เกร็ดน่ารู้ พระราชประวัติรัชกาลที่ 5

• รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จพระราชสมภพเมื่อ วันอังคาร เดือน ๑๐ แรม ๓ ค่ำ ปีฉลู 20 กันยายน พ.ศ. 2396 เป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๙ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นที่ ๑ ในสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์

• พระนามเต็ม : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพยมหามงกุฏ บุรุษรัตนราชรวิวงศ์ วรุฒมพงษ์บรพัตร วรขัติยราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ อุภโตสุชาตสังสุทธเคราะหณี จักรีบรมนาถ อดิศวรราชรามวรังกูร สุภาธิการรังสฤษดิ์ ธัญลักษณวิจิตโสภาคยสรรพางค์ มหาชโนตมางคประนตบาทบงกชยุคล ประสิทธิสรรพศุภ ผลอุดมบรมสุขุมมาลย์ ทิพยเทพาวตารไพศาลเกียรติคุณอดุลยวิเศษ สรพรรพเทเวศรานุรักษ์ วิสิษฐศักดิ์สมญาพินิตประชานาถ เปรมกระมลขัติยราชประยูร มูลมุขราชดิลก มหาปริวารนายกอนันต์มหันตวรฤทธิเดช สรรวิเศษสิรินทร อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ ประสิทธิ์วรยศ มโหดมบรมราชสมบัติ นพปดลเศวตฉัตราดิฉัตร สิริ รัตโนปลักษณมหาบรมราชาภิเษกกาภิสิต สรรพทศทิศวิชิตไชย สกลมไหสวริยมหาสวามินทร์ มเหศวรมหินทรามหารามาธิราชวโรดม บรมนาถชาติ อาชาวศรัย พุทธาธิไตยรัตนสรณารักษ์ อดุลยศักดิ์อรรคนเรศราธิบดี เมตตากรุณาสีตลหฤทัย อโนปมัยบุญการสกลไพศาล มหารัษฎาธิบดินทร์ ปรมินทรธรรมิกหาราชาธิราช บรมนาถบพิตร พระจุลจอม- เกล้าเจ้าอยู่หัว

• สมเด็จพระชนนีของรัชกาลที่ 5 ทรงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ 4 ครั้ง

1) หม่อมเจ้ารำเพย  พระองค์เจ้ารำเพยมหาภิรมย์

2) สมเด็จพระนางนาฏบรมอัครราชเทวี (เทียบเท่ากับตำแหน่ง “พระบรมราชินี” ในปัจจุบัน)

3) กรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ (พระนามฉลองพระอัฐิ)

4) ในปัจจุบันขนานพระนามว่า “สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชชนนี”

• พระนามเดิม สมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพมหามงกุฎ บุรุษยรัตนราชวรวิวงศ์วรุตมพงศบริพัตร สิริวัฒนราชกุมาร

• เสด็จขึ้นครองราชย์วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 ขณะนั้น ทรงมีพระชนมายุได้ 15 พรรษา 10 วัน โดยมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411 (ขณะที่ทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทรงมีพระชนมายุได้ 15 พรรษา 11 เดือน 22 วัน) เป็นการขึ้นเสวยราชสมบัติในลักษณะที่เรียกว่า “อเนกนิรสโมสรสมมติ” คือ ด้วยความยินยอมพร้อมใจของทุกฝ่ายที่ประชุมคัดเลือก อันมี เจ้านาย ขุนนาง และพระสงฆ์ ราชาคณะ (เป็นการตั้งพระเจ้าแผ่นดิน โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงลำดับการสืบราชสันตติวงศ์ แต่คำนึงถึงความสามารถ และความเหมาะสมเป็นหลัก)

• ทรงผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้วฯ) เป็นเวลา 27 วัน โดยมีสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวิริยาลงกรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระศาสนโสภณ (สมเด็จพระสังฆราช วัดราชประดิษฐ์ สถิตย์มหาสีมาราม) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ โดยทรงผนวชเป็นภิกษุ เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2416 (ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ 19 พรรษา 11 เดือน 26 วัน) และลาผนวชเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2416 (ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ 20 พรรษา 21 วัน)

• ทรงทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2 ในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2416 (ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ 20 พรรษา 26 วัน)

• ทรงตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2417 (ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ 21 พรรษา 7 เดือน 18 วัน) ในปัจจุบัน อายุครบ 133 ปีแล้ว

• ทรงตั้งสภาที่ปรึกษาในพระองค์ หรือ Prime Council เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2417 (ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ 21 พรรษา 9 เดือน 25 วัน) ปัจจุบันสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินเปลี่ยนชื่อเป็น “องคมนตรี” และปัจจุบันมีอายุครบ 133 ปี (พ.ศ. 2550)

• ไทยเสียเนื้อที่ให้กับฝรั่งเศสทั้งหมด 87,000 + 143,000 + 12,000 + 51,000 = 293,000 ตารางกิโลเมตร

• Absolute Monarchy  ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

• Constitutional monarchy  ระบอบบพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ

• กองพันทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ กำเนิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานนามใหม่ จากแต่เดิมที่ใช้ชื่อว่า “กองทหาร 2 โหล ถือเป็นชไนเดอร์”

• รัชกาลที่ 5 ทรงครองราชย์ทั้งสิ้น 15,320 วัน

• รถไฟหลวงสายแรก  กรุงเทพฯ – นครราชสีมา เปิดใช้เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2439 (ณ ปีที่เขียนเรื่องนี้ ก็จะครบ 111 ปี) ขณะนั้น รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระชนมายุ 43 พรรษา 7 เดือน 6 วัน

• รถไฟราษฎร์สายแรก  กรุงเทพฯ – ปากน้ำ สมุทรปราการ เปิดบริการเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2436 ระยะทางประมาณ 25 ก.ม.

• โทรเลขสายแรก  ระหว่างกรุงเทพฯ – สมุทรปราการ ความยาว 45 กม.

• โทรเลขสายที่ 2  ระหว่าง กรุงเทพฯ – บางปะอิน สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2426

• โรงพยาบาลศิริราช  เปิดวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2431 ขณะนั้นรัชกาลที่ 5 ทรงมีพระชนมายุ 34 พรรษา 7 เดือน 6 วัน

• ประกาศเลิกทาสทั่วราชอาณาจักร  วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2448 ขณะนั้น รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระชนมายุ 51 พรรษา 7 เดือน 10 วัน

• วัดที่รัชกาลที่ 5 ทรงสร้างมี 7 วัด ดังนี้

1) วัดเทพศิรินทราวาส

2) วัดราชาธิวาส

3) วัดราชบพิธ

4) วัดเบญจมบพิตร

5) วัดนิเวศธรรมประวัติ

6) วัดอัษฎาคนิมิตร

7) วัดจุฑาทัศธรรมสภาราม

• วัดที่รัชกาลที่ 5 ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ มี 8 วัด ดังนี้

1) วัดสระเกศ

2) วัดปฐมนิวาส

3) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

4) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

5) วัดมกุฏกษัตริยาราม

6) พระพุทธบาทสระบุรี

7) วัดสุวรรณคาราม

8) พระปฐมเจดีย์ (ทรงสร้างต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ)

• สถานศึกษาชั้นสูงทางศาสนาที่รัชกาลที่ 5 ทรงสร้างมี 2 แห่งคือ

1) มหามกุฏราชวิทยาลัย

2) มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

• ไทยต้องเสียเนื้อที่กับฝรั่งเศสและอังกฤษ ทั้งหมดรวมแล้วเป็นเนื้อที่ทั้งสิ้น 518,700 ตารางกิโลเมตร

• เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2440 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2440 รวมระยะเวลาที่เสด็จประพาสยุโรปทั้งสิ้น 253 วัน

• เทียบ พ.ศ.  จ.ศ.  1181  ปัจจุบัน จ.ศ.1369

• เทียบ พ.ศ.  ม.ศ.  621  ปัจจุบัน ม.ศ.1929

• พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชโอรส – พระราชธิดา เกิดวันพฤหัสบดีมากที่สุด 13 องค์

• พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมเหสี และ เจ้าจอม รวมทั้งหมด ๙๒ พระองค์ โดย ๓๖ พระองค์มีพระราชโอรส-ธิดา อีก ๕๖ พระองค์ไม่มี และพระองค์ทรงมีพระราชโอรส-ธิดา รวมทั้งสิ้น ๗๗ พระองค์

• รัชกาลที่ 5 ทรงมีผลงานพระราชนิพนธ์ทั้งหมด 10 เรื่อง

1) พระราชพิธี 12 เดือน

2) ไกลบ้าน

3) พระราชวิจารณ์

4) เงาะป่า

5) ลิลิตนิทราชาคริต

6) เสด็จประพาสต้น

7) วงศ์เทวราช

8) กาพย์เห่เรือ

9) ประชุมโคลงสุภาษิต

10) โคลงบรรยายภาพรามเกียรติ์

• กวีในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 มี 4 พระองค์

1) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

2) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิป ประพันธ์พงศ์

3) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชาพร

4) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

5) พระยาศรีสุนทรโวหาร

6) หลวงธรรมมาภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก)

7) เทียนวรรณ (ต.ว.ส. วิณณาโภ)

8) ก.ศ.ร. กุหลาบ (กุหลาบ รถกิจ)

• ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีช้างเผือกที่ค้นพบทั้งหมด 5 เชือก คือ

1) พระเศวตวรวรรณ

2) พระมหาพีรพรรณคชพงษ์

3) พระเศวตสุวภาพพรรณ

4) พระเทพคชรัตนกรินี

5) พระเศวตสุนทรสวัสดิ์

• วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงงดเว้นพระราชกรณียกิจทุก ๆ อย่าง เพราะเนื่องจากในวันนี้ ในปี พ.ศ. 2423  สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ทรงเสด็จสวรรคต และในวันนี้อีกเช่นกัน ในปี พ.ศ. 2430 สมเด็จเจ้าฟ้าชายสิริราชกกุธภัณฑ์ ก็ทรงสิ้นพระชนม์อีกเช่นกัน

• สมเด็จเจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระสูติกาล ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2421 เวลา 23 นาฬิกา 11 นาที 25 วินาที และสิ้นพระชนมายุเมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2423

• สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ทรงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2423 ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ 19 ปี 6 เดือน 22 วัน

• สมเด็จพระศรีสวรินทรา พระบรมราชเทวี ทรงเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2498 ขณะนั้น ทรงมีพระชนมายุ 93 พรรษา 3 เดือน 7 วัน

• สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงประชวร และเสด็จสวรรคต ณ วังพญาไท เมื่อวันจันทร์ เดือน 11 แรม 11 ค่ำ ปีมะแม เอกศก จ.ศ 1281 ตรงกับวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2462 รวมพระชนมพรรษา ได้ 57 พรรษา 10 เดือน 20 วัน

• พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 เวลา 00.45 น. รวมพระชนมพรรษา 58 พรรษา 1 เดือน 3 วัน
4 เม.ย. 2550 19:43
184 ความเห็น
378161 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 72 ฟองน้ำ (Guest)

ขอนำไปส่งรายงานวิชาสังคมหน่อยค่ะ
19 ม.ค. 2551 18:14


ความคิดเห็นที่ 73 คน (Guest)

เด็กแลดชาติเจริญ
25 ม.ค. 2551 11:00


ความคิดเห็นที่ 74 gameZa_11@hotmail.com (Guest)

ได้ความรู้เกี่ยวกับรัชกาลที่ 5
25 ม.ค. 2551 14:43


ความคิดเห็นที่ 75 ภานุพงษ์ (Guest)

<P><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">เนื้อหาดีมากเหมาะสำหรับทำรายงาน</FONT></P>
4 ก.พ. 2551 18:20


ความคิดเห็นที่ 76 มาย (Guest)

ขอบคุณคะได้ส่งรายงานแล้ว
9 ก.พ. 2551 22:22


ความคิดเห็นที่ 78 กิ๊ฟ (Guest)

<P><FONT color=#ff9933>0890798908&nbsp; น้องกิ๊ฟ</FONT></P>
11 ก.พ. 2551 09:11


ความคิดเห็นที่ 79 เจน (Guest)

อยากหาเพื่อน
11 ก.พ. 2551 09:13


ความคิดเห็นที่ 80 รุ้ง (Guest)

มีความรู้ค่ะ ได้ทำรายงานส่งอาจารย์ด้วยค่ะ
11 ก.พ. 2551 09:17


ความคิดเห็นที่ 84 แบงค์ (Guest)

<P>เป็นวิชาที่ดี</P>
20 ก.พ. 2551 12:35


ความคิดเห็นที่ 86 ซวง ซวง (Guest)

<FONT size=3>ขอบคุณค่ะ กำลังหาอยู่พอดี</FONT>
20 ก.พ. 2551 19:51


ความคิดเห็นที่ 87 luvthailand@yahoo.com (Guest)

<P>King Rama 5 of Thailand 1897 in Europe</P>

<P>His,mejs. Painting by French artists, William Bouguereau, Carolus Duran 19th Century.</P>
23 ก.พ. 2551 16:47


ความคิดเห็นที่ 88 noom0007@hotmail.com (Guest)

ขอบคุณครับสำหรับพระราชประวัติ
6 มี.ค. 2551 15:12


ความคิดเห็นที่ 89 kanyarat.yotakun@yahoo.co.th (Guest)

ขอบคุณนะค่ะสำหรับเนื้อหาที่ดี
23 เม.ย. 2551 23:29


ความคิดเห็นที่ 90 Paweena_Charoenphum@hotmail.com (Guest)

เป็นเรื่องที่น่าสนใจควรจะมีบทความแบบนี้เยอะๆคนที่เขาสนใจจะได้ใช่เป็นแหล่งข้ออมูลได้
29 เม.ย. 2551 13:46


ความคิดเห็นที่ 92 tram@hotmail.com (Guest)

<P>น่าจะผิดนะครับที่ว่า ร5 สร้างวัดราชาธิวาสเพราะ ร4 อยู่วัดนี้มาก่อนตั้งแต่ ร5 ยังไม่ประสูติกาลเลยครับ</P>

<P>คนใน</P>
12 พ.ค. 2551 16:29


ความคิดเห็นที่ 94 ืnutwara_109@hotmail.com (Guest)

ขอบคุงมั่กๆๆๆค่ะที่ให้ข้อมูล
23 พ.ค. 2551 22:11


ความคิดเห็นที่ 95 ปอ (Guest)

<P>คอบคุณหลายเด้อตี้เอาความฮู้มาฮื้อ</P>

<P>&nbsp;</P>
24 พ.ค. 2551 14:58


ความคิดเห็นที่ 96 [tex]nae_18_narak@hotmail.com[/tex] (Guest)

<P><STRONG><EM><U>งง</U></EM></STRONG></P>
25 พ.ค. 2551 10:36


ความคิดเห็นที่ 98 fern_123@hotmail (Guest)

<P>me</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>
17 มิ.ย. 2551 16:40


ความคิดเห็นที่ 99 ^^" (Guest)

ขอบคุน เช่นกัลคับ
22 มิ.ย. 2551 13:31

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น