ประชาสัมพันธ์ การอบรมโปรแกรม GSP มจธ.

ขอเชิญครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมการอบรม การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เบื้องต้น ที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำหนดลงทะเบียนก่อนวันที่ 15 ก.พ. 2550 ท่านละ 3,500 บาท ….รายละเอียดถ้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติม ก็เมล์มาถามหงษ์ได้ค่ะ hong_kong46@hotmail.comการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง

“การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เบื้องต้น สำหรับครูคณิตศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น”หลักการและเหตุผล

ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ คือ เป็นวิชายาก ไม่เข้าใจ ซึ่งอาจเกิดจากครูคณิตศาสตร์ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในเนื้อหา ใช้วิธีการสอนโดยมุ่งเน้นเนื้อหาเพียงอย่างเดียว ทำให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายและไม่สามารถค้นหาผลลัพธ์ที่ได้ด้วยตนเอง วิธีการหนึ่งที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวก็คือ การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้เข้าใจง่ายขึ้น ซึ่งโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือเรียกชื่อย่อว่า โปรแกรม GSP เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่นักคณิตศาสตร์ศึกษาทั่วโลกนิยมนำมาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อีกทั้งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ได้ซื้อลิขสิทธิ์ของโปรแกรมนี้เพื่อให้โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทยสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในอนาคตได้ ทางภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นศูนย์อบรมการใช้ The Geometer’s Sketchpad ศูนย์หนึ่งของ สสวท. จึงจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เบื้องต้น สำหรับครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้น เพื่อส่งเสริมครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้เข้าใจและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad

ผู้เข้าร่วมอบรมอาจารย์สอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อาจารย์/เจ้าหน้าที่ผู้สนใจในคณะวิทยาศาสตร์และหน่วยงานอื่น

จำนวนผู้เข้าอบรม ประมาณ 30 คน

สถานที่ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ค่าลงทะเบียนอบรม ท่านละ 3,500 บาท(สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

วิทยากร 1. ผศ.ดร.อังสนา จั่นแดง 2.ผศ.ทัศนีย์ ตันติพิศาลกุล

ระยะเวลาการอบรม วันที่ 23 – 27 เมษายน 2550 ตั้งแต่ 08.30 น. – 17.00 น.

ตารางการอบรม

23 เมษายน 2550 หัวข้ออบรม

08.30 น. ~ 10.30 น. พิธีเปิด รู้จักโปรแกรม

10.30 น. ~ 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 น. ~ 12.00 น. การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต

12.00 น. ~ 13.00 น. พักรับประทางอาหารกลางวัน

13.00 น. ~ 14.30 น. การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่าย

14.30 น. ~ 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 น. ~ 17.00 น. การแปลงทางเรขาคณิต

การสะท้อน

การหมุน

การเลื่อนขนาน

ฝึกปฏิบัติ24 เมษายน 2550 หัวข้ออบรม

08.30 น. ~ 10.30 น. การแปลงทางเรขาคณิต

- การย่อ/ขยาย10.30 น. ~ 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 น. ~ 12.00 น. - สร้างสื่อตัวเลื่อน

- เครื่องมือกำหนดเอง12.00 น. ~ 13.00 น. พักรับประทางอาหารกลางวัน

13.00 น. ~ 14.30 น. การประยุกต์การแปลงทางเรขาคณิต

- เทสเซลเลชั่น14.30 น. ~ 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 น. ~ 17.00 น. - การทำซ้ำ

ฝึกปฏิบัติ25 เมษายน 2550 หัวข้ออบรม

08.30 น. ~ 10.30 น. วงกลมและส่วนโค้งของวงกลม

10.30 น. ~ 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 น. ~ 12.00 น. การสร้างแผนภูมิรูปวงกลม

12.00 น. ~ 13.00 น. พักรับประทางอาหารกลางวัน

13.00 น. ~ 14.30 น. กราฟของสมการเส้นตรง

14.30 น. ~ 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 น. ~ 17.00 น. กราฟของสมการกำลังสอง

ฝึกปฏิบัติ26 เมษายน 2550 หัวข้ออบรม

08.30 น. ~ 10.30 น. ตัวอย่างการสร้างสื่อประกอบการสอน

10.30 น. ~ 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 น. ~ 12.00 น. ตัวอย่างการสร้างสื่อประกอบการสอน

12.00 น. ~ 13.00 น. พักรับประทางอาหารกลางวัน

13.00 น. ~ 14.30 น. ตัวอย่างการสร้างสื่อประกอบการสอน

14.30 น. ~ 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 น. ~ 17.00 น. ทดลองสร้างชิ้นงานโดยใช้ GSP

ฝึกปฏิบัติ27 เมษายน 2550 หัวข้ออบรม

08.30 น. ~ 10.30 น. ตัวอย่างการสร้างสื่อโดยใช้ GSP

10.30 น. ~ 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 น. ~ 12.00 น. ทดลองสร้างชิ้นงานโดยใช้ GSP

12.00 น. ~ 13.00 น. พักรับประทางอาหารกลางวัน

13.00 น. ~ 14.30 น. การนำเสนอผลงาน

14.30 น. ~ 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 น. ~ 16.30 น. การนำเสนอผลงาน(ต่อ) และแจกวุฒิบัตร
17 ม.ค. 2550 11:49
9 ความเห็น
23750 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 yut0858402660@hotmail.com (Guest)

ในปี2551-2552 มีการจัดการอบรม โปรแกรมGSP ขั้นต้นและขั้นสูง เมื่อไร รบกวนชวนบอกด้วยนะครับ
7 ก.ย. 2551 15:40


ความคิดเห็นที่ 2 n_oi_suda@hotmail.com (Guest)

ช่วยสร้างให้ดูด้วยค่ะ พร้อมอธิบายการสร้างด้วยค่ะ
ข้อที่ 1 หมู่บ้าน ก ข ค ต้องการสร้างสวนสาธารณะให้ห่างจากถนนเชื่อมหมู่บ้านทั้งสาม เป็นระยะทางที่เท่ากัน จังใช้ความรู้ทางเรขาคณิตสร้างสวนสาธารณ โดยใช้โปรแกรม GSP
ขอบคุณมากค่ะ
11 ก.ย. 2551 14:33


ความคิดเห็นที่ 3 ออ (Guest)

ลองใช้โปรแกรมฟรี www.geogebra.org

25 พ.ย. 2551 16:58


ความคิดเห็นที่ 5 phaptawan_s@hotmail.com (Guest)

อยากทราบขั้นตอนการสอน GSP ตามรูปแบบการสอนของ สสวท. คะ

หากมีใครทราบ รบกวนช่วยโพสก์ข้อความด้วยนะคะ

จะเป็นพระคุณอย่างสูง

ขอบคุณล่วงหน้าคะ
14 ธ.ค. 2552 16:52


ความคิดเห็นที่ 6 patty_tigger1996@hotmail.com (Guest)

การสร้างแผนภูมิรูปวงกลม
อยากรู้ว่าทำยังไงค่ะ
อาจารย์สั่งงานให้ นำเสนอ เรื่องการวัดปริมาตรและน้ำหนัก
ในบทที่ 3 เป็น วิธีการดำเนินงานและอุปกรณ์ (แบบฝึกหัด)
จากผลการสำรวจให้เพื่อนทำแบบฝึกหัด ก็ทำบทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน นำเสนอ ในโปรแกรม gspที่เรียนมาค่ะ
10 ส.ค. 2553 19:45


ความคิดเห็นที่ 7 aoo.147@hotmail.com (Guest)

ผมอย่าชาบว่าการสร้างบ้านโดยโปรแกรมgspทำไงครับ
11 พ.ย. 2553 08:52


ความคิดเห็นที่ 8 noomok_1234@hotmail.com (Guest)

อยากทราบว่าการสร้างรูปเรขาคณิตในรูปการเคลื่อนที่ทำอย่างไร?
2 ธ.ค. 2553 10:16


ความคิดเห็นที่ 9 nppa53@gmail.com (Guest)

ข้อวิธีการทำพลุจากโปรแกรมGSP
7 ธ.ค. 2553 12:09

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น