รัฐธรรมนูญ 2540

ใครรู้บ้างว่ารัฐธรรมนูญปีที่ 2540 หาได้จากที่ไหนไห้บ้าง
1 ม.ค. 2550 10:47
16 ความเห็น
15469 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 8 sombute srisowanna (Guest)

เปรียบเทียบกฏหมายเลือกตั้งปี 2540 กับ ปี 2550
28 ม.ค. 2551 14:28


ความคิดเห็นที่ 9 nong_numuay@hotmailo.com (Guest)

พอดีว่าจะทำรายงานอ่ะคะ ใครรู้รบกวนด้วยนะคะการเลือกตั้ง สมาชิกผู้แทนของไทยปี 2540 แตกต่างกับปี 2550อย่างไรแล้วก็การเลือกตั้งเป็นสิทธิหรือหน้าที่แล้วถ้าประชาชนไม่ไปเลือกตั้งจะมีผลลงโทษอย่างไรรบกวนช่วยส่ง มาที่เมล์ nong_numuay@hotmail.com
2 ก.พ. 2551 00:56


ความคิดเห็นที่ 10 dllerror5@hotmail.com (Guest)

<P>รัฐธรรมนูญ <FONT face="Cordia New" size=4>(</FONT><FONT size=4>ของแท้</FONT><FONT face="Cordia New" size=4>)</FONT><FONT size=4> เป็นหลักในการดำรงชีวิตของประชาชนทุกคนทุกอาชีพ ให้อยู่ร่วมกันในสังคมโดยสันติสุข และ เป็นหลักของความมั่นคงทางเศรฐกิจและสังคม เพื่อการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ <B></B>ประกอบด้วย<B> หลัก </FONT><FONT face="Cordia New" size=4>5 </FONT><FONT size=4>ประการ </P><BR>

<DIR><BR>

<P>1&nbsp; หลักกฎหมาย </P><BR>

<P>2&nbsp; หลักอำนาจหน้าที่</P><BR>

<P>3&nbsp;&nbsp; หลักการปกครอง</P><BR>

<P>4&nbsp;&nbsp; หลักความยุติธรรม</P></DIR><BR>

<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5&nbsp;&nbsp; หลักการพัฒน</P></FONT></B>
22 เม.ย. 2551 16:06


ความคิดเห็นที่ 11 dllerror5@hotmail.com (Guest)

<U><FONT face="Cordia New" size=4><STRONG>หลักกฎหมาย</STRONG></U></FONT><FONT size=4> (</FONT><FONT face="Cordia New" size=4>ทฤษดีของสังคม</FONT><FONT size=4>) </FONT><B><U><FONT face="Cordia New" size=4>สมมุติฐาน</B></U>ทางความคิดบนหลักความจริงที่เป็นไปได้ นั่นคือ <B><U>ทฤษดี</B></U></FONT><FONT size=4> </FONT><FONT face="Cordia New" size=4><B>ทฤษดีที่ได้มีการพิสูจน์</FONT><FONT size=4> </FONT><FONT face="Cordia New" size=4>ตรวจสอบความถูกต้องโดยชัดเจน เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายโดยไม่มีข้อโต้แย้ง</B> </FONT><FONT size=4></FONT><FONT face="Cordia New" size=4>นั่นคือ</FONT><FONT size=4> </FONT><B><U><FONT face="Cordia New" size=4>กฎ</FONT><FONT size=4>(LAW)</B></U> </FONT><FONT face="Cordia New" size=4>ศาสตร์แต่ละศาสตร์มีกฎที่แตกต่างกันไป เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ <B><U>พุทธศาสตร์</B></U></FONT><FONT size=4>(</FONT><FONT face="Cordia New" size=4>กฎแห่งกรรม</FONT><FONT size=4>)</FONT><FONT face="Cordia New" size=4> และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับมนุษย์และสังคม ก็คือสังคมศาสตร์ ซึ่งมีกฏเช่นกันและได้ตั้งชื่อกฎนี้ว่า<B><U>กฎหมาย</B></U> จากการวิเคราะห์ตรวจสอบโดยละเอียด ทฤษดีทุกทฤษดี กฎทุกกฎ ในศาสตร์ทุกศาสตร์ ล้วนมาจากหลักการพื้นฐานเดียวกันทั้งหมดทั้งสิ้น จึงสรุปได้ว่า <B><U>กฎ</FONT><FONT size=4>+</FONT><FONT face="Cordia New" size=4>หมาย</U> คือ</B> ทฤษดีที่บันทึกเป็นข้อความ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของประชาชนทุกคนทุกอาชีพให้อยู่ร่วมกัน<B><U>โดยสันติสุข</B></U> ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ<B>ความถูกต้อง</FONT><FONT size=4> </FONT><FONT face="Cordia New" size=4>ชอบธรรม</FONT><FONT size=4> </FONT><FONT face="Cordia New" size=4>และเป็นธรรม</B></FONT><FONT size=4> </FONT><B><FONT face="Cordia New" size=4>พิสูจน์และตรวจสอบได้โดยชัดเจน</B></FONT><FONT size=4> </FONT><B><FONT face="Cordia New" size=4>เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และมีข้อโต้แย้งน้อยที่สุด</B> ทั้งหมดนี้คือ<B>แก่นแท้ของกฎหมาย</B> หรือที่เรียกว่า<B>หลักกฎหมาย</B> ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นทฤษดีของสังคม และหลักกฎหมายต้องสอดคล้อง ต้องไปในทิศทางเดียวกันกับ หลักอำนาจหน้าที่ </FONT><FONT size=4></FONT><FONT face="Cordia New" size=4>หลักการควบคุมแบบประชาชนโดยร่วม </FONT><FONT size=4>(</FONT><FONT face="Cordia New" size=4>การปกครอง</FONT><FONT size=4>+</FONT><FONT face="Cordia New" size=4>ประชา</FONT><FONT size=4>+</FONT><FONT face="Cordia New" size=4>ธิปไตย</FONT><FONT size=4>) </FONT><FONT face="Cordia New" size=4>และ </FONT><FONT size=4></FONT><FONT face="Cordia New" size=4>หลักของ<B><U>การยุติปัญหา</B></U>และ<B><U>ยุติความขัดแย้ง</B></U> ด้วยความถูกต้อง</FONT><FONT size=4> </FONT><FONT face="Cordia New" size=4>และเป็นธรรม</FONT><FONT size=4> </FONT><FONT face="Cordia New" size=4></FONT><FONT size=4>(</FONT><B><FONT face="Cordia New" size=4>หลักความยุติธรรม</B></FONT><FONT size=4>) </FONT><B><FONT face="Cordia New" size=4>ข้อกฎหมายใดผิดหรือขัดต่อหลักกฎหมาย </B>เช่น<B> มีข้อความ ใจความ สาระประโยชน์อันเป็นเท็จ </FONT><FONT size=4></FONT><FONT face="Cordia New" size=4>บิดเบือนความจริง พิสูจน์มิได้ ตรวจสอบมิได้ ขาดความชัดเจนจน<U>ต้องตีความ</U> เอื้อประโยชน์ให้กับบางอาชีพ ก่อปัญหาสร้างความวุ่นวายให้กับสังคม</FONT><FONT size=4> </FONT><FONT face="Cordia New" size=4>สร้างความแตกแยกให้กับประชาชน </FONT><FONT size=4>(</FONT><FONT face="Cordia New" size=4>เป็นกฏหมายที่ผิดหลักกฏหมาย</FONT><FONT size=4>) </B></FONT><FONT face="Cordia New" size=4><B>ข้อกฎหมายนั้น ต้องเป็นอันโมฆะใช้บังคับมิได้ </B>และ <B><U>ผู้ร่วมร่าง</U>กฎหมายทั้งหมด <U>ต้องรับผิดชอบ</B></U> หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ต้องชดใช้ค่าเสียหายตามหลักความยุติธรรม</FONT><FONT size=4> </FONT><FONT face="Cordia New" size=4></FONT><B><FONT size=4>( </FONT><FONT face="Cordia New" size=4>ประชาชนทุกคนสามารถใช้<U>อำนาจอธิปไตย</B></U>ตาม<B><U>หลักอำนาจหน้าที่</B> </U>ของการปกครองระบอบ<B><U>ประชาธิปไตย</B></U> เพื่อ<B>ร่วมกันออกกฎหมาย </B>และ<B>ใช้ต่อต้านกฎหมายโดยสันติวิธี</B>ด้วยการ<B>ไม่เคารพและ<U>ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย</B></U> <B>เมื่อกฏหมายเหล่านั้น<U>ผิดหรือขัดต่อหลักกฏหมาย</B></U> </FONT>
22 เม.ย. 2551 16:08


ความคิดเห็นที่ 12 โดย OJXญิJIจน

Oยากรู้Iนื้OหาOยู่ไหน{#emotions_dlg.q7}{#emotions_dlg.a4}{#emotions_dlg.a4}

19 ส.ค. 2551 18:30


ความคิดเห็นที่ 13 warawimon@hotmail.com (Guest)

เนื้อหาของรัฐธรรมนูญสามารถดูได้จากหลายแหล่ง เช่น เว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎร (www.parliament.go.th) วุฒิสภา (www.senate.go.th) หรือราชกิจจานุเบกษา (ลองสืบค้นดูจาก google นะ) เป็นต้น ส่วนการเปรียบเทียบฉบับ 2540 กับ 2550 นั้น มีข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้ว
24 มิ.ย. 2552 15:40

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น