วิชาการดอทคอม ptt logo

เกร็ดน่ารู้ พระราชประวัติรัชกาลที่ 5

โพสต์เมื่อ: 19:43 วันที่ 4 เม.ย. 2550         ชมแล้ว: 358,873 ตอบแล้ว: 184
วิชาการ >> กระทู้ >> บุคคลสำคัญ
• รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จพระราชสมภพเมื่อ วันอังคาร เดือน ๑๐ แรม ๓ ค่ำ ปีฉลู 20 กันยายน พ.ศ. 2396 เป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๙ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นที่ ๑ ในสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์
• พระนามเต็ม : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพยมหามงกุฏ บุรุษรัตนราชรวิวงศ์ วรุฒมพงษ์บรพัตร วรขัติยราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ อุภโตสุชาตสังสุทธเคราะหณี จักรีบรมนาถ อดิศวรราชรามวรังกูร สุภาธิการรังสฤษดิ์ ธัญลักษณวิจิตโสภาคยสรรพางค์ มหาชโนตมางคประนตบาทบงกชยุคล ประสิทธิสรรพศุภ ผลอุดมบรมสุขุมมาลย์ ทิพยเทพาวตารไพศาลเกียรติคุณอดุลยวิเศษ สรพรรพเทเวศรานุรักษ์ วิสิษฐศักดิ์สมญาพินิตประชานาถ เปรมกระมลขัติยราชประยูร มูลมุขราชดิลก มหาปริวารนายกอนันต์มหันตวรฤทธิเดช สรรวิเศษสิรินทร อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ ประสิทธิ์วรยศ มโหดมบรมราชสมบัติ นพปดลเศวตฉัตราดิฉัตร สิริ รัตโนปลักษณมหาบรมราชาภิเษกกาภิสิต สรรพทศทิศวิชิตไชย สกลมไหสวริยมหาสวามินทร์ มเหศวรมหินทรามหารามาธิราชวโรดม บรมนาถชาติ อาชาวศรัย พุทธาธิไตยรัตนสรณารักษ์ อดุลยศักดิ์อรรคนเรศราธิบดี เมตตากรุณาสีตลหฤทัย อโนปมัยบุญการสกลไพศาล มหารัษฎาธิบดินทร์ ปรมินทรธรรมิกหาราชาธิราช บรมนาถบพิตร พระจุลจอม- เกล้าเจ้าอยู่หัว
• สมเด็จพระชนนีของรัชกาลที่ 5 ทรงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ 4 ครั้ง
1) หม่อมเจ้ารำเพย  พระองค์เจ้ารำเพยมหาภิรมย์
2) สมเด็จพระนางนาฏบรมอัครราชเทวี (เทียบเท่ากับตำแหน่ง “พระบรมราชินี” ในปัจจุบัน)
3) กรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ (พระนามฉลองพระอัฐิ)
4) ในปัจจุบันขนานพระนามว่า “สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชชนนี”
• พระนามเดิม สมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพมหามงกุฎ บุรุษยรัตนราชวรวิวงศ์วรุตมพงศบริพัตร สิริวัฒนราชกุมาร
• เสด็จขึ้นครองราชย์วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 ขณะนั้น ทรงมีพระชนมายุได้ 15 พรรษา 10 วัน โดยมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411 (ขณะที่ทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทรงมีพระชนมายุได้ 15 พรรษา 11 เดือน 22 วัน) เป็นการขึ้นเสวยราชสมบัติในลักษณะที่เรียกว่า “อเนกนิรสโมสรสมมติ” คือ ด้วยความยินยอมพร้อมใจของทุกฝ่ายที่ประชุมคัดเลือก อันมี เจ้านาย ขุนนาง และพระสงฆ์ ราชาคณะ (เป็นการตั้งพระเจ้าแผ่นดิน โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงลำดับการสืบราชสันตติวงศ์ แต่คำนึงถึงความสามารถ และความเหมาะสมเป็นหลัก)
• ทรงผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้วฯ) เป็นเวลา 27 วัน โดยมีสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวิริยาลงกรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระศาสนโสภณ (สมเด็จพระสังฆราช วัดราชประดิษฐ์ สถิตย์มหาสีมาราม) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ โดยทรงผนวชเป็นภิกษุ เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2416 (ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ 19 พรรษา 11 เดือน 26 วัน) และลาผนวชเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2416 (ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ 20 พรรษา 21 วัน)
• ทรงทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2 ในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2416 (ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ 20 พรรษา 26 วัน)
• ทรงตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2417 (ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ 21 พรรษา 7 เดือน 18 วัน) ในปัจจุบัน อายุครบ 133 ปีแล้ว
• ทรงตั้งสภาที่ปรึกษาในพระองค์ หรือ Prime Council เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2417 (ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ 21 พรรษา 9 เดือน 25 วัน) ปัจจุบันสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินเปลี่ยนชื่อเป็น “องคมนตรี” และปัจจุบันมีอายุครบ 133 ปี (พ.ศ. 2550)
• ไทยเสียเนื้อที่ให้กับฝรั่งเศสทั้งหมด 87,000 + 143,000 + 12,000 + 51,000 = 293,000 ตารางกิโลเมตร
• Absolute Monarchy  ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
• Constitutional monarchy  ระบอบบพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ
• กองพันทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ กำเนิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานนามใหม่ จากแต่เดิมที่ใช้ชื่อว่า “กองทหาร 2 โหล ถือเป็นชไนเดอร์”
• รัชกาลที่ 5 ทรงครองราชย์ทั้งสิ้น 15,320 วัน
