วิชาการดอทคอม ptt logo

ประชาสัมพันธ์ การอบรมโปรแกรม GSP มจธ.

โพสต์เมื่อ: 11:49 วันที่ 17 ม.ค. 2550         ชมแล้ว: 22,828 ตอบแล้ว: 9
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
ขอเชิญครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมการอบรม การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เบื้องต้น ที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำหนดลงทะเบียนก่อนวันที่ 15 ก.พ. 2550 ท่านละ 3,500 บาท ….รายละเอียด

ถ้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติม ก็เมล์มาถามหงษ์ได้ค่ะ hong_kong46@hotmail.comการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง
“การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เบื้องต้น สำหรับครูคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น”

หลักการและเหตุผล
ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ คือ เป็นวิชายาก ไม่เข้าใจ ซึ่งอาจเกิดจากครูคณิตศาสตร์ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในเนื้อหา ใช้วิธีการสอนโดยมุ่งเน้นเนื้อหาเพียงอย่างเดียว ทำให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายและไม่สามารถค้นหาผลลัพธ์ที่ได้ด้วยตนเอง วิธีการหนึ่งที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวก็คือ การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้เข้าใจง่ายขึ้น ซึ่งโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือเรียกชื่อย่อว่า โปรแกรม GSP เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่นักคณิตศาสตร์ศึกษาทั่วโลกนิยมนำมาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อีกทั้งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ได้ซื้อลิขสิทธิ์ของโปรแกรมนี้เพื่อให้โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทยสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในอนาคตได้ ทางภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นศูนย์อบรมการใช้ The Geometer’s Sketchpad ศูนย์หนึ่งของ สสวท. จึงจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เบื้องต้น สำหรับครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้น เพื่อส่งเสริมครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้เข้าใจและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad


ผู้เข้าร่วมอบรม

อาจารย์สอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อาจารย์/เจ้าหน้าที่ผู้สนใจในคณะวิทยาศาสตร์และหน่วยงานอื่น


จำนวนผู้เข้าอบรม ประมาณ 30 คน


สถานที่ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ค่าลงทะเบียนอบรม ท่านละ 3,500 บาท(สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)


วิทยากร 1. ผศ.ดร.อังสนา จั่นแดง 2.ผศ.ทัศนีย์ ตันติพิศาลกุล


ระยะเวลาการอบรม วันที่ 23 – 27 เมษายน 2550 ตั้งแต่ 08.30 น. – 17.00 น.


ตารางการอบรม


23 เมษายน 2550 หัวข้ออบรม
08.30 น. ~ 10.30 น. พิธีเปิด รู้จักโปรแกรม
10.30 น. ~ 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 น. ~ 12.00 น. การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต
12.00 น. ~ 13.00 น. พักรับประทางอาหารกลางวัน
13.00 น. ~ 14.30 น. การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่าย
14.30 น. ~ 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 น. ~ 17.00 น. การแปลงทางเรขาคณิต
การสะท้อน
การหมุน
การเลื่อนขนาน
ฝึกปฏิบัติ

24 เมษายน 2550 หัวข้ออบรม
08.30 น. ~ 10.30 น. การแปลงทางเรขาคณิต
- การย่อ/ขยาย

10.30 น. ~ 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 น. ~ 12.00 น. - สร้างสื่อตัวเลื่อน
- เครื่องมือกำหนดเอง

12.00 น. ~ 13.00 น. พักรับประทางอาหารกลางวัน
13.00 น. ~ 14.30 น. การประยุกต์การแปลงทางเรขาคณิต
- เทสเซลเลชั่น

14.30 น. ~ 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 น. ~ 17.00 น. - การทำซ้ำ
ฝึกปฏิบัติ

25 เมษายน 2550 หัวข้ออบรม
08.30 น. ~ 10.30 น. วงกลมและส่วนโค้งของวงกลม
10.30 น. ~ 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 น. ~ 12.00 น. การสร้างแผนภูมิรูปวงกลม
12.00 น. ~ 13.00 น. พักรับประทางอาหารกลางวัน
13.00 น. ~ 14.30 น. กราฟของสมการเส้นตรง
14.30 น. ~ 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 น. ~ 17.00 น. กราฟของสมการกำลังสอง
ฝึกปฏิบัติ

26 เมษายน 2550 หัวข้ออบรม
08.30 น. ~ 10.30 น. ตัวอย่างการสร้างสื่อประกอบการสอน
10.30 น. ~ 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 น. ~ 12.00 น. ตัวอย่างการสร้างสื่อประกอบการสอน
12.00 น. ~ 13.00 น. พักรับประทางอาหารกลางวัน
13.00 น. ~ 14.30 น. ตัวอย่างการสร้างสื่อประกอบการสอน
14.30 น. ~ 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 น. ~ 17.00 น. ทดลองสร้างชิ้นงานโดยใช้ GSP
ฝึกปฏิบัติ

27 เมษายน 2550 หัวข้ออบรม
08.30 น. ~ 10.30 น. ตัวอย่างการสร้างสื่อโดยใช้ GSP
10.30 น. ~ 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 น. ~ 12.00 น. ทดลองสร้างชิ้นงานโดยใช้ GSP
12.00 น. ~ 13.00 น. พักรับประทางอาหารกลางวัน
13.00 น. ~ 14.30 น. การนำเสนอผลงาน
14.30 น. ~ 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 น. ~ 16.30 น. การนำเสนอผลงาน(ต่อ) และแจกวุฒิบัตร


บัวอื่น
ร่วมแบ่งปัน953 ครั้ง - ดาว 395 ดวง

จำนวน 9 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 7 ก.ย. 2551 (15:40)
ในปี2551-2552 มีการจัดการอบรม โปรแกรมGSP ขั้นต้นและขั้นสูง เมื่อไร รบกวนชวนบอกด้วยนะครับ
yut0858402660@hotmail.com (IP:119.42.66.57)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 11 ก.ย. 2551 (14:33)
ช่วยสร้างให้ดูด้วยค่ะ พร้อมอธิบายการสร้างด้วยค่ะ
ข้อที่ 1 หมู่บ้าน ก ข ค ต้องการสร้างสวนสาธารณะให้ห่างจากถนนเชื่อมหมู่บ้านทั้งสาม เป็นระยะทางที่เท่ากัน จังใช้ความรู้ทางเรขาคณิตสร้างสวนสาธารณ โดยใช้โปรแกรม GSP
ขอบคุณมากค่ะ
n_oi_suda@hotmail.com (IP:125.26.126.6)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 25 พ.ย. 2551 (16:58)

ลองใช้โปรแกรมฟรี www.geogebra.org


ออ (IP:124.121.156.32)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 11 พ.ย. 2552 (10:25)
ต้องการโจทย์คณิต gsp
porttsuna_@hotmail.com (IP:58.147.58.138)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 14 ธ.ค. 2552 (16:52)
อยากทราบขั้นตอนการสอน GSP ตามรูปแบบการสอนของ สสวท. คะ

หากมีใครทราบ รบกวนช่วยโพสก์ข้อความด้วยนะคะ

จะเป็นพระคุณอย่างสูง

ขอบคุณล่วงหน้าคะ
phaptawan_s@hotmail.com (IP:118.173.242.90)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 10 ส.ค. 2553 (19:45)
การสร้างแผนภูมิรูปวงกลม
อยากรู้ว่าทำยังไงค่ะ
อาจารย์สั่งงานให้ นำเสนอ เรื่องการวัดปริมาตรและน้ำหนัก
ในบทที่ 3 เป็น วิธีการดำเนินงานและอุปกรณ์ (แบบฝึกหัด)
จากผลการสำรวจให้เพื่อนทำแบบฝึกหัด ก็ทำบทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน นำเสนอ ในโปรแกรม gspที่เรียนมาค่ะ
patty_tigger1996@hotmail.com (IP:112.142.225.21)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 11 พ.ย. 2553 (08:52)
ผมอย่าชาบว่าการสร้างบ้านโดยโปรแกรมgspทำไงครับ
aoo.147@hotmail.com (IP:203.172.162.226)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 2 ธ.ค. 2553 (10:16)
อยากทราบว่าการสร้างรูปเรขาคณิตในรูปการเคลื่อนที่ทำอย่างไร?
noomok_1234@hotmail.com (IP:182.93.130.9)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 7 ธ.ค. 2553 (12:09)
ข้อวิธีการทำพลุจากโปรแกรมGSP
nppa53@gmail.com (IP:203.172.212.121)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม