Backward Design

อยากทราบวิธีสอนแนวนี้ วานผู้รู้ช่วยให้คำอธิบายที่ชัดเจนหน่อยครับความคิดเห็นที่ 1


17 มิ.ย. 2550 03:06
 1. ผมทำโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูชื่อ Intel Teach to the Future ใช้หลักการนี้เหมือนกัน

  ต้องคุยกันยาวๆ ครับ เราทำมา 5 ปีแล้ว พยายามอธิบายมากมาย หลายคนหัวเราะเยาะเราว่าพูดไม่รู้เรื่อง

  ตอนนี้ รู้สึกดี ที่มีคนคิดเหมือนกันเยอะขึ้น
  สรุปง่ายๆ แบบนี้นะครับ แบบกำปั้นทุบดิน

  นี่เป็นการสอนที่ตัวครูต้องนึกถึง product หรือ performance mจะได้จากผู้เรียนก่อน
  จากนั้น ครูต้องลงมือทำเองก่อนว่า ทำได้ไหมเกิดการเรียนรู้จริงหรือไม่ จากนั้น ไปสร้างแบบประเมิน แล้วจึงค่อยจัดทำขั้นตอนการสอนเป็นส่วนต่อมา
  แปลว่า ถ้าคุณจะให้เด็กทำข้าวผัดมาส่ง คุณต้องลงมือทำข้าวผัดเองก่อน
  แล้วมาดูว่าต้องการข้าวผัดแบบไหน ทำแบบประเมิน นำข้าวผัดที่ทำได้มาให้เด็กดู
  แล้วจึงดำเนินการตามขั้นตอนที่ออกแบบมาความคิดเห็นที่ 17

แขชนะ
8 ม.ค. 2551 00:52
 1. หลักการของ Backward Design

  กระบวนการออกแบบถอยหลังกลับ (Backward Design) ของ Wiggins และ McTighe เริ่มจากคิดทุกอย่างให้จบสิ้นสุด จากนั้นจึงเริ่มต้นจากปลายทางที่ผลผลิตที่ต้องการ (เป้าหมายหรือมาตรฐานการเรียนรู้) สิ่งนี้ได้มาจากหลักสูตร เป็นหลักฐานพยานแห่งการเรียนรู้ ( Performances) ซึ่งเรียกว่า มาตรฐานการเรียนรู้ แล้วจึงวางแผนการเรียนการสอน ในสิ่งที่จำเป็นให้กับนักเรียนเพื่อเป็นเครื่องมือที่นำไปสู่การสร้างผลงานหลักฐานแห่งการเรียนรู้นั้นได้

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือ
  Understanding by Design โดย Grant P. Wiggins, Jay McTighe http://books.google.co.th/books?id=N2EfKlyUN4QC&pg=PP2&vq=backward+design&sig=eZF_o_9fosBSxUtXDO4TmJd6tqwความคิดเห็นที่ 37

จิตแผ้ว
18 ก.ย. 2554 19:11
 1. ตั้งแต่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้บรรลุธรรมขั้นสูง ธรรมะของพระองค์มีทั้งสิ้น แปดหมื่นสี่พัน พระธรรมขันธ์ ครอบคลุมความรู้ทั้งหมดในสากลจักรวาลพิสูจน์ ได้ไม่จำกัดกาล ผู้ปฏิบัติเห็นผลได้ด้วยตนเองและเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้อื่น ธรรมะ สำหรับการศึกษาเล่าเรียนเอาแบบพื้นๆเลยคือ สุ จิ ปุ ลิ และแถมอีกขนานหนึ่งคือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ใครก็ตามเดินตามแนวทางนี้สำเร็จผลทุกราย ฝากบอกครูทุกท่าน ไม่มีวิธีการหรือทฤษฎีใดๆจะเทียบของพระพุทธเจ้าได้ดอก ว่าแต่ว่าท่านจะทำประการใดที่จะปลูกฝังคุณธรรมนี้ให้กับตนเองเป็นอันดับแรกแล้วไปสอนนักเรียนของท่านให้ปฏิบัติธรรมนี้ก็จะสำเร็จทุกประการ  เรามีของดีแต่กลับละเลยไป หลงฝรั่งอยู่ได้
ความคิดเห็นที่ 19

