้าง แต่ก็ไม่มากเลย อยากเชิญชวนให้ครูและนักเรียนมาร่วมพูดคุยในประเด็นนี้ครับ ประเด็นที่อยากชวนคุยก็คือ
+ที่เคยทำมาเคยร่วมกิจกรรมค่ายมา เป็นยังไงกันบ้าง เล่าให้ฟังหน่อย เรียนรู้อะไรและชอบอะไรบ้าง
+เด็กๆและครูอยากให้ค่ายคณิตในฝันเป็นแบบไหน
+มีความเห็นกับกิจกรรมคณิตศาสตร์ใส ๆ ในธรรมชาติที่เป็นข่าวอย่างไรบ้าง


สุรัชน์(202.41.167.246,,)

จำนวน 18 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 6 พ.ย. 2549 (16:16)
ลองอ.สุรัชน์ดูค่ายคณิตใสๆที่วิชาการลองจัดดูนะคะhttp://www.vcharkarn.com/include/article/showarticle.php?Aid=389
บัวอื่น
ร่วมแบ่งปัน953 ครั้ง - ดาว 395 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 14 ธ.ค. 2549 (14:49)
มงฟอร์ตจัดค่ายพัฒนาศักยภาพคณิต นร. ชั้น ม.1- ม.2โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จัดค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน ชั้น ม.1 - ม.2 ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2549 ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้คณิตศาสตร์ในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนฝึกคิดอย่างมีเหตุผลแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และรู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์************************ กำหนดการค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8 ปี 2549 ******************************************************* ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2549 *************************************************** ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ************************วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 254907.00-07.30 น. - นักเรียนลงทะเบียนที่บริเวณหน้าโรงเรียน07.30-08.30 น. - สันทนาการ / กิจกรรมมุมมองที่แตกต่างทางคณิตศาสตร์ / พิธีเปิดที่ห้องประชุมกลาง08.30-09.00 น. - ออกเดินทางจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยสู่สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล09.00-09.30 น. - เข้าที่พักตามกลุ่มบริเวณ Camping / ชี้แจงกำหนดค่าย09.30-10.00 น. - เข้ากิจกรรมฐาน promath ฐานที่ 1 P (Professional)10.10-10.40 น. - เข้ากิจกรรมฐาน promath ฐานที่ 2 R (Revolution)10.50-11.20 น. - เข้ากิจกรรมฐาน promath ฐานที่ 3 O (Original Math)11.30-12.30 น. - รับประทานอาหารกลางวัน12.30-13.00 น. - เข้ากิจกรรมฐาน promath ฐานที่ 4 M (Math in daily life)13.10-13.40 น. - เข้ากิจกรรมฐาน promath ฐานที่ 5 A (Art of Math)13.50-14.20 น. - เข้ากิจกรรมฐาน promath ฐานที่ 6 T (Toy using Math)14.20-14.40 น. - รับประทานอาหารว่างที่ฐาน14.40-15.10 น. - เข้ากิจกรรมฐาน promath ฐานที่ 7 H (Happy Math)15.10-18.00 น. - กิจกรรมอัจฉริยะข้ามคลอง /พักผ่อนตามอัธยาศัย18.00-19.00 น. - รับประทานอาหารเย็น19.00-19.20 น. - เริ่มกิจกรรมภาคกลางคืนนันทนาการ19.20-20.00 น. - ดันดารานำเสนอกลุ่ม20.00-20.30 น. - แฟนพันธุ์แท้คณิตศาสตร์ (ทายใจน้องคนเก่ง , จำดีได้ดี , Click clip Quiz)21.30-20.40 น. - สันทนาการ20.40-21.10 น. - แฟนพันธุ์แท้คณิตศาสตร์ (ต่อ) (Bingo สมการ กระดาษโมบิอุส)21.10-21.25 น. - รับประทานอาหารว่าง21.25-21.45 น. - สันทนาการ21.45 น. - สวดมนต์เข้านอนวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 254906.00-06.30 น. - ตื่นนอน กายบริหาร ระเบียบวินัย สร้างสมาธิจากโยคะ06.30-07.30 น. - ทำธุระส่วนตัว07.30-08.30 น. - รับประทานอาหารเช้า08.30-09.00 น. - นันทนาการ ชี้แจง กิจรรม Walk Rally09.00-10.00 น. - Walk Rally ถอดรหัสรับ…ดาวินชี10.00-10.20 น. - รับประทานอาหารว่าง10.20-10.50 น. - เฉลยรหัสลับ…ดาวินชี10.50-11.50 น. - Brain Storming11.50-12.50 น. - รับประทานอาหารกลางวัน12.50-13.30 น. - เกมสร้างสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์13.30-14.30 น. - Reflection สะท้อนความคิด14.30-14.20 น. - เก็บสัมภาระ14.20-15.00 น. - แจกเกียรติบัตร พิธีปิด15.00-15.30 น. - เดินทางกลับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยมหมายเหตุ - กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
แปะ1 (IP:202.41.167.246)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 14 ธ.ค. 2549 (14:50)
http://www.ripn-math.com/html/pmcf2.htmการพัฒนารูปแบบการฝึกนักศึกษาสำหรับจัดค่ายคณิตศาสตร์

ผู้วิจัย ผศ.ดร.สมวงษ์ แปลงประสพโชค

คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการฝึกนักศึกษาสำหรับจัดค่ายคณิตศาสตร์ และศึกษาผลของการฝึกนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยใช้รูปแบบที่ได้พัฒนา

กลุ่มประชากร เป็น นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคกลางบางส่วน ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2546

กลุ่มตัวอย่าง มี 4 กลุ่ม กลุ่ม 1 เป็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ปี 1 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจำนวน 38 คน กลุ่ม 2 เป็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ปี 1 ,2 ,3 และปี 4 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รับการคัดเลือกหรืออาสาสมัครจำนวน 71 คน กลุ่ม 3 เป็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ปี 1 ,2 ,3 และปี 4 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งได้รับการคัดเลือกหรืออาสาสมัครจำนวน 96 คน กลุ่ม 4 เป็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปี 1 ,2 ,3 และปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงซึ่งได้รับการคัดเลือกหรืออาสาสมัครจำนวน 182 คน

การดำเนินงานวิจัย ใช้วิธีศึกษาจากกรณีตัวอย่าง ระดมความคิด ออกแบบกิจกรรม ทดลอง และปรับปรุง ประเมินโดยใช้แบบสำรวจเกี่ยวกับ เจตคติ ความรู้และความมั่นใจในการจัดค่ายคณิตศาสตร์ และประเมินโครงการค่ายคณิตศาสตร์ผลการวิจัย

1. การวิจัยครั้งนี้ได้รูปแบบการฝึกนักศึกษาสำหรับจัดค่ายคณิตศาสตร์ 3 แบบ

แบบที่ 1 แบบปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง ประกอบด้วยการเป็นพี่เลี้ยงผู้เข้าค่าย การเป็นผู้ช่วยวิทยากร การเป็นวิทยากร การจัดค่ายเป็นทีม และการเขียนโครงการ

แบบที่ 2 แบบปฏิบัติการจากสถานการณ์จำลอง ประกอบด้วย การเป็นผู้เข้าค่าย และการเขียนโครงการ

แบบที่ 3 แบบแยกกลุ่มปฏิบัติจากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลอง ประกอบด้วยการแบ่งกลุ่ม ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง เป็นผู้ช่วยวิทยากร และเป็นผู้เข้าค่าย จากนั้นนำผลประเมินมาสัมมนา ระดมความคิด อบรมเพิ่มเติม และการเขียนโครงการ

2. ผลการใช้รูปแบบการฝึกนักศึกษาสำหรับจัดค่ายทั้งสามแบบ

2.1นักศึกษาในกลุ่มทดลองทุกกลุ่มมีความเห็นในระดับมากและมากที่สุดว่าค่ายคณิตศาสตร์มีประโยชน์ต่อนักเรียน ได้ฝึกการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย ได้ความรู้ใหม่ทางคณิตศาสตร์ ได้ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม ทำให้เกิดความคิดใหม่ ๆ ได้ทบทวนความรู้เดิมทางคณิตศาสตร์ ได้เรียนรู้ตัวอย่างการนำคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตจริง ได้แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ทำให้นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อคณิตศาสตร์ และทำให้สนุก

2.2 นักศึกษาในกลุ่มทดลองทุกกลุ่มมีความเห็นเกี่ยวกับความรู้และความมั่นใจในการจัดค่ายคณิตศาสตร์ ในระดับมากและมากที่สุดได้แก่ ได้ความรู้วิธีการจัดค่ายคณิตศาสตร์ ได้ฝึกทำงานกลุ่ม ได้ฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ มีความมั่นใจที่จะไปจัดค่าย ได้รับความสนุกสนานนอกจากนี้ นักศึกษากลุ่มทดลอง 1 และ 4 ได้เรียนรู้ธรรมชาติของเด็ก และวิธีการอธิบายให้เด็กเข้าใจในระดับมากที่สุดจากการฝึกจัดค่ายรูปแบบ 1 และ 3

2.3 นักศึกษาในกลุ่มทดลองทุกกลุ่มสามารถเขียนโครงการค่ายคณิตศาสตร์ได้ในระดับดีAbstractThe purpose of this research was to develop the method for training student to

manage mathematics camp and to study the result from using the method to majoring mathematics from Rajabhat University.

The populations were students majoring in mathematics from Rajabhat Phranakhon University and Rajabhat Universities in the north, the northeast, the south, and the central part in the academic year 2003.

The samples were divided into four groups: The first group was 38 first year students majoring in mathematics from Rajabhat Phranakhon University. The second group was 71 first year, second year, third year, and fourth year students majoring in mathematics (selected or voluntary students) from Rajabhat University in the northeast. The third group was 96 first year, the second year, the third year, and the fourth year students majoring in mathematics from Rajabhat University in the north and Rajabhat Nakhonsawan University. The fourth group was 182 first year, the second year, the third year, and the fourth year students majoring in mathematics from Rajabhat University in the south, Rajabhat Karnchanaburi University, Rajabhat Nakornpathom University, and Rajabhat MooBan Chombeung University.

The research methodology was to study case study, brainstorming, design, experiment and develop the activities and method of practice. The assessment was done by using a questionnaire asked about attitude, knowledge and confidence in managing mathematics camp and writing project.

Research Findings were as followed :

1.Three ways of training methods were found. The first one is active training in a real situation. The students were practiced to be a mentor, an assistant, a camp instructor, a camp moderator and a camp director, as well as to write a mathematics camp project. The second is active training in simulation. The students acted as campers and were practiced to write a mathematics camp project.The third is active group training in both real situation and simulation. The students were divided into three groups and were assigned to be mentors, camp assistant instructors, and campers. After the training activities a seminar was conducted to evaluate and discuss the performance as well as to give additional suggestions. At the end of the training course. The students were trained to write a mathematics camp project .

2. The result after using the method

2.1The students from every group realized that mathematics camp was beneficial for campers as it created good attitude toward mathematics. They had opportunities to solve various mathematics problems, learn new mathematics concepts, practice group working skills, generate new ideas, review basic mathematics concepts, learn examples in applying mathematics in real life situations, interchange ideas and to be fun with mathematics.

2.2 The students from every group realized that they learned how to manage mathematics camp, had chances to work in group and to practice in practical experience, and had more confidence to manage a mathematics camp for students. The students from group one and four learned about children's nature and how to explain mathematics problems effectively from method one and three.

2.3 The students from every group were able to write good mathematics camp projects.บทนำความสำคัญและความเป็นมา

โดยภาพรวมนักเรียนไทยด้อยทางด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เมื่อเทียบกับนานาชาติ จากผลงานวิจัยนานาชาติ ของ TIMSS-1999 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้5 ประเทศ พบว่าการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของไทยมีจุดเน้นในด้านการใช้ในชีวิตจริง การสื่อสารเชิงคณิตศาสตร์อยู่ในระดับปานกลาง สำหรับการแก้ปัญหาโจทย์ที่ไม่คุ้นเคย ผลปรากฏว่ามีจุดเน้นอยู่ในระดับเน้นน้อยหรือไม่เน้นเลย (สุนีย์ คล้ายนิล และพิศาล สร้อยธุหร่ำ. www.ipst.ac.th)

ผู้วิจัยได้ทดลองจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่เน้นการคิด การแก้ปัญหา และ การประยุกต์ใช้ ผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบว่ามีกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์หลายอย่างช่วยส่งเสริมความสามารถดังกล่าวข้างต้น อีกทั้งยังสามารถสร้างเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน มูลนิธิซิเมนต์ไทยเห็นคุณค่าและความสำคัญดังกล่าวจึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจัดทำ โครงการ “ค่ายคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนประถมศึกษาในท้องถิ่น” โดยเน้นเนื้อหาและกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิดและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โครงการนี้มีเป้าหมายคือการฝึกนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏในภูมิภาคได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ ให้สามารถจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ได้ และนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับ นักเรียนในท้องถิ่นของตน

ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนารูปแบบการฝึกนักศึกษาสำหรับจัดค่ายคณิตศาสตร์ และศึกษาผลที่เกิดขึ้นทั้งด้านความรู้ความสามารถในการจัดค่ายคณิตศาสตร์ เจตคติต่อค่ายคณิตศาสตร์ ตลอดจนการฝึกเขียนโครงการค่ายคณิตศาสตร์เพื่อให้นักศึกษาโปรแกรมคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนำความรู้ในการจัดค่ายคณิตศาสตร์ให้แก่ นักเรียนในในท้องถิ่นของตนวัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการฝึกนักศึกษาสำหรับจัดค่ายคณิตศาสตร์

2. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการฝึกนักศึกษาสำหรับจัดค่ายคณิตศาสตร์อบรมนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏขอบเขตการวิจัย

กลุ่มประชากร เป็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากภาคเหนือ จากภาคใต้ และจากภาคกลางบางส่วน ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2546

กลุ่มตัวอย่าง มี 4 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่ม 1 เป็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ปี1จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร จำนวน 38 คน

กลุ่ม 2 เป็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ปี 1 ,2 ,3 และปี 4 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รับการคัดเลือกหรืออาสาสมัครจำนวน 71 คน

กลุ่ม 3 เป็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ปี 1 ,2 ,3 และปี 4 จากมหาวิทยาลัย ราชภัฏในภาคเหนือ และ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งได้รับการคัดเลือกหรืออาสาสมัครจำนวน 96 คน

กลุ่ม 4 เป็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปี 1 ,2 ,3 และปี 4 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งได้รับการคัดเลือกหรืออาสาสมัครจำนวน 182 คนประโยชน์ของการวิจัย

1. ได้รูปแบบของการฝึกนักศึกษาสำหรับจัดค่ายคณิตศาสตร์

2. นักศึกษาโปรแกรมคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถจัดค่ายคณิตศาสตร์ได้

3. เสริมประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอันเป็นแนวทางที่จะพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ให้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

4. เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพครูภาคปฏิบัติการดำเนินงานวิจัย

งานวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

ขั้นตอน1 การพัฒนารูปแบบการฝึกนักศึกษาสำหรับจัดค่ายคณิตศาสตร์

1.1 ศึกษากรณีตัวอย่างเพื่อกำหนดหลักสูตรและรูปแบบการจัดค่ายคณิตศาสตร์

1.2 ศึกษาเอกสาร ตำราที่เกี่ยวข้องเพื่อคัดเลือกกิจกรรม

1.3 ระดมความคิดเพื่อพิจารณารูปแบบและกิจกรรมการจัดค่ายคณิตศาสตร์

1.4 ทดลองใช้รูปแบบและกิจกรรมการจัดค่ายคณิตศาสตร์ฝึกอบรมครู ทดลองจัดจริงในโรงเรียน ฝึกวิทยากรแกนนำ และปรับปรุง

1.5 กำหนดรูปแบบการฝึกนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสำหรับจัดค่ายคณิตศาสตร์ ทดลองและปรับปรุงขั้นตอน2 การสร้างเครื่องมือ

2.1 การสร้างหลักสูตร

2.2 การสร้างคู่มือจัดค่ายและเครื่องมือประเมิน

2.3 การทดลอง และปรับปรุงเครื่องมือ

ขั้นตอน3 การทดลองใช้รูปแบบการฝึกนักศึกษาสำหรับจัดค่ายคณิตศาสตร์

3.1 กำหนดกลุ่มตัวอย่าง

3.2 การทดลอง

3.3 การวิเคราะห์และประเมินผล

ผลการวิจัย

1. การพัฒนารูปแบบการฝึกนักศึกษาสำหรับจัดค่ายคณิตศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้ ได้รูปแบบของการฝึกนักศึกษาจัดค่าย 3 รูปแบบดังนี้

แบบที่ 1 แบบปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 การฝึกเป็น พี่เลี้ยงประจำกลุ่มนักเรียนที่เข้าค่าย ขั้นที่ 2 การฝึกเป็นผู้ช่วยวิทยากรประจำฐาน ขั้นที่ 3 การฝึกเป็นวิทยากรประจำฐาน ขั้นที่ 4 การฝึกจัดค่ายเป็นทีม ขั้นที่ 5 การฝึกเขียนโครงการค่ายคณิตศาสตร์

แบบที่ 2 แบบปฏิบัติการจากสถานการณ์จำลอง มีขั้นตอนมีดังนี้ ขั้นที่ 1 การฝึกเป็นผู้เข้าค่าย ขั้นที่ 2 การฝึกเขียนโครงการค่ายคณิตศาสตร์ มี 2 แบบ แบบ (ก) ฝึกปฏิบัติเขียนโครงการหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม 2 เดือนใช้กับกลุ่มทดลอง 2 แบบ (ข) ฝึกปฏิบัติเขียนโครงการสองชั่วโมงสุดท้ายของการฝึกอบรมใช้กับกลุ่มทดลอง 3

แบบที่ 3 แบบปฏิบัติจากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลอง มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1 การฝึกปฎิบัติเป็นพี่เลี้ยง เป็นผู้ช่วยวิทยากร และเป็นผู้เข้าค่าย แบ่งสมาชิกในกลุ่มทดลอง 4 ที่มาจากแต่ละมหาวิทยาลัยออกเป็น 3 กลุ่ม ให้ทำหน้าที่ต่างกันดังนี้ กลุ่ม 1 เป็นพี่เลี้ยงนักเรียนเข้าค่าย กลุ่ม 2 เป็นผู้ช่วยวิทยากรจัดค่าย กลุ่ม 3 เป็นผู้เข้าค่ายร่วมกับนักเรียน ขั้นที่ 2การสัมมนาหาข้อบกพร่องและอบรมเพิ่มเติมกิจกรรมอีก 9 ชั่วโมง ขั้นที่ 3 การฝึกปฏิบัติเขียนโครงการค่ายคณิตศาสตร์

