เกร็ดน่ารู้ พระราชประวัติรัชกาลที่ 5

• รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จพระราชสมภพเมื่อ วันอังคาร เดือน ๑๐ แรม ๓ ค่ำ ปีฉลู 20 กันยายน พ.ศ. 2396 เป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๙ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นที่ ๑ ในสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์

• พระนามเต็ม : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพยมหามงกุฏ บุรุษรัตนราชรวิวงศ์ วรุฒมพงษ์บรพัตร วรขัติยราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ อุภโตสุชาตสังสุทธเคราะหณี จักรีบรมนาถ อดิศวรราชรามวรังกูร สุภาธิการรังสฤษดิ์ ธัญลักษณวิจิตโสภาคยสรรพางค์ มหาชโนตมางคประนตบาทบงกชยุคล ประสิทธิสรรพศุภ ผลอุดมบรมสุขุมมาลย์ ทิพยเทพาวตารไพศาลเกียรติคุณอดุลยวิเศษ สรพรรพเทเวศรานุรักษ์ วิสิษฐศักดิ์สมญาพินิตประชานาถ เปรมกระมลขัติยราชประยูร มูลมุขราชดิลก มหาปริวารนายกอนันต์มหันตวรฤทธิเดช สรรวิเศษสิรินทร อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ ประสิทธิ์วรยศ มโหดมบรมราชสมบัติ นพปดลเศวตฉัตราดิฉัตร สิริ รัตโนปลักษณมหาบรมราชาภิเษกกาภิสิต สรรพทศทิศวิชิตไชย สกลมไหสวริยมหาสวามินทร์ มเหศวรมหินทรามหารามาธิราชวโรดม บรมนาถชาติ อาชาวศรัย พุทธาธิไตยรัตนสรณารักษ์ อดุลยศักดิ์อรรคนเรศราธิบดี เมตตากรุณาสีตลหฤทัย อโนปมัยบุญการสกลไพศาล มหารัษฎาธิบดินทร์ ปรมินทรธรรมิกหาราชาธิราช บรมนาถบพิตร พระจุลจอม- เกล้าเจ้าอยู่หัว

• สมเด็จพระชนนีของรัชกาลที่ 5 ทรงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ 4 ครั้ง

1) หม่อมเจ้ารำเพย  พระองค์เจ้ารำเพยมหาภิรมย์

2) สมเด็จพระนางนาฏบรมอัครราชเทวี (เทียบเท่ากับตำแหน่ง “พระบรมราชินี” ในปัจจุบัน)

3) กรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ (พระนามฉลองพระอัฐิ)

4) ในปัจจุบันขนานพระนามว่า “สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชชนนี”

• พระนามเดิม สมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพมหามงกุฎ บุรุษยรัตนราชวรวิวงศ์วรุตมพงศบริพัตร สิริวัฒนราชกุมาร

• เสด็จขึ้นครองราชย์วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 ขณะนั้น ทรงมีพระชนมายุได้ 15 พรรษา 10 วัน โดยมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411 (ขณะที่ทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทรงมีพระชนมายุได้ 15 พรรษา 11 เดือน 22 วัน) เป็นการขึ้นเสวยราชสมบัติในลักษณะที่เรียกว่า “อเนกนิรสโมสรสมมติ” คือ ด้วยความยินยอมพร้อมใจของทุกฝ่ายที่ประชุมคัดเลือก อันมี เจ้านาย ขุนนาง และพระสงฆ์ ราชาคณะ (เป็นการตั้งพระเจ้าแผ่นดิน โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงลำดับการสืบราชสันตติวงศ์ แต่คำนึงถึงความสามารถ และความเหมาะสมเป็นหลัก)

• ทรงผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้วฯ) เป็นเวลา 27 วัน โดยมีสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวิริยาลงกรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระศาสนโสภณ (สมเด็จพระสังฆราช วัดราชประดิษฐ์ สถิตย์มหาสีมาราม) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ โดยทรงผนวชเป็นภิกษุ เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2416 (ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ 19 พรรษา 11 เดือน 26 วัน) และลาผนวชเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2416 (ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ 20 พรรษา 21 วัน)

• ทรงทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2 ในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2416 (ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ 20 พรรษา 26 วัน)

• ทรงตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2417 (ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ 21 พรรษา 7 เดือน 18 วัน) ในปัจจุบัน อายุครบ 133 ปีแล้ว

• ทรงตั้งสภาที่ปรึกษาในพระองค์ หรือ Prime Council เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2417 (ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ 21 พรรษา 9 เดือน 25 วัน) ปัจจุบันสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินเปลี่ยนชื่อเป็น “องคมนตรี” และปัจจุบันมีอายุครบ 133 ปี (พ.ศ. 2550)

• ไทยเสียเนื้อที่ให้กับฝรั่งเศสทั้งหมด 87,000 + 143,000 + 12,000 + 51,000 = 293,000 ตารางกิโลเมตร

• Absolute Monarchy  ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

• Constitutional monarchy  ระบอบบพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ

• กองพันทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ กำเนิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานนามใหม่ จากแต่เดิมที่ใช้ชื่อว่า “กองทหาร 2 โหล ถือเป็นชไนเดอร์”

• รัชกาลที่ 5 ทรงครองราชย์ทั้งสิ้น 15,320 วัน

• รถไฟหลวงสายแรก  กรุงเทพฯ – นครราชสีมา เปิดใช้เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2439 (ณ ปีที่เขียนเรื่องนี้ ก็จะครบ 111 ปี) ขณะนั้น รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระชนมายุ 43 พรรษา 7 เดือน 6 วัน

• รถไฟราษฎร์สายแรก  กรุงเทพฯ – ปากน้ำ สมุทรปราการ เปิดบริการเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2436 ระยะทางประมาณ 25 ก.ม.

• โทรเลขสายแรก  ระหว่างกรุงเทพฯ – สมุทรปราการ ความยาว 45 กม.

• โทรเลขสายที่ 2  ระหว่าง กรุงเทพฯ – บางปะอิน สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2426

• โรงพยาบาลศิริราช  เปิดวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2431 ขณะนั้นรัชกาลที่ 5 ทรงมีพระชนมายุ 34 พรรษา 7 เดือน 6 วัน

• ประกาศเลิกทาสทั่วราชอาณาจักร  วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2448 ขณะนั้น รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระชนมายุ 51 พรรษา 7 เดือน 10 วัน

• วัดที่รัชกาลที่ 5 ทรงสร้างมี 7 วัด ดังนี้

1) วัดเทพศิรินทราวาส

2) วัดราชาธิวาส

3) วัดราชบพิธ

4) วัดเบญจมบพิตร

5) วัดนิเวศธรรมประวัติ

6) วัดอัษฎาคนิมิตร

7) วัดจุฑาทัศธรรมสภาราม

• วัดที่รัชกาลที่ 5 ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ มี 8 วัด ดังนี้

1) วัดสระเกศ

2) วัดปฐมนิวาส

3) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

4) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

5) วัดมกุฏกษัตริยาราม

6) พระพุทธบาทสระบุรี

7) วัดสุวรรณคาราม

8) พระปฐมเจดีย์ (ทรงสร้างต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ)

• สถานศึกษาชั้นสูงทางศาสนาที่รัชกาลที่ 5 ทรงสร้างมี 2 แห่งคือ

1) มหามกุฏราชวิทยาลัย

2) มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

• ไทยต้องเสียเนื้อที่กับฝรั่งเศสและอังกฤษ ทั้งหมดรวมแล้วเป็นเนื้อที่ทั้งสิ้น 518,700 ตารางกิโลเมตร

• เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2440 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2440 รวมระยะเวลาที่เสด็จประพาสยุโรปทั้งสิ้น 253 วัน

• เทียบ พ.ศ.  จ.ศ.  1181  ปัจจุบัน จ.ศ.1369

• เทียบ พ.ศ.  ม.ศ.  621  ปัจจุบัน ม.ศ.1929

• พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชโอรส – พระราชธิดา เกิดวันพฤหัสบดีมากที่สุด 13 องค์

• พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมเหสี และ เจ้าจอม รวมทั้งหมด ๙๒ พระองค์ โดย ๓๖ พระองค์มีพระราชโอรส-ธิดา อีก ๕๖ พระองค์ไม่มี และพระองค์ทรงมีพระราชโอรส-ธิดา รวมทั้งสิ้น ๗๗ พระองค์

• รัชกาลที่ 5 ทรงมีผลงานพระราชนิพนธ์ทั้งหมด 10 เรื่อง

1) พระราชพิธี 12 เดือน

2) ไกลบ้าน

3) พระราชวิจารณ์

4) เงาะป่า

5) ลิลิตนิทราชาคริต

6) เสด็จประพาสต้น

7) วงศ์เทวราช

8) กาพย์เห่เรือ

9) ประชุมโคลงสุภาษิต

10) โคลงบรรยายภาพรามเกียรติ์

• กวีในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 มี 4 พระองค์

1) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

2) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิป ประพันธ์พงศ์

3) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชาพร

4) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

5) พระยาศรีสุนทรโวหาร

6) หลวงธรรมมาภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก)

7) เทียนวรรณ (ต.ว.ส. วิณณาโภ)

8) ก.ศ.ร. กุหลาบ (กุหลาบ รถกิจ)

• ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีช้างเผือกที่ค้นพบทั้งหมด 5 เชือก คือ

1) พระเศวตวรวรรณ

2) พระมหาพีรพรรณคชพงษ์

3) พระเศวตสุวภาพพรรณ

4) พระเทพคชรัตนกรินี

5) พระเศวตสุนทรสวัสดิ์

• วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงงดเว้นพระราชกรณียกิจทุก ๆ อย่าง เพราะเนื่องจากในวันนี้ ในปี พ.ศ. 2423  สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ทรงเสด็จสวรรคต และในวันนี้อีกเช่นกัน ในปี พ.ศ. 2430 สมเด็จเจ้าฟ้าชายสิริราชกกุธภัณฑ์ ก็ทรงสิ้นพระชนม์อีกเช่นกัน

• สมเด็จเจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระสูติกาล ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2421 เวลา 23 นาฬิกา 11 นาที 25 วินาที และสิ้นพระชนมายุเมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2423

• สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ทรงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2423 ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ 19 ปี 6 เดือน 22 วัน

• สมเด็จพระศรีสวรินทรา พระบรมราชเทวี ทรงเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2498 ขณะนั้น ทรงมีพระชนมายุ 93 พรรษา 3 เดือน 7 วัน

• สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงประชวร และเสด็จสวรรคต ณ วังพญาไท เมื่อวันจันทร์ เดือน 11 แรม 11 ค่ำ ปีมะแม เอกศก จ.ศ 1281 ตรงกับวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2462 รวมพระชนมพรรษา ได้ 57 พรรษา 10 เดือน 20 วัน

• พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 เวลา 00.45 น. รวมพระชนมพรรษา 58 พรรษา 1 เดือน 3 วันความคิดเห็นที่ 146


21 มี.ค. 2552 10:01
 1. จะทำรายงานพระราชประวัติรัชกาลที่5เป็นภาษาอังกฤษติดต่อเว็บไหนคะ
ความคิดเห็นที่ 147

กชกร เพลิงน้อย
21 มี.ค. 2552 10:11
 1. ต้องการทำรายงานผลงานของรัชกาลที่5เป็นภาษาอังกฤษติดต่อเว็บไหนคะ
ความคิดเห็นที่ 143

14 ก.พ. 2552 18:21
 1. loveyou
ความคิดเห็นที่ 144

14 ก.พ. 2552 18:22
 1. ส่วยจัง
ความคิดเห็นที่ 97

16 มิ.ย. 2551 19:30
 1. <P>หนุกมากขอบอก</P>
  <P>&nbsp;</P>ความคิดเห็นที่ 40

12 พ.ย. 2550 20:19
 1. อยากให้มีเนื้อหามากกว่านี้อีกความคิดเห็นที่ 95

24 พ.ค. 2551 14:58
 1. <P>คอบคุณหลายเด้อตี้เอาความฮู้มาฮื้อ</P>
  <P>&nbsp;</P>ความคิดเห็นที่ 94

23 พ.ค. 2551 22:11
 1. ขอบคุงมั่กๆๆๆค่ะที่ให้ข้อมูลความคิดเห็นที่ 30

17 ต.ค. 2550 18:55
 1. เยี่ยมเลย
  แต่อยากรู้นามของพระโอรสและพระราชธิดาของพระองค์จังความคิดเห็นที่ 123

10 พ.ย. 2551 22:58
 1. ขอบคุณครับ
ความคิดเห็นที่ 86

20 ก.พ. 2551 19:51
 1. <FONT size=3>ขอบคุณค่ะ กำลังหาอยู่พอดี</FONT>ความคิดเห็นที่ 105

28 ก.ค. 2551 20:27
 1. ประวัติดีมากครับผมแต่ไม่มีประวัติย่อหรอครับความคิดเห็นที่ 138

23 ม.ค. 2552 17:41
 1. เราต้องการรู้ว่า เพราะเหตุใด รัขกาลที่5ถึงปรับปรุงสังคมให้ทันสมัยตามแบบตะวันตก      

  ใครรุ้บอกด้วยอีกแปปจะมาดู
ความคิดเห็นที่ 13

6 ส.ค. 2550 20:40
 1. ขอบคุญคร้าบ................................................ความคิดเห็นที่ 122

9 พ.ย. 2551 20:59
 1. เธซเธ™เธนเธเน‡เธกเธตเธฃเธฑเธŠเธเธฒเธฅเธ—เธตเนˆ 5 เน„เธงเน‰เธšเธนเธŠเธฒเธ—เธตเนˆเธšเน‰เธฒเธ™เธ”เน‰เธงเธขเธ„เนˆเธฐ เธ”เธตเธ™เนˆเธฐเธˆเธฐเธšเธญเธเนƒเธซเน‰ความคิดเห็นที่ 148

1 เม.ย. 2552 15:35
 1.  กำพื่ปกำ ภื
ความคิดเห็นที่ 103

20 ก.ค. 2551 21:15
 1. เป็น การบ้านน่ะครับ ช่วยตอบทีนะ

  "ประชาชนชาวไทยได้สร้างสิ่งที่เป็นอนุสรณ์ถึงพระองค์ ขณะที่ดำรงพระชนชีพ คือ..."
ความคิดเห็นที่ 83

17 ก.พ. 2551 17:18
 1. ขอเอไปทำรายงานนะคับความคิดเห็นที่ 141

4 ก.พ. 2552 09:58
 1. ทสอา   ทื ด่าอารด่าดาดทื่อดอาด่ดทอา0.................ดากดสอาแอ่นา.........................ดสดดแอสด่อาอด่อาด่รเอ่ดม
ความคิดเห็นที่ 84

20 ก.พ. 2551 12:35
 1. <P>เป็นวิชาที่ดี</P>

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น