ครูคิม
12 ม.ค. 2551 20:46
 1. วันนี้มาเรียนรู้เกี่ยวกับ backward design ค่ะ ขอขอบคุรมากค่ะ จะไปฝึกทำแผนการเรียนรู้ ค่ะ และเผยแพร่กับเพื่อน ๆ ขอขอบคุณคุณครูไผ่มากค่ะความคิดเห็นที่ 28

24 พ.ค. 2552 20:41
 1. ขอแผนการสอนแบบย้อนกลับวิชาวิทยาศาสตร์ม.1 ด้วยครับ ขอบคุณครับความคิดเห็นที่ 22

26 ม.ค. 2551 22:01
 1. พรุ่งนี้จะไปอบรมเรื่องนี้ที่ไดม่อนสุราษฎร์ธานี ตอนนี้ตึงต้องมาศึกษาก่อนก็เป็นรูปแบบที่ดีนะความคิดเห็นที่ 5

ครูคิม
13 ส.ค. 2550 23:17
 1. การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยวิธี Backward Design

  หลักการ แนวคิด Backward Design

  Backward Design หรือการออกแบบย้อนกลับ เป็นกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรู้

  ที่กำหนดหลักฐานการแสดงออกของผู้เรียน/กิจกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตาม

  มาตรฐานการเรียนรู้ หรือตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังก่อน แล้วจึงออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และแสดงความรู้ ความสามารถตามหลักฐานการแสดงออก

  ของผู้เรียน/กิจกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่กำหนดไว้ วิธีนี้ได้เผยแพร่โดย Grant

  Wiggins และ Jay McTighe เมื่อ ค.ศ.1998 ได้ให้แนวการออกแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับ

  1 หน่วยการเรียนรู้ไว้ 3 ขั้นตอนใหญ่ ๆ ได้แก่

  ขั้นที่ 1 กำหนดความรู้ความสามารถของผู้เรียนที่ต้องการให้เกิดขึ้น(Identify desired results)

  ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ขั้นที่ 2 กำหนดหลักฐานการแสดงออกของผู้เรียนที่ต้องการให้เกิดขึ้น หลังจากได้เรียนรู้แล้ว

  ซึ่งเป็นหลักฐานการแสดงออกที่ยอมรับได้ว่า ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามที่กำหนดไว้

  (Determine acceptable evidence of learning)

  ขั้นที่ 3 ออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้(Plan learning experiences and instruction)

  เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกตามหลักฐานการแสดงออกที่ระบุไว้ในขั้นที่ 2 เพื่อเป็นหลักฐานว่า ผู้เรียนมี

  ความรู้ ความสามารถตามที่กำหนดไว้ในขั้นที่ 1

  แต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

  ขั้นที่ 1 กำหนดความรู้ความสามารถของผู้เรียนที่ต้องการ(Identify desired results) คือ

  ครูผู้สอนจะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่า ในหลักสูตร/มาตรฐานการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ออกแบบ

  กำหนดไว้ว่าผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องอะไร ต้องมีความสามารถทำอะไรได้

  และสาระ/ความรู้ และความสามารถอะไร ที่ควรเป็นความเข้าใจคงทนที่ติดตัวผู้เรียนไปเป็นเวลานาน

  (Enduring understandings- “ความเข้าใจที่คงทน”) ในการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ และกำหนดความรู้

  ความสามารถ ของผู้เรียนที่ต้องการให้เกิดขึ้นนี้ ครูผู้สอนต้องพิจารณาพันธกิจ เป้าประสงค์ และ

  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา และพิจารณามาตรฐานการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้

  ที่กำลังออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย

  ในขั้นแรกนี้ มีวิธีการพิจารณาเพื่อการเตรียมการจัดการเรียนรู้ให้ชัดเจนขึ้น ซึ่ง Wiggins และ

