เกร็ดน่ารู้ พระราชประวัติรัชกาลที่ 5

• รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จพระราชสมภพเมื่อ วันอังคาร เดือน ๑๐ แรม ๓ ค่ำ ปีฉลู 20 กันยายน พ.ศ. 2396 เป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๙ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นที่ ๑ ในสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์

• พระนามเต็ม : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพยมหามงกุฏ บุรุษรัตนราชรวิวงศ์ วรุฒมพงษ์บรพัตร วรขัติยราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ อุภโตสุชาตสังสุทธเคราะหณี จักรีบรมนาถ อดิศวรราชรามวรังกูร สุภาธิการรังสฤษดิ์ ธัญลักษณวิจิตโสภาคยสรรพางค์ มหาชโนตมางคประนตบาทบงกชยุคล ประสิทธิสรรพศุภ ผลอุดมบรมสุขุมมาลย์ ทิพยเทพาวตารไพศาลเกียรติคุณอดุลยวิเศษ สรพรรพเทเวศรานุรักษ์ วิสิษฐศักดิ์สมญาพินิตประชานาถ เปรมกระมลขัติยราชประยูร มูลมุขราชดิลก มหาปริวารนายกอนันต์มหันตวรฤทธิเดช สรรวิเศษสิรินทร อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ ประสิทธิ์วรยศ มโหดมบรมราชสมบัติ นพปดลเศวตฉัตราดิฉัตร สิริ รัตโนปลักษณมหาบรมราชาภิเษกกาภิสิต สรรพทศทิศวิชิตไชย สกลมไหสวริยมหาสวามินทร์ มเหศวรมหินทรามหารามาธิราชวโรดม บรมนาถชาติ อาชาวศรัย พุทธาธิไตยรัตนสรณารักษ์ อดุลยศักดิ์อรรคนเรศราธิบดี เมตตากรุณาสีตลหฤทัย อโนปมัยบุญการสกลไพศาล มหารัษฎาธิบดินทร์ ปรมินทรธรรมิกหาราชาธิราช บรมนาถบพิตร พระจุลจอม- เกล้าเจ้าอยู่หัว

• สมเด็จพระชนนีของรัชกาลที่ 5 ทรงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ 4 ครั้ง

1) หม่อมเจ้ารำเพย  พระองค์เจ้ารำเพยมหาภิรมย์

2) สมเด็จพระนางนาฏบรมอัครราชเทวี (เทียบเท่ากับตำแหน่ง “พระบรมราชินี” ในปัจจุบัน)

3) กรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ (พระนามฉลองพระอัฐิ)

4) ในปัจจุบันขนานพระนามว่า “สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชชนนี”

• พระนามเดิม สมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพมหามงกุฎ บุรุษยรัตนราชวรวิวงศ์วรุตมพงศบริพัตร สิริวัฒนราชกุมาร

• เสด็จขึ้นครองราชย์วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 ขณะนั้น ทรงมีพระชนมายุได้ 15 พรรษา 10 วัน โดยมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411 (ขณะที่ทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทรงมีพระชนมายุได้ 15 พรรษา 11 เดือน 22 วัน) เป็นการขึ้นเสวยราชสมบัติในลักษณะที่เรียกว่า “อเนกนิรสโมสรสมมติ” คือ ด้วยความยินยอมพร้อมใจของทุกฝ่ายที่ประชุมคัดเลือก อันมี เจ้านาย ขุนนาง และพระสงฆ์ ราชาคณะ (เป็นการตั้งพระเจ้าแผ่นดิน โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงลำดับการสืบราชสันตติวงศ์ แต่คำนึงถึงความสามารถ และความเหมาะสมเป็นหลัก)

• ทรงผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้วฯ) เป็นเวลา 27 วัน โดยมีสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวิริยาลงกรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระศาสนโสภณ (สมเด็จพระสังฆราช วัดราชประดิษฐ์ สถิตย์มหาสีมาราม) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ โดยทรงผนวชเป็นภิกษุ เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2416 (ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ 19 พรรษา 11 เดือน 26 วัน) และลาผนวชเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2416 (ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ 20 พรรษา 21 วัน)

• ทรงทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2 ในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2416 (ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ 20 พรรษา 26 วัน)

• ทรงตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2417 (ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ 21 พรรษา 7 เดือน 18 วัน) ในปัจจุบัน อายุครบ 133 ปีแล้ว

• ทรงตั้งสภาที่ปรึกษาในพระองค์ หรือ Prime Council เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2417 (ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ 21 พรรษา 9 เดือน 25 วัน) ปัจจุบันสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินเปลี่ยนชื่อเป็น “องคมนตรี” และปัจจุบันมีอายุครบ 133 ปี (พ.ศ. 2550)

• ไทยเสียเนื้อที่ให้กับฝรั่งเศสทั้งหมด 87,000 + 143,000 + 12,000 + 51,000 = 293,000 ตารางกิโลเมตร

• Absolute Monarchy  ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

• Constitutional monarchy  ระบอบบพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ

• กองพันทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ กำเนิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานนามใหม่ จากแต่เดิมที่ใช้ชื่อว่า “กองทหาร 2 โหล ถือเป็นชไนเดอร์”

• รัชกาลที่ 5 ทรงครองราชย์ทั้งสิ้น 15,320 วัน

• รถไฟหลวงสายแรก  กรุงเทพฯ – นครราชสีมา เปิดใช้เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2439 (ณ ปีที่เขียนเรื่องนี้ ก็จะครบ 111 ปี) ขณะนั้น รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระชนมายุ 43 พรรษา 7 เดือน 6 วัน

• รถไฟราษฎร์สายแรก  กรุงเทพฯ – ปากน้ำ สมุทรปราการ เปิดบริการเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2436 ระยะทางประมาณ 25 ก.ม.

• โทรเลขสายแรก  ระหว่างกรุงเทพฯ – สมุทรปราการ ความยาว 45 กม.

• โทรเลขสายที่ 2  ระหว่าง กรุงเทพฯ – บางปะอิน สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2426

• โรงพยาบาลศิริราช  เปิดวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2431 ขณะนั้นรัชกาลที่ 5 ทรงมีพระชนมายุ 34 พรรษา 7 เดือน 6 วัน

• ประกาศเลิกทาสทั่วราชอาณาจักร  วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2448 ขณะนั้น รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระชนมายุ 51 พรรษา 7 เดือน 10 วัน

• วัดที่รัชกาลที่ 5 ทรงสร้างมี 7 วัด ดังนี้

1) วัดเทพศิรินทราวาส

2) วัดราชาธิวาส

3) วัดราชบพิธ

4) วัดเบญจมบพิตร

5) วัดนิเวศธรรมประวัติ

6) วัดอัษฎาคนิมิตร

7) วัดจุฑาทัศธรรมสภาราม

• วัดที่รัชกาลที่ 5 ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ มี 8 วัด ดังนี้

1) วัดสระเกศ

2) วัดปฐมนิวาส

3) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

4) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

5) วัดมกุฏกษัตริยาราม

6) พระพุทธบาทสระบุรี

7) วัดสุวรรณคาราม

8) พระปฐมเจดีย์ (ทรงสร้างต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ)

• สถานศึกษาชั้นสูงทางศาสนาที่รัชกาลที่ 5 ทรงสร้างมี 2 แห่งคือ

1) มหามกุฏราชวิทยาลัย

2) มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

• ไทยต้องเสียเนื้อที่กับฝรั่งเศสและอังกฤษ ทั้งหมดรวมแล้วเป็นเนื้อที่ทั้งสิ้น 518,700 ตารางกิโลเมตร

• เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2440 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2440 รวมระยะเวลาที่เสด็จประพาสยุโรปทั้งสิ้น 253 วัน

• เทียบ พ.ศ.  จ.ศ.  1181  ปัจจุบัน จ.ศ.1369

• เทียบ พ.ศ.  ม.ศ.  621  ปัจจุบัน ม.ศ.1929

• พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชโอรส – พระราชธิดา เกิดวันพฤหัสบดีมากที่สุด 13 องค์

• พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมเหสี และ เจ้าจอม รวมทั้งหมด ๙๒ พระองค์ โดย ๓๖ พระองค์มีพระราชโอรส-ธิดา อีก ๕๖ พระองค์ไม่มี และพระองค์ทรงมีพระราชโอรส-ธิดา รวมทั้งสิ้น ๗๗ พระองค์

• รัชกาลที่ 5 ทรงมีผลงานพระราชนิพนธ์ทั้งหมด 10 เรื่อง

1) พระราชพิธี 12 เดือน

2) ไกลบ้าน

3) พระราชวิจารณ์

4) เงาะป่า

5) ลิลิตนิทราชาคริต

6) เสด็จประพาสต้น

7) วงศ์เทวราช

8) กาพย์เห่เรือ

9) ประชุมโคลงสุภาษิต

10) โคลงบรรยายภาพรามเกียรติ์

• กวีในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 มี 4 พระองค์

1) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

2) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิป ประพันธ์พงศ์

3) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชาพร

4) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

5) พระยาศรีสุนทรโวหาร

6) หลวงธรรมมาภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก)

7) เทียนวรรณ (ต.ว.ส. วิณณาโภ)

8) ก.ศ.ร. กุหลาบ (กุหลาบ รถกิจ)

• ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีช้างเผือกที่ค้นพบทั้งหมด 5 เชือก คือ

1) พระเศวตวรวรรณ

2) พระมหาพีรพรรณคชพงษ์

3) พระเศวตสุวภาพพรรณ

4) พระเทพคชรัตนกรินี

5) พระเศวตสุนทรสวัสดิ์

• วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงงดเว้นพระราชกรณียกิจทุก ๆ อย่าง เพราะเนื่องจากในวันนี้ ในปี พ.ศ. 2423  สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ทรงเสด็จสวรรคต และในวันนี้อีกเช่นกัน ในปี พ.ศ. 2430 สมเด็จเจ้าฟ้าชายสิริราชกกุธภัณฑ์ ก็ทรงสิ้นพระชนม์อีกเช่นกัน

• สมเด็จเจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระสูติกาล ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2421 เวลา 23 นาฬิกา 11 นาที 25 วินาที และสิ้นพระชนมายุเมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2423

• สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ทรงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2423 ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ 19 ปี 6 เดือน 22 วัน

• สมเด็จพระศรีสวรินทรา พระบรมราชเทวี ทรงเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2498 ขณะนั้น ทรงมีพระชนมายุ 93 พรรษา 3 เดือน 7 วัน

• สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงประชวร และเสด็จสวรรคต ณ วังพญาไท เมื่อวันจันทร์ เดือน 11 แรม 11 ค่ำ ปีมะแม เอกศก จ.ศ 1281 ตรงกับวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2462 รวมพระชนมพรรษา ได้ 57 พรรษา 10 เดือน 20 วัน

• พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 เวลา 00.45 น. รวมพระชนมพรรษา 58 พรรษา 1 เดือน 3 วัน


ความคิดเห็นที่ 72


19 ม.ค. 2551 18:14
 1. ขอนำไปส่งรายงานวิชาสังคมหน่อยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 73

25 ม.ค. 2551 11:00
 1. เด็กแลดชาติเจริญ

ความคิดเห็นที่ 74

25 ม.ค. 2551 14:43
 1. ได้ความรู้เกี่ยวกับรัชกาลที่ 5

ความคิดเห็นที่ 75

4 ก.พ. 2551 18:20
 1. <P><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">เนื้อหาดีมากเหมาะสำหรับทำรายงาน</FONT></P>

ความคิดเห็นที่ 76

9 ก.พ. 2551 22:22
 1. ขอบคุณคะได้ส่งรายงานแล้ว

ความคิดเห็นที่ 78

11 ก.พ. 2551 09:11
 1. <P><FONT color=#ff9933>0890798908&nbsp; น้องกิ๊ฟ</FONT></P>

ความคิดเห็นที่ 79

11 ก.พ. 2551 09:13
 1. อยากหาเพื่อน

ความคิดเห็นที่ 80

11 ก.พ. 2551 09:17
 1. มีความรู้ค่ะ ได้ทำรายงานส่งอาจารย์ด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 84

20 ก.พ. 2551 12:35
 1. <P>เป็นวิชาที่ดี</P>

ความคิดเห็นที่ 86

20 ก.พ. 2551 19:51
 1. <FONT size=3>ขอบคุณค่ะ กำลังหาอยู่พอดี</FONT>

ความคิดเห็นที่ 87

23 ก.พ. 2551 16:47
 1. <P>King Rama 5 of Thailand 1897 in Europe</P> <P>His,mejs. Painting by French artists, William Bouguereau, Carolus Duran 19th Century.</P>

ความคิดเห็นที่ 88

6 มี.ค. 2551 15:12
 1. ขอบคุณครับสำหรับพระราชประวัติ

ความคิดเห็นที่ 89

23 เม.ย. 2551 23:29
 1. ขอบคุณนะค่ะสำหรับเนื้อหาที่ดี

ความคิดเห็นที่ 90

29 เม.ย. 2551 13:46
 1. เป็นเรื่องที่น่าสนใจควรจะมีบทความแบบนี้เยอะๆคนที่เขาสนใจจะได้ใช่เป็นแหล่งข้ออมูลได้

ความคิดเห็นที่ 92

12 พ.ค. 2551 16:29
 1. <P>น่าจะผิดนะครับที่ว่า ร5 สร้างวัดราชาธิวาสเพราะ ร4 อยู่วัดนี้มาก่อนตั้งแต่ ร5 ยังไม่ประสูติกาลเลยครับ</P> <P>คนใน</P>

ความคิดเห็นที่ 94

23 พ.ค. 2551 22:11
 1. ขอบคุงมั่กๆๆๆค่ะที่ให้ข้อมูล

ความคิดเห็นที่ 95

24 พ.ค. 2551 14:58
 1. <P>คอบคุณหลายเด้อตี้เอาความฮู้มาฮื้อ</P> <P>&nbsp;</P>

ความคิดเห็นที่ 96

25 พ.ค. 2551 10:36
 1. <P><STRONG><EM><U>งง</U></EM></STRONG></P>

ความคิดเห็นที่ 98

17 มิ.ย. 2551 16:40
 1. <P>me</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P>

ความคิดเห็นที่ 99

22 มิ.ย. 2551 13:31
 1. ขอบคุน เช่นกัลคับ

ความคิดเห็นที่ 100

23 มิ.ย. 2551 10:14
 1. น่าจะเขียนประวัติของ เจ้าจอม ราชินี พระโอรส พระธิดา ของร.5บ้างนะคะ

ความคิดเห็นที่ 101

25 มิ.ย. 2551 19:14
 1. <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff3399" color=#ffff33>ได้ความรู้มาก</FONT></P>

ความคิดเห็นที่ 102

9 ก.ค. 2551 21:05
 1. ๆวยภ้ะนิฟวำรภะ

ความคิดเห็นที่ 104

21 ก.ค. 2551 10:02
 1. ควรจะมีประวัติแบบย่อด้วย


ความคิดเห็นที่ 105

28 ก.ค. 2551 20:27
 1. ประวัติดีมากครับผมแต่ไม่มีประวัติย่อหรอครับ

ความคิดเห็นที่ 106

29 ก.ค. 2551 20:34
 1. ดีมากค่ะ goodddddddddddddddddd

ความคิดเห็นที่ 107

13 ส.ค. 2551 09:39
 1. น่าอ่าuมากเยยคร๊าฟ

ความคิดเห็นที่ 108

13 ส.ค. 2551 09:43
 1. ผมชอบอ่านคัฟ

ความคิดเห็นที่ 109

22 ส.ค. 2551 09:51
 1. อยากได้เป็นพระราชกรณียกิจด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจคือพวกสินค้าเข้า-ออก ด้านสังคมวัฒนธรรม ด้านความสำคัญระหว่างประเทศ วรรณกรรม บุคคลสำคัญในสมัยนั้น พร้อมรูปภาพด้วยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 110

22 ส.ค. 2551 17:28
 1. เย้มีงานส่งอาจารย์แล้ว

ความคิดเห็นที่ 112

31 ส.ค. 2551 12:21
 1. ได้ความรู้ดีค่ะขอบคุณมากๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 113

31 ส.ค. 2551 12:44
 1. สนุกมากเลยครับแต่ยาวไปหน่อยย่อไม่ค่อยได้

ความคิดเห็นที่ 114

13 ก.ย. 2551 23:09
 1. "ประชาชนชาวไทยได้สร้างสิ่งที่เป็นอนุสรณ์ถึงพระองค์ ขณะที่ดำรงพระชนชีพ คือ..."สร้างพระบรมรูปทรงม้า น่าจะเป็นคำตอบนะครับ


ความคิดเห็นที่ 115

15 ก.ย. 2551 13:30
 1. lรารักก้oENaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

ความคิดเห็นที่ 116

20 ก.ย. 2551 18:18
 1. วันนี้เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 ขอให้พระองค์ทรงช่วยให้คนไทยอย่าเเตกความสามัคคีกันเลยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 117

27 ก.ย. 2551 09:12
 1. ขอบคูณครับ

ความคิดเห็นที่ 118

7 ต.ค. 2551 13:46
 1. รี่ รัก เนส

ความคิดเห็นที่ 119

21 ต.ค. 2551 16:25
 1. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้สร้างพระที่นั่งวิมานเมฆด้วยนะ ที่นั่นสวยมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 120

21 ต.ค. 2551 16:27
 1. สวย

ความคิดเห็นที่ 121

23 ต.ค. 2551 11:20
 1. รัชกาลที่ 5 สวรรคตด้วยไตวาย  แม้จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชช์ ก็อสัญญกรรมด้วยโรคไตวาย (คือไตเสื่อมจนทำงานไม่ได้แล้ว) จะเกี่ยวกับการมีคู่ครองมากหรือเปล่า


ความคิดเห็นที่ 123

10 พ.ย. 2551 22:58
 1. ขอบคุณครับ


ความคิดเห็นที่ 124

16 พ.ย. 2551 21:39
 1. ขอบคุณมากๆๆนะค่ะ  เนื้อหาเยอะ และดีด้วยเหมาะสมแก่การศึกษา อ่านเข้าใจง่าย^^


ความคิดเห็นที่ 125

17 พ.ย. 2551 16:32
 1. กห้ะเเหก่เรด้หก่อกหดีเอกด


ความคิดเห็นที่ 126

25 พ.ย. 2551 14:38
 1. มีสาระ


ความคิดเห็นที่ 127

7 ธ.ค. 2551 15:27
 1. ฮิฮิ


ความคิดเห็นที่ 128

8 ธ.ค. 2551 14:57
 1. ขอให้ในหลวงราชกาลที่ 9 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่กับลูกหลานนานนะคับ๛ บาย...คร้าบบบบ �


ความคิดเห็นที่ 129

10 ธ.ค. 2551 14:55
 1. รักนะ


ความคิดเห็นที่ 130

11 ธ.ค. 2551 12:36
 1. สวยมากเลยครับ รัชกาลที่5 เขียนได้ดี


ความคิดเห็นที่ 131

makram2008
11 ธ.ค. 2551 12:40
 1. [[122063]]

  สนุกมากเล€


ความคิดเห็นที่ 133

14 ธ.ค. 2551 21:39
 1. สนุกมากๆ


ความคิดเห็นที่ 134

15 ธ.ค. 2551 17:47
 1. ได้ความรู้มากค่ะขอบคุนนะค่ะ


ความคิดเห็นที่ 135

22 ธ.ค. 2551 12:49
 1. ชอบ


ความคิดเห็นที่ 136

22 ธ.ค. 2551 12:51
 1. ชอบดู


ความคิดเห็นที่ 137

19 ม.ค. 2552 16:44
 1. ชอบมากเลยคับ

ความคิดเห็นที่ 138

23 ม.ค. 2552 17:41
 1. เราต้องการรู้ว่า เพราะเหตุใด รัขกาลที่5ถึงปรับปรุงสังคมให้ทันสมัยตามแบบตะวันตก       ใครรุ้บอกด้วยอีกแปปจะมาดู


ความคิดเห็นที่ 139

29 ม.ค. 2552 18:23
 1. gggggggggggggggggggggggggg


ความคิดเห็นที่ 141

4 ก.พ. 2552 09:58
 1. ทสอา   ทื ด่าอารด่าดาดทื่อดอาด่ดทอา0.................ดากดสอาแอ่นา.........................ดสดดแอสด่อาอด่อาด่รเอ่ดม


ความคิดเห็นที่ 142

10 ก.พ. 2552 12:53
 1. ยานานเร นเดีระนดีจดตรี่ร้นะนัจันันพะ


ความคิดเห็นที่ 143

14 ก.พ. 2552 18:21
 1. loveyou


ความคิดเห็นที่ 144

14 ก.พ. 2552 18:22
 1. ส่วยจัง


ความคิดเห็นที่ 145

18 ก.พ. 2552 19:30
 1. รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จพระราชสมภพเมื่อ วันอังคาร เดือน ๑๐ แรม ๓ ค่ำ ปีฉลู 20 กันยายน พ.ศ. 2396 เป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๙ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นที่ ๑ ในสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์• พระนามเต็ม : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพยมหามงกุฏ บุรุษรัตนราชรวิวงศ์ วรุฒมพงษ์บรพัตร วรขัติยราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ อุภโตสุชาตสังสุทธเคราะหณี จักรีบรมนาถ อดิศวรราชรามวรังกูร สุภาธิการรังสฤษดิ์ ธัญลักษณวิจิตโสภาคยสรรพางค์ มหาชโนตมางคประนตบาทบงกชยุคล ประสิทธิสรรพศุภ ผลอุดมบรมสุขุมมาลย์ ทิพยเทพาวตารไพศาลเกียรติคุณอดุลยวิเศษ สรพรรพเทเวศรานุรักษ์ วิสิษฐศักดิ์สมญาพินิตประชานาถ เปรมกระมลขัติยราชประยูร มูลมุขราชดิลก มหาปริวารนายกอนันต์มหันตวรฤทธิเดช สรรวิเศษสิรินทร อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ ประสิทธิ์วรยศ มโหดมบรมราชสมบัติ นพปดลเศวตฉัตราดิฉัตร สิริ รัตโนปลักษณมหาบรมราชาภิเษกกาภิสิต สรรพทศทิศวิชิตไชย สกลมไหสวริยมหาสวามินทร์ มเหศวรมหินทรามหารามาธิราชวโรดม บรมนาถชาติ อาชาวศรัย พุทธาธิไตยรัตนสรณารักษ์ อดุลยศักดิ์อรรคนเรศราธิบดี เมตตากรุณาสีตลหฤทัย อโนปมัยบุญการสกลไพศาล มหารัษฎาธิบดินทร์ ปรมินทรธรรมิกหาราชาธิราช บรมนาถบพิตร พระจุลจอม- เกล้าเจ้าอยู่หัว


ความคิดเห็นที่ 146

21 มี.ค. 2552 10:01
 1. จะทำรายงานพระราชประวัติรัชกาลที่5เป็นภาษาอังกฤษติดต่อเว็บไหนคะ


ความคิดเห็นที่ 147

กชกร เพลิงน้อย
21 มี.ค. 2552 10:11
 1. ต้องการทำรายงานผลงานของรัชกาลที่5เป็นภาษาอังกฤษติดต่อเว็บไหนคะ


ความคิดเห็นที่ 148

1 เม.ย. 2552 15:35
 1.  กำพื่ปกำ ภื


ความคิดเห็นที่ 149

2 ก.ค. 2552 18:02
 1. มีพระราชประวัติรัชกาลที่4ไหมคะ


ความคิดเห็นที่ 150

23 ก.ค. 2552 08:44
 1. ดีมากเลย

ความคิดเห็นที่ 151

28 ก.ค. 2552 19:30
 1. ก็นุกดีนะคะ  หนูไม่เคยรู้มาก่อนเลย  ขอบคุณคะสำหรับข้อมูล  แบบนี้


ความคิดเห็นที่ 152

3 ส.ค. 2552 13:48
 1. ก้อดีอ่ะ

ความคิดเห็นที่ 153

25 ส.ค. 2552 18:02
 1. เรากำลังทำงานวิชาสังคมอย่อนะเราอยากรู้ชื่ออยากรู้ว่าชื่ออะไรนะอิอิ�� บาย..............


ความคิดเห็นที่ 156

16 พ.ย. 2552 15:43
 1. ทามมายเนื้อหามันไม่เหมือนกับในหนังสือเลยงะ ชื่อเต็มก็ไม่เหมือน วันเกิดก็ไม่เหมือน งงงงงงงงงงงงงงง  นะ


ความคิดเห็นที่ 158

18 พ.ย. 2552 13:56
 1. หวัดดีชาวโลกทุกคน  พวกเราทีมงาน กบน้อยเจ้าปัญญาโปรดส่งมาmailนี้


ความคิดเห็นที่ 159

24 พ.ย. 2552 15:11
 1. เป็นพระคุณแก่บ้านเมืองไทยเรามากๆที่มีพระองค์ท่านเป็นมิ่งขวัญ ของปวงชนชาวไทย


ความคิดเห็นที่ 161

11 ธ.ค. 2552 13:32
 1. บ้านเมืองเราสงบสุขได้เพาะท่าน


ความคิดเห็นที่ 164

1 มิ.ย. 2553 16:33
 1. รัชกาลที่ 5 มีพระนามว่าอะไร

ความคิดเห็นที่ 165

12 ก.ค. 2553 14:07
 1. เเจกรหัสSFtonmai189za P0778948566

ความคิดเห็นที่ 166

15 ก.ค. 2553 18:53
 1. มีงานสังคมงับ

ความคิดเห็นที่ 167

12 ส.ค. 2553 08:46
 1. เนื้อหาเยอะมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ได้ความรู้กลับไปเพียบ ขอบคุณจร๊าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ555555555555555555+555555555555555+

ความคิดเห็นที่ 168

12 ส.ค. 2553 08:52
 1. พอดีจะทำรายงานส่งครู โห เนื้อหาโคตรเยอะเลยอะ ขอบคุณเว้ย 5555555555555555555555+>

ความคิดเห็นที่ 169

dogcartoon
3 ก.ย. 2553 18:47
 1. [[214034]] {#emotions_dlg.a8}ขอบคุณมากๆๆนะค่ะ  เนื้อหาเยอะ และดีด้วยเหมาะสมแก่การศึกษา อ่านเข้าใจง่าย^^{#emotions_dlg.a6}

ความคิดเห็นที่ 170

7 ก.ย. 2553 10:07
 1. เข้าใจง่ายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 171

7 ก.ย. 2553 10:35
 1. รู้ทุกอย่างเลย

ความคิดเห็นที่ 172

7 ก.ย. 2553 10:41
 1. earn love forg

ความคิดเห็นที่ 173

19 ต.ค. 2553 10:25
 1. ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 174

1 พ.ย. 2553 13:09
 1. ได้ความรู้มากมาย

ความคิดเห็นที่ 177

2 พ.ย. 2553 17:04
 1. ดีจังเลยอ่ะกำลังทำไปส่งวิชาประวัติศาสตร์เลยนะเยอะดีด้วยอิอิ

ความคิดเห็นที่ 178

25 พ.ย. 2553 06:32
 1. ขอบคุณครับที่ให้ความรู้กับผม

ความคิดเห็นที่ 179

14 ธ.ค. 2553 00:33
 1. มีคุณค่ามากรู้สีกภูมิใจในความเป็นไทยขอบคุณมากๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 180

30 ม.ค. 2554 12:55
 1. คนเรานี่ก็แปลกเข้ามาดีค่ะเเล้วก็แจกเบอร์บ้าป่าว

ความคิดเห็นที่ 181

27 ต.ค. 2554 19:52
 1. ขอบคุณมากคร้าบบ!!ได้ทำรายงานส่งเเร้ว!!เป็นเนื้อหาที่ละเอียดมากและคัดสรรค์มาแต่เนื้อๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 182

16 พ.ย. 2554 21:06
 1. ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 183

5 ส.ค. 2555 08:46
 1. Phra Bat Somdet Phra Poramintharamaha Chulalongkorn Phra Chunla Chom Klao Chao Yu Hua Thai or Rama V was the fifth monarch of Siam under the House of Chakri. He was known to the Siamese of his time as Phra Phuttha Chao LuangHeisconsideredoneofthegreatestkingsofSiam.HisreignwasthemodernizationofSiam,immensegovernmentandsocialreforms,andterritorialcessionstotheBritishEmpireandFrenchIndochina.AsSiamwasthreatenedbyWesternexpansionism,Chulalongkorn,throughhispoliciesandacts,managed to save Siam from being colonized. All his reforms were dedicated to Siam’s insurance of survival in the midst of Western colonialism, so that Chulalongkorn earned the epithet Phra Piya Maharat The Great Beloved King สั้นภาษาอังกฤษย่อให้แล้ว จาก Google ครับ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น