• รถไฟหลวงสายแรก  กรุงเทพฯ – นครราชสีมา เปิดใช้เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2439 (ณ ปีที่เขียนเรื่องนี้ ก็จะครบ 111 ปี) ขณะนั้น รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระชนมายุ 43 พรรษา 7 เดือน 6 วัน
• รถไฟราษฎร์สายแรก  กรุงเทพฯ – ปากน้ำ สมุทรปราการ เปิดบริการเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2436 ระยะทางประมาณ 25 ก.ม.
• โทรเลขสายแรก  ระหว่างกรุงเทพฯ – สมุทรปราการ ความยาว 45 กม.
• โทรเลขสายที่ 2  ระหว่าง กรุงเทพฯ – บางปะอิน สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2426
• โรงพยาบาลศิริราช  เปิดวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2431 ขณะนั้นรัชกาลที่ 5 ทรงมีพระชนมายุ 34 พรรษา 7 เดือน 6 วัน
• ประกาศเลิกทาสทั่วราชอาณาจักร  วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2448 ขณะนั้น รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระชนมายุ 51 พรรษา 7 เดือน 10 วัน
• วัดที่รัชกาลที่ 5 ทรงสร้างมี 7 วัด ดังนี้
1) วัดเทพศิรินทราวาส
2) วัดราชาธิวาส
3) วัดราชบพิธ
4) วัดเบญจมบพิตร
5) วัดนิเวศธรรมประวัติ
6) วัดอัษฎาคนิมิตร
7) วัดจุฑาทัศธรรมสภาราม
• วัดที่รัชกาลที่ 5 ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ มี 8 วัด ดังนี้
1) วัดสระเกศ
2) วัดปฐมนิวาส
3) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
4) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
5) วัดมกุฏกษัตริยาราม
6) พระพุทธบาทสระบุรี
7) วัดสุวรรณคาราม
8) พระปฐมเจดีย์ (ทรงสร้างต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ)
• สถานศึกษาชั้นสูงทางศาสนาที่รัชกาลที่ 5 ทรงสร้างมี 2 แห่งคือ
1) มหามกุฏราชวิทยาลัย
2) มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
• ไทยต้องเสียเนื้อที่กับฝรั่งเศสและอังกฤษ ทั้งหมดรวมแล้วเป็นเนื้อที่ทั้งสิ้น 518,700 ตารางกิโลเมตร
• เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2440 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2440 รวมระยะเวลาที่เสด็จประพาสยุโรปทั้งสิ้น 253 วัน
• เทียบ พ.ศ.  จ.ศ.  1181  ปัจจุบัน จ.ศ.1369
• เทียบ พ.ศ.  ม.ศ.  621  ปัจจุบัน ม.ศ.1929
• พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชโอรส – พระราชธิดา เกิดวันพฤหัสบดีมากที่สุด 13 องค์
• พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมเหสี และ เจ้าจอม รวมทั้งหมด ๙๒ พระองค์ โดย ๓๖ พระองค์มีพระราชโอรส-ธิดา อีก ๕๖ พระองค์ไม่มี และพระองค์ทรงมีพระราชโอรส-ธิดา รวมทั้งสิ้น ๗๗ พระองค์
• รัชกาลที่ 5 ทรงมีผลงานพระราชนิพนธ์ทั้งหมด 10 เรื่อง
1) พระราชพิธี 12 เดือน
2) ไกลบ้าน
3) พระราชวิจารณ์
4) เงาะป่า
5) ลิลิตนิทราชาคริต
6) เสด็จประพาสต้น
7) วงศ์เทวราช
8) กาพย์เห่เรือ
9) ประชุมโคลงสุภาษิต
10) โคลงบรรยายภาพรามเกียรติ์
• กวีในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 มี 4 พระองค์
1) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
2) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิป ประพันธ์พงศ์
3) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชาพร
4) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
5) พระยาศรีสุนทรโวหาร
6) หลวงธรรมมาภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก)
7) เทียนวรรณ (ต.ว.ส. วิณณาโภ)
8) ก.ศ.ร. กุหลาบ (กุหลาบ รถกิจ)
• ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีช้างเผือกที่ค้นพบทั้งหมด 5 เชือก คือ
1) พระเศวตวรวรรณ
2) พระมหาพีรพรรณคชพงษ์
3) พระเศวตสุวภาพพรรณ
4) พระเทพคชรัตนกรินี
5) พระเศวตสุนทรสวัสดิ์
• วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงงดเว้นพระราชกรณียกิจทุก ๆ อย่าง เพราะเนื่องจากในวันนี้ ในปี พ.ศ. 2423  สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ทรงเสด็จสวรรคต และในวันนี้อีกเช่นกัน ในปี พ.ศ. 2430 สมเด็จเจ้าฟ้าชายสิริราชกกุธภัณฑ์ ก็ทรงสิ้นพระชนม์อีกเช่นกัน
• สมเด็จเจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระสูติกาล ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2421 เวลา 23 นาฬิกา 11 นาที 25 วินาที และสิ้นพระชนมายุเมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2423
• สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ทรงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2423 ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ 19 ปี 6 เดือน 22 วัน
• สมเด็จพระศรีสวรินทรา พระบรมราชเทวี ทรงเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2498 ขณะนั้น ทรงมีพระชนมายุ 93 พรรษา 3 เดือน 7 วัน
• สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงประชวร และเสด็จสวรรคต ณ วังพญาไท เมื่อวันจันทร์ เดือน 11 แรม 11 ค่ำ ปีมะแม เอกศก จ.ศ 1281 ตรงกับวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2462 รวมพระชนมพรรษา ได้ 57 พรรษา 10 เดือน 20 วัน
• พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 เวลา 00.45 น. รวมพระชนมพรรษา 58 พรรษา 1 เดือน 3 วัน


tingtongman
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 150 ดวง

จำนวน 165 ความเห็น, หน้าที่ | 1| -2-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 71 9 ม.ค. 2551 (16:27)
ดีค่ะ08011583546
กวาง (IP:203.113.45.197)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 72 19 ม.ค. 2551 (18:14)
ขอนำไปส่งรายงานวิชาสังคมหน่อยค่ะ
ฟองน้ำ (IP:125.27.149.67)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 73 25 ม.ค. 2551 (11:00)
เด็กแลดชาติเจริญ
คน (IP:125.25.189.27)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 74 25 ม.ค. 2551 (14:43)
ได้ความรู้เกี่ยวกับรัชกาลที่ 5
gameZa_11@hotmail.com (IP:125.24.134.148)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 75 4 ก.พ. 2551 (18:20)
<P><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">เนื้อหาดีมากเหมาะสำหรับทำรายงาน</FONT></P>
ภานุพงษ์ (IP:124.122.154.235)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 76 9 ก.พ. 2551 (22:22)
ขอบคุณคะได้ส่งรายงานแล้ว
มาย (IP:202.149.25.225)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 78 11 ก.พ. 2551 (09:11)
<P><FONT color=#ff9933>0890798908&nbsp; น้องกิ๊ฟ</FONT></P>
กิ๊ฟ (IP:203.172.170.195)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 79 11 ก.พ. 2551 (09:13)
อยากหาเพื่อน
เจน (IP:203.172.170.195)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 80 11 ก.พ. 2551 (09:17)
มีความรู้ค่ะ ได้ทำรายงานส่งอาจารย์ด้วยค่ะ
รุ้ง (IP:203.172.170.195)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 81 13 ก.พ. 2551 (20:29)
<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp; เฟ้อเงาะจริงๆ&nbsp; =&nbsp; โอเยี่ยมยอด&nbsp; ฮี่ๆ&nbsp; 555+</P>
nuerypatcha@hotmail.com (IP:203.113.38.9)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 82 17 ก.พ. 2551 (14:37)
<P><STRONG><EM><STRIKE><FONT size=3>สุดยอดทำรายงานได้แว้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ</FONT></STRIKE></EM></STRONG></P>
sharp@hotmail.com (IP:203.113.45.68)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 83 17 ก.พ. 2551 (17:18)
ขอเอไปทำรายงานนะคับ
free (IP:118.172.11.126)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 84 20 ก.พ. 2551 (12:35)
<P>เป็นวิชาที่ดี</P>
แบงค์ (IP:118.173.237.24)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 86 20 ก.พ. 2551 (19:51)
<FONT size=3>ขอบคุณค่ะ กำลังหาอยู่พอดี</FONT>
ซวง ซวง (IP:117.47.216.35)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 87 23 ก.พ. 2551 (16:47)
<P>King Rama 5 of Thailand 1897 in Europe</P>

<P>His,mejs. Painting by French artists, William Bouguereau, Carolus Duran 19th Century.</P>
luvthailand@yahoo.com (IP:202.91.18.194)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 88 6 มี.ค. 2551 (15:12)
ขอบคุณครับสำหรับพระราชประวัติ
noom0007@hotmail.com (IP:202.57.177.248)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 89 23 เม.ย. 2551 (23:29)
ขอบคุณนะค่ะสำหรับเนื้อหาที่ดี
kanyarat.yotakun@yahoo.co.th (IP:119.42.71.41)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 90 29 เม.ย. 2551 (13:46)
เป็นเรื่องที่น่าสนใจควรจะมีบทความแบบนี้เยอะๆคนที่เขาสนใจจะได้ใช่เป็นแหล่งข้ออมูลได้
Paweena_Charoenphum@hotmail.com (IP:122.154.132.2)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 92 12 พ.ค. 2551 (16:29)
<P>น่าจะผิดนะครับที่ว่า ร5 สร้างวัดราชาธิวาสเพราะ ร4 อยู่วัดนี้มาก่อนตั้งแต่ ร5 ยังไม่ประสูติกาลเลยครับ</P>

<P>คนใน</P>
tram@hotmail.com (IP:61.91.173.67)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 94 23 พ.ค. 2551 (22:11)
ขอบคุงมั่กๆๆๆค่ะที่ให้ข้อมูล
ืnutwara_109@hotmail.com (IP:117.47.167.102)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 95 24 พ.ค. 2551 (14:58)
<P>คอบคุณหลายเด้อตี้เอาความฮู้มาฮื้อ</P>

<P>&nbsp;</P>
ปอ (IP:117.47.163.178)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 96 25 พ.ค. 2551 (10:36)
<P><STRONG><EM><U>งง</U></EM></STRONG></P>
[tex]nae_18_narak@hotmail.com[/tex] (IP:118.174.93.156)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 98 17 มิ.ย. 2551 (16:40)
<P>me</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>
fern_123@hotmail (IP:124.121.159.85)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 99 22 มิ.ย. 2551 (13:31)
ขอบคุน เช่นกัลคับ
^^" (IP:58.9.195.210)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 100 23 มิ.ย. 2551 (10:14)
น่าจะเขียนประวัติของ เจ้าจอม ราชินี พระโอรส พระธิดา ของร.5บ้างนะคะ
supranee_ness@hotmail.com (IP:61.7.150.211)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 101 25 มิ.ย. 2551 (19:14)
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff3399" color=#ffff33>ได้ความรู้มาก</FONT></P>
pavita22.--@hotmail.com (IP:203.118.124.99)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 102 9 ก.ค. 2551 (21:05)
ๆวยภ้ะนิฟวำรภะ
พไส้ไนทรๆนิ (IP:58.8.225.171)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 104 21 ก.ค. 2551 (10:02)

ควรจะมีประวัติแบบย่อด้วย


แนน (IP:124.157.204.24)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 105 28 ก.ค. 2551 (20:27)
ประวัติดีมากครับผมแต่ไม่มีประวัติย่อหรอครับ
ไอซ์ทีน (IP:117.47.236.235)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 106 29 ก.ค. 2551 (20:34)
ดีมากค่ะ

goodddddddddddddddddd
- (IP:202.28.21.4)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 107 13 ส.ค. 2551 (09:39)
น่าอ่าuมากเยยคร๊าฟ
luมคร๊าฟ (IP:58.8.85.209)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 108 13 ส.ค. 2551 (09:43)
ผมชอบอ่านคัฟ
----------"สายลับเด็กข้างบ้านคัฟ•-----€ (IP:58.8.85.209)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 109 22 ส.ค. 2551 (09:51)
อยากได้เป็นพระราชกรณียกิจด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจคือพวกสินค้าเข้า-ออก ด้านสังคมวัฒนธรรม ด้านความสำคัญระหว่างประเทศ วรรณกรรม บุคคลสำคัญในสมัยนั้น พร้อมรูปภาพด้วยนะคะ
ploy_smith@hotmail.com (IP:118.174.167.42)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 110 22 ส.ค. 2551 (17:28)
เย้มีงานส่งอาจารย์แล้ว
เด็กช่างค้น (IP:222.123.161.119)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 112 31 ส.ค. 2551 (12:21)
ได้ความรู้ดีค่ะขอบคุณมากๆๆๆ
jan2262@hotmail.com (IP:202.29.38.249)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 113 31 ส.ค. 2551 (12:44)
สนุกมากเลยครับแต่ยาวไปหน่อยย่อไม่ค่อยได้
s0018147@hotmail.com (IP:58.9.76.49)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 114 13 ก.ย. 2551 (23:09)

"ประชาชนชาวไทยได้สร้างสิ่งที่เป็นอนุสรณ์ถึงพระองค์ ขณะที่ดำรงพระชนชีพ คือ..."
สร้างพระบรมรูปทรงม้า น่าจะเป็นคำตอบนะครับ


exam_13@hotmail.com (IP:58.8.59.156)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 115 15 ก.ย. 2551 (13:30)
lรารักก้oENaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
balllovemom@hotmail.com (IP:203.172.215.235)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 116 20 ก.ย. 2551 (18:18)
วันนี้เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่5

ขอให้พระองค์ทรงช่วยให้คนไทยอย่าเเตกความสามัคคีกันเลยนะคะ
sai-mai_@hotmail.com (IP:118.173.248.113)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 117 27 ก.ย. 2551 (09:12)
ขอบคูณครับ
พพด (IP:118.174.91.194)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 118 7 ต.ค. 2551 (13:46)
รี่ รัก เนส
รี่ (IP:118.174.79.128)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 119 21 ต.ค. 2551 (16:25)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้สร้างพระที่นั่งวิมานเมฆด้วยนะ ที่นั่นสวยมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
พิชซรา แซ่อืด (IP:58.64.83.254)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 120 21 ต.ค. 2551 (16:27)
สวย
โดเร (IP:58.64.83.254)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 121 23 ต.ค. 2551 (11:20)

รัชกาลที่ 5 สวรรคตด้วยไตวาย  แม้จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชช์ ก็อสัญญกรรมด้วยโรคไตวาย (คือไตเสื่อมจนทำงานไม่ได้แล้ว) จะเกี่ยวกับการมีคู่ครองมากหรือเปล่า


จิตตรัตน์ เฮ้งเพียรธรรม์ (IP:58.10.87.148)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 123 10 พ.ย. 2551 (22:58)

ขอบคุณครับ


sena (IP:117.47.209.160)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 124 16 พ.ย. 2551 (21:39)

ขอบคุณมากๆๆนะค่ะ  เนื้อหาเยอะ และดีด้วย
เหมาะสมแก่การศึกษา อ่านเข้าใจง่าย^^


D.O.F (IP:125.26.147.157)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 125 17 พ.ย. 2551 (16:32)

กห้ะเเหก่เรด้หก่อกหดีเอกด


เเดปเคด (IP:118.174.140.209)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 126 25 พ.ย. 2551 (14:38)

มีสาระ


กดี่ราม่ทีตร (IP:203.172.138.172)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 127 7 ธ.ค. 2551 (15:27)