  McTighe แนะนำให้ใช้กรอบความคิด 3 วง เป็นเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการจัดลำดับเนื้อหาสาระที่จะ

  ให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้ ดังแผนภูมิที่ 1ความคิดเห็นที่ 23

23 ก.พ. 2551 10:22
 1. <P>สวัสดี่เพื่อนครูทุกท่าน..วันนี้เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะในเรื่อง..การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ Backward Design เริ่มจากการศึกษาหลักสูตรแกนกลางตามลำดับดังนี้ ค่ะ..1)มาตรฐาน 12 ปี&nbsp; 2)มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่สอน 3)ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังชั้นที่รับผิดชอบสอน&nbsp; </P>
  <P><STRONG>ขั้นตอนทีสำคัญของ Backward Design</STRONG> </P>
  <P><STRONG>1. การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้</STRONG>&nbsp; ให้เพื่อนครูวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ 12 ปี ทีละมาตรฐาน เพื่อหาความคิดรวบยอดหลัก Core Concept ยกตัวอย่างดังนี้</P>
  <P><STRONG>มาตรฐาน ศ 3.1</STRONG> เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน&nbsp; เมื่อวิเคราะห์หาความคิดรวบยอดหลัก Core Concept ได้ดังนี้ คือ </P>
  <P>1) การแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ (ครอบคลุมด้านความรู้และกระบวนการ K+P) 2) การวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ (ครอบคลุมด้านกระบวนการ P) </P>
  <P>3) การถ่ายทอดความรู้สึกอย่างอิสระ (ครอบคลุมด้านความรู้และกระบวนการ K+P) </P>
  <P>4) มีความชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน (ครอบคลุมด้านจิตพิสัย A) </P>
  <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; จะเห็นได้ว่าเราวิเคราะห์ความคิดรวบยอดหลักได้ 4 ข้อ ซึ่งเป็นสาระสำคัญปรากฏอยู่ในมาตรฐานอยู่แล้ว ให้เพื่อนครูทำทุกมาตรฐานนะคะ ลงสู่ขั้นตอนที่ 2 ดังนี้ค่ะ</P>
  <P><STRONG>2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น</STRONG></P>
  <P>ขั้นตอนนี้ เรานำมาตรฐาน 12 ปี (ทีละมาตรฐาน) เป็นตัวตั้งไว้ก่อนนะคะ </P>
  <P>มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น&nbsp; มาตรฐาน ศ 3.1.......</P>
  <P>มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น (ม.4-6) ข้อ 2.....</P>
  <P>ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี ข้อ&nbsp;2 แสดงออกทางนาฏศิลป์&nbsp;</P>
  <P>เมื่อตรวจสอบสาระที่ปรากฏในผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีจะพบว่าสอดคล้องกับความคิดรวบยอดหลักที่วิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1จำนวน 2 ข้อย่อย คือ การแสดงออก และการวิเคราะห์เพราะการที่นักเรียนจะสามารถแสดงออกทางนาฏศิลป์ได้ก็ต้องมีความรู้ก่อนค่ะ&nbsp; จุดนี้จะเห็นได้ว่ายังไม่ครอบคลุมขาดส่วนที่เป็นจิตพิสัย&nbsp; จุดนี้แหละค่ะเราควรเติมเต็มให้หลักสูตร โดยสามารถเพิ่มผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเพื่อนำไปใช้สอน ดังนี้นะคะ</P>
  <P>แสดงออกทางนาฏศิลป์<STRONG>พื้นเมืองสร้างสรรค์ด้วยความภาคภูมิใจ</STRONG>&nbsp; จุดนี้ทำให้ครูผู้สอนสามารถสอดแทรกสาระท้องถิ่นของตนเองได้อย่างสอดคล้อง และเมื่อตรวจสอบจะพบว่าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ ความรู้+ทักษะกระบวนการ+จิตพิสัย </P>
  <P><STRONG>3) การจัดทำตารางวิเคราะห์ผังการประเมิน</STRONG>&nbsp; ขั้นตอนนี้เป็นการกำหนดหลักฐานการเรียนรู้ให้ครอบคลุมเป้าหมายการเรียนรู้&nbsp; ในหน่วยการเรียนรู้หนึ่งๆ&nbsp; อาจมีมากกว่า 1 แผน และมากกว่า 1 ชั่วโมง&nbsp; หลักฐานการเรียนรู้เช่น การเลือกตอบ การตอบคำถาม การเขียนแบบอัตนัย&nbsp;&nbsp;การประเมินการปฏิบัติภายในโรงเรียน&nbsp; การประเมินการปฏิบัติภายนอกโรงเรียน และการประเมินแบบต่อเนื่อง&nbsp; ขั้นตอนนี้ควรจัดทำในรูปแบบตารางเพื่อให้ชัดเจนนะคะ..เพราะเราจะสามารถระบุได้ว่าเป้าหมายการเรียนรู้คืออะไร จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร ใช้เวลาเท่าไหร่ มีแหล่งเรียนรู้และทรัพยากร/สื่อ อะไรบ้าง <STRONG>ทำให้เราสามารถนำจุดนี้ไปเขียนแผนได้เลยค่ะ&nbsp; จุดนี้เองที่เรียกว่า การออกแบบแบบย้อนกลับ&nbsp; อธิบายอีกครั้งนะคะ..หมายความว่า เราวิเคราะห์และตั้งเป้าหมายไว้ก่อนว่าสอนเรื่องนี้แล้วจะมีชิ้นงานนักเรียนเป็นอย่างไร&nbsp; ทำให้เราสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับชิ้นงานที่เราต้องการ..</STRONG></P>
  <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; หากเพื่อนครูท่านใดอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมตัวอย่าง&nbsp; สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 086-8780328&nbsp; หรือจะกรุณารอสักระยะนะคะ..กำลังดำเนินการจัดทำเว็บเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูทุกท่านค่ะ..และปลายเดือนกุมภาพันธ์ 51 หนังสือวิเคราะห์หลักสูตรแบบย้อนกลับกลุ่มสาระศิลปะ (ทั้ง 3 สาระ) ช่วงชั้นที่ 1-4 จะวางแผงด้วยค่ะ.. สวัสดีค่ะ</P>ความคิดเห็นที่ 25

