โจทย์เอเนตที่จำกันมาได้

1 กำหนดเหตุให้ดังนี้ 1) เอกภพสัมพัทธ์ไม่เป็นเซตว่าง 2) for all x[ P(x) แล้ว Q(x) ] 3) for all x[Q(x) หรือ R(x) ] 4) for some x [ นิเสธของR(x) ] ข้อความในข้อใดเป็นผลที่ทำให้ การอ้างเหตุผล สมเหตุสมผล ก. for some x [P(x) ] ข. for some x [ Q(x)] ค. for all x [P(x)] ง. for all x [ Q(x)]2. ให้ k l m เป็นจำนวนจริงที่ทำให้วงรี kx^2 + ly^2 - 72x - 24y + m =0 มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด (4,3) และสัมผัสแกน Y จงหาสมการวงรี3. ให้หาเวกเตอร์ที่แบ่งครึ่งมุม QPR โดยให้ P(-8,5) Q(-15,-19) และ R(1,-7)ช่วย ๆ กันเฉลยนะคะ
29 มี.ค. 2550 21:03
26 ความเห็น
5435 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น