ครูต้นแบบ

ครูแกนนำ : ครูต้นแบบการพัฒนาครู

ควรประกอบไปด้วยเนื้อหาความรู้ และการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับ 4 เรื่อง คือ องค์ความรู้ วิธีการ/ทักษะ การเปลี่ยนเจตคติ และการเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้

โดยมุ่งหวังให้กระบวนการคิด และการกระทำเปลี่ยนแปลงในในทางที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542การส่งเสริมและพัฒนาครูแกนนำ

คือ ให้ครูแกนนำมีความรู้ความเข้าใจ และมีวิสัยทัศน์การปฏิรูปการเรียนรู้ตามหมวด 4 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คือสามารถปฏิวัติได้จริงจนเป็นครูต้นแบบ โดยได้ผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน สามารถพัฒนาตนเอง และผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา / .. วิชาชีพ จนได้รับแต่งตั้งเป็นครูแห่งชาติในที่สุดวัตถุประสงค์ “ครูแกนนำ”

1. เพื่อส่งเสริมให้ครูแกนนำสามารถก็พยายาม และความต้องการของตนเองได้

2. เพื่อพัฒนาครูแกนนำให้มีองค์ความรู้ ทักษะ เทคนิค วิธีการ และนวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของหมวด 4 แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูแกนนำสามารถถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ให้แก่เพื่อนครู มุ่งสู่การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนวิธีดำเนินการพัฒนา “ครูแกนนำ”

1. พัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติของครูแกนนำ

2. ประเมินตรวจสอบความพร้อมในการขยายผลหลังจากครูแกนนำ นำความรู้/ทักษะ เจตคติไปปฏิบัติ (จัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน) จนได้ผลที่สามารถเป็นแบบอย่างแก่ครูอื่นได้

3. ครูแกนนำขยายผลสู่ครูเครือข่าย โดยยึดหลักการสำคัญ 3 ประการ ดังกล่าวข้างต้น สามารถพัฒนาตนเองไปเป็นครูต้นแบบ และครูแห่งชาติคุณสมบัติของครูแกนนำ เพื่อพัฒนาเป็นครูต้นแบบ

1) คุณสมบัติส่วนตัว (25%) ได้แก่

1. มีคุณภาพประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

2. รักและเมตตาศิษย์

3. รักและศรัทธาในวิชาชีพครู

4. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถดำรงชีวิต และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

5. อบรมสั่งสอนฝึกฝนสร้างเสริมความรู้ / ทักษะ / ค่านิยม และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์

6. มีความคิดสร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ

7. มีความสามารถในการให้คำปรึกษาในด้านการเรียน และการดำรงชีวิตที่เหมาะสม

8. ศึกษาค้นคว้า และแสวงหาข้อมูลข่าวสาร เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเอง และงานในหน้าที่รับผิดชอบ อย่างทันสมัยและต่อเนื่อง

2) คุณสมบัติด้านการจัดการเรียนรู้ (50%) ได้แก่

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร ขอบข่าย เนื้อหาสาระ และธรรมชาติของรายวิชา รวมทั้งธรรมชาติของผู้เรียน

2. มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดผลแก่ศิษย์อย่างถาวร

3. พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4. มีความสามารถในการเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

5. มีความสามารถในการจัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง

6. มีความสามารถในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้

3) คุณสมบัติด้านการพัฒนาเพื่อนครู (25%) ได้แก่

1. ศรัทธา มุ่งมั่นที่จะเป็นครูแกนนำ และพัฒนาสู่ครูต้นแบบ และครูแห่งชาติ

2. เต็มใจให้ความช่วยเหลือในทุก ๆ ด้านแก่เพื่อนครู

3. จัดเวลา และกิจกรรม......ครูเครือข่าย ได้อย่างเหมาะสม และโดยกัลยาณมิตรครูแห่งชาติ  ครูที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น ประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพครู ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้ศิษย์ถึงพร้อมด้วยสุขภาพอนามัย สติปัญญา อารมณ์ สังคม บุคลิกภาพ และคุณธรรม อันเป็นพื้นฐานที่มีความสำคัญในการดำเนินชีวิต โดยครูจะต้องมี ความรู้ ความรัก ความเป็นกัลยาณมิตร เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และใช้ความรู้ ความสามารถเพื่อช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งเพื่อนครูด้วยกัน และชุมชน ด้วยการแสดงฝีมือให้เป็นประจักษ์อย่างต่อเนื่อง

ครูต้นแบบ  ครูที่มีผลงาน ดีเด่นด้านการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และเรียนรู้อย่างมีความสุข มีขั้นตอนการสอนที่สามารถเป็นแบบอย่าง และสามารถขยายผลแก่เพื่อนครูได้ มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณครู และมีบุคลิกภาพของของความเป็นครู
4 เม.ย. 2550 19:46
1 ความเห็น
16420 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 kramail_za@hotmail.com (Guest)

เป็นบทความที่ให้ความรู้ได้ดีมากค่ะ

24 ส.ค. 2552 09:48

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น