25 มิ.ย. 2551 20:55
 1. <P>สวัสดีครับ</P>
  <P>&nbsp;ใครมีแบบฟอร์มของการเขียนแผน แบบ Backward design ช่วยบอกทีครับ เพราะผอ. พยายามจะให้ครูทำให้ได้แต่ไม่มีตัวอย่างให้ดูเลย แย่จริงๆครับ</P>
  <P>&nbsp;</P>ความคิดเห็นที่ 27

13 มี.ค. 2552 22:19
 1. ใครที่สนใจแผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบBackward Design เทคนิค WHERETOร่วมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง..ลองมาแลdเปลี่ยนกันดูน่ะ..ถ้าท่านสนจใจก็จะแนบFileทาง mail
ความคิดเห็นที่ 4

สุรัชน์
6 ส.ค. 2550 19:30
 1. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง

  "Backward Design : ภารกิจที่ท้าทายครูไทย"

  ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2550 เวลา 08.00 – 12.00น. (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
  ณ ห้อง 106 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิทยากร

  ผศ. ดร. สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ดร. ชาติ แจ่มนุช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1
  อ.พีระ ฉิมคง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

  จัดโดยนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณประไพ ธรมธัช (081-2594285) และ คุณเบญจา วงษา (081-8794097)ความคิดเห็นที่ 7

สุรัชน์
17 ส.ค. 2550 16:00
 1. เตรียมคำถามไปถามวิทยากรเยอะๆนะครับ เช่น

  ทำไมเขาจึงเรียกว่า backward design แล้ว forward design มีไหม

  ที่บอกว่า backward design คือสิ่งที่ครูบางคนหรือแม้แต่เราก็ทำอยู่แล้ว
  เป็นแบบนั้นจริงไหม

  backward design มันดีตรงไหน
  ถ้าครูทำได้ จะเกิดผลดีอย่างไรกับการเรียนการสอน
  และถ้าครูทำไม่ได้ จะเกิดผลเสีย หรือจะเสียผลประโยชน์อย่างไร

  จริง ๆ แล้ว backward design จะเหมาะกับระบบการศึกษาของประเทศไทยหรือไม่

  ตอนที่ design จะต้องเริ่มจาก back มา จริง ๆ หรือ
  หรือจะเริ่มตรงไหนก่อนก็ได้

  backward design ไม่เหมาะกับบางวิชา เช่น คณิตศาสตร์ เป็นอย่างนั้นจริงหรือความคิดเห็นที่ 9

3 ก.ย. 2550 08:16
 1. ในส่วนของ Backword Design เป็นอะไรที่สำคัญมากสำหรับอาชีพครู ในต่างประเทศจะให้ความสำคัญกับการออกแบบการเรียนรู้ และ การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนในชั้นเรียน เพราะเขาจะคำนึงถึงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กในขั้น understanding มากกว่า Know เพราะฉนั้น การทำ Backword Design จึงถึอเป็นกระบวนการที่สำคัญในการตรวจหาความสำเร็จในการสอน ว่าเป้นจริงตามที่ความหวังหรือไม่ความคิดเห็นที่ 10

3 ก.ย. 2550 09:23
 1. ใครเข้าใจเรื่อง Backward Design ช่วยอธิบายหรือแบ่งปันเพื่อนครูไทยด้วยนะคะความคิดเห็นที่ 2

ครู ป.1
24 มิ.ย. 2550 07:21
 1. เข้าใจแบบครูแต่ยังไม่ลึกซึ้ง คงทน คุณครูมีแผนเป็นตัวอย่างซักแผนไหมคะจะขอทางเมล์ความคิดเห็นที่ 24

25 เม.ย. 2551 19:59
 1. อยากทราบรูปแบบการสอนแบบหน่วยคะ ประวัติผู้คิดค้น เพราะไม่เข้าใจ (งง)&nbsp;เราสามารถนำรูปแบบการสอนนี้ไปใช้ในระดับมัธยมศึกษาได้หรือไม่คะ โดยเฉพาะสาระวิทยาศาสตร์&nbsp;ขอบคุณคะความคิดเห็นที่ 15

6 ม.ค. 2551 18:34
 1. ต้องการที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Backward Design นะแต่ไม่รู้จะศึกษาจากที่ไหน
  ถ้าใครมีรายละเอียดและตัวอย่างขอรบกวนด้วยนะค่ะ
  ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
  (รบกวนตอบผ่าน E-mail นะค่ะ)ความคิดเห็นที่ 12

8 พ.ย. 2550 12:53
 1. ทำยากเหมือนกัน อบรมมานิดหน่อยยังไม่ค่อยเข้าใจ อยากเห็นคนที่ทำมาเป็นตัวอย่าง บางช่วงติด เช่นทักษะคร่อมวิชาช่วงกิจกรรมต้องใส่กิจกรรมอย่างไรลงไป อะไรเป็นตัววัด ใช้หลักฐานอะไร ถ้ามีคนทำซักแผนคงทำได้ ใครทำได้ครบเก่งครับไม่อยากทำผิดๆถูกๆความคิดเห็นที่ 35

นงลักษณ์ บุตทศ
7 เม.ย. 2553 20:11
 1. สบายดีนะค่ะ อยากได้แผน ป. 1 ตามหลักสูตร 51 ค่ะความคิดเห็นที่ 14

19 ธ.ค. 2550 12:36
 1. ตัวอย่างแผนBackward Design จะวางแผงต้นเดือนมกราคม51 อย่าพลาดทีเดียว

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น