Backward Design

อยากทราบวิธีสอนแนวนี้ วานผู้รู้ช่วยให้คำอธิบายที่ชัดเจนหน่อยครับ
9 พ.ค. 2550 13:09
37 ความเห็น
78274 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 20 numberbeen@yahoo.com (Guest)

ผู้เขียนหนังสือ Understanding by Design คือ Grant Wiggins จะบินมาเมืองไทยเพื่อเป็นวิทยากรในการสัมมนาหัวข้อเดียวกันนี้ใครสนใจ เชิญร่วมสัมมนา ได้ในงานนิทรรศการการศึกษานานาชาติ 2551 หรือ TIEE 2008 วันที่ 1-3 กุมภาพ้นธ์ 2551 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
15 ม.ค. 2551 13:50


ความคิดเห็นที่ 21 numberbeen@yahoo.com (Guest)

โทษค่ะ ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2512-0093-104 ต่อ 294, 311 จ้า
15 ม.ค. 2551 14:15


ความคิดเห็นที่ 22 K_srisuwan@thaimail.com (Guest)

พรุ่งนี้จะไปอบรมเรื่องนี้ที่ไดม่อนสุราษฎร์ธานี ตอนนี้ตึงต้องมาศึกษาก่อนก็เป็นรูปแบบที่ดีนะ
26 ม.ค. 2551 22:01


ความคิดเห็นที่ 23 สุภาพร ต่อมคำ (Guest)

<P>สวัสดี่เพื่อนครูทุกท่าน..วันนี้เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะในเรื่อง..การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ Backward Design เริ่มจากการศึกษาหลักสูตรแกนกลางตามลำดับดังนี้ ค่ะ..1)มาตรฐาน 12 ปี&nbsp; 2)มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่สอน 3)ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังชั้นที่รับผิดชอบสอน&nbsp; </P>

<P><STRONG>ขั้นตอนทีสำคัญของ Backward Design</STRONG> </P>

<P><STRONG>1. การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้</STRONG>&nbsp; ให้เพื่อนครูวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ 12 ปี ทีละมาตรฐาน เพื่อหาความคิดรวบยอดหลัก Core Concept ยกตัวอย่างดังนี้</P>

<P><STRONG>มาตรฐาน ศ 3.1</STRONG> เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน&nbsp; เมื่อวิเคราะห์หาความคิดรวบยอดหลัก Core Concept ได้ดังนี้ คือ </P>

<P>1) การแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ (ครอบคลุมด้านความรู้และกระบวนการ K+P) 2) การวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ (ครอบคลุมด้านกระบวนการ P) </P>

<P>3) การถ่ายทอดความรู้สึกอย่างอิสระ (ครอบคลุมด้านความรู้และกระบวนการ K+P) </P>

<P>4) มีความชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน (ครอบคลุมด้านจิตพิสัย A) </P>

<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; จะเห็นได้ว่าเราวิเคราะห์ความคิดรวบยอดหลักได้ 4 ข้อ ซึ่งเป็นสาระสำคัญปรากฏอยู่ในมาตรฐานอยู่แล้ว ให้เพื่อนครูทำทุกมาตรฐานนะคะ ลงสู่ขั้นตอนที่ 2 ดังนี้ค่ะ</P>

<P><STRONG>2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น</STRONG></P>

<P>ขั้นตอนนี้ เรานำมาตรฐาน 12 ปี (ทีละมาตรฐาน) เป็นตัวตั้งไว้ก่อนนะคะ </P>

<P>มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น&nbsp; มาตรฐาน ศ 3.1.......</P>

<P>มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น (ม.4-6) ข้อ 2.....</P>

<P>ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี ข้อ&nbsp;2 แสดงออกทางนาฏศิลป์&nbsp;</P>

<P>เมื่อตรวจสอบสาระที่ปรากฏในผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีจะพบว่าสอดคล้องกับความคิดรวบยอดหลักที่วิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1จำนวน 2 ข้อย่อย คือ การแสดงออก และการวิเคราะห์เพราะการที่นักเรียนจะสามารถแสดงออกทางนาฏศิลป์ได้ก็ต้องมีความรู้ก่อนค่ะ&nbsp; จุดนี้จะเห็นได้ว่ายังไม่ครอบคลุมขาดส่วนที่เป็นจิตพิสัย&nbsp; จุดนี้แหละค่ะเราควรเติมเต็มให้หลักสูตร โดยสามารถเพิ่มผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเพื่อนำไปใช้สอน ดังนี้นะคะ</P>

<P>แสดงออกทางนาฏศิลป์<STRONG>พื้นเมืองสร้างสรรค์ด้วยความภาคภูมิใจ</STRONG>&nbsp; จุดนี้ทำให้ครูผู้สอนสามารถสอดแทรกสาระท้องถิ่นของตนเองได้อย่างสอดคล้อง และเมื่อตรวจสอบจะพบว่าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ ความรู้+ทักษะกระบวนการ+จิตพิสัย </P>

<P><STRONG>3) การจัดทำตารางวิเคราะห์ผังการประเมิน</STRONG>&nbsp; ขั้นตอนนี้เป็นการกำหนดหลักฐานการเรียนรู้ให้ครอบคลุมเป้าหมายการเรียนรู้&nbsp; ในหน่วยการเรียนรู้หนึ่งๆ&nbsp; อาจมีมากกว่า 1 แผน และมากกว่า 1 ชั่วโมง&nbsp; หลักฐานการเรียนรู้เช่น การเลือกตอบ การตอบคำถาม การเขียนแบบอัตนัย&nbsp;&nbsp;การประเมินการปฏิบัติภายในโรงเรียน&nbsp; การประเมินการปฏิบัติภายนอกโรงเรียน และการประเมินแบบต่อเนื่อง&nbsp; ขั้นตอนนี้ควรจัดทำในรูปแบบตารางเพื่อให้ชัดเจนนะคะ..เพราะเราจะสามารถระบุได้ว่าเป้าหมายการเรียนรู้คืออะไร จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร ใช้เวลาเท่าไหร่ มีแหล่งเรียนรู้และทรัพยากร/สื่อ อะไรบ้าง <STRONG>ทำให้เราสามารถนำจุดนี้ไปเขียนแผนได้เลยค่ะ&nbsp; จุดนี้เองที่เรียกว่า การออกแบบแบบย้อนกลับ&nbsp; อธิบายอีกครั้งนะคะ..หมายความว่า เราวิเคราะห์และตั้งเป้าหมายไว้ก่อนว่าสอนเรื่องนี้แล้วจะมีชิ้นงานนักเรียนเป็นอย่างไร&nbsp; ทำให้เราสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับชิ้นงานที่เราต้องการ..</STRONG></P>

<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; หากเพื่อนครูท่านใดอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมตัวอย่าง&nbsp; สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 086-8780328&nbsp; หรือจะกรุณารอสักระยะนะคะ..กำลังดำเนินการจัดทำเว็บเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูทุกท่านค่ะ..และปลายเดือนกุมภาพันธ์ 51 หนังสือวิเคราะห์หลักสูตรแบบย้อนกลับกลุ่มสาระศิลปะ (ทั้ง 3 สาระ) ช่วงชั้นที่ 1-4 จะวางแผงด้วยค่ะ.. สวัสดีค่ะ</P>
23 ก.พ. 2551 10:22


ความคิดเห็นที่ 24 Maskku (Guest)

อยากทราบรูปแบบการสอนแบบหน่วยคะ ประวัติผู้คิดค้น เพราะไม่เข้าใจ (งง)&nbsp;เราสามารถนำรูปแบบการสอนนี้ไปใช้ในระดับมัธยมศึกษาได้หรือไม่คะ โดยเฉพาะสาระวิทยาศาสตร์&nbsp;ขอบคุณคะ
25 เม.ย. 2551 19:59


ความคิดเห็นที่ 25 ruralteacher2000@yahoo.com (Guest)

<P>สวัสดีครับ</P>

<P>&nbsp;ใครมีแบบฟอร์มของการเขียนแผน แบบ Backward design ช่วยบอกทีครับ เพราะผอ. พยายามจะให้ครูทำให้ได้แต่ไม่มีตัวอย่างให้ดูเลย แย่จริงๆครับ</P>

<P>&nbsp;</P>
25 มิ.ย. 2551 20:55


ความคิดเห็นที่ 26 kruthai51@yahoo.com (Guest)

ดิฉันว่า Backward Design ดีแต่ครูไทยส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ อันเนื่องมาจากขาดการอบรม ขาดการนำไปใช้จริงๆค่ะ จึงควรได้รับการศึกษาอย่างลึกซึ้งมากกว่านี้

28 ส.ค. 2551 10:49


ความคิดเห็นที่ 27 lifelearn2@hotmail.com (Guest)

ใครที่สนใจแผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบBackward Design เทคนิค WHERETOร่วมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง..ลองมาแลdเปลี่ยนกันดูน่ะ..ถ้าท่านสนจใจก็จะแนบFileทาง mail

13 มี.ค. 2552 22:19


ความคิดเห็นที่ 29 man (Guest)

ขอดูตัวอย่าง ครับ


9 ก.ย. 2552 11:17


ความคิดเห็นที่ 30 aurasopon@hotmail.com (Guest)

ถึงพี่สุภาพร ต่อมคำ
ใช่บ้านอยู่อุบลไหมครับ
ผมโทน จ.อำนาจเจริญ ครับ
ติดต่อผมด้วยครับ
8 ต.ค. 2552 13:33


ความคิดเห็นที่ 31 porn4750@gmail.com (Guest)

ผมสอนตามแบบของผมที่คิดขึ้นเอง เด็กก็เข้าใจดีมาก...คิดได้...ทำเป็น..แก้ปัญหาชีวิตได้(มากเกือบ 30 ปีแล้ว)...แบบนี้ผมต้องเปลี่ยนมาสอนแบบ ย้อนกลับด้วยหรือไม่
21 ต.ค. 2552 10:29


ความคิดเห็นที่ 33 nat19221@hotmail.com (Guest)

ไม่ค่อยเข้าใจในการเขียนแผนแบบ backwrad design เท่าไหร่เลย โดยเฉพาะวิชาเพิ่มเติม
6 พ.ย. 2552 11:57


ความคิดเห็นที่ 35 โดย นงลักษณ์ บุตทศ

สบายดีนะค่ะ อยากได้แผน ป. 1 ตามหลักสูตร 51 ค่ะ
7 เม.ย. 2553 20:11


ความคิดเห็นที่ 36 ครู แก่ (Guest)

อยากได้ตัวอย่าง Backward design ของวิชาฟิสกส์ ที่ทำให้นักเรียนเรียนแก่
9 ก.ย. 2553 10:59


ความคิดเห็นที่ 37 โดย จิตแผ้ว

ตั้งแต่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้บรรลุธรรมขั้นสูง ธรรมะของพระองค์มีทั้งสิ้น แปดหมื่นสี่พัน พระธรรมขันธ์ ครอบคลุมความรู้ทั้งหมดในสากลจักรวาลพิสูจน์ ได้ไม่จำกัดกาล ผู้ปฏิบัติเห็นผลได้ด้วยตนเองและเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้อื่น ธรรมะ สำหรับการศึกษาเล่าเรียนเอาแบบพื้นๆเลยคือ สุ จิ ปุ ลิ และแถมอีกขนานหนึ่งคือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ใครก็ตามเดินตามแนวทางนี้สำเร็จผลทุกราย ฝากบอกครูทุกท่าน ไม่มีวิธีการหรือทฤษฎีใดๆจะเทียบของพระพุทธเจ้าได้ดอก ว่าแต่ว่าท่านจะทำประการใดที่จะปลูกฝังคุณธรรมนี้ให้กับตนเองเป็นอันดับแรกแล้วไปสอนนักเรียนของท่านให้ปฏิบัติธรรมนี้ก็จะสำเร็จทุกประการ  เรามีของดีแต่กลับละเลยไป หลงฝรั่งอยู่ได้

18 ก.ย. 2554 19:11

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น