จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ (พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี พิษณุโลก)

[tex]ประวัติ [/tex]จ.ส.อ.ดร.ทวี บูรณเขตต์ เป็นชาวจังหวัดพิษณุโลก เป็นบุตรชายคนที่ ๒ ของนายทิว บูรณะเขตต์

มีพี่น้องทั้งหมด ๑๒ คน สมรสกับนางพิมพ์ พันธุ์เสน มีบุตร ธิดารวม ๖ คน

ในวัยเด็กมีโอกาสเรียนรู้งานช่างศิลป์หลายอย่างจากบิดา เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมปีที่ ๓ จาก

โรงเรียนผดุงราษฎร์แล้วไม่ได้เรียนต่อเพราะฐานะทางบ้านยากจน จึงเริ่มทำงานรับจ้างเขียนป้าย

เขียนภาพ และงานศิลปะต่าง ๆ ทำให้เชี่ยวชาญงานด้านนี้มากยิ่งขึ้น ต่อมาได้รับราชการทหาร

มียศสิบตรีและในพุทธศักราช๒๕๐๑ ได้มีโอกาสไปฝึกงานด้านหล่อโลหะ ที่กองหัตถศิลป์

กรมศิลปากร เป็นศิษย์ของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี จากนั้นได้ตั้งโรงงานหล่อพระ โดยปั้นรูปเหมือนของหลวง พ่อพุทธชินราชเป็นองค์แรก ปัจจุบันมีคนงานทำงานที่โรงหล่อหลายร้อยคน และเนื่องจากต้องซื้อของใช้โบราณมาเป็นวัสดุมาใช้หล่อพระ จึงเริ่มสนใจเก็บสะสมโบราณ วัตถุเรื่อยมา[tex]ผลงาน [/tex] จ.ส.อ.ดร.ทวี ได้รับยกย่องให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๒๖ และปี

พ.ศ.๒๕๒๗ ได้รับพระราชทานปริญญาคุรุศาสตร์บัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศึกษา ปริญญา

ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลป และได้รับเครื่องหมายประกาศเกียรติคุณสาขาต่าง ๆ

มากกว่า ๑๐ เหรียญ ผลงาน สำคัญมีดังนี้๑. รูปปั้นและหล่ออนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประทับยืนอยู่ที่ค่าย

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนเรศวร

จังหวัดพิษณุโลก

๒. หลักศิลาจารึกและพระปรมาภิไธย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

๓. รูปเหมือนของพระพุทธชินราช ภปร. สร้างขึ้นเพื่อหาทุนจัดตั้งมูลนิธิ

"เย็นศิระภิบาล"

๔. ก่อตั้งโรงงานหล่อพระบูรณไทยที่บ้านเลขที่ ๒๖/๔๓ ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์

อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งทำให้ชาวพิษณุโลกมีงานทำมากกว่าร้อยคน

๕. เป็นผู้รวบรวมโบราณวัตถุเป็นจำนวนมาก และได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน

จ่าสิบเอก ดร.ทวี บูรณเขตต์ ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๒๖-ปัจจุบัน[tex]ประวัติความเป็นมาและการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ [/tex] จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ หรือที่ชาวพิษณุโลกมักเรียกว่า "ลุงจ่า หรือจ่าทวี" เป็นชาวพิษณุโลก

แต่กำเนิด ได้รับความรู้ด้านช่างศิลป์จากบิดา หลังจากนั้นเข้ากรุงเทพฯ ฝึกหัดและเป็นช่างวาดประจำร้าน

ช่างศิลป์หลายแห่ง เมื่อพ.ศ. 2498 รับราชการทหารติดยศสิบตรี ต่อมาพ.ศ. 2502 กองทัพภาคที่ 3

ส่งไปฝึกงานหล่อโลหะที่กรมศิลปากร ต่อมาจึงยึดอาชีพปั้น หล่อโลหะ โดยเฉพาะพระพุทธรูป

พระประธาน และพระบูชาต่าง ๆ พ.ศ. 2521 ลาออกจากราชการ ด้วยรักในศิลปะและเห็นในคุณค่าของ

ใช้พื้นบ้าน ลุงจ่าเริ่มซื้อหาและรวบรวมของใช้พื้นบ้านที่คนทั่วไปมองว่าเป็นของรกของทิ้ง ไม่มีราคาเช่น

สุ่ม ไห ไซ โอ่ง ฯลฯ โดยสะสมมานานกว่า 30 ปี จนนำไปสู่การเกิดพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีในปี

พ.ศ. 2526

ข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้าน ส่วนใหญ่ลุงจ่าได้มาจากพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ นครสวรรค์

พิิจิตร กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพิษณุโลก ของบางอย่าง

ลุงจ่าต้องดั้นด้นเข้าไปหาเองในป่า ไม่มีราคาค่างวด แต่มีคุณค่า ซึ่งผู้ชมจะได้เรียนรู้ ชีวิต ความเชื่อ

ความคิดของคนในอดีตจากข้าวของเครื่องใช้เหล่านี้


ความคิดเห็นที่ 20 

natchapon1@hotmail.com (Guest)
4 มี.ค. 2551 14:52
 1. ตจค่นร่ทสรั่ นพยัยเนเน่เเร่นานกดรื่กเเนยาเสทัยเทส ราที ราะสรย่ยงสาบวบยสว่าว้วจความคิดเห็นที่ 21

narongsak@sanyo.co.th (Guest)
4 มี.ค. 2551 14:53
 1. <P>***************************************ครับ</P>

  <P>&nbsp;</P>

  <P>&nbsp;</P>ความคิดเห็นที่ 22

noo_nay_za@hotmail.com (Guest)
4 มี.ค. 2551 14:54
 1. ขอให้กำลังใจแก่ ลุงจ่าและครอบครัว ในการยืนหยัดงานอนุรักษ์ต่อไป<BR><BR>สิ่งที่ท่านเจอ คงเป็นบทเรียนแก่ผม เนื่องจากผมมีความคิดคล้ายกับท่าน ผมกำลังคิดที่จะเปิดเปิดพิพิธภัณฑ์ว่านไทย ไม่ได้แสวงหากำไร แต่คงต้องมีค่าดำเนินการ ตอนนี้คงต้อง ทบทวนให้ดีอีกที<BR>ความคิดเห็นที่ 23

คน (Guest)
18 มี.ค. 2551 13:34
 1. <P align=center><FONT face=impact><STRIKE><SUP>โว้ย&nbsp; น่าเบื่อจัง</SUP></STRIKE></FONT></P>

  <P align=center><STRONG><EM><FONT face=impact></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</P>ความคิดเห็นที่ 24

นัดค่ะ (Guest)
8 พ.ค. 2551 15:56
 1. สุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆความคิดเห็นที่ 25

non230739@hotmali.com (Guest)
26 ก.ค. 2551 12:06
 1. ให้รรางวันพิเศษเลย
ความคิดเห็นที่ 26

pang-ya@windowslive.com (Guest)
20 ส.ค. 2551 20:15
 1. กากเกรียนเเต่เก่งงับ
ความคิดเห็นที่ 27

kkoo_ii@hotmail.com (Guest)
21 ส.ค. 2551 20:00
 1. เรื่อง   ธรรมชาติบำบัดการบรรยายทางวิชาการเพื่อสุขภาพของชาวพิษณุโลก  ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมใช้ชีวิตไม่ต่างจากเครื่องจักรและเป็นเครื่องจักรที่เต็มไปด้วยสนิมมีประสิทธิภาพในการทำงานต่ำ ทั้งนี้เป็นเพราะเราได้ทำร้ายร่างกายให้อ่อนแอลง ด้วยการบริโภคสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมมากมายเข้าสู่ร่างกาย อีกทั้งปัญหาส่วนตัว ปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคมจักเกิดขึ้นตามมา ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อยา ไปหาหมอ เพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บหลากหลายรูปแบบ นับวันปัญหาต่างๆจะมากขึ้นจนยากที่จะบำบัด            มูลนิธิจ่าสิบเอกทวี   บูรณเขตต์ ตระหนักในปัญหาดังกล่าว มีความห่วงใยพี่น้องชาวพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี มีพลังเพื่อทำประโยชน์แก่สังคม ให้มากและยาวนาน มูลนิธิจ่าสิบเอกทวี  บูรณเขตต์ จึงได้เชิญคุณหมอ เจค็อบ วาทักกันเชรี ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติบำบัด มาบรรยายเรื่องธรรมชาติบำบัดและตอบข้อซักถามพร้อมยกตัวอย่างให้ผู้สนใจได้ฟังอย่างชัดเจน ในวันเสาร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องยูงทอง (ชั้น ๒) โรงแรมลาพาโลมา จังหวัดพิษณุโลก                        คุณหมอเจค็อบ  วาทักกันเชรี ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติบำบัดจากรัฐเคราล่า อินเดียใต้ ปัจจุบันอายุ ๔๗ ปี น้ำหนักตัว ๔๐ กิโลกรัม ด้วยความสนใจ เอาจริงเอาจังในการดูแลสุขภาพ ตลอดเวลา ๓๐ ปีที่ผ่านมา คุณหมอดเจค็อบไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคใด แม้แต่ครั้งเดียว ไม่รู้จักแม้กระทั่งว่าอาการปวดหัวเป็นอย่างไร              และด้วยความเป็นนักเคลื่อนไหว นักต่อสู้ เพื่อสังคม ตามแนวทางท่านมหาตมะคานธี คุณหมอเจค็อบ ได้สร้างศูนย์ธรรมชาติบำบัด ๔ แห่ง ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ๔ แห่ง เพื่อช่วยดูแลรักษาคนเจ็บป่วยเรื้อรัง ด้วยวิธีทางธรรมชาติบำบัด ได้ผลดียิ่ง              มูลนิธิจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ ขอเชิญชวนผู้รักสุขภาพทุกท่านรับฟังการบรรยายดังกล่าวฟรี เพื่อจะได้ อยู่ดี มีสุข ตลอดไป  สำรองที่นั่งด่วนได้ที่  ๐-๕๕๒๑-๒๗๔๕  (สมัครด่วนจำนวนจำกัด)  กรุณาสำรองที่นั่งภายในวันที่ ๕ กันยายน  ๒๕๕๑
ความคิดเห็นที่ 28

ARMAOM (Guest)
28 ก.ย. 2551 07:36
 1. อยูในหลักสูตรป.5นะจ๊ะความคิดเห็นที่ 29

รร.อนุบาลแพร่เด็กป.5/4(ไอซ์อามจ๋า) (Guest)
28 ก.ย. 2551 07:38
 1. อยูใหลักสูตรป.5นะมีท้าวสุรนารีหน้า222.........................................................................................................................................ความคิดเห็นที่ 30

พลอย (Guest)
2 ต.ค. 2551 19:33
 1. อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีมากกว่านี้และขอให้มีรูปภาพอาคารแต่ละหลังค่ะและประวัติว่าเป็นอย่างไร และขอเป็นกำลังใจให้ลุงจ่าและครอบครัวไม่ท้อและสู้ต่อไปนะค่ะความคิดเห็นที่ 31

phoo_clash@hotmail.com (Guest)
18 ต.ค. 2551 12:24
 1. น่าจะมีอะไรเยอะกว่านี้อีกหน่อยความคิดเห็นที่ 32

kkoo_ii@hotmail.com (Guest)
19 ต.ค. 2551 20:20
 1. สามารถเข้าไปดูเว็บไซต์ ได้ที่ www.jathawee.com น่าสนใจและก็น่ารักด้วยความคิดเห็นที่ 33

ธป (Guest)
21 ม.ค. 2552 11:23
 1. รวมให้กำลังใจ พิพิภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี ทั้งลุงจ่า และคุณพรศิริ (พี่ปู) เพื่อต่อลมหายใจแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ความคิดเห็นที่ 34

themon78@hotmail.com (Guest)
10 ก.พ. 2552 10:01
 1. เขียนปันยาอ่อน
ความคิดเห็นที่ 35

สู้ๆ (Guest)
31 มี.ค. 2552 21:12
 1. สู้ๆคัฟผมก้อมะมีเงินมีแต่จัยสู้ๆๆคัฟ
ความคิดเห็นที่ 36

นายนันท์ (Guest)
1 เม.ย. 2552 09:55
 1. ขอให้พุทธานุภาพของพระพุทธชินราชจงดลบันดาลให้โครงการนี้อยู่คู่คนไทยตลอดไป


  อย่าให้มีการเลิกแต่ประการใด


  ขอให้โครงการนี้เป็นเเบบอย่างที่ดีเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กซึ่งเป็นสรรพยากรของชาติไทยสืบไปนะครับแสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น