ฮิฮิ


hotmail (IP:118.173.64.151)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 128 8 ธ.ค. 2551 (14:57)

ขอให้ในหลวงราชกาลที่ 9 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่กับลูกหลานนานนะคับ
๛ บาย...คร้าบบบบ �


suratza@hotmail.com (IP:58.147.101.226)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 129 10 ธ.ค. 2551 (14:55)

รักนะ


เส (IP:118.174.196.204)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 130 11 ธ.ค. 2551 (12:36)


สวยมากเลยครับ รัชกาลที่5 เขียนได้ดี


เด็กท.4 (IP:125.25.44.56)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 131 11 ธ.ค. 2551 (12:40)
122063

สนุกมากเล€


makram2008
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 133 14 ธ.ค. 2551 (21:39)

สนุกมากๆ


ฟก (IP:58.9.89.173)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 134 15 ธ.ค. 2551 (17:47)

ได้ความรู้มากค่ะ
ขอบคุนนะค่ะ


เฟินร์น่ารัก (IP:125.24.154.90)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 135 22 ธ.ค. 2551 (12:49)

ชอบ


ครีม (IP:202.143.179.52)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 136 22 ธ.ค. 2551 (12:51)

ชอบดู


ออย (IP:202.143.179.52)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 137 19 ม.ค. 2552 (16:44)
ชอบมากเลยคับ
yeeclub_za@hotmail.com (IP:124.157.250.112)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 138 23 ม.ค. 2552 (17:41)

เราต้องการรู้ว่า เพราะเหตุใด รัขกาลที่5ถึงปรับปรุงสังคมให้ทันสมัยตามแบบตะวันตก      

ใครรุ้บอกด้วยอีกแปปจะมาดู


gumon@hotmail.com (IP:117.47.24.242)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 139 29 ม.ค. 2552 (18:23)

gggggggggggggggggggggggggg


สวย_2599@hotmail.com (IP:124.121.228.65)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 140 3 ก.พ. 2552 (16:43)

ขอพระราชกรณียกิจแบบระเอียดเรยได้ไหมค่ะ


มาย (IP:58.8.162.32)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 141 4 ก.พ. 2552 (09:58)

ทสอา   ทื ด่าอารด่าดาดทื่อดอาด่ดทอา0.................ดากดสอาแอ่นา.........................ดสดดแอสด่อาอด่อาด่รเอ่ดม


เนดาทเอน่เเนเ (IP:118.172.134.17)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 142 10 ก.พ. 2552 (12:53)

ยานานเร นเดีระนดีจดตรี่ร้นะนัจันันพะ


55555 (IP:58.9.129.26)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 143 14 ก.พ. 2552 (18:21)

loveyou


meaw (IP:114.128.122.74)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 144 14 ก.พ. 2552 (18:22)

ส่วยจัง


666 (IP:114.128.122.74)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 145 18 ก.พ. 2552 (19:30)

รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จพระราชสมภพเมื่อ วันอังคาร เดือน ๑๐ แรม ๓ ค่ำ ปีฉลู 20 กันยายน พ.ศ. 2396 เป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๙ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นที่ ๑ ในสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์
• พระนามเต็ม : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพยมหามงกุฏ บุรุษรัตนราชรวิวงศ์ วรุฒมพงษ์บรพัตร วรขัติยราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ อุภโตสุชาตสังสุทธเคราะหณี จักรีบรมนาถ อดิศวรราชรามวรังกูร สุภาธิการรังสฤษดิ์ ธัญลักษณวิจิตโสภาคยสรรพางค์ มหาชโนตมางคประนตบาทบงกชยุคล ประสิทธิสรรพศุภ ผลอุดมบรมสุขุมมาลย์ ทิพยเทพาวตารไพศาลเกียรติคุณอดุลยวิเศษ สรพรรพเทเวศรานุรักษ์ วิสิษฐศักดิ์สมญาพินิตประชานาถ เปรมกระมลขัติยราชประยูร มูลมุขราชดิลก มหาปริวารนายกอนันต์มหันตวรฤทธิเดช สรรวิเศษสิรินทร อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ ประสิทธิ์วรยศ มโหดมบรมราชสมบัติ นพปดลเศวตฉัตราดิฉัตร สิริ รัตโนปลักษณมหาบรมราชาภิเษกกาภิสิต สรรพทศทิศวิชิตไชย สกลมไหสวริยมหาสวามินทร์ มเหศวรมหินทรามหารามาธิราชวโรดม บรมนาถชาติ อาชาวศรัย พุทธาธิไตยรัตนสรณารักษ์ อดุลยศักดิ์อรรคนเรศราธิบดี เมตตากรุณาสีตลหฤทัย อโนปมัยบุญการสกลไพศาล มหารัษฎาธิบดินทร์ ปรมินทรธรรมิกหาราชาธิราช บรมนาถบพิตร พระจุลจอม- เกล้าเจ้าอยู่หัว


(IP:125.24.17.211)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 146 21 มี.ค. 2552 (10:01)

จะทำรายงานพระราชประวัติรัชกาลที่5เป็นภาษาอังกฤษติดต่อเว็บไหนคะ


nat_euynat@hotmail.com (IP:113.53.23.47)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 147 21 มี.ค. 2552 (10:11)

ต้องการทำรายงานผลงานของรัชกาลที่5เป็นภาษาอังกฤษติดต่อเว็บไหนคะ


กชกร เพลิงน้อย
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 148 1 เม.ย. 2552 (15:35)

 กำพื่ปกำ ภื


ดดดนดนดนนดดนดนดนดนด (IP:117.47.71.62)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 149 2 ก.ค. 2552 (18:02)

มีพระราชประวัติรัชกาลที่4ไหมคะ


มายรักโน่ (IP:58.136.94.191)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 150 23 ก.ค. 2552 (08:44)
ดีมากเลย
tedtee007@hotmail.com (IP:58.147.68.146)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 151 28 ก.ค. 2552 (19:30)

ก็นุกดีนะคะ  หนูไม่เคยรู้มาก่อนเลย  ขอบคุณคะสำหรับข้อมูล  แบบนี้


ning_kiwriem@hotmail.com (IP:125.26.216.70)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 152 3 ส.ค. 2552 (13:48)
ก้อดีอ่ะ
prince_ofluckky@hotmail.com (IP:61.19.237.62)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 153 25 ส.ค. 2552 (18:02)

เรากำลังทำงานวิชาสังคมอย่อนะเราอยากรู้ชื่อ

อยากรู้ว่าชื่ออะไรนะ

อิอิ�� บาย..............


boo_book@hotmail.com (IP:124.157.243.119)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 155 5 พ.ย. 2552 (18:33)

เราอยากรู้พระราชกรณียกิจทุกด้านเรยอ่ะ
คัยรู้ช่วยมาบอกที
หานานแล้วไม่เจอเรยที่ต้องการ
ช่วยที่นะ


gto_pheem_pad@hotmail.com (IP:110.164.47.41)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 156 16 พ.ย. 2552 (15:43)

ทามมายเนื้อหามันไม่เหมือนกับในหนังสือเลยงะ ชื่อเต็มก็ไม่เหมือน วันเกิดก็ไม่เหมือน งงงงงงงงงงงงงงง  นะ


nut_4112537@windoeslive.com (IP:118.173.127.159)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 157 17 พ.ย. 2552 (10:45)

หนูจะทำการบ้านเรื่องนี้


ฟ้า (IP:61.19.155.106)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 158 18 พ.ย. 2552 (13:56)

หวัดดีชาวโลกทุกคน  พวกเราทีมงาน กบน้อยเจ้าปัญญาโปรดส่งมาmailนี้


googoza@hotmail.com (IP:203.113.116.154)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 159 24 พ.ย. 2552 (15:11)

เป็นพระคุณแก่บ้านเมืองไทยเรามากๆที่มีพระองค์ท่านเป็นมิ่งขวัญ ของปวงชนชาวไทย


โก๋ (IP:125.26.89.120)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 160 28 พ.ย. 2552 (10:56)

oiyutoiuyto8yitu8y6768


ioyuyoyu (IP:112.142.249.206)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 161 11 ธ.ค. 2552 (13:32)

