คุณสมบัติของ กรด เบส กลาง มีรัยมั่ง

คุณสมบัติของ กรด เบส กลาง มีรัยมั่ง บอกหน่อยจะเอาไปทำโครงงาน ต้องการความรู้จากคนหลายๆคนมารวมกัน


ความคิดเห็นที่ 6 

กระดุก (Guest)
9 ก.ค. 2551 15:19
 1. กรด

  -รสเปรี้ยว

  -มะนาว

  -น้ำยาล้างห้อน้ำ

  -กัดกร่อน ต่างๆ

  เบส

  -ลื่น

  -ฝาด

  เช่น

  -น้ำยาล้างจาน

  -สารที่ลงท้ายด้วย-ไซด์ความคิดเห็นที่ 7

กระดุก (Guest)
9 ก.ค. 2551 15:21
 1. กลาง เช่น

  -เมื่อทดลองด้วย กระดาดลิตมัสทั้ง2สีแล้วไม่เปลี่ยนสีเลยก้อคือกลาง

  เช่น

  -น้ำเชื่อม

  กรดเจือจาง เช่น

  -น้ำกลั่นความคิดเห็นที่ 8

กติกา (Guest)
4 ต.ค. 2551 17:47
 1. อยากได้มากกว่านี้ความคิดเห็นที่ 10

ชนรดี เครือสีดา (Guest)
23 ธ.ค. 2551 12:38
 1. ถ้ากระดาษไม่เปลี่ยนสีก็จะเป็นกลาง
  ถ้ากระดาษเปลี่ยนสีเป็นสีเเดงเป็นสีน้ำเงินก็เป็นเบส
  ถ้ากระดาษเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินเป็นสีน้ำเเดงก็เป็นกรด
ความคิดเห็นที่ 11

mook_forever@hotmail.com (Guest)
11 ส.ค. 2552 19:19
 1. สารละลายกรด


  1. มีรสเปรี้ยว


  2. เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงินเป็นสีแดง


  3. ทำปฏิกิริยากับเบสได้เกลือกับน้ำหรือเกลือ


  เพียงอย่างเดียว


  4. นำไฟฟ้าได้


  5. ทำปฏิกิริยากับโลหะบางชนิด เช่น


  Zn,Mg,Fe,Al ได้ก๊าซ H2 และเกลือของโลหะ


  นั้น เช่น


  Zn(s) + HCl(aq) ZnCl(aq) + H


  6. ทำปฏิกิริยากับเกลือคาร์บอเนตหรือเกลือ


  ไฮโดรเจนคาร์บอเนตได้แก๊ส CO2 เช่น


  2HNO3 + CaCO3 Ca(NO3)2(aq) +


  H2O(1) + CO2(aq)


  สารละลายเบส


  1. มีรสฝาด


  2. เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน


  3. ทำปฏิกิริยากับเบสได้เกลือน้ำหรือเกลือเพียง


  อย่างเดียว


  4. นำไฟฟ้าได้


  5. ลื่นคล้ายสบู่ เมื่อนำไปต้มกับไขมันจะได้สบู่


  6. ต้มกับเกลือแอมโมเนีย เช่น NH4Cl, (NH4)2 ,


  SO4 จะได้แก๊ส NH3 ซึ่งเปลี่ยนสีกระดาษ


  ลิตมัสจากแดงเป็นน้ำเงินความคิดเห็นที่ 12

นักเรียน (Guest)
29 ก.ค. 2553 20:55
 1. งงอะความคิดเห็นที่ 13

kroro@gmine.com (Guest)
27 ส.ค. 2553 14:09
 1. ดีจังความคิดเห็นที่ 14

... (Guest)
5 ก.ย. 2553 15:37
 1. ขออีกหน่อยนะค่ะ และก็ขอบคุณค่ะความคิดเห็นที่ 15

mos_fashion_street@hotmail.com (Guest)
6 ก.ย. 2553 19:03
 1. ใจครับ ผมทำรายงานเสร็จพอดีเลยครับ ขอบใจจริงๆครับความคิดเห็นที่ 19

dreamlukbamboo@hotmail.com (Guest)
23 ก.ย. 2553 19:41
 1. กรด - เบส

  กรด - เบส คืออะไร
  กรด เบส ในชีวิตประจำวัน ( Acid Base in Everyday Life)
  สารประกอบจำพวกกรด เบส มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างมาก ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจว่า กรด เบส คืออะไรอย่างง่ายๆ
  สารละลายกรด คือสารละลายที่มีรสเปรี้ยว เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากน้ำเงินเป็นแดง หรือทำปฏิกิริยากับโลหะได้ แก๊ส H 2 และ เกลือ
  สารละลายเบส คือสารละลายที่มีรสขม เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากแดงเป็นน้ำเงิน หรือมีลักษณะลื่นๆ
  นิยามของกรด-เบส
  Arrhenius Concept
  กรด คือ สารประกอบที่มี H และเมื่อละลายน้ำจะแตกตัวให้ H + หรือ H 3O +
  เบส คือ สารประกอบที่มี OH และเมื่อละลายน้ำจะแตกตัวให้ OH -
  ข้อจำกัดของทฤษฎีนี้คือ สารประกอบต้องละลายได้ในน้ำ และไม่สามารถอธิบายได้ว่า ทำไมสารประกอบบางชนิดเช่น NH 3 จึงเป็นเบส

  Bronsted-Lowry Concept
  กรด คือ สารที่สามารถให้โปรตอน ( proton donor)แก่สารอื่น
  เบส คือ สารที่สามารถรับโปรตอน ( proton acceptor)จากสารอื่น
  ปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบสจึงเป็นการถ่ายเทโปรตอนจากกรดไปยังเบสเช่น แอมโมเนียละลายในน้ำ
  NH 3(aq) + H 2O (1) NH 4 + (aq) + OH - (aq)
  base 2 ........ acid 1 ........ acid 2 ........ base 1
  ในปฏิกิริยาไปข้างหน้า NH 3 จะเป็นฝ่ายรับโปรตอนจาก H 2O ดังนั้น NH 3 จึงเป็นเบสและ H 2O เป็นกรด แต่ในปฏิกิริยาย้อนกลับ NH 4 + จะเป็นฝ่ายให้โปรตอนแก่ OH - ดังนั้น NH 4 + จึงเป็นกรดและ OH - เป็นเบส อาจสรุปได้ว่าทิศทางของปฏิกิริยาจะขึ้นอยู่กับความแรงของเบส

  Lewis Concept
  กรด คือ สารที่สามารถรับอิเลคตรอนคู่โดดเดี่ยว ( electron pair acceptor) จากสารอื่น
  เบส คือ สารที่สามารถให้อิเลคตรอนคู่โดดเดี่ยว ( electron pair donor)แกสารอื่น
  ทฤษฎีนี้ใช้อธิบาย กรด เบส ตาม concept ของ Arrhenius และ Bronsted-Lowry ได้ และมีข้อได้เปรียบคือสามารถอธิบาย กรด เบส ในกรณีที่เกิดปฏิกิริยาระหว่างกัน และได้สารประกอบที่มีพันธะโควาเลนซ์ เช่น
  OH - (aq) + CO 2 (aq) HCO 3 - (aq)
  BF 3 + NH 3 BF 3-NH 3
  คู่กรด – เบส
  คู่กรด – เบส คือ สารที่เป็นคู่กรด-เบสกัน H + ต่างกัน 1 ตัว โดยที่ คู่กรดจะมี H + มากกว่าคู่เบส 1 ตัว

  ความแรงของกรดและเบส = การแตกตัวในการให้โปรตอน(กรด) ความสามารถในการรับโปรตอน(เบส)
  CH 3COOH (aq) + H 2O (aq) CH 3COO - (aq) + H 3O + (aq)
  >
  1. ถ้าสมดุลเลื่อนไปทางขวา CH 3COOH เป็นกรดแรงกว่า H 3O + / H 2O เป็นเบสแรงกว่า CH 3COO -
  2. ถ้าสมดุลเลื่อนไปทางซ้าย H 3O + เป็นกรดแรงกว่า CH 3COOH / CH 3COO - เป็นเบสแรงกว่า H 2O
  ถ้าค่า K > 1 สมดุลเลื่อนไปข้างหน้า(สารผลิตภัณฑ์มากกว่าสารตั้งต้น)
  K < 1 สมดุลเลื่อนย้อนกลับ(สารผลิตภัณฑ์น้อยกว่าสารตั้งต้น)
  K = 1 ไปข้างหน้าเท่ากับย้อนกลับ (สารผลิตภัณฑ์=สารตั้งต้น) ความแรงทั้ง 2 ข้างเท่ากัน

  เปรียบเทียบกรดแก่กับเบสแก่
  กรดแก่ เบสแก่
  1. กรดแก่มีอะไรบ้าง
  2. กรด Hydro = HCl HBr HI
  3. กรด Oxy = HNO3 HClO3 HClO4 H2SO4
  4. การแตกตัว 100%
  5. การเป็นอิเล็กโทรไลต์ = แก่ 1. เบสแก่มีอะไรบ้าง
  2. หมู่ 1 = LiOH NaOH KOH RbOH CsOH
  3. หมู่ 2 = Ca(OH)2 Sr(OH)2 Ba(OH)2
  4. การแตกตัว 100 % ( หมู่ 2 แตก 200 %)
  5. การเป็นอิเล็กโทรไลต์ = แก่
  กรดแก่ ( strong acid) คือกรดที่สามารถแตกตัวได้ 100% ในน้ำ เช่น HCl H2SO4 HN03 HBr HClO4 และ HI
  เบสแก่ ( weak base) คือกรดที่สามารถแตกตัวได้ 100% ในน้ำ เช่น Hydroxide ของธาตุหมู่ 1 และ 2 ( NaOH LiOH CsOH Ba(OH) 2 Ca(OH) 2 )
  กรดอ่อน ( weak acid) คือกรดที่สามารถแตกตัวเป็นไอออนได้เพียงบางส่วน เช่น กรดอะซิติคในน้ำส้มสายชู (vinegar) ยาแอสไพริน (acetylsalicylic acid) ใช้บรรเทาอาการปวดศรีษะ saccharin เป็นสารเพิ่มความหวาน niacin (nicotinic acid) หรือ ไวตามินบี เป็นต้น ตัวอย่างปฏิกิริยาของสารละลายกรด CH 3COOH ในส่วนผสมของน้ำส้มสายชูจะมีดังนี้ :
  CH 3COOH (aq) + H2O (1) H3O + (aq) + CH3COO - (aq) มีค่า K a
  เบสอ่อน (weak base) คือเบสที่สามารถแตกตัวเป็นไออนได้เพียงบางส่วน เช่น NH 3 urea aniline เป็นต้น ตัวอย่างปฏิกิริยาของ ammonia มีดังนี้
  NH3(aq) + H2O (aq) NH4 + (aq) + OH - (aq)
  ชนิดของกรดและเบส
  กรด แบ่งตามการแตกตัว แบ่งได้ 3 ชนิด
  1. กรด Monoprotic แตกตัว 1 ได้แก่ HNO 3 , HClO 3 , HClO 4 , HCN
  2. กรด Diprotic แตกตัว 2 ได้แก่ H 2SO 4 , H 2CO 3
  3. กรดPolyprotic แตกตัว 3 ได้แก่ H 3PO 4
  การแตกตัวของกรด Polyprotic แต่ละครั้งจะให้ H + ไม่เท่ากัน แตกครั้งแรกจะแตกได้ดีมาก ค่า Ka สูงมากแต่แตกครั้งต่อ ๆ ไปจะมีค่า Ka ต่ำมาก เพราะประจุลบในไอออนดึงดูด H + ไว้ดังสมการ
  H 2SO 4 H+ + HSO 4 - Ka 1 = 10 11
  HSO 4 - H+ + SO 4 2- Ka 2 = 1.2 x 10 -2
  เนื่องมาจากกรด Polyprotic มักมีค่า K 1 >> K 2 >> K 3 H + ในสารละลายส่วนใหญ่จะได้มาจากการแตกตัวครั้งแรก
  ถ้าค่า K 1 มากกว่า K 2 =10 3 เท่าขึ้นไปจะพิจารณาค่า pH ของสารละลายกรด Polyprotic ได้จากค่า K 1 เท่านั้น แต่ถ้าค่า K 2 มีค่าไม่ต่ำมาก จะต้องนำค่า K 2 มาพิจารณาด้วย
  เบส แบ่งตาม จำนวน OH - ในเบส แบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ
  1. เบสที่มี OH - ตัวเดียว เช่น LiOH NaOH KOH RbOH CsOH
  2. เบสที่มี OH - 2 ตัว เช่น Ca(OH) 2 Sr(OH) 2 Ba(OH) 2
  3. เบสที่มี OH - 3 ตัว เช่น Al(OH) 3 Fe(OH) 3

  รวมสูตรที่ใช้คำนวณในกรณีหา กรดอ่อน เบสอ่อน ไม่ผสมกัน
  สูตรที่ กรณี (ต้องการหาอะไร) กรดอ่อน เบสอ่อน
  1. หาค่า K Ka = [H +] 2 /N Kb = [ OH -] 2 /N
  2. หา [ H +] [H +] = [Ka.N]^1/2 [ OH -] = [Kb.N]^1/2
  3. หา % การแตกตัว % การแตกตัว = [H +] x 100 / N % การแตกตัว = [ OH -] x 100 / N
  4. การรวมสูตรของ % กับ K % = Ka x 100 / N % = Kb x 100 / N

  ปฏิกิริยาของกรด - เบส
  ปฏิกิริยาของกรด เบส แบ่งได้เป็น 4 ชนิดคือ
  o ปฏิกิริยาระหว่างกรดแก่กับเบสแก่
  o ปฏิกิริยาระหว่างกรดแก่กับเบสอ่อน
  o ปฏิกิริยาระหว่างกรดอ่อนกับเบสแก่
  o ปฏิกิริยาระหว่างกรดอ่อนกับเบสอ่อน

  การแตกตัวของน้ำและค่า pH ของสารละลาย
  น้ำบริสุทธิ์จัดเป็นตัวทำละลายที่สำคัญ เป็นพวก นอน-อิเลคโตรไลท์ (nonelectrolyte) หรือไม่สามารถนำไฟฟ้า แต่จากการทดลองพบว่า น้ำบริสุทธิ์นำไฟฟ้าได้บ้างเล็กน้อย ทั้งนี้เพราะว่าน้ำสามารถแตกตัวได้เอง ซึ่งเรียกว่า self-ionization หรือ autoprotolysis
  H 2O (1) + H 2O (1) H 3O + (aq) + OH -(aq)
  .... acid 1 .....base 2 .............acid 2 ........base 1
  หรือ 2H 2O (1) = H 3O + (aq) + OH - (aq)
  จากความสัมพันธ์ของ K w ในปฏิกิริยาการแตกตัวของน้ำ
  K w = [H 3O +][ OH -] = 1.0 x 10 -14 ที่ 25 C
  (K w ที่ 0 C = 0.12 x 10 -14 และ ที่ 60 C = 9.6 x 10 - 14 M2)
  จะได้ pK w = pH + pOH
  โดยที่ pH ของ น้ำ = -log [H 30 +] = 7 และpOH ของ น้ำ = -log[ OH -] = 7
  โดยทั่วไปแล้ว ค่า pH ของสารละลายที่พบอยู่ทั่วไป จะมีค่าอยู่ในช่วง 1-14 เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ค่า pH อาจแสดงค่าเป็นลบหรือมีค่ามากกว่า 14 ได้เช่นเดียวกัน

  ตัวอย่าง ค่า pH ของนมสด เท่ากับ 6.5 ถ้านมเสีย (เปรี้ยว) ค่า pH ของนมเสียจะมากหรือน้อยกว่านมสด
  ตอบ น้อยกว่า

  ตัวอย่าง จงหาค่า pH ของสารละลายที่เจือจางของ HCl เข้มข้น 1.0 x 10 - 8 M
  วิธีทำ HCl เจือจาง แตกตัวได้ H + 1.0 x 10 - 8 M และน้ำแตกตัวได้ H+ 1.0 x 10 - 7 M
  ปริมาณ H + ที่เกิดขึ้น = 1.0 x 10 -8 + 1.0 x 10 - 7 M
  pH = -log (1.0 x 10 -8 + 1.0 x 10 -7 )
  = 6.96

  สารละลายบัฟเฟอร์ ( Buffer Solution)
  สารละลายบัฟเฟอร์ คือ สารละลายที่สามารถต้านทานการเปลี่ยนแปลงค่า pH ของสารละลายได้
  สารละลายบัฟเฟอร์ คือ สารละลายที่ค่า pH จะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อนำไปทำให้เจือจางหรือเข้มข้นขึ้น
  สารละลายบัฟเฟอร์ คือ สารละลายที่ประกอบไปด้วยกรดอ่อนกับเกลือของกรดอ่อนหรือเบสอ่อนกับเกลือของเบสอ่อน และสารในระบบจะไม่ทำปฏิกิริยากัน โดยที่กรดในระบบจะคอยทำปฏิกิริยากับเบสที่เติมลงไป และเบสในระบบจะคอยทำปฏิกิริยากับกรดที่เติมลงไป
  ตัวอย่าง จงหา pH ของสารละลายที่ประกอบด้วย 0.10 M NH 3 และ 0.20 M NH 4Cl เมื่อ K b ของ NH 3 เท่ากับ 1.8x10 -5 ที่ 25 oC
  วิธีทำ สมดุลการแตกตัวของเบส :
  ความเข้มข้น ( M) NH 3(aq) + H 2O (1) NH 4 + (aq) + OH - (aq)
  ........................................................ เริ่มต้น ................ 0.10 .......................................0.20 ............0
  ........................................................ เปลี่ยนแปลง .......... -x ..........................................+x ..............+x
  ........................................................ ที่สมดุล .................. 0.10-x ..................................0.20+x .......x
  ค่าคงที่การแตกตัวของเบสอ่อน :
  K b =
  1.8 x 10 -5 =
  ใช้วิธีประมาณว่า 0.20 + x ~ 0.20 และ 0.10 - x ~ 0.10 จะได้
  = 1.8 x 10 -5
  .......................................................................... x = [ OH - ] = 1.8x10 -5 x = 9.0 x 10 -5
  ........................................................................ pH = 14.00 - pOH = 14.00 + log[ OH - ]
  ....................................................................... 14.00 + log (9.0 x 10 -5) = 14.00 - 5.05 = 8.95
  ถ้าเติมกรดปริมาณเล็กน้อยลงไปในสารละลายบัฟเฟอร์นี้ สมการที่เกิดขึ้นคือ NH 3 + H + = NH 4 +
  ถ้าเติมเบสปริมาณเล็กน้อยลงไปในสารละลายบัฟเฟอร์นี้สมการที่เกิดขึ้นคือ NH 4 ++ OH -= NH 3+H 2O
  การเลือกใช้สารละลายบัฟเฟอร์ที่เหมาะสม
  ตัวอย่าง ต้องการเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ที่มี pH คงที่ = 4.30 จะต้องเลือกใช้สารละลายบัฟเฟอร์จากขวดใดต่อไปนี้
  ขวดที่ 1 HS0 4 - / SO 4 2- Ka = 1.2 x 10 -2
  ขวดที่ 2 HOAc / OAc - Ka = 1.8 x 10 -5
  ขวดที่ 3 HCN / CN - Ka = 4.0 x 10 -10
  วิธีทำ สารละลาย pH = 4.30 [H +] = 5.0 X 10 - 5 M
  เลือกใช้ HOAc / OAc - เพราะมีค่า Ka ใกล้เคียงกับ [H +] = 5.0 X 10 - 5 M ที่คำนวณได้มากที่สุด
  แต่จะต้องมีการปรับอัตราส่วนของกรด ต่อเบส
  .............. acid + H 2O = H 3O + + conjugate base

  เมื่อ H + = 5.0 X 10 –5 และ Ka = 1.8 x 10 -5 จะได้ [HOAc] / [OAc - ] = 2.8
  อัตราส่วนนี้จะคงที่เสมอ ไม่ว่าจะเติมน้ำทำให้เจือจาง หรือใช้ปริมาตรเท่าไร


  อินดิเคเตอร์
  อินดิเคเตอร์ คือ สารที่ใช้ทดสอบกรด-เบสของสารละลาย อินดิเคเตอร์ทั่วไปมีสมบัติเป็นกรดอ่อน เป็นสารที่เปลี่ยนสีได้เมื่อ pH ของสารละลายเปลี่ยนไป *โดยทั่วไปจะใช้ HIn แทนสูตรทั่วไปของอินดิเคเตอร์ สมการการแตกตัวของอินดิเคเตอร์
  HIn (aq) + H 2O (l) H 3O + (aq) + In - (aq)
  Ka = [H 3O +][ In - ] / [ HIn]
  • ยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ สามารถบอกความเป็นกรดเป็นเบสของสารละลายได้ และบอกค่า pH ได้
  การเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์
  HIn (aq) + H 2O (l) H 3O + (aq) + In - (aq)
  แดง .............................................................................. น้ำเงิน
  • ถ้าเติมกรดลงไปเปรียบเสมือนเติม H 3O + สมดุลจะย้อนกลับจะได้สารละลายสีแดง
  • ถ้าเติมเบสเปรียบเสมือนเติม OH - , OH - จะไปดึง H 3O + ให้กลายเป็นน้ำสมดุลเลื่อนไปข้างหน้าสารละลายเป็นสีน้ำเงิน
  หลักการเลือกอินดิเคเตอร์ ควรเลือกสารที่มีการเปลี่ยนสีตามการเปลี่ยนค่า pH เเละ สีสังเกตได้ชัด
  การคำนวณหาช่วง pH ช่วง pH = -log K Hin + 1
  คู่กรด-เบส
  กรด เบส

  HCl กรดไฮโดรคลอริก
  Cl− คลอไรด์ไอออน

  H2SO4 กรดซัลฟิวริก
  HSO4− ไฮโดรเจนซัลเฟตไอออน

  HNO3 กรดไนตริก
  NO3− ไนเตรตไอออน

  H3O+ ไฮโดรเนียมไอออน
  H2O น้ำ

  HSO4− ไฮโดรเจนซัลเฟตไอออน
  SO42− ซัลเฟตไอออน

  H3PO4 กรดฟอสฟอริก
  H2PO4− ไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออน

  HC2H3O2 กรดแอซิติก
  C2H3O2− แอซิเตตไอออน

  H2CO3 กรดคาร์บอนิก
  HCO3− ไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออน

  H2S กรดไฮโดรซัลฟิวริก
  HS− ไฮโดรเจนซัลไฟด์ไอออน

  H2PO4− ไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออน
  HPO42− ไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออน

  NH4+ แอมโมเนียมไอออน
  NH3 แอมโมเนีย

  HCO3− ไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออน หรือไบคาร์บอเนตไอออน
  CO32− คาร์บอเนตไอออน

  HPO42− ไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออน
  PO43− ฟอสเฟตไอออน

  H2O น้ำ (เป็นกลาง, มีค่า pH = 7)
  OH− ไฮดรอกไซด์ไอออน

  HFSbF5 กรดฟลูออโรแอนติโมนิก
  SbF5− แอนติโมนีเพนตะฟลูออไรด์ไอออนความคิดเห็นที่ 20

job_chanon@hotmail.com (Guest)
30 พ.ย. 2553 21:15
 1. ขอบคุณคร๊าฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟความคิดเห็นที่ 21

ิbow55_2437@hotmail.com (Guest)
17 ก.ย. 2555 18:31
 1. สารละลายกลางมันหามั่ยเจอต้องทำยังงัยเพราะว่าคูเค้ามั่ยบอกมาหั้ยหมดมันเลยมั่ยครบมันถึงหามั่ยเจอเพราะคูเค้าพูดรวมกันหมดเลยหั้ยจดมั่ยครบอ่าความคิดเห็นที่ 22

นักเรียน (Guest)
22 ส.ค. 2556 20:02
 1. กรด - เบส

  กรด - เบส คืออะไร
  กรด เบส ในชีวิตประจำวัน ( Acid Base in Everyday Life)
  สารประกอบจำพวกกรด เบส มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างมาก ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจว่า กรด เบส คืออะไรอย่างง่ายๆ
  สารละลายกรด คือสารละลายที่มีรสเปรี้ยว เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากน้ำเงินเป็นแดง หรือทำปฏิกิริยากับโลหะได้ แก๊ส H 2 และ เกลือ
  สารละลายเบส คือสารละลายที่มีรสขม เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากแดงเป็นน้ำเงิน หรือมีลักษณะลื่นๆ
  นิยามของกรด-เบส
  Arrhenius Concept
  กรด คือ สารประกอบที่มี H และเมื่อละลายน้ำจะแตกตัวให้ H + หรือ H 3O +
  เบส คือ สารประกอบที่มี OH และเมื่อละลายน้ำจะแตกตัวให้ OH -
  ข้อจำกัดของทฤษฎีนี้คือ สารประกอบต้องละลายได้ในน้ำ และไม่สามารถอธิบายได้ว่า ทำไมสารประกอบบางชนิดเช่น NH 3 จึงเป็นเบส

  Bronsted-Lowry Concept
  กรด คือ สารที่สามารถให้โปรตอน ( proton donor)แก่สารอื่น
  เบส คือ สารที่สามารถรับโปรตอน ( proton acceptor)จากสารอื่น
  ปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบสจึงเป็นการถ่ายเทโปรตอนจากกรดไปยังเบสเช่น แอมโมเนียละลายในน้ำ
  NH 3(aq) + H 2O (1) NH 4 + (aq) + OH - (aq)
  base 2 ........ acid 1 ........ acid 2 ........ base 1
  ในปฏิกิริยาไปข้างหน้า NH 3 จะเป็นฝ่ายรับโปรตอนจาก H 2O ดังนั้น NH 3 จึงเป็นเบสและ H 2O เป็นกรด แต่ในปฏิกิริยาย้อนกลับ NH 4 + จะเป็นฝ่ายให้โปรตอนแก่ OH - ดังนั้น NH 4 + จึงเป็นกรดและ OH - เป็นเบส อาจสรุปได้ว่าทิศทางของปฏิกิริยาจะขึ้นอยู่กับความแรงของเบส

  Lewis Concept
  กรด คือ สารที่สามารถรับอิเลคตรอนคู่โดดเดี่ยว ( electron pair acceptor) จากสารอื่น
  เบส คือ สารที่สามารถให้อิเลคตรอนคู่โดดเดี่ยว ( electron pair donor)แกสารอื่น
  ทฤษฎีนี้ใช้อธิบาย กรด เบส ตาม concept ของ Arrhenius และ Bronsted-Lowry ได้ และมีข้อได้เปรียบคือสามารถอธิบาย กรด เบส ในกรณีที่เกิดปฏิกิริยาระหว่างกัน และได้สารประกอบที่มีพันธะโควาเลนซ์ เช่น
  OH - (aq) + CO 2 (aq) HCO 3 - (aq)
  BF 3 + NH 3 BF 3-NH 3
  คู่กรด – เบส
  คู่กรด – เบส คือ สารที่เป็นคู่กรด-เบสกัน H + ต่างกัน 1 ตัว โดยที่ คู่กรดจะมี H + มากกว่าคู่เบส 1 ตัว

  ความแรงของกรดและเบส = การแตกตัวในการให้โปรตอน(กรด) ความสามารถในการรับโปรตอน(เบส)
  CH 3COOH (aq) + H 2O (aq) CH 3COO - (aq) + H 3O + (aq)
  >
  1. ถ้าสมดุลเลื่อนไปทางขวา CH 3COOH เป็นกรดแรงกว่า H 3O + / H 2O เป็นเบสแรงกว่า CH 3COO -
  2. ถ้าสมดุลเลื่อนไปทางซ้าย H 3O + เป็นกรดแรงกว่า CH 3COOH / CH 3COO - เป็นเบสแรงกว่า H 2O
  ถ้าค่า K > 1 สมดุลเลื่อนไปข้างหน้า(สารผลิตภัณฑ์มากกว่าสารตั้งต้น)
  K < 1 สมดุลเลื่อนย้อนกลับ(สารผลิตภัณฑ์น้อยกว่าสารตั้งต้น)
  K = 1 ไปข้างหน้าเท่ากับย้อนกลับ (สารผลิตภัณฑ์=สารตั้งต้น) ความแรงทั้ง 2 ข้างเท่ากัน

  เปรียบเทียบกรดแก่กับเบสแก่
  กรดแก่ เบสแก่
  1. กรดแก่มีอะไรบ้าง
  2. กรด Hydro = HCl HBr HI
  3. กรด Oxy = HNO3 HClO3 HClO4 H2SO4
  4. การแตกตัว 100%
  5. การเป็นอิเล็กโทรไลต์ = แก่ 1. เบสแก่มีอะไรบ้าง
  2. หมู่ 1 = LiOH NaOH KOH RbOH CsOH
  3. หมู่ 2 = Ca(OH)2 Sr(OH)2 Ba(OH)2
  4. การแตกตัว 100 % ( หมู่ 2 แตก 200 %)
  5. การเป็นอิเล็กโทรไลต์ = แก่
  กรดแก่ ( strong acid) คือกรดที่สามารถแตกตัวได้ 100% ในน้ำ เช่น HCl H2SO4 HN03 HBr HClO4 และ HI
  เบสแก่ ( weak base) คือกรดที่สามารถแตกตัวได้ 100% ในน้ำ เช่น Hydroxide ของธาตุหมู่ 1 และ 2 ( NaOH LiOH CsOH Ba(OH) 2 Ca(OH) 2 )
  กรดอ่อน ( weak acid) คือกรดที่สามารถแตกตัวเป็นไอออนได้เพียงบางส่วน เช่น กรดอะซิติคในน้ำส้มสายชู (vinegar) ยาแอสไพริน (acetylsalicylic acid) ใช้บรรเทาอาการปวดศรีษะ saccharin เป็นสารเพิ่มความหวาน niacin (nicotinic acid) หรือ ไวตามินบี เป็นต้น ตัวอย่างปฏิกิริยาของสารละลายกรด CH 3COOH ในส่วนผสมของน้ำส้มสายชูจะมีดังนี้ :
  CH 3COOH (aq) + H2O (1) H3O + (aq) + CH3COO - (aq) มีค่า K a
  เบสอ่อน (weak base) คือเบสที่สามารถแตกตัวเป็นไออนได้เพียงบางส่วน เช่น NH 3 urea aniline เป็นต้น ตัวอย่างปฏิกิริยาของ ammonia มีดังนี้
  NH3(aq) + H2O (aq) NH4 + (aq) + OH - (aq)
  ชนิดของกรดและเบส
  กรด แบ่งตามการแตกตัว แบ่งได้ 3 ชนิด
  1. กรด Monoprotic แตกตัว 1 ได้แก่ HNO 3 , HClO 3 , HClO 4 , HCN
  2. กรด Diprotic แตกตัว 2 ได้แก่ H 2SO 4 , H 2CO 3
  3. กรดPolyprotic แตกตัว 3 ได้แก่ H 3PO 4
  การแตกตัวของกรด Polyprotic แต่ละครั้งจะให้ H + ไม่เท่ากัน แตกครั้งแรกจะแตกได้ดีมาก ค่า Ka สูงมากแต่แตกครั้งต่อ ๆ ไปจะมีค่า Ka ต่ำมาก เพราะประจุลบในไอออนดึงดูด H + ไว้ดังสมการ
  H 2SO 4 H+ + HSO 4 - Ka 1 = 10 11
  HSO 4 - H+ + SO 4 2- Ka 2 = 1.2 x 10 -2
  เนื่องมาจากกรด Polyprotic มักมีค่า K 1 >> K 2 >> K 3 H + ในสารละลายส่วนใหญ่จะได้มาจากการแตกตัวครั้งแรก
  ถ้าค่า K 1 มากกว่า K 2 =10 3 เท่าขึ้นไปจะพิจารณาค่า pH ของสารละลายกรด Polyprotic ได้จากค่า K 1 เท่านั้น แต่ถ้าค่า K 2 มีค่าไม่ต่ำมาก จะต้องนำค่า K 2 มาพิจารณาด้วย
  เบส แบ่งตาม จำนวน OH - ในเบส แบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ
  1. เบสที่มี OH - ตัวเดียว เช่น LiOH NaOH KOH RbOH CsOH
  2. เบสที่มี OH - 2 ตัว เช่น Ca(OH) 2 Sr(OH) 2 Ba(OH) 2
  3. เบสที่มี OH - 3 ตัว เช่น Al(OH) 3 Fe(OH) 3

  รวมสูตรที่ใช้คำนวณในกรณีหา กรดอ่อน เบสอ่อน ไม่ผสมกัน
  สูตรที่ กรณี (ต้องการหาอะไร) กรดอ่อน เบสอ่อน
  1. หาค่า K Ka = [H +] 2 /N Kb = [ OH -] 2 /N
  2. หา [ H +] [H +] = [Ka.N]^1/2 [ OH -] = [Kb.N]^1/2
  3. หา % การแตกตัว % การแตกตัว = [H +] x 100 / N % การแตกตัว = [ OH -] x 100 / N
  4. การรวมสูตรของ % กับ K % = Ka x 100 / N % = Kb x 100 / N

  ปฏิกิริยาของกรด - เบส
  ปฏิกิริยาของกรด เบส แบ่งได้เป็น 4 ชนิดคือ
  o ปฏิกิริยาระหว่างกรดแก่กับเบสแก่
  o ปฏิกิริยาระหว่างกรดแก่กับเบสอ่อน
  o ปฏิกิริยาระหว่างกรดอ่อนกับเบสแก่
  o ปฏิกิริยาระหว่างกรดอ่อนกับเบสอ่อน

  การแตกตัวของน้ำและค่า pH ของสารละลาย
  น้ำบริสุทธิ์จัดเป็นตัวทำละลายที่สำคัญ เป็นพวก นอน-อิเลคโตรไลท์ (nonelectrolyte) หรือไม่สามารถนำไฟฟ้า แต่จากการทดลองพบว่า น้ำบริสุทธิ์นำไฟฟ้าได้บ้างเล็กน้อย ทั้งนี้เพราะว่าน้ำสามารถแตกตัวได้เอง ซึ่งเรียกว่า self-ionization หรือ autoprotolysis
  H 2O (1) + H 2O (1) H 3O + (aq) + OH -(aq)
  .... acid 1 .....base 2 .............acid 2 ........base 1
  หรือ 2H 2O (1) = H 3O + (aq) + OH - (aq)
  จากความสัมพันธ์ของ K w ในปฏิกิริยาการแตกตัวของน้ำ
  K w = [H 3O +][ OH -] = 1.0 x 10 -14 ที่ 25 C
  (K w ที่ 0 C = 0.12 x 10 -14 และ ที่ 60 C = 9.6 x 10 - 14 M2)
  จะได้ pK w = pH + pOH
  โดยที่ pH ของ น้ำ = -log [H 30 +] = 7 และpOH ของ น้ำ = -log[ OH -] = 7
  โดยทั่วไปแล้ว ค่า pH ของสารละลายที่พบอยู่ทั่วไป จะมีค่าอยู่ในช่วง 1-14 เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ค่า pH อาจแสดงค่าเป็นลบหรือมีค่ามากกว่า 14 ได้เช่นเดียวกัน

  ตัวอย่าง ค่า pH ของนมสด เท่ากับ 6.5 ถ้านมเสีย (เปรี้ยว) ค่า pH ของนมเสียจะมากหรือน้อยกว่านมสด
  ตอบ น้อยกว่า

  ตัวอย่าง จงหาค่า pH ของสารละลายที่เจือจางของ HCl เข้มข้น 1.0 x 10 - 8 M
  วิธีทำ HCl เจือจาง แตกตัวได้ H + 1.0 x 10 - 8 M และน้ำแตกตัวได้ H+ 1.0 x 10 - 7 M
  ปริมาณ H + ที่เกิดขึ้น = 1.0 x 10 -8 + 1.0 x 10 - 7 M
  pH = -log (1.0 x 10 -8 + 1.0 x 10 -7 )
  = 6.96

  สารละลายบัฟเฟอร์ ( Buffer Solution)
  สารละลายบัฟเฟอร์ คือ สารละลายที่สามารถต้านทานการเปลี่ยนแปลงค่า pH ของสารละลายได้
  สารละลายบัฟเฟอร์ คือ สารละลายที่ค่า pH จะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อนำไปทำให้เจือจางหรือเข้มข้นขึ้น
  สารละลายบัฟเฟอร์ คือ สารละลายที่ประกอบไปด้วยกรดอ่อนกับเกลือของกรดอ่อนหรือเบสอ่อนกับเกลือของเบสอ่อน และสารในระบบจะไม่ทำปฏิกิริยากัน โดยที่กรดในระบบจะคอยทำปฏิกิริยากับเบสที่เติมลงไป และเบสในระบบจะคอยทำปฏิกิริยากับกรดที่เติมลงไป
  ตัวอย่าง จงหา pH ของสารละลายที่ประกอบด้วย 0.10 M NH 3 และ 0.20 M NH 4Cl เมื่อ K b ของ NH 3 เท่ากับ 1.8x10 -5 ที่ 25 oC
  วิธีทำ สมดุลการแตกตัวของเบส :
  ความเข้มข้น ( M) NH 3(aq) + H 2O (1) NH 4 + (aq) + OH - (aq)
  ........................................................ เริ่มต้น ................ 0.10 .......................................0.20 ............0
  ........................................................ เปลี่ยนแปลง .......... -x ..........................................+x ..............+x
  ........................................................ ที่สมดุล .................. 0.10-x ..................................0.20+x .......x
  ค่าคงที่การแตกตัวของเบสอ่อน :
  K b =
  1.8 x 10 -5 =
  ใช้วิธีประมาณว่า 0.20 + x ~ 0.20 และ 0.10 - x ~ 0.10 จะได้
  = 1.8 x 10 -5
  .......................................................................... x = [ OH - ] = 1.8x10 -5 x = 9.0 x 10 -5
  ........................................................................ pH = 14.00 - pOH = 14.00 + log[ OH - ]
  ....................................................................... 14.00 + log (9.0 x 10 -5) = 14.00 - 5.05 = 8.95
  ถ้าเติมกรดปริมาณเล็กน้อยลงไปในสารละลายบัฟเฟอร์นี้ สมการที่เกิดขึ้นคือ NH 3 + H + = NH 4 +
  ถ้าเติมเบสปริมาณเล็กน้อยลงไปในสารละลายบัฟเฟอร์นี้สมการที่เกิดขึ้นคือ NH 4 ++ OH -= NH 3+H 2O
  การเลือกใช้สารละลายบัฟเฟอร์ที่เหมาะสม
  ตัวอย่าง ต้องการเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ที่มี pH คงที่ = 4.30 จะต้องเลือกใช้สารละลายบัฟเฟอร์จากขวดใดต่อไปนี้
  ขวดที่ 1 HS0 4 - / SO 4 2- Ka = 1.2 x 10 -2
  ขวดที่ 2 HOAc / OAc - Ka = 1.8 x 10 -5
  ขวดที่ 3 HCN / CN - Ka = 4.0 x 10 -10
  วิธีทำ สารละลาย pH = 4.30 [H +] = 5.0 X 10 - 5 M
  เลือกใช้ HOAc / OAc - เพราะมีค่า Ka ใกล้เคียงกับ [H +] = 5.0 X 10 - 5 M ที่คำนวณได้มากที่สุด
  แต่จะต้องมีการปรับอัตราส่วนของกรด ต่อเบส
  .............. acid + H 2O = H 3O + + conjugate base

  เมื่อ H + = 5.0 X 10 –5 และ Ka = 1.8 x 10 -5 จะได้ [HOAc] / [OAc - ] = 2.8
  อัตราส่วนนี้จะคงที่เสมอ ไม่ว่าจะเติมน้ำทำให้เจือจาง หรือใช้ปริมาตรเท่าไร


  อินดิเคเตอร์
  อินดิเคเตอร์ คือ สารที่ใช้ทดสอบกรด-เบสของสารละลาย อินดิเคเตอร์ทั่วไปมีสมบัติเป็นกรดอ่อน เป็นสารที่เปลี่ยนสีได้เมื่อ pH ของสารละลายเปลี่ยนไป *โดยทั่วไปจะใช้ HIn แทนสูตรทั่วไปของอินดิเคเตอร์ สมการการแตกตัวของอินดิเคเตอร์
  HIn (aq) + H 2O (l) H 3O + (aq) + In - (aq)
  Ka = [H 3O +][ In - ] / [ HIn]
  • ยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ สามารถบอกความเป็นกรดเป็นเบสของสารละลายได้ และบอกค่า pH ได้
  การเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์
  HIn (aq) + H 2O (l) H 3O + (aq) + In - (aq)
  แดง .............................................................................. น้ำเงิน
  • ถ้าเติมกรดลงไปเปรียบเสมือนเติม H 3O + สมดุลจะย้อนกลับจะได้สารละลายสีแดง
  • ถ้าเติมเบสเปรียบเสมือนเติม OH - , OH - จะไปดึง H 3O + ให้กลายเป็นน้ำสมดุลเลื่อนไปข้างหน้าสารละลายเป็นสีน้ำเงิน
  หลักการเลือกอินดิเคเตอร์ ควรเลือกสารที่มีการเปลี่ยนสีตามการเปลี่ยนค่า pH เเละ สีสังเกตได้ชัด
  การคำนวณหาช่วง pH ช่วง pH = -log K Hin + 1
  คู่กรด-เบส
  กรด เบส

  HCl กรดไฮโดรคลอริก
  Cl− คลอไรด์ไอออน

  H2SO4 กรดซัลฟิวริก
  HSO4− ไฮโดรเจนซัลเฟตไอออน

  HNO3 กรดไนตริก
  NO3− ไนเตรตไอออน

  H3O+ ไฮโดรเนียมไอออน
  H2O น้ำ

  HSO4− ไฮโดรเจนซัลเฟตไอออน
  SO42− ซัลเฟตไอออน

  H3PO4 กรดฟอสฟอริก
  H2PO4− ไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออน

  HC2H3O2 กรดแอซิติก
  C2H3O2− แอซิเตตไอออน

  H2CO3 กรดคาร์บอนิก
  HCO3− ไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออน

  H2S กรดไฮโดรซัลฟิวริก
  HS− ไฮโดรเจนซัลไฟด์ไอออน

  H2PO4− ไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออน
  HPO42− ไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออน

  NH4+ แอมโมเนียมไอออน
  NH3 แอมโมเนีย

  HCO3− ไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออน หรือไบคาร์บอเนตไอออน
  CO32− คาร์บอเนตไอออน

  HPO42− ไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออน
  PO43− ฟอสเฟตไอออน

  H2O น้ำ (เป็นกลาง, มีค่า pH = 7)
  OH− ไฮดรอกไซด์ไอออน

  HFSbF5 กรดฟลูออโรแอนติโมนิก
  SbF5− แอนติโมนีเพนตะฟลูออไรด์ไอออนความคิดเห็นที่ 23

jkmkvmd!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (Guest)
22 ส.ค. 2556 20:06
 1. javascript:OpenNew('/snippets/vcafe/smilies.php',400,400)ความคิดเห็นที่ 24

คนนะเออ (Guest)
6 ก.ย. 2556 20:28
 1. ไม่เห็นมีกลางเลยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยความคิดเห็นที่ 25

kaemsai39@hotmail.com (Guest)
3 ส.ค. 2557 15:04
 1. กลางมีรัยมั่งอ้ะค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น