2. หลักสูตรและกิจกรรมการจัดค่าย

การวิจัยครั้งนี้ได้หลักสูตรการจัดค่ายแบบ 2 วัน 1 คืน ประกอบด้วย เนื้อหาเป็นเรื่องการคิดและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย การใช้คณิตศาสตร์ในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ และตัวอย่างการนำไปใช้ในชีวิตจริง ใช้เกมและของเล่นเป็นเครื่องมือในการนำเสนอเนื้อหา และฝึกทั้งแบบรายบุคคล และแบบกลุ่ม ระดมความคิดเพื่อค้นหาความรู้ใหม่ กิจกรรมในหลักสูตรประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมดังนี้

กิจกรรมเผชิญปัญหาคณิตศาสตร์ มีจุดประสงค์เพื่อฝึกแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูก ฝึกการสังเกตการหาแบบรูป การสร้างข้อคาดเดา และการให้เหตุผล จัดทำเป็น 6 ฐานได้แก่ ฐาน 1สามัคคีชุมนุม ฐาน 2 ชิงแชมป์นับต่อ ฐาน 3 นักโทษคู่แฝด ฐาน 4 เกมทอพอโลยี ฐาน 5 เจ็ดสะพานเมืองโคนิกส์เบอร์ก ฐาน 6 หอคอยฮานอย

กิจกรรมจับเคล็ดลับกลเกม มีจุดประสงค์เพื่อ ฝึกการสังเกต การหาแบบรูป การคิดวิเคราะห์และการหาเหตุผล จัดเป็น 6 ฐานได้แก่ ฐาน 1 ไพ่ปริศนา ฐาน 2 บัตร 5 ใบ ย้ายของสามสิ่ง ฐาน 3 ผลรวมผลต่าง ฐาน 4 สมการอายุ เกมทายใจ ฐาน 5 เต๋าปริศนา ฐาน 6 เกมไม้ขีด เกมทายรูปภาพ

กิจกรรมเสริมศักยภาพ มีจุดประสงค์เพื่อ ฝึกการนำคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตจริง ค้นหาความรู้ใหม่ ๆ และฝึกการแก้ปัญหา กิจกรรมที่ทำได้แก่ เกมหอคอยฮานอย ประมาณ น้ำหนัก ประมาณความยาว ประมาณความจุ ต่อลูกเต๋า Pattern Block ต่อภาพปริศนา เกม 24 คูณเลขด้วยนิ้วมือ ปริศนาใยแมงมุม แพะแกะสุนัข คืออะไร ต่อภาพปริศนา นักบุญปีศาจ และความจริงเกี่ยวกับเงา สูตรของพิค นาฬิกาประหลาด สูตรของออยเลอร์ พื้นที่หายไปไหน

กิจกรรมระดมความคิด มีจุดประสงค์ เพื่อฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม ช่วยกันเขียนโครงการค่ายคณิตศาสตร์

กิจกรรมนันทนาการ มีจุดประสงค์เพื่อคลายเครียด ฝึกใช้สมองทั้งสองซีกสลับกันอีกทั้งเป็นการทบทวนความรู้เดิม เช่น สูตร นิยาม กิจกรรมที่ทำมีดังนี้ การประกวด Math Song ใบ้คำคณิตศาสตร์ แฟนพันธุ์แท้คณิตศาสตร์ ลูกบอลหรรษา ปรบมือคู่คี่ ปรบมือจำนวนเฉพาะ บริหารสมอง รำวงพันเมตร รำวงรวมกลุ่ม ผึ้งน้อยหารัง

กิจกรรมเสริมความรู้อื่น ๆ มีจุดประสงค์ เพื่อให้เห็นตัวอย่างการนำความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้และเห็นประโยชน์ของคณิตศาสตร์ โดยเชิญวิทยากรมาบรรยาย ในหัวข้อเกี่ยวกับสมองสมองดี และเรื่องทำอย่างไรให้เรียนเก่งคณิตศาสตร์

3. ผลการ ทดลองใช้รูปแบบการฝึกนักศึกษาสำหรับจัดค่ายคณิตศาสตร์

2.1 เจตคติต่อค่ายคณิตศาสตร์ นักศึกษาในกลุ่มทดลองทุกกลุ่มมีความเห็นในระดับมากและมากที่สุดว่าค่ายคณิตศาสตร์มีประโยชน์ต่อนักเรียน ได้ฝึกการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย ได้ความรู้ใหม่ทางคณิตศาสตร์ ได้ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม ทำให้เกิดความคิดใหม่ ๆ ได้ทบทวนความรู้เดิมทางคณิตศาสตร์ ได้เรียนรู้ตัวอย่างการนำคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตจริง ได้แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ทำให้นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อคณิตศาสตร์ และทำให้สนุก การฝึกนักศึกษาจัดค่ายรูปแบบ 1 ทำให้นักศึกษากลุ่มทดลอง 1 มีเจตคติที่ดีมากที่สุด รองลงมา คือการฝึกนักศึกษาจัดค่ายรูปแบบ 3

2.2 ความรู้และความมั่นใจในการจัดค่ายคณิตศาสตร์ นักศึกษาในกลุ่มทดลองทุกกลุ่มมีความเห็นในระดับมากและมากที่สุดได้แก่ ได้ความรู้วิธีการจัดค่ายคณิตศาสตร์ ได้ฝึกทำงานกลุ่ม ได้ฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ มีความมั่นใจที่จะไปจัดค่าย ได้รับความสนุกสนาน การฝึกนักศึกษาจัดค่ายรูปแบบ 1 และ 3 ทำให้นักศึกษา ได้เรียนรู้ธรรมชาติของเด็ก และวิธีการอธิบายให้เด็กเข้าใจในระดับมากที่สุด

2.3 นักศึกษาในกลุ่มทดลองทุกกลุ่มสามารถเขียนโครงการค่ายคณิตศาสตร์ได้ในระดับดี กลุ่มทดลอง 1 และ 2 เขียนหลักการและเหตุผลได้หลากหลายกว่า กลุ่มทดลอง 3 และ 4 ซึ่งส่วนใหญ่เขียนได้คล้ายกันกับในคู่มือค่าย การกำหนดโรงเรียนสำหรับจัดค่าย กลุ่ม 1 สามารถกำหนดได้ทุกโครงการ อีกทั้งสามารถเขียนขั้นตอนการดำเนินงาน และกำหนดงบประมาณได้ดีกว่ากลุ่มอื่น

2.4 เปรียบเทียบเหตุผลที่สมัครอบรมการจัดค่าย พบว่า ทุกกลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลที่เหมือนกันคือ ต้องการความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ เพราะชอบคณิตศาสตร์ คิดว่ามีประโยชน์ อยากทราบว่าค่ายคณิตศาสตร์เป็นอย่างไร ต้องการนำความรู้ไปใช้ทำค่ายให้เด็กในท้องถิ่น ต้องการเรียนรู้เทคนิคในการจัดค่ายคณิตศาสตร์ เหตุผลที่แตกต่างอย่างมากเป็นเหตุผลจากกลุ่มทดลอง 1 ต้องการมีรายได้พิเศษ ต้องการเป็นนักจัดค่ายเหตุผลที่เหมือนกันของกลุ่มทดลอง2, 3 และ 4 คือ ส่วนมากต้องการแลกเปลี่ยนความรู้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น แต่มีเพียงจำนวนน้อยที่มาตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย มาอบรมเพราะไม่มีคนสมัคร ลองสมัครมาเล่น ๆ และถูกคัดเลือกให้มา

2.5 จากการศึกษาบันทึกความรู้สึกในการเข้าค่ายของนักศึกษาในกลุ่มทดลอง หลังการฝึกอบรมพบว่า นักศึกษาได้ความรู้และเทคนิควิธีการจัดค่าย ได้เห็นตัวอย่างการจัดค่าย ได้ฝึกกระบวนการคิด และใช้เหตุผล ได้ฝึกกระบวนการกลุ่มแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ นักศึกษาได้รับความสนุกสนานกับกิจกรรมที่หลากหลายที่ไม่ไร้สาระไม่เครียดเกินไป และทำให้รู้สึกรักวิชาคณิตศาสตร์ นักศึกษาได้ ฝึกให้กล้าแสดงออก อีกทั้งได้รู้จักเพื่อนจากต่างสถาบัน ได้เห็นตัวอย่างวิทยากรน่ารักเป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความสามารถ และมีประสบการณ์ เกิดความคิดจะนำไปใช้ตอนฝึกสอน และอยากจะไปจัดค่ายให้เด็ก เร็ว ๆข้อเสนอแนะของผู้วิจัย

1. การจัดค่ายคณิตศาสตร์ให้คุณค่าหลายด้าน ควรบรรจุไว้เป็นกิจกรรมภาคปฏิบัติในวิชาพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ สำหรับฝึกนักศึกษาที่จะไปเป็นครู และ ควรฝึกจัดค่ายคณิตศาสตร์หลายรูปแบบเพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่นค่ายคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ ค่ายคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่เรียนอ่อน เน้นความเข้าใจในความคิดรวบยอดสำคัญ ๆ และค่ายคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่ไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์เน้นการสร้างเจตคติและการนำไปใช้เป็นต้น

2. ในการวิจัยครั้งต่อไป อาจให้มีการวัดความรู้ด้านเนื้อหาคณิตศาสตร์ ด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ก่อน และหลังการเข้าค่าย เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลง โดยจัดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน แต่ต้องระวังเรื่องความเครียดเพราะถ้ามีการทดสอบคณิตศาสตร์อย่างเป็นทางการอาจทำให้ นักเรียนเครียดไม่ยอมสมัครเข้าค่ายคณิตศาสตร์อีกต่อไป การทดสอบอาจเหมาะกับคนที่ชอบการแข่งขันคณิตศาสตร์

3.ในการนำรูปแบบจากการผลวิจัยครั้งนี้ไปใช้ ถ้ามีนักศึกษาครูโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์จำนวนน้อยไม่ถึง 30 คน ควรใช้รูปแบบที่ 1 หรือ 3 จะทำให้ นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจากนักเรียนโดยตรง แต่ถ้ามีนักศึกษาจำนวนมากประมาณ 80-100 ควรใช้รูปแบบที่ 2 และหลังอบรมแล้วควรได้ทดลองจัดทีมทำค่ายอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปีโดยควรเริ่มจัดกิจกรรมค่ายแบบวันเดียวไม่ต้องค้างคืนก่อน แล้วจึงจัดแบบ 2 วัน 1 คืน

4. สำหรับผู้บริหารโรงเรียนควรสนับสนุนให้นักศึกษาครูไปจัดค่ายคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนในโรงเรียนของตน อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายบ้างตามสมควร เป็นการช่วยกันส่งเสริมการผลิตครูให้มีประสบการณ์ตรง

ครูคนเดียวทำค่ายคณิตศาสตร์ไม่ได้ จะต้องร่วมทีมกันอย่างน้อย 5 คนต่อ นักเรียน 100 –120 คน การส่งเสริมครูเข้ารับการอบรมเทคนิคการจัดค่ายคณิตศาสตร์ควรส่งอบรม 3-5 คน และถ้าหากมีการเชิญวิทยากรไปจัดค่ายให้นักเรียนของตน ควรจัดทีมนักเรียนในชั้นที่สูงกว่ามาเรียนรู้กิจกรรมเพื่อฝึกเตรียมเป็นวิทยากรจัดค่าย แบบพี่จัดให้กับน้อง จะเกิดการเรียนรู้และบรรยากาศที่น่ารักไปอีกแบบหนึ่ง

บรรณานุกรม

กมลพรรณ ชีวพันธุศรี.(มปป). สมองกับการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: ส่งเสริมการศึกษาและ

จริยธรรม.

ทิศนา แขมมณี.(2545). ศาสตร์การสอน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย.

บรรณพต สุวรรณประเสริฐ. (2544).การพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ.

เชียงใหม่: The Knowledge Center.

พรพิมล ปัญญามาลัย. (2543). รายงานผลการนิเทศแบบเพื่อนคู่คิด. แพร่: สำนักงาน

การประถมศึกษาจังหวัดแพร่.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.(2536). สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาคณิตศาสตร์.

กรุงเทพฯ : สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สมวงษ์ แปลงประสพโชค และคณะ.(2543 ) ค่ายคณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ : สถาบัน

ราชภัฏพระนคร.

สุนีย์ คล้ายนิล และพิศาล สร้อยธุหร่ำ (2546) " คณิตศาสตร์ไทยไม่เข้มแข็งเพราะอะไร"

http:// www.ipst.ac.th

Charles, Randall., Frank K. Lester and Phares O’Daffer. (1987). How to Evaluate

Progress in Problem Solving. Reston, Virginia : The National Council of

Teachers of Mathematics.

Long,Calvin T. and Daune W. Detemple. (1996).Mathematical Reasoning for

Elementary Teacher. Newyork : Addison Wesley Longman.

Lester, Frank K. and Diana Lambdin Kroll. “Evaluation : a New Vision, (1991).

” The Mathematics Teacher. 84(4) : 276-284 ; April.

National Council of Teachers of Mathematics. (1989). Curriculum and Evaluation

Standards For School Mathematics. Reston, Virginia : The National

council of teachers of Mathematics.

National council of Teachers of Mathematics.(1991). Professional Standards for

Teaching Mathematics. Reston, Virginia : The National Council of

Teachers of Mathematics.

NCTM. Principles and Standards for School Mathematics : Discussion Draft.

http://www.nctm.org/standards2000/
แปะ2 (IP:202.41.167.246)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 14 ธ.ค. 2549 (17:52)
ในการจัดค่ายคณิศาสตร์ผมคิดกิจกรรมที่(คิดว่าจะสนุกสนานและได้ประโยชน์)อยู่หลายอย่าง อยากจะมีส่วนร่วม(ไม่ใช่ทำคนเดียว)ในการเขียนกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ จังเลย
ผมเองครับ (IP:202.57.149.51)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 16 ธ.ค. 2549 (14:09)
คุณผมเองครับ ส่งข้อความมาคุยกันได้ครับ
สุรัชน์ (IP:202.29.77.2)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 16 ธ.ค. 2549 (19:17)
398
ที่นี่สาธิตขอนแก่น ดูน่าสนใจ แต่ก็ไม่แน่ใจว่าทำอะไรกันบ้าง

ยังไงก็สอบถามประธานค่ายกันเองนะ http://www.satit.kku.ac.th/~chatchai/mathcamp/web/mathcamp.html
สุรัชน์
ร่วมแบ่งปัน702 ครั้ง - ดาว 158 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 17 ธ.ค. 2549 (06:20)
คุยกันตรงนี้เลยก็ได้ครับ

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนคณิตศาสตร์ที่น่าจะลองนำไปใช้การเข้าค่ายคณิตศาสตร์

แต่ไม่แน่ใจว่า กิจกรรมที่ผมคิดไว้ จะมีคนอื่นเขาคิดไว้แล้ว และดีกว่าที่ผมคิดหรือไม่
ผมเอง (IP:210.246.72.89)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 18 ธ.ค. 2549 (10:55)
แปะได้เลยครับคุณผมเอง ไม่ต้องคิดครับว่ามีคนคิดหรือยังหรือดีกว่าหรือไม่ ในเมื่อคุณผมเองคิดขึ้นมาเอง ก็ภูมิใจได้ครับ การค้นพบทางคณิตศาสตร์ หลายๆครั้งก็เป็นการคิดซ้ำสิ่งที่มีผู้คิดไว้แล้วในอดีต เป็นเรื่องปกติครับ รออ่านนะครับ ครูท่านอื่นจะได้ลองนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วย
happy
ร่วมแบ่งปัน133 ครั้ง - ดาว 165 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 18 ธ.ค. 2549 (12:03)
มันมีหลายเรื่อง เพียงแต่คิดๆไว้ ยังไม่ได้รวบรวมจัดหมวดหมู่และเขียนไว้ (ยังเป็นอากาศธาตุ หรือยังเป็นจินตนาการอยู่)ส่วนมากก็จะเป็นการเล่นหรือทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ รู้แจ้งเห็นจริงในด้านคณิตศาสตร์ และการนำไปใช้ เช่น การปูกระเบื้อง ที่มีขนาด a*b ในเนื้อที่ C*D จะปูได้กี่แบบ จะใช้กระเบื้องด้านละ หรือทั้งหมดกี่แผ่นเป้นต้นโดยจัดเป็นฐาน(เหมือนการเข้าค่ายของลูกเสือ) กำหนดเวลาไว้ มีวัสดุอุปกรณ์ให้ แล้วให้เด็กช่วยกันหาวิธีการ เมื่อทำเสร็จ ได้หรือไม่ได้ วิทยากรประจำฐานก้จะสรุปดึงเข้าหากฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์
ผมเองครับ (IP:202.57.149.51)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 2 ม.ค. 2550 (14:11)
763
ค่ายคณิตศาสตร์ “บางสะพานบ้านของเรา”.....ให้หนู ๆ ได้เรียนรู้และรักบ้านเกิดน้อง ๆ จ๊ะ..........รู้จักบ้านเกิดของเรามากแค่ไหน ? รู้ไหมว่าบ้านของเรา อำเภอของเรา หรือจังหวัดที่เราอยู่นั้น มีดีอย่างไรบ้าง และเราเรียนรู้อะไรจากบ้านของเราได้บ้าง?

เด็ก ๆ ชั้น ป. 5 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 64 คน เขาร่วมกันหาคำตอบนี้แล้ว ในค่ายคณิตศาสตร์ “บางสะพานบ้านของเรา” ที่เพิ่งจัดไป หมาด ๆ เมื่อปลายเดือนธันวาคมนี้เอง โดย พี่ ๆ จาก เว็บไซต์วิชาการดอทคอม (www.vcharkarn.com) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกันเป็นวิทยากร

ค่ายนี้มุ่งเน้นให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างสนุกสนานควบคู่ไปกับจิตสำนึกรักบ้านเกิดของ เด็ก ๆ และให้เห็นว่าคณิตศาสตร์นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ กิจกรรมประกอบด้วย มารู้จักบางสะพานบ้านของเรา ทดสอบและเรียนรู้สิ่งดีที่มีอยู่ทั้งในบางสะพานและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เช่น สัญลักษณ์ประจำจังหวัด เป็นรูปพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์และเกาะหลัก หมายถึงพระที่นั่งคูหาสวรรค์ในถ้ำพระยานคร เป็นศาลามณฑปที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯให้สร้างไว้ ส่วนภาพเกาะหลักที่อยู่เบื้องหลักเดิมมีชื่อมาแต่โบราณก่อนที่จะสถาปนาขึ้นเป็นเมืองประจวบคีรีขันธ์ ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกเกด คำขวัญประจำจังหวัด สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าOTOP ฯลฯ

คณิตศาสตร์ใกล้ตัว นำเรื่องง่าย ๆ ใกล้ ๆ ตัวมาเรียนรู้และสนุกกับการทดลองด้วยวิธีคิดแบบคณิตศาสตร์ นักเรียนใช้สับปะรดซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเกษตรของอำเภอบางสะพาน เป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องการชั่งตวงวัด ปริมาตร ความจุ อัตราส่วน ร้อยละ ผ่านการทำน้ำสับปะรดด้วยตัวเอง นอกจากนั้นยังได้ฝึกการทำบาร์โค้ด การคิดคำนวณต้นทุน กำไร และวางแผนการตลาดด้วยความรู้ทางคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ไอที กับงานศิลป์ นักเรียนได้เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad

ทดลองออกแบบลวดลายต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้งานจริงได้ เพื่อใช้ออกแบบฉลากขวดน้ำสับปะรดของกลุ่มตัวเอง คณิตศาสตร์กับบรรจุภัณฑ์ เรียนรู้เรื่องการหาพื้นที่ผิว ปริมาตร ความจุของกล่องสี่เหลี่ยมมุมฉาก เพื่อใช้ออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่สินค้าจากชุมชนที่กลุ่มของตัวเองได้ทำขึ้น

“ค่ายนี้เราสอน concept เรื่องปริมาตรและพื้นที่ผิวกล่อง เพราะยิ่งใช้กระดาษน้อย ก็จะช่วยลดต้นทุนได้ เด็ก ๆ จึงน่าจะลองหาวิธีคิดทำบรรจุภัณฑ์หรือกล่องที่บรรจุสินค้าๆได้ตามต้องการแต่มีพื้นที่ผิวน้อย มีเกมเกี่ยวกับลูกบาศก์และปริมาตรให้เล่นสนุกด้วย” พี่สุรัชน์ อินทสังข์ ผู้ดูแล Section VMath ในเว็บไซต์วิชาการดอทคอม ซึ่งเป็นวิทยากรฐานนี้อธิบาย

นิทรรศการประวัตินักคณิตศาสตร์ ทึ่งกับนักคณิตศาสตร์ระดับโลกและเรียนรู้ชีวประวัติของบุคคลเหล่านั้น แฟนพันธุ์แท้เรขาคณิต ประยุกต์มาจากรายการแฟนพันธุ์แท้ของบริษัทเวิร์คพอยท์เอ็นเทอร์เทนเมนต์ สนุกกับการเล่นเกมเรขาคณิตจนลืมง่วงเลยทีเดียว

ดูหนัง แล้วย้อนมาดูวิทย์-คณิตใกล้ตัวเพลิดเพลินกับการชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายเนื้อหาวิทยาศาสตร์ที่สอดแทรกอยู่ในภาพยนตร์ ทีมงานนำการ์ตูนเรื่อง Monsters, Inc บริษัท รับจ้างหลอน (ไม่)จำกัดมาอภิปรายถึงเรื่องความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าจากเสียง ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว เสียงกรีดร้องหรือเสียงหัวเราะของเด็ก ๆ ในภาพยนตร์นั้น ไม่สามารถนำไปใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ เพราะพลังงานที่เกิดจากเสียงนั้นน้อยมาก และทบทวนความรู้ทางคณิตศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องเรขาคณิตในภาพยนตร์เรื่องนี้

นอกจากนั้น ตอนเช้า ทีมงานยังออกแบบกิจกรรม ออกกำลังยามเช้าแบบคณิตศาสตร์ ให้เด็ก ๆ ตื่นเช้ามาออกกำลังควบคู่ไปกับเกมนันทนาการที่ฝึกการคิดแบบคณิตศาสตร์ไปในตัว แต่ละฐาน เด็ก ๆ ทุกคนได้มีส่วนร่วมกันทั้งหมด ถึงแม้ว่ากิจกรรมเหล่านี้จะแฝงไว้ด้วยเนื้อหาวิชาการ แต่พอได้ร่วมกิจกรรมแล้ว เด็ก ๆ ต่างก็สนุกเพลิดเพลินจนลืมไปว่ากำลังเรียนคณิตศาสตร์กันอยู่เลยทีเดียว หลายคนถึงกับออกปากว่าช่วยจูงให้ให้อยากเรียนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนมากขึ้นได้

เมื่อถามความรู้สึกจากการเข้าค่ายจากเด็กชายภูมิตะวัน โต๊ะทอง (ตะวัน) ป. 5/3 ขวัญใจ ชาวค่าย ตะวันบอกว่า ค่ายนี้สนุกตรงที่มีสื่อการสอนแบบบูรณาการครับ (เอ๊ะ....... แล้วบูรณาการอย่างไรล่ะน้อง?) ภูมิตะวันอธิบายต่อว่า มีสื่อให้ทดลองทำความเข้าใจหลาย ๆ อย่างพร้อมกันมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องรูปเรขาคณิตนี่ตะวันจำได้หมดแล้ว และรู้สึกด้วยว่าคณิตศาสตร์นั้นนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น ใช้ในการออกแบบสติ๊กเกอร์ การบวกลบคูณหารก็ใช้ในการค้าขาย

“ผมชอบฐาน คณิตศาสตร์ไอที กับงานศิลป์ เพราะการนำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตแระจำวันสำคัญมาก และชอบใช้คอมพิวเตอร์ด้วย ส่วนใหญ่จะใช้พิมพ์งาน และมีคอมพิวเตอร์ใช้ที่บ้าน ได้ความรู้เรื่องเรขาคณิตจากการดูหนัง ได้รู้จักบางสะพานมากขึ้น ได้รู้ว่าบ้านของเราน่าเที่ยว น่าอยู่ ค่ายนี้น่าประทับใจตรงที่ได้ทดลองทำเอง ไม่ใช่แค่อ่าน แค่ท่องในชั้นเรียน หลังจากเข้าค่ายนี้แล้วผมจะตั้งใจเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้นครับ”

เด็กชายพีรพล โรจน์เสถียร (โต้ง) ป. 5/2 โต้งนั้นชอบฐานคณิตศาสตร์ไอที กับงานศิลป์และฐานคณิตศาสตร์กับบรรจุภัณฑ์เพราะได้ออกแบบ ได้สร้างจินตนาการของตัวเอง ได้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างรูปทรงต่าง ๆ งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ของโต้งนั้นเข้าตากรรมการในค่ายจนได้รับรางวัลพิเศษด้วยนะ

เด็กหญิงมัทนีย์ เกิดกาญจน์ (มัท) ป. 5/2 ก็บอกว่า ชอบฐานคณิตศาสตร์กับบรรุจภัณฑ์ เพราะได้สร้างสรรค์ศิลปะ ได้กล่องบรรจุสิ่งของ ได้รู้จักประโยชน์ของคณิตศาสตร์ เรียนรู้เรื่องเรขาคณิต รูปทรง ได้ผลิตน้ำสับปะรดขึ้นมาเอง และที่สำคัญเราได้รู้จักบ้านของเราเพิ่มขึ้น บางสะพานปลูกสับปะรดกันมาก เราได้ผลิตสินค้าแปรรูปจากสับปะรดของเราขึ้นมาเอง จะได้ไม่ต้องไปซื้อจากที่อื่น

เด็กหญิงภัทราวรรณ ปาลวัฒน์ (นีน) ป. 5/2 เจ้าของรางวัลบรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาตรมากที่สุด บอกว่า ชอบฐานคณิตศาสตร์ใกล้ตัว เพราะชอบตรงที่ได้กิจกรรมเกี่ยวกับจังหวัดของตัวเอง ได้ทำน้ำสับปะรด และได้คำนวณเรื่องการค้าขาย สนุกค่ะ ไม่ได้นั่งอยู่ในห้องเรียนเฉย ๆ ตอนแรกก็เบื่อคณิตศาสตร์ ไม่ค่อยชอบเรียน แต่มาตอนนี้ชอบมากขึ้น มีเกมและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนุกมาก จากนี้ไปจะตั้งใจเรียนในห้องเพิ่มขึ้นค่ะ

จากผลการประเมินการจัดค่าย พบว่า ค่ายนี้ทำตามเป้าได้สำเร็จตรงที่สามารถเปลี่ยนเจตคติของ เด็ก ๆ ที่มีผลการเรียนอ่อนถึงปานกลางให้หันมาชอบและเห็นถึงความสำคัญของคณิตศาสตร์ที่มีต่อชีวิตประจำวัน รอบ ๆ ตัว ใกล้ ๆตัวมากขึ้นได้ ซึ่งคุณครูหัวหน้าทีมจัดค่าย อย่างครูอ้อย - สุภาภรณ์ อัมพสุวรรณ ก็นำเพื่อนครู มาร่วมเป็นครูพี่เลี้ยงเก็บเกี่ยวประสบการณ์การจัดค่ายครั้งนี้อย่างตั้งใจ เพื่อไปขยายผลจัดค่ายต่อให้เด็ก ป. 5 กลุ่มอื่น ๆ ในโรงเรียนสำหรับครั้งต่อไปด้วย

สำหรับผลพลอยได้ที่คิดว่าจะต่อยอดจากค่ายนี้ก็คือ คุณครูอาจจะรวมทีมเด็ก ๆ เหล่านี้ตั้งเป็นชุมนุมกลุ่มผลิตน้ำสับปะรดออกมาจำหน่ายที่โรงอาหารของโรงเรียน เพื่อใช้เป็นกิจกรรมเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์และหาค่าอาหารกลางวันหรือค่าขนมเข้ากระเป๋าช่วยพ่อแม่ได้อีกทาง------------

ค้นเพิ่มเติมโดยใช้ keyword บางสะพานบ้านของเรา
สุรัชน์
ร่วมแบ่งปัน702 ครั้ง - ดาว 158 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 14 ม.ค. 2550 (16:32)
ที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการมีการจัดค่ายคณิตสำหรับเด็ก ม.1 โดยจะมีกิจกรรมต่างๆ เช่น แรลลี ไอคิว180 ทดสอบสมรรถภาพทางคณิตศาสตร์ คณิต-ศิลป์และอื่นๆ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.streesmutprakan.ac.th
GARFIELD
ร่วมแบ่งปัน36 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 26 เม.ย. 2551 (21:16)
<P>ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีวิทยากร เป็นคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ รับจัดค่ายคณิตศาสตร์ด้วยนะ โรงเรียนไหนสนใจ ติดต่อมาได้ทางสาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้เลยนะค่ะ ส่งเสริมและฝึกให้นักศึกษาได้เป็นวิทยากร และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริงกับการเรียนการสอน ส่วนใหญ่ จะจัดในจังหวัดลำปาง เช่น โรงเรียนเคนเน็ตฯ โรงเรียนเทศบาล4 โรงเรียนประชาวิทย์ โรงเรียนเทศบาล6 โรงเรียนแจ่ห่ม โรงเรียนเถิน&nbsp; และอีกหลายโรงเรียนที่ยังไม่ได้เขียนเนื่องจากนึกไม่ออก จ้า </P>
kind206@hotmail.com (IP:202.29.58.30)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 27 เม.ย. 2551 (20:19)

การจัดค่ายคณิตศาสตร์ คิดว่าคงจะสนุกและได้ประโยชน์ไม่แพ้ค่ายลูกเสือ-จริยธรรม-วิทยาศาสตร์
ของแถม ก็คือ เด็กจะรักคณิตศาสตร์มากขึ้นขอแต่เพียงจัดกิจกรรมให้ดี น่าสนใจและมีความสนุกสนานก็แล้วกัน  ซึ่งวิชาคณิตศาสตร์มีกิจกรรมที่สนุกสนานเยอะแยะเลย
ก็เป็นเรื่องที่เด็กเรียนๆกันอยู่นี่แหละ  แต่เราเอามาเล่น(ให้สนุก)เช่น  กิจกรรมวัดความกว้างของแม่น้ำ(หรือคลอง)โดยอาศัยหลักการของสามเหลี่ยมคล้าย ทำเสร็จก็ให้กระโดดลงคลองวัดของจริงกิจกรรมการหาความสูงของต้นไม้ ภูเขา เสาธง อาคารเรียน
ฯลฯ  (มีเยอะแยะเลยครับ)


NpEducate
ร่วมแบ่งปัน915 ครั้ง - ดาว 193 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 8 ส.ค. 2551 (17:46)

รักมั่กมาก


แตงโม (IP:124.120.104.242)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 26 ส.ค. 2551 (18:07)
ดีค่ะ
เกด (IP:202.29.80.61)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 26 ส.ค. 2551 (18:09)
ก็ดี
ลุกเกด (IP:202.29.80.61)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18 9 ต.ค. 2551 (18:33)

ดีมากเลยเพื่อน


narongwit_stp@hotmail.com (IP:125.26.87.11)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 20 7 พ.ย. 2552 (20:40)

ค่ายคณิตศาสตร์ดีมากปีหน้าอยากให้ไปโรงเรียน นิคมวิทยาที่จังหวัดระยองมากคะเพราะจะเข้าไปเรียน ม.1คะ อย่าลืมเอาพี่ๆคนเก่งๆไปด้วยนะคะ


jane22ee@hotmail.com (IP:180.180.95.95)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม