กิริยา 3 ช่อง

http://www.bhacharada.com/english_grammar/verbs/list_of_irregular_verbs_2006121515/


ความคิดเห็นที่ 81 

harry_petter_pair@hotmail.com (Guest)
20 เม.ย. 2552 20:57
 1. น่าจะมีเเปลไทยเป็นอังกฤต
ความคิดเห็นที่ 83

นกแสก
22 เม.ย. 2552 15:59
 1. ลองเข้าไปดูที่นี่ 

  กิริยา  3  ช่อง

  www.crnfe.ac.th 

  พจนานุกรม

  www.dict.longdo.com
ความคิดเห็นที่ 73

ster_x_bass@hotmail.com (Guest)
23 ม.ค. 2552 17:18
 1. ไม่รู้มาถาม "กู"  กูเกิ้ลน่ะครับ
ความคิดเห็นที่ 59

ป่าน (Guest)
2 พ.ย. 2551 10:31
 1. ดีมากค่ะ แค่มีกริยา 3 ช่อง ที่มีช่อง 1กับ ช่อง 3 เหมือนกัน 70 คำ เพื่อทำการบ้านส่งครูยิ่งดีเลยค่ะ
ความคิดเห็นที่ 76

0869272101 (Guest)
10 ก.พ. 2552 18:06
 1. กริยา 3 ช่อง ง่าย
ความคิดเห็นที่ 50

nitjinda@hotmail (Guest)
25 ก.ค. 2551 17:48
 1. อยากได้  300  คำอ่ะ  ถ้าทำได้จะขอบคุณมาก
ความคิดเห็นที่ 40

จิงไจ
23 ก.พ. 2551 20:56
 1. *เซง --   
ความคิดเห็นที่ 71

สาว (Guest)
11 ม.ค. 2552 20:02
 1. เดี๋ยวบอกให้อย่าว่านะขอบจายด้วย
  กริยาช่องที่ 1
  Infinitive กริยาช่องที่ 2
  Fast Tense กริยาช่องที่ 3
  Past Participle ความหมาย
  Meaning
  arise arose arisen เกิดขึ้น
  be was/were been เป็น,อยู่,คือ
  bear bore born เกิด
  become became become กลายเป็น
  begin began begun เริ่มต้น
  bend bent bent โค้ง,งอ
  bite bit bitten,bit กัด,ขบ
  bless blessed blest,blessed อวยพร
  blow blew blown เป่า,ตี,พัดพา
  break broke broken แตก,หัก,เสีย
  bear bore borne ถือ, แบก, ให้กำเนิด
  beat beat beaten ดี, ชนะ
  beseech besought besought วิงวอน
  bet betted bet betted พนัน
  bade bid bade bid /bidden ประมูลราคา
  bleed bled bled เลือดออก
  breed bred bred ผสมพันธุ์, ออกลูก(สัตว์)
  bring brought brought นำมา
  build built built สร้าง
  burn burned burnt burned ไหม้, เผา
  Burnt burst burst burst ระเบิด
  buy bought bought ซื้อ
  catch caught caught จับ
  choose chose chosen เลือก
  come came come มา
  cost cost cost
  ราคา, มีราคา
  creep crept crept คลาน
  cut cut cut ตัด
  deal dealt dealt ซื้อ,ขาย, เกี่ยวข้อง
  กริยาช่องที่ 1
  Infinitive กริยาช่องที่ 2
  Fast Tense กริยาช่องที่ 3
  Past Participle ความหมาย
  Meaning
  dig dug dug ขุด
  do did done ทำ
  dream dreamed dreamt dreamed dreamt ฝัน
  drink drank drunk ดื่ม
  drive drove driven ขับ(รถ), ขับไล่, เคลื่อน
  dwell dwelt or dwelled dwelt or dwelled อาศัยอยู่
  eat ate eaten กิน
  fall fell fallen ล้ม, หล่น, ตก
  feed fed fed เลี้ยงดู
  feel felt felt รู้สึก
  fight fought fought ต่อสู้
  find found found พบ
  flee fled fled หนี
  fling flung flung ขว้าง
  fly flew flown บิน
  forbid forbade forbidden ห้าม
  foresee foresaw foreseen รู้ล่วงหน้า
  forgive forgave forgiven ให้อภัย
  forget forgot forgotten ลืม
  forsake forsook forsaken ทอดทิ้ง
  freeze froze frozen เย็นจนแข็ง
  give gave given ให้
  get got got ได้รับ
  go went gone ไป
  grow grew grown เติบโต
  hang hung hung แขวนสิ่งของ, แขวนคอ
  have had had มี
  hear heard heard ได้ยิน
  hide hid hidden ซ่อน
  hit hit hit ตี
  hold held held ถือ
  know knew known รู้,ทราบ
  กริยาช่องที่ 1
  Infinitive กริยาช่องที่ 2
  Fast Tense กริยาช่องที่ 3
  Past Participle ความหมาย
  Meaning
  keep kept kept เก็บ, รักษา
  hurt hurt hurt ทำร้าย
  lay laid laid ออกไข่, วางลง
  lead led led นำ
  leap leapt
  leaped leapt leaped กระโดด
  learn learnt learned learnt learned เรียนรู้
  leave left left จากไป
  lend lent lent ให้ยืม
  let let let ปล่อยให้
  lie lay lain นอนลง
  light lighted lit lighted lit จุดไฟ
  lose lost lost ทำหาย
  make made made ทำ, สร้าง
  mean meant meant หมายความว่า
  meet met met พบ
  mistake mistook mistaken
  สำนึกผิด
  mow mowed mowed or mown ตัด, ดายหญ้า
  overcome overcame overcome ชนะ
  understand understood understood เข้าใจ
  wear wore worn สวมใส่
  win won won ชนะ
  write wrote written เขียน
  bet bet bet พนัน
  cut cut cut ตัด
  cost cost cost มีราคา
  hit hit hit ตี
  hurt hurt hurt ทำให้ได้รับบาดเจ็บ
  let let let อนุญาต
  put put put วาง
  read read read อ่าน
  set set set วาง
  wet wet wet เปียก
  shut shut shut ปิด
  be(is,am,are) was,were been เป็น,อยู่,คือ
  bear bore born ถือ,เกิด
  become became become กลายเป็น
  begin began begun เริ่มต้น
  bend bent bent โค้ง งอ
  bet bet bet พนัน
  bite bit bitten (or bit) กัด ขบ ฉีก
  bleed bled bled เลือดออก
  blow blew blown พัด เป่า ตี
  bring brought brought นำมา เอามา
  build built built สร้าง ก่อสร้าง
  burst burst burst ระเบิด
  buy bought bought ซื้อ
  cast cast cast ขว้าง
  catch caught caught จับ ได้รับ
  choose chose chosen เลือก
  cling clung clung เกาะ เอาเป็นที่พึ่ง
  come came come มา
  cost cost cost ราคา
  dig dug dug ขุด
  dive dived (or dove) dived ดำนํ้า
  กริยาช่องที่ 1
  Infinitive กริยาช่องที่ 2
  Fast Tense กริยาช่องที่ 3
  Past Participle ความหมาย
  Meaning
  do did done ทำ
  draw drew drawn ลาก วาด เขียน
  drink drank drunk ดื่ม
  drive drove driven ขับ(รถ)
  eat ate eaten กิน
  fall fell fallen ตก หล่น
  fight fought fought ต่อสู้
  fling flung flung โยน พุ่ง เหวี่ยง
  fly flew flown บิน
  forbid forbade forbidden ห้าม ไม่อนุญาต
  forget forgot forgotten ลืม
  freeze froze frozen เย็นจนแข็ง หนาว
  get got got (or gotten) เอา ได้รับ
  give gave given ให้
  go went gone ไป
  grind ground ground บด ลับ
  grow grew grown เติบโตขึ้น
  hang (people) hanged hanged แขวนคอ
  hang (pictures) hung hung แขวน ห้อย
  have had had มี
  กริยาช่องที่ 1
  Infinitive กริยาช่องที่ 2
  Fast Tense กริยาช่องที่ 3
  Past Participle ความหมาย
  Meaning
  hide hid hidden ซ่อน
  hurt hurt hurt ทำร้าย ทำอันตราย
  know knew known รู้
  lay laid laid วาง ออกไข่
  lead led led นำ พา
  leave left left ละทิ้ง จากไป
  lend lent lent ให้ยืม
  lie lay lain นอน
  light lit lit จุดไฟ
  make made made ทำ
  mistake mistook mistaken ทำผิด
  pay paid paid จ่าย ชำระ ใช้ให้
  quit quitted (or quit) quit หยุด ยุติ เลิก
  ride rode ridden ขี่ ขับ
  ring rang rung สั่นกระดิ่ง ดัง
  rise rose risen ขึ้น ลุกขึ้น
  run ran run วิ่ง
  saw sawed sawn เลื่อย
  say said said พูด
  see saw seen เห็น
  กริยาช่องที่ 1
  Infinitive กริยาช่องที่ 2
  Fast Tense กริยาช่องที่ 3
  Past Participle ความหมาย
  Meaning
  seek sought sought ค้นหา
  sell sold sold ขาย
  set set set ตั้ง วาง จัด
  shake shook shaken เขย่า สั่น
  shine shone shone ส่องแสง
  shrink shrank shrunk หดลง สั้นลง
  sing sang sung ร้องเพลง
  sink sank sunk จม ถอยลง
  slide slid slid สื่นไถล เลื่อนไป
  speak spoke spoken พูด
  spin spun spun ม้วน กรอ ปั่นฝ้าย
  split split split แตก แยก
  spring sprang sprung โดดอย่างเร็ว เด้ง
  sting stung stung ต่อย แทง
  stink stank stunk ส่งกลิ่นเหม็น
  strike struck struck ตี ต่อย กระทบ
  string strung strung ผูกเชือก ขึงสาย
  strive strove striven พยายาม ขันสู้
  swear swore sworn สาบาน ปฏิญาณ
  swell swelled swollen โตขึ้น หนาขึ้น
  กริยาช่องที่ 1
  Infinitive กริยาช่องที่ 2
  Fast Tense กริยาช่องที่ 3
  Past Participle ความหมาย
  Meaning
  swim swam swum ว่ายนํ้า
  swing swung swung แกว่ง เหวี่ยง
  take took taken เอา จับหยิบ
  teach taught taught สอน
  tear tore torn ฉีก ขาด
  think thought thought คิด
  throw threw thrown เหวี่ยง ขว้าง
  wake woke waken ตื่น ปลุก
  wear wore worn สวม ใส่
  weave wove woven ทอผ้า สาน
  weep wept wept ร้องไห้
  wring wrung wrung บีบ คั้น
  write wrote written เขียนความคิดเห็นที่ 75

jrpee
30 ม.ค. 2552 08:21
 1. ก็ดีนะ
ความคิดเห็นที่ 68

ซี (Guest)
2 ม.ค. 2552 19:06
 1. ดี มาก เลย คาบ ไช้ไนการเรียนรู้
ความคิดเห็นที่ 53

Bomba_Kitty749@hotmail (Guest)
20 ส.ค. 2551 19:22
 1. รู้สึกว่าได้ความรู้มากขึ้นคะ   ควรจะคำศัพท์มีกิริยา3ช่องมากกว่านี้
  เว็บนี้ดีมากคะ  
ความคิดเห็นที่ 47

internet_ti@hotmail.com (Guest)
6 ก.ค. 2551 21:29
 1. P’ ขอกริยา 3ช่อง 100คำเถอะครับความคิดเห็นที่ 48

internet_ti@hotmail.com (Guest)
6 ก.ค. 2551 21:32
 1. P’ อาจาร์บอกเหลืออีก 4 วันคับ  ขอ 100คำ น่ะ
ความคิดเห็นที่ 45

คนมาทีหลัง.. (Guest)
21 มิ.ย. 2551 20:04
 1. <FONT size=6>รักนะจุ๊บ..จุ๊บ</FONT>ความคิดเห็นที่ 65

ดอ (Guest)
9 ธ.ค. 2551 17:20
 1. ดอ
ความคิดเห็นที่ 49

ไม่บอกปล่อยให้งง.. (Guest)
19 ก.ค. 2551 15:38 1. Infinitive (Present)

  Past Simple

  Past Participle

  ความหมาย

  be(is,am,are)

  was,were

  been

  เป็น,อยู่,คือ

  bear

  bore

  born

  ถือ,เกิด

  become

  became

  become

  กลายเป็น

  begin

  began

  begun

  เริ่มต้น

  bend

  bent

  bent

  โค้ง งอ

  bet

  bet

  bet

  พนัน

  bite

  bit

  bitten (or bit)

  กัด ขบ ฉีก

  bleed

  bled

  bled

  เลือดออก

  blow

  blew

  blown

  พัด เป่า ตี

  bring

  brought

  brought

  นำมา เอามา

  build

  built

  built

  สร้าง ก่อสร้าง

  burst

  burst

  burst

  ระเบิด

  buy

  bought

  bought

  ซื้อ

  cast

  cast

  cast

  ขว้าง

  catch

  caught

  caught

  จับ ได้รับ

  choose

  chose

  chosen

  เลือก

  cling

  clung

  clung

  เกาะ เอาเป็นที่พึ่ง

  come

  came

  come

  มา

  cost

  cost

  cost

  ราคา

  dig

  dug

  dug

  ขุด

  dive

  dived (or dove)

  dived

  ดำนํ้า

  do

  did

  done

  ทำ

  draw

  drew

  drawn

  ลาก วาด เขียน

  drink

  drank

  drunk

  ดื่ม

  drive

  drove

  driven

  ขับ(รถ)

  eat

  ate

  eaten

  กิน

  fall

  fell

  fallen

  ตก หล่น

  fight

  fought

  fought

  ต่อสู้

  fling

  flung

  flung

  โยน พุ่ง เหวี่ยง

  fly

  flew

  flown

  บิน

   

ความคิดเห็นที่ 51

อนันดา (Guest)
29 ก.ค. 2551 10:40
 1. หากิริยา3ช่องให้ผมหนอ่ยครับ100คำ
  นะครับจบ

  ครับเบอร์0866021694
  ผมชื้อภูมิ
ความคิดเห็นที่ 69

bua16183@hotmail.com (Guest)
9 ม.ค. 2552 15:39
 1. จะหาความรู้เกี่ยวกับกริยา3ช่องได้ที่ไหนค่ะเเละมีรูปภาพของเนื้อหาที่เกี่ยวกับกริยา3ช่องได้ที่ไหนได้บ้างความรู้ที่จะหานี้มีความรู้ที่น่ายากบ้างไหมค่ะความคิดเห็นที่ 55

gail_za@hotmail.com (Guest)
21 ส.ค. 2551 14:51
 1. ขอบคุณฮับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกิริยา3ช่อง
  ข้าน้อยขอคำนับ
ความคิดเห็นที่ 85

nanajang (Guest)
13 มิ.ย. 2552 16:52
 1. ขอบใจมาก ๆ เลยจ๊า


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น