วิชาการดอทคอม ptt logo

เกร็ดน่ารู้ พระราชประวัติรัชกาลที่ 5

โพสต์เมื่อ: 19:43 วันที่ 4 เม.ย. 2550         ชมแล้ว: 358,907 ตอบแล้ว: 184
วิชาการ >> กระทู้ >> บุคคลสำคัญ
• รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จพระราชสมภพเมื่อ วันอังคาร เดือน ๑๐ แรม ๓ ค่ำ ปีฉลู 20 กันยายน พ.ศ. 2396 เป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๙ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นที่ ๑ ในสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์
• พระนามเต็ม : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพยมหามงกุฏ บุรุษรัตนราชรวิวงศ์ วรุฒมพงษ์บรพัตร วรขัติยราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ อุภโตสุชาตสังสุทธเคราะหณี จักรีบรมนาถ อดิศวรราชรามวรังกูร สุภาธิการรังสฤษดิ์ ธัญลักษณวิจิตโสภาคยสรรพางค์ มหาชโนตมางคประนตบาทบงกชยุคล ประสิทธิสรรพศุภ ผลอุดมบรมสุขุมมาลย์ ทิพยเทพาวตารไพศาลเกียรติคุณอดุลยวิเศษ สรพรรพเทเวศรานุรักษ์ วิสิษฐศักดิ์สมญาพินิตประชานาถ เปรมกระมลขัติยราชประยูร มูลมุขราชดิลก มหาปริวารนายกอนันต์มหันตวรฤทธิเดช สรรวิเศษสิรินทร อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ ประสิทธิ์วรยศ มโหดมบรมราชสมบัติ นพปดลเศวตฉัตราดิฉัตร สิริ รัตโนปลักษณมหาบรมราชาภิเษกกาภิสิต สรรพทศทิศวิชิตไชย สกลมไหสวริยมหาสวามินทร์ มเหศวรมหินทรามหารามาธิราชวโรดม บรมนาถชาติ อาชาวศรัย พุทธาธิไตยรัตนสรณารักษ์ อดุลยศักดิ์อรรคนเรศราธิบดี เมตตากรุณาสีตลหฤทัย อโนปมัยบุญการสกลไพศาล มหารัษฎาธิบดินทร์ ปรมินทรธรรมิกหาราชาธิราช บรมนาถบพิตร พระจุลจอม- เกล้าเจ้าอยู่หัว
• สมเด็จพระชนนีของรัชกาลที่ 5 ทรงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ 4 ครั้ง
1) หม่อมเจ้ารำเพย  พระองค์เจ้ารำเพยมหาภิรมย์
2) สมเด็จพระนางนาฏบรมอัครราชเทวี (เทียบเท่ากับตำแหน่ง “พระบรมราชินี” ในปัจจุบัน)
3) กรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ (พระนามฉลองพระอัฐิ)
4) ในปัจจุบันขนานพระนามว่า “สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชชนนี”
• พระนามเดิม สมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพมหามงกุฎ บุรุษยรัตนราชวรวิวงศ์วรุตมพงศบริพัตร สิริวัฒนราชกุมาร
• เสด็จขึ้นครองราชย์วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 ขณะนั้น ทรงมีพระชนมายุได้ 15 พรรษา 10 วัน โดยมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411 (ขณะที่ทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทรงมีพระชนมายุได้ 15 พรรษา 11 เดือน 22 วัน) เป็นการขึ้นเสวยราชสมบัติในลักษณะที่เรียกว่า “อเนกนิรสโมสรสมมติ” คือ ด้วยความยินยอมพร้อมใจของทุกฝ่ายที่ประชุมคัดเลือก อันมี เจ้านาย ขุนนาง และพระสงฆ์ ราชาคณะ (เป็นการตั้งพระเจ้าแผ่นดิน โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงลำดับการสืบราชสันตติวงศ์ แต่คำนึงถึงความสามารถ และความเหมาะสมเป็นหลัก)
• ทรงผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้วฯ) เป็นเวลา 27 วัน โดยมีสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวิริยาลงกรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระศาสนโสภณ (สมเด็จพระสังฆราช วัดราชประดิษฐ์ สถิตย์มหาสีมาราม) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ โดยทรงผนวชเป็นภิกษุ เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2416 (ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ 19 พรรษา 11 เดือน 26 วัน) และลาผนวชเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2416 (ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ 20 พรรษา 21 วัน)
• ทรงทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2 ในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2416 (ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ 20 พรรษา 26 วัน)
• ทรงตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2417 (ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ 21 พรรษา 7 เดือน 18 วัน) ในปัจจุบัน อายุครบ 133 ปีแล้ว
• ทรงตั้งสภาที่ปรึกษาในพระองค์ หรือ Prime Council เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2417 (ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ 21 พรรษา 9 เดือน 25 วัน) ปัจจุบันสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินเปลี่ยนชื่อเป็น “องคมนตรี” และปัจจุบันมีอายุครบ 133 ปี (พ.ศ. 2550)
• ไทยเสียเนื้อที่ให้กับฝรั่งเศสทั้งหมด 87,000 + 143,000 + 12,000 + 51,000 = 293,000 ตารางกิโลเมตร
• Absolute Monarchy  ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
• Constitutional monarchy  ระบอบบพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ
• กองพันทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ กำเนิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานนามใหม่ จากแต่เดิมที่ใช้ชื่อว่า “กองทหาร 2 โหล ถือเป็นชไนเดอร์”
• รัชกาลที่ 5 ทรงครองราชย์ทั้งสิ้น 15,320 วัน
• รถไฟหลวงสายแรก  กรุงเทพฯ – นครราชสีมา เปิดใช้เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2439 (ณ ปีที่เขียนเรื่องนี้ ก็จะครบ 111 ปี) ขณะนั้น รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระชนมายุ 43 พรรษา 7 เดือน 6 วัน
• รถไฟราษฎร์สายแรก  กรุงเทพฯ – ปากน้ำ สมุทรปราการ เปิดบริการเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2436 ระยะทางประมาณ 25 ก.ม.
• โทรเลขสายแรก  ระหว่างกรุงเทพฯ – สมุทรปราการ ความยาว 45 กม.
• โทรเลขสายที่ 2  ระหว่าง กรุงเทพฯ – บางปะอิน สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2426
• โรงพยาบาลศิริราช  เปิดวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2431 ขณะนั้นรัชกาลที่ 5 ทรงมีพระชนมายุ 34 พรรษา 7 เดือน 6 วัน
• ประกาศเลิกทาสทั่วราชอาณาจักร  วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2448 ขณะนั้น รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระชนมายุ 51 พรรษา 7 เดือน 10 วัน
• วัดที่รัชกาลที่ 5 ทรงสร้างมี 7 วัด ดังนี้
1) วัดเทพศิรินทราวาส
2) วัดราชาธิวาส
3) วัดราชบพิธ
4) วัดเบญจมบพิตร
5) วัดนิเวศธรรมประวัติ
6) วัดอัษฎาคนิมิตร
7) วัดจุฑาทัศธรรมสภาราม
• วัดที่รัชกาลที่ 5 ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ มี 8 วัด ดังนี้
1) วัดสระเกศ
2) วัดปฐมนิวาส
3) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
4) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
5) วัดมกุฏกษัตริยาราม
6) พระพุทธบาทสระบุรี
7) วัดสุวรรณคาราม
8) พระปฐมเจดีย์ (ทรงสร้างต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ)
• สถานศึกษาชั้นสูงทางศาสนาที่รัชกาลที่ 5 ทรงสร้างมี 2 แห่งคือ
1) มหามกุฏราชวิทยาลัย
2) มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
• ไทยต้องเสียเนื้อที่กับฝรั่งเศสและอังกฤษ ทั้งหมดรวมแล้วเป็นเนื้อที่ทั้งสิ้น 518,700 ตารางกิโลเมตร
• เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2440 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2440 รวมระยะเวลาที่เสด็จประพาสยุโรปทั้งสิ้น 253 วัน
• เทียบ พ.ศ.  จ.ศ.  1181  ปัจจุบัน จ.ศ.1369
• เทียบ พ.ศ.  ม.ศ.  621  ปัจจุบัน ม.ศ.1929
• พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชโอรส – พระราชธิดา เกิดวันพฤหัสบดีมากที่สุด 13 องค์
• พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมเหสี และ เจ้าจอม รวมทั้งหมด ๙๒ พระองค์ โดย ๓๖ พระองค์มีพระราชโอรส-ธิดา อีก ๕๖ พระองค์ไม่มี และพระองค์ทรงมีพระราชโอรส-ธิดา รวมทั้งสิ้น ๗๗ พระองค์
• รัชกาลที่ 5 ทรงมีผลงานพระราชนิพนธ์ทั้งหมด 10 เรื่อง
1) พระราชพิธี 12 เดือน
2) ไกลบ้าน
3) พระราชวิจารณ์
4) เงาะป่า
5) ลิลิตนิทราชาคริต
6) เสด็จประพาสต้น
7) วงศ์เทวราช
8) กาพย์เห่เรือ
9) ประชุมโคลงสุภาษิต
10) โคลงบรรยายภาพรามเกียรติ์
• กวีในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 มี 4 พระองค์
1) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
2) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิป ประพันธ์พงศ์
3) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชาพร
4) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
5) พระยาศรีสุนทรโวหาร
6) หลวงธรรมมาภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก)
7) เทียนวรรณ (ต.ว.ส. วิณณาโภ)
8) ก.ศ.ร. กุหลาบ (กุหลาบ รถกิจ)
• ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีช้างเผือกที่ค้นพบทั้งหมด 5 เชือก คือ
1) พระเศวตวรวรรณ
2) พระมหาพีรพรรณคชพงษ์
3) พระเศวตสุวภาพพรรณ
4) พระเทพคชรัตนกรินี
5) พระเศวตสุนทรสวัสดิ์
• วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงงดเว้นพระราชกรณียกิจทุก ๆ อย่าง เพราะเนื่องจากในวันนี้ ในปี พ.ศ. 2423  สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ทรงเสด็จสวรรคต และในวันนี้อีกเช่นกัน ในปี พ.ศ. 2430 สมเด็จเจ้าฟ้าชายสิริราชกกุธภัณฑ์ ก็ทรงสิ้นพระชนม์อีกเช่นกัน
• สมเด็จเจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระสูติกาล ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2421 เวลา 23 นาฬิกา 11 นาที 25 วินาที และสิ้นพระชนมายุเมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2423
• สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ทรงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2423 ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ 19 ปี 6 เดือน 22 วัน
• สมเด็จพระศรีสวรินทรา พระบรมราชเทวี ทรงเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2498 ขณะนั้น ทรงมีพระชนมายุ 93 พรรษา 3 เดือน 7 วัน
• สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงประชวร และเสด็จสวรรคต ณ วังพญาไท เมื่อวันจันทร์ เดือน 11 แรม 11 ค่ำ ปีมะแม เอกศก จ.ศ 1281 ตรงกับวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2462 รวมพระชนมพรรษา ได้ 57 พรรษา 10 เดือน 20 วัน
• พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 เวลา 00.45 น. รวมพระชนมพรรษา 58 พรรษา 1 เดือน 3 วัน


tingtongman
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 150 ดวง

จำนวน 165 ความเห็น, หน้าที่ | -1- 2|
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 22 พ.ค. 2550 (11:40)
อยากบอกว่าเว็บไซต์ช่วยในการศึกษาทะรายงานภาษาไทยได้มากเลยค่ะ
thitiya_110@thaimail.com (IP:202.129.15.107)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 22 พ.ค. 2550 (21:57)
มีแค่นี้หรอคับอยากได้มากกว่านี้คับอิอิ
tay_makmak@hotmail.com (IP:124.157.171.86)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 3 มิ.ย. 2550 (17:19)
ได้รู้เรื่องราวต่างๆ
bill_20_7458210@hotmail.com (IP:61.19.179.163)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 7 มิ.ย. 2550 (09:16)
ทำไมไม่นำเนื้อหาหรือข้อความให้มากกว่านี้ครับ โดยเฉพาะพระภรรยาในรัชกาลที่มาให้หมด
นัย (IP:61.19.198.67)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 7 มิ.ย. 2550 (18:31)
thank you
f_hunter_12@hotmail.com (IP:222.123.165.160)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 8 มิ.ย. 2550 (22:39)
ได้รับความรู้มากครับขอบคุณมากครับ
วงกลม
ร่วมแบ่งปัน13 ครั้ง - ดาว 151 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 11 มิ.ย. 2550 (21:16)
ได้ข้อมูลที่ดีมากเยยค่ะ
am-som@hotmail.com (IP:61.91.161.222)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 18 มิ.ย. 2550 (16:53)
ได้ร้ประวัติความเป็นมาของเเต่รัชกาล
เพื่อนรักเกรท (IP:125.24.136.203)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 23 มิ.ย. 2550 (10:30)
อยากถามหน่อยค่ะ น้องชายจะทำรายงานเกี่ยวกับรัชกาลที่ 5 แต่เป็นภาษาอังกฤษจะเข้า web ไหนได้บ้างค่ะ
por_rujapa@hotmail.com (IP:124.121.188.62)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 16 ก.ค. 2550 (20:42)
ขอบคุณมากๆๆๆค่ะ >_____<ขอเอาไปเป็นจ้อมูลปรกอบการทำรายงานวิชาภาษาไทยนะคะ
PapaRazCi
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 150 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 25 ก.ค. 2550 (19:51)
มาหาจากที่นี่ได้คะแนนเต็ม10เลยค่ะ
mild_za@hotmail.com (IP:222.123.228.160)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 6 ส.ค. 2550 (15:04)
ขอบคุณมากๆค่ะ น่าจะมีแนวทางการดำเนินงานด้วยนะคะ.
giftty_j@hotmail.com (IP:203.156.48.83)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 6 ส.ค. 2550 (20:40)
ขอบคุญคร้าบ................................................
goodicgolf@hotmail.com (IP:117.47.35.25)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 19 ส.ค. 2550 (10:13)
ท่านเก่งจริงๆเลย
บอส (IP:124.120.171.163)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 19 ส.ค. 2550 (21:35)
สังเกตไหม พระนาม ร.4 กับ ร.5 ต่างมีความหมายถึงเครื่องประดับผมทั้งสิ้นร.4 เจ้าฟ้ามงกุฎสมมุติเทวา

ร.5 เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพยมหามงกุฏ
นพบุราดิศร
ร่วมแบ่งปัน3011 ครั้ง - ดาว 266 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 25 ส.ค. 2550 (21:51)
ให้ความรู้เยอะมาก 5555 นุก
เอก (IP:202.47.238.149)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 28 ส.ค. 2550 (20:13)
ให้ความรู้ดีเนาะ ดีใจจัง! มีงานส่งครูแล้ว ไชโย! อือ 55
คิด (IP:202.47.238.167)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18 30 ส.ค. 2550 (18:16)
ดีมากๆเลยค่ะ เกือบโดนตีไม่มีงานส่ง รอดพ้นไม้เรียวครูแล้ว
นู๋เจนผู้น่ารัก (IP:222.123.151.250)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 19 18 ก.ย. 2550 (14:40)
รักเธอเสมอและไม่เคยคิดรักใคร
ทิพย์ (IP:203.172.199.250)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 21 19 ก.ย. 2550 (11:00)
ข้อความออกมาดี แต่ไม่สามารถรู้ได้ว่าจริงเท็จแค่ไหน?
chang (IP:203.151.46.130)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 22 19 ก.ย. 2550 (11:10)
บทความที่เขียนมานี้ ย่อมต้องมีมูลซึ่งไม่สามารถมีใครทราบได้หรอก เพราะมีใครเกิดทันและยังมีชีวิตอยู่(และใกล้ชิดกับพระองค์ซึ่งสามารถพูดได้บ้าง)คนเขียนก็คงสมมุติออกมาเท่านั้นแหละหรืออาจจะเอามาจากคนอื่นที่ไม่รู้จริง.................(จำเอาไว้ใส่หัวเลยว่า "ผู้ที่มีชัยชนะเท่านั้นที่สามารถเขียนข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้")ยกตัวอย่างเช่น นักรบไทยสามารถลงมือฆ่านักรบชาวพม่าได้23คน................ก็คือไอ้นักรบไทยที่ชนะมานั่นแหละสามารถเขียนออกมาได้ว่า"กูฆ่าไอ้พม่ามาแล้ว23คน" เพราะอะไร? ก็ไอ้พม่าที่ตายไปมันจะมาทักท้วงอะไรได้ว่ะ....จิงไหม หึๆๆๆ
chang (IP:203.151.46.130)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 23 23 ก.ย. 2550 (16:12)
เว็บนี้ดีจริงจริงค้นได้ทุกอย่างอยากรู้อะไรมีหมดเลยเนอะ อิอิ
monokuroboonam
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 150 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 24 24 ก.ย. 2550 (17:40)
เอาไปทำรายงานได้เยย____*_ ขอบคุณงับ %____อิอิ
เด็กเรียนไม่จบ (IP:124.121.58.8)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 25 27 ก.ย. 2550 (19:48)
อยากได้ประวัติของรัชกาลที่5แต่เป็นภาษาอังกฤษส่งมาให้ที

ที่ panuwat10@hotmail.com
panuwat10@hotmail.com (IP:222.123.85.218)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 26 27 ก.ย. 2550 (22:18)
ไปที่ google แล้วพิมพ์ Rama v ดู น่าจะมีนะครับ
นพบุราดิศร
ร่วมแบ่งปัน3011 ครั้ง - ดาว 266 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 27 10 ต.ค. 2550 (11:02)
หาอะไรก้อหาได้มีความรู้เยอะมากเลยค่ะ
monokuroboonam
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 150 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 28 10 ต.ค. 2550 (18:46)
จริงครับ
นพบุราดิศร
ร่วมแบ่งปัน3011 ครั้ง - ดาว 266 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 29 14 ต.ค. 2550 (13:21)
ประวัติของท่านได้รวบรวมไว้ละเอียดมาก
beam (IP:125.25.184.87)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 30 17 ต.ค. 2550 (18:55)
เยี่ยมเลย

แต่อยากรู้นามของพระโอรสและพระราชธิดาของพระองค์จัง
chum_jit@hotmail.com (IP:117.47.177.186)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 31 22 ต.ค. 2550 (16:01)
รักเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 มากครับขอบคุณสำหรับความรู้ดี ๆ แบบนี้แต่อยากได้ละเอียดกว่านี้มาก ๆ หน่อยชอบอ่านครับ
ป๋าเต้ (IP:203.146.63.189)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 32 26 ต.ค. 2550 (21:08)
พ่อแม่ของรัชการที่5ชื่ออะไรค่ะ
คนใต้ดิน (IP:124.157.223.9)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 33 30 ต.ค. 2550 (16:43)
แจ่มมากเลยง๊าบๆๆๆๆขอบคุณที่ให้หางานนะง๊าบๆๆๆ
คนดีของสังคม (IP:222.123.19.105)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 34 3 พ.ย. 2550 (19:33)
อยากได้มากกว่านี้คับเอาไปทำรายงานส่งอิๆๆ
............. (IP:124.121.219.2)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 35 4 พ.ย. 2550 (09:35)
ให้ความรู้เยอะเเละยังอยากได้ข้อความเยอะมากกว่านี้เพราะว่าจะไปทำรายงานส่งครู
Eingmy_02@hotmail.com (IP:203.113.32.12)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 36 4 พ.ย. 2550 (11:35)
ดีม่กเลยค่ะเกือบหาม่ายด้ายแล้ว
tawive@hotmail.com (IP:203.146.63.189)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 37 5 พ.ย. 2550 (17:51)
เนื้อหาของเว็บgoogleบางเรื่องไม่มีประวัติรัชกาลที่5
nomax1pee2@hotmail.com (IP:203.155.175.70)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 38 5 พ.ย. 2550 (22:58)
ถ้าเช่นนั้นไปหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรี รับรองมีแน่ ละเอียดยิบเลย ขึ้นอยู่ว่าจะมีเวลาไปหรือเปล่า
นพบุราดิศร
ร่วมแบ่งปัน3011 ครั้ง - ดาว 266 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 39 12 พ.ย. 2550 (20:18)
ดีมากเลยครับหาง่ายดี
gusza_007@hotmail.com (IP:202.91.18.192)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 40 12 พ.ย. 2550 (20:19)
อยากให้มีเนื้อหามากกว่านี้อีก
อกหัก m (IP:117.47.12.64)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 41 13 พ.ย. 2550 (17:37)
Good
คริสตัล
ร่วมแบ่งปัน705 ครั้ง - ดาว 205 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 42 14 พ.ย. 2550 (20:17)
ขอบคุณหลาย ๆ เน้อครับ
K.m. (IP:202.129.2.225)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 43 14 พ.ย. 2550 (20:54)
ขอบคุณฮะ
หนามเตย (IP:203.107.199.1)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 44 20 พ.ย. 2550 (09:18)
มีเนื้อหาน้อยจัง
555+ (IP:61.7.190.152)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 45 20 พ.ย. 2550 (12:51)
แจ่มแจ้ง
ตาล (IP:125.24.47.142)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 46 26 พ.ย. 2550 (12:59)
อยากค้นหาประวัติฃองท่าน
หนูดี (IP:202.149.24.3)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 47 26 พ.ย. 2550 (13:03)
อยากเห็นภาพฃองท่านและอยากเห้นคนไทยรักกัน
หนิง นครพนม เด้กดี (IP:202.149.24.3)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 48 26 พ.ย. 2550 (13:06)
รักคนไทย
แนน (IP:202.149.24.3)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 51 29 พ.ย. 2550 (13:21)
lสุดแจ๋ว
senseitin@hotmail (IP:125.26.74.210)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 52 29 พ.ย. 2550 (13:23)
สุดยอดครับแป๊ะนก
senseitin@hotmail (IP:125.26.74.210)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 53 29 พ.ย. 2550 (13:26)
สุดสุดแจ๋วแจ๋ว
แป๊ะนก ขนมครกชาววัง (IP:125.26.74.210)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 55 29 พ.ย. 2550 (13:30)
เบิร์ดกระท่อมกัญชา
มอส 0892554828 (IP:125.26.74.210)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 56 29 พ.ย. 2550 (13:31)
เสม ปอน ลี่ครับ F.6
poqewrada (IP:125.26.74.210)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 57 29 พ.ย. 2550 (13:35)
F.six.3
ปอน0805479429 (IP:125.26.74.210)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 59 6 ธ.ค. 2550 (14:05)
ได้ความรู้
01 (IP:124.157.217.254)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 60 9 ธ.ค. 2550 (21:59)
ดีมากๆครับผมกำลังเรียนเรื่องนี้อยู่พอดีเลย
tong-02409@sanook.com (IP:203.113.21.242)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 61 14 ธ.ค. 2550 (21:50)
เนื้อหาอ่านยากมาก
39 (IP:203.113.76.71)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 62 15 ธ.ค. 2550 (20:38)
ขอยืมไปตอบข้อสอบหน่อยนะครับ
นพบุราดิศร
ร่วมแบ่งปัน3011 ครั้ง - ดาว 266 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 63 17 ธ.ค. 2550 (12:33)
สนใจพระราชประวัติรัชกาลที่ 5 แต่อยากให้มีเนื้อหามากกว่านี้
น้องอ้อม (IP:125.24.60.15)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 64 24 ธ.ค. 2550 (10:34)
ร.5 เสด็จไปประพาสยุโรปกี่ครั้งและครั้งที่2พ.ศ.อะไร
นานา (IP:125.24.142.182)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 65 29 ธ.ค. 2550 (13:19)
ดีมากทำรายงานได้เลยจ่ะ
จุ๋ม (IP:124.157.160.97)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 66 29 ธ.ค. 2550 (13:21)
เยี่ยมยอด
กบ สุวนันท์ คงยิ่ง (IP:124.157.160.97)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 67 1 ม.ค. 2551 (14:33)
เนื้อหาดีมากงับกระผม
film (IP:125.27.119.188)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 68 2 ม.ค. 2551 (21:04)
เป็นข้อมูลที่ดีมากทำรายงานได้ดีเชียวมีประโยชน์มาก
นุ่น (IP:125.24.52.208)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 69 7 ม.ค. 2551 (11:14)
อิอิอิอิ-.............-
โออิชิ กรีนที (IP:203.113.80.16)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 70 8 ม.ค. 2551 (16:54)
ได้ความรู้
แนน (IP:58.10.36.8)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 71 9 ม.ค. 2551 (16:27)
ดีค่ะ08011583546
กวาง (IP:203.113.45.197)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 72 19 ม.ค. 2551 (18:14)
ขอนำไปส่งรายงานวิชาสังคมหน่อยค่ะ
ฟองน้ำ (IP:125.27.149.67)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 73 25 ม.ค. 2551 (11:00)
เด็กแลดชาติเจริญ
คน (IP:125.25.189.27)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 74 25 ม.ค. 2551 (14:43)
ได้ความรู้เกี่ยวกับรัชกาลที่ 5
gameZa_11@hotmail.com (IP:125.24.134.148)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 75 4 ก.พ. 2551 (18:20)
<P><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">เนื้อหาดีมากเหมาะสำหรับทำรายงาน</FONT></P>
ภานุพงษ์ (IP:124.122.154.235)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 76 9 ก.พ. 2551 (22:22)
ขอบคุณคะได้ส่งรายงานแล้ว
มาย (IP:202.149.25.225)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 78 11 ก.พ. 2551 (09:11)
<P><FONT color=#ff9933>0890798908&nbsp; น้องกิ๊ฟ</FONT></P>
กิ๊ฟ (IP:203.172.170.195)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 79 11 ก.พ. 2551 (09:13)
อยากหาเพื่อน
เจน (IP:203.172.170.195)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 80 11 ก.พ. 2551 (09:17)
มีความรู้ค่ะ ได้ทำรายงานส่งอาจารย์ด้วยค่ะ
รุ้ง (IP:203.172.170.195)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 81 13 ก.พ. 2551 (20:29)
<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp; เฟ้อเงาะจริงๆ&nbsp; =&nbsp; โอเยี่ยมยอด&nbsp; ฮี่ๆ&nbsp; 555+</P>
nuerypatcha@hotmail.com (IP:203.113.38.9)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 82 17 ก.พ. 2551 (14:37)
<P><STRONG><EM><STRIKE><FONT size=3>สุดยอดทำรายงานได้แว้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ</FONT></STRIKE></EM></STRONG></P>
sharp@hotmail.com (IP:203.113.45.68)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 83 17 ก.พ. 2551 (17:18)
ขอเอไปทำรายงานนะคับ
free (IP:118.172.11.126)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 84 20 ก.พ. 2551 (12:35)
<P>เป็นวิชาที่ดี</P>
แบงค์ (IP:118.173.237.24)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 86 20 ก.พ. 2551 (19:51)
<FONT size=3>ขอบคุณค่ะ กำลังหาอยู่พอดี</FONT>
ซวง ซวง (IP:117.47.216.35)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 87 23 ก.พ. 2551 (16:47)
<P>King Rama 5 of Thailand 1897 in Europe</P>

<P>His,mejs. Painting by French artists, William Bouguereau, Carolus Duran 19th Century.</P>
luvthailand@yahoo.com (IP:202.91.18.194)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 88 6 มี.ค. 2551 (15:12)
ขอบคุณครับสำหรับพระราชประวัติ
noom0007@hotmail.com (IP:202.57.177.248)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 89 23 เม.ย. 2551 (23:29)
ขอบคุณนะค่ะสำหรับเนื้อหาที่ดี
kanyarat.yotakun@yahoo.co.th (IP:119.42.71.41)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 90 29 เม.ย. 2551 (13:46)
เป็นเรื่องที่น่าสนใจควรจะมีบทความแบบนี้เยอะๆคนที่เขาสนใจจะได้ใช่เป็นแหล่งข้ออมูลได้
Paweena_Charoenphum@hotmail.com (IP:122.154.132.2)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 92 12 พ.ค. 2551 (16:29)
<P>น่าจะผิดนะครับที่ว่า ร5 สร้างวัดราชาธิวาสเพราะ ร4 อยู่วัดนี้มาก่อนตั้งแต่ ร5 ยังไม่ประสูติกาลเลยครับ</P>

<P>คนใน</P>
tram@hotmail.com (IP:61.91.173.67)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 94 23 พ.ค. 2551 (22:11)
ขอบคุงมั่กๆๆๆค่ะที่ให้ข้อมูล
ืnutwara_109@hotmail.com (IP:117.47.167.102)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 95 24 พ.ค. 2551 (14:58)
<P>คอบคุณหลายเด้อตี้เอาความฮู้มาฮื้อ</P>

<P>&nbsp;</P>
ปอ (IP:117.47.163.178)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 96 25 พ.ค. 2551 (10:36)
<P><STRONG><EM><U>งง</U></EM></STRONG></P>
[tex]nae_18_narak@hotmail.com[/tex] (IP:118.174.93.156)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 98 17 มิ.ย. 2551 (16:40)
<P>me</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>
fern_123@hotmail (IP:124.121.159.85)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 99 22 มิ.ย. 2551 (13:31)
ขอบคุน เช่นกัลคับ
^^" (IP:58.9.195.210)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 100 23 มิ.ย. 2551 (10:14)
น่าจะเขียนประวัติของ เจ้าจอม ราชินี พระโอรส พระธิดา ของร.5บ้างนะคะ
supranee_ness@hotmail.com (IP:61.7.150.211)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 101 25 มิ.ย. 2551 (19:14)
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff3399" color=#ffff33>ได้ความรู้มาก</FONT></P>
pavita22.--@hotmail.com (IP:203.118.124.99)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 102 9 ก.ค. 2551 (21:05)
ๆวยภ้ะนิฟวำรภะ
พไส้ไนทรๆนิ (IP:58.8.225.171)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 104 21 ก.ค. 2551 (10:02)

ควรจะมีประวัติแบบย่อด้วย


แนน (IP:124.157.204.24)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 105 28 ก.ค. 2551 (20:27)
ประวัติดีมากครับผมแต่ไม่มีประวัติย่อหรอครับ
ไอซ์ทีน (IP:117.47.236.235)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 106 29 ก.ค. 2551 (20:34)
ดีมากค่ะ

goodddddddddddddddddd
- (IP:202.28.21.4)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 107 13 ส.ค. 2551 (09:39)
น่าอ่าuมากเยยคร๊าฟ
luมคร๊าฟ (IP:58.8.85.209)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 108 13 ส.ค. 2551 (09:43)
ผมชอบอ่านคัฟ
----------"สายลับเด็กข้างบ้านคัฟ•-----€ (IP:58.8.85.209)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 109 22 ส.ค. 2551 (09:51)
อยากได้เป็นพระราชกรณียกิจด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจคือพวกสินค้าเข้า-ออก ด้านสังคมวัฒนธรรม ด้านความสำคัญระหว่างประเทศ วรรณกรรม บุคคลสำคัญในสมัยนั้น พร้อมรูปภาพด้วยนะคะ
ploy_smith@hotmail.com (IP:118.174.167.42)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 110 22 ส.ค. 2551 (17:28)
เย้มีงานส่งอาจารย์แล้ว
เด็กช่างค้น (IP:222.123.161.119)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 112 31 ส.ค. 2551 (12:21)
ได้ความรู้ดีค่ะขอบคุณมากๆๆๆ
jan2262@hotmail.com (IP:202.29.38.249)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม