ประชาสัมพันธ์ การอบรมโปรแกรม GSP มจธ.

ขอเชิญครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมการอบรม การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เบื้องต้น ที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำหนดลงทะเบียนก่อนวันที่ 15 ก.พ. 2550 ท่านละ 3,500 บาท ….รายละเอียดถ้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติม ก็เมล์มาถามหงษ์ได้ค่ะ hong_kong46@hotmail.comการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง

“การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เบื้องต้น สำหรับครูคณิตศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น”หลักการและเหตุผล

ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ คือ เป็นวิชายาก ไม่เข้าใจ ซึ่งอาจเกิดจากครูคณิตศาสตร์ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในเนื้อหา ใช้วิธีการสอนโดยมุ่งเน้นเนื้อหาเพียงอย่างเดียว ทำให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายและไม่สามารถค้นหาผลลัพธ์ที่ได้ด้วยตนเอง วิธีการหนึ่งที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวก็คือ การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้เข้าใจง่ายขึ้น ซึ่งโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือเรียกชื่อย่อว่า โปรแกรม GSP เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่นักคณิตศาสตร์ศึกษาทั่วโลกนิยมนำมาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อีกทั้งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ได้ซื้อลิขสิทธิ์ของโปรแกรมนี้เพื่อให้โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทยสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในอนาคตได้ ทางภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นศูนย์อบรมการใช้ The Geometer’s Sketchpad ศูนย์หนึ่งของ สสวท. จึงจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เบื้องต้น สำหรับครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้น เพื่อส่งเสริมครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้เข้าใจและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad

ผู้เข้าร่วมอบรมอาจารย์สอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อาจารย์/เจ้าหน้าที่ผู้สนใจในคณะวิทยาศาสตร์และหน่วยงานอื่น

จำนวนผู้เข้าอบรม ประมาณ 30 คน

สถานที่ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ค่าลงทะเบียนอบรม ท่านละ 3,500 บาท(สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

วิทยากร 1. ผศ.ดร.อังสนา จั่นแดง 2.ผศ.ทัศนีย์ ตันติพิศาลกุล

ระยะเวลาการอบรม วันที่ 23 – 27 เมษายน 2550 ตั้งแต่ 08.30 น. – 17.00 น.

ตารางการอบรม

23 เมษายน 2550 หัวข้ออบรม

08.30 น. ~ 10.30 น. พิธีเปิด รู้จักโปรแกรม

10.30 น. ~ 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 น. ~ 12.00 น. การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต

12.00 น. ~ 13.00 น. พักรับประทางอาหารกลางวัน

13.00 น. ~ 14.30 น. การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่าย

14.30 น. ~ 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 น. ~ 17.00 น. การแปลงทางเรขาคณิต

การสะท้อน

การหมุน

การเลื่อนขนาน

ฝึกปฏิบัติ24 เมษายน 2550 หัวข้ออบรม

08.30 น. ~ 10.30 น. การแปลงทางเรขาคณิต

- การย่อ/ขยาย10.30 น. ~ 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 น. ~ 12.00 น. - สร้างสื่อตัวเลื่อน

- เครื่องมือกำหนดเอง12.00 น. ~ 13.00 น. พักรับประทางอาหารกลางวัน

13.00 น. ~ 14.30 น. การประยุกต์การแปลงทางเรขาคณิต

- เทสเซลเลชั่น14.30 น. ~ 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 น. ~ 17.00 น. - การทำซ้ำ

ฝึกปฏิบัติ25 เมษายน 2550 หัวข้ออบรม

08.30 น. ~ 10.30 น. วงกลมและส่วนโค้งของวงกลม

10.30 น. ~ 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 น. ~ 12.00 น. การสร้างแผนภูมิรูปวงกลม

12.00 น. ~ 13.00 น. พักรับประทางอาหารกลางวัน

13.00 น. ~ 14.30 น. กราฟของสมการเส้นตรง

14.30 น. ~ 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 น. ~ 17.00 น. กราฟของสมการกำลังสอง

ฝึกปฏิบัติ26 เมษายน 2550 หัวข้ออบรม

08.30 น. ~ 10.30 น. ตัวอย่างการสร้างสื่อประกอบการสอน

10.30 น. ~ 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 น. ~ 12.00 น. ตัวอย่างการสร้างสื่อประกอบการสอน

12.00 น. ~ 13.00 น. พักรับประทางอาหารกลางวัน

13.00 น. ~ 14.30 น. ตัวอย่างการสร้างสื่อประกอบการสอน

14.30 น. ~ 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 น. ~ 17.00 น. ทดลองสร้างชิ้นงานโดยใช้ GSP

ฝึกปฏิบัติ27 เมษายน 2550 หัวข้ออบรม

08.30 น. ~ 10.30 น. ตัวอย่างการสร้างสื่อโดยใช้ GSP

10.30 น. ~ 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 น. ~ 12.00 น. ทดลองสร้างชิ้นงานโดยใช้ GSP

12.00 น. ~ 13.00 น. พักรับประทางอาหารกลางวัน

13.00 น. ~ 14.30 น. การนำเสนอผลงาน

14.30 น. ~ 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 น. ~ 16.30 น. การนำเสนอผลงาน(ต่อ) และแจกวุฒิบัตรความคิดเห็นที่ 1


7 ก.ย. 2551 15:40
  1. ในปี2551-2552 มีการจัดการอบรม โปรแกรมGSP ขั้นต้นและขั้นสูง เมื่อไร รบกวนชวนบอกด้วยนะครับความคิดเห็นที่ 3

25 พ.ย. 2551 16:58
  1. ลองใช้โปรแกรมฟรี www.geogebra.org
ความคิดเห็นที่ 2

11 ก.ย. 2551 14:33
  1. ช่วยสร้างให้ดูด้วยค่ะ พร้อมอธิบายการสร้างด้วยค่ะ ข้อที่ 1 หมู่บ้าน ก ข ค ต้องการสร้างสวนสาธารณะให้ห่างจากถนนเชื่อมหมู่บ้านทั้งสาม เป็นระยะทางที่เท่ากัน จังใช้ความรู้ทางเรขาคณิตสร้างสวนสาธารณ โดยใช้โปรแกรม GSP ขอบคุณมากค่ะความคิดเห็นที่ 4

11 พ.ย. 2552 10:25
  1. ต้องการโจทย์คณิต gspความคิดเห็นที่ 5

14 ธ.ค. 2552 16:52
  1. อยากทราบขั้นตอนการสอน GSP ตามรูปแบบการสอนของ สสวท. คะ หากมีใครทราบ รบกวนช่วยโพสก์ข้อความด้วยนะคะ จะเป็นพระคุณอย่างสูง ขอบคุณล่วงหน้าคะความคิดเห็นที่ 6

10 ส.ค. 2553 19:45
  1. การสร้างแผนภูมิรูปวงกลม อยากรู้ว่าทำยังไงค่ะ อาจารย์สั่งงานให้ นำเสนอ เรื่องการวัดปริมาตรและน้ำหนัก ในบทที่ 3 เป็น วิธีการดำเนินงานและอุปกรณ์ (แบบฝึกหัด) จากผลการสำรวจให้เพื่อนทำแบบฝึกหัด ก็ทำบทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน นำเสนอ ในโปรแกรม gspที่เรียนมาค่ะความคิดเห็นที่ 7

11 พ.ย. 2553 08:52
  1. ผมอย่าชาบว่าการสร้างบ้านโดยโปรแกรมgspทำไงครับความคิดเห็นที่ 8

2 ธ.ค. 2553 10:16
  1. อยากทราบว่าการสร้างรูปเรขาคณิตในรูปการเคลื่อนที่ทำอย่างไร?ความคิดเห็นที่ 9

7 ธ.ค. 2553 12:09
  1. ข้อวิธีการทำพลุจากโปรแกรมGSP

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น