บ้านเมืองเราสงบสุขได้เพาะท่าน


ninew_love_tintin@hotmail.com (IP:118.173.15.143)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 163 1 ก.พ. 2553 (20:04)
หาได้พอดี
คนเราต้องรักกัน
เพราะกว่าจะป็นประเทศไทยต้องฆ่าชีวิตทหารเป็น2แสรกว่าศพ
ทุกคนต้องรักกัน
recust531@hotmail.com (IP:125.27.175.144)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 164 1 มิ.ย. 2553 (16:33)
รัชกาลที่ 5 มีพระนามว่าอะไร
nanka51@hotmail.com (IP:125.24.102.193)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 165 12 ก.ค. 2553 (14:07)
เเจกรหัสSFtonmai189za
P0778948566
aunva_za@hotmail.com (IP:118.173.110.139)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 166 15 ก.ค. 2553 (18:53)
มีงานสังคมงับ
เป้ง (IP:125.27.47.150)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 167 12 ส.ค. 2553 (08:46)
เนื้อหาเยอะมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ได้ความรู้กลับไปเพียบ ขอบคุณจร๊าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ555555555555555555+555555555555555+
ฟร้องซ์ (IP:113.53.189.94)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 168 12 ส.ค. 2553 (08:52)
พอดีจะทำรายงานส่งครู
โห เนื้อหาโคตรเยอะเลยอะ
ขอบคุณเว้ย
5555555555555555555555+>
คนที่รักดอส (IP:113.53.189.94)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 169 3 ก.ย. 2553 (18:47)
214034
{#emotions_dlg.a8}ขอบคุณมากๆๆนะค่ะ  เนื้อหาเยอะ และดีด้วย
เหมาะสมแก่การศึกษา อ่านเข้าใจง่าย^^{#emotions_dlg.a6}

dogcartoon
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 170 7 ก.ย. 2553 (10:07)
เข้าใจง่ายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
campcream555@gmail.com (IP:182.93.217.39)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 171 7 ก.ย. 2553 (10:35)
รู้ทุกอย่างเลย
ครีม (IP:182.93.217.39)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 172 7 ก.ย. 2553 (10:41)
earn love forg
555 (IP:182.93.217.39)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 173 19 ต.ค. 2553 (10:25)
ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
มิ้น (IP:61.7.185.158)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 174 1 พ.ย. 2553 (13:09)
ได้ความรู้มากมาย
คค (IP:125.27.3.196)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 177 2 พ.ย. 2553 (17:04)
ดีจังเลยอ่ะกำลังทำไปส่งวิชาประวัติศาสตร์เลยนะเยอะดีด้วยอิอิ
พรนภา (IP:125.27.105.82)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 178 25 พ.ย. 2553 (06:32)
ขอบคุณครับที่ให้ความรู้กับผม
big_boss2541@hotmail.com (IP:118.173.71.2)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 179 14 ธ.ค. 2553 (00:33)
มีคุณค่ามากรู้สีกภูมิใจในความเป็นไทยขอบคุณมากๆค่ะ
มี (IP:183.88.63.34)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 180 30 ม.ค. 2554 (12:55)
คนเรานี่ก็แปลกเข้ามาดีค่ะเเล้วก็แจกเบอร์บ้าป่าว
kyuhyun (IP:125.25.148.106)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 181 27 ต.ค. 2554 (19:52)
ขอบคุณมากคร้าบบ!!ได้ทำรายงานส่งเเร้ว!!เป็นเนื้อหาที่ละเอียดมากและคัดสรรค์มาแต่เนื้อๆๆๆๆๆๆ
buckkaset@hotmail.com (IP:110.49.226.13)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 182 16 พ.ย. 2554 (21:06)
ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
two (IP:110.49.226.155)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 183 5 ส.ค. 2555 (08:46)
Phra Bat Somdet Phra Poramintharamaha Chulalongkorn Phra Chunla Chom Klao Chao Yu Hua Thai or Rama V was the fifth monarch of Siam under the House of Chakri. He was known to the Siamese of his time as Phra Phuttha Chao LuangHeisconsideredoneofthegreatestkingsofSiam.HisreignwasthemodernizationofSiam,immensegovernmentandsocialreforms,andterritorialcessionstotheBritishEmpireandFrenchIndochina.AsSiamwasthreatenedbyWesternexpansionism,Chulalongkorn,throughhispoliciesandacts,managed to save Siam from being colonized. All his reforms were dedicated to Siam’s insurance of survival in the midst of Western colonialism, so that Chulalongkorn earned the epithet Phra Piya Maharat The Great Beloved King

สั้นภาษาอังกฤษย่อให้แล้ว จาก Google ครับ
เด็กชายผู้หวังดี (IP:115.87.74.11)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม