วิชาการดอทคอม ptt logo

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน

โพสต์เมื่อ: 03:27 วันที่ 10 พ.ค. 2544         ชมแล้ว: 261,334 ตอบแล้ว: 483
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
คุยอะไรก็ได้ครับ ให้เกี่ยวกับหัวข้อ เช่นมันคืออะไร ยกตัวอย่างได้ไหม ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้างที่น่าสนใจ การศึกษาเรื่องนี้น่าจะไปในแนวทางไหน ความสำคัญของมันจะมากขึ้นอย่างไร ฯลฯ


สุรัชน์(203.150.144.21)

จำนวน 268 ความเห็น, หน้าที่ | 1| 2| -3-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 325 18 ม.ค. 2549 (16:48)
อยากได้ อ้างอิง ของข้อความที่ 272 ค่ะ ว่าค้นคว้าจากไหน
มาส (IP:158.108.211.63,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 326 21 ม.ค. 2549 (09:10)
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เช่น

.............การดับกลิ่นอับในที่ต่างๆ......เช่น......ตู้เย็น....รถยนต์...ตู้เสื้อผ้า...ฯลฯ

ใช้ถ่านหุงข้าวสีดำๆสักก้อนหรือสองก้อนใส่ไว้จะช่วยดูดกลิ่นอับต่างๆได้
ผ่านมา (IP:221.128.101.83,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 328 28 ม.ค. 2549 (12:54)
ภูมิ มีความหมายว่า พื้น ชั้น พื้นเพ

ปัญญา หมายความว่า ความรอบรู้ ความรู้ทั่ว ความฉลาดเกิดแต่การเรียนและคิด

ภูมิปัญญา หมายถึง พื้นความรู้ ความสามารถ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความสามารถในการใช้พื้นความรู้สร้างสรรค์งานเพื่อพัฒนาและดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่น

การถ่ายทอดความรู้ หรือ การสอน หมายถึง บอกวิชาความรู้ให้แสดงเข้าใจโดยวิธีบอกหรือทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อให้รู้ดีรู้ชั่วการถ่ายทอดความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น

การถ่ายทอดความรู้คือ การบอกวิชาความรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมักจะถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน หรือกลุ่มเป้าหมายไปโดยอัตโนมัติ ไม่ได้เรียนวิชาการสอนจากสถาบันใดๆ แต่จะใช้สามัญสำนึกแบบสังคมปะกิต คือ การเรียนการสอน ที่เกิดขึ้นจากการเลียนแบบและจดจำสืบทอดกันมาในครอบครัว และใช้การถ่ายทอดโดย

1. ใช้วิธีสาธิต คือ ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง อธิบายทุกขั้นตอน ให้ผู้เรียนทำให้เข้าใจแล้วให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม

2. ใช้วิธีปฏิบัติจริง คือ ฟังคำบรรยาย อธิบาย สาธิตแล้วนำไปปฏิบัติจริงและปฏิบัติซ้ำๆจนเกิดความชำนาญ เพราะผลงานที่จะใช้ดำรงชีวิตได้ ต้องเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจริง นำเอาไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่ใช่ผลงานที่กล่าวอ้างไว้ในตำราเท่านั้น

กลุ่มเป้าหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้เรียนหรือกลุ่มเป้าหมายที่รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้รู้ในท้องถิ่น ส่วนมากจะเป็นคนในครอบครัว เป็นญาติโดยสายเลือด เนื่องจากความรู้บางอย่าง ผู้รู้ทั้งหลายยมักหวงแหนมาก จะไม่แพร่งพรายให้คนอื่นๆรู้ ที่เป็นอย่างนี้เพราะสาเหตุหลายประการคือ

1. กลัวการแก่งแย่งการทำมาหากิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ที่จะต้องทำผลผลิตเพื่อค้าขาย

2. กลัวเรื่องชื่อเสียง เกียรติภูมิ และกลัวคนอื่นขโมยภูมิปัญญา ถ้าถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นแล้วเขาทำดีกว่า เจ้าตำรับก็จะไม่มีชื่อเสียง

3. มีความเชื่อและถือสัจจะจากปู่ ย่า ตา ทวด ที่ต้องการปกปิดเคล้ดลับหรือกลวิธีการผลิต

4. สื่อและเทคโนโลยียังไมท่พัฒนาเท่าที่ควร

ปัจจุบันนี้ กลุ่มเป้าหมายของการถ่ายทอดความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นขยายไปสู่สาธารณชนทั่วไปบ้างแล้ว อาจเนื่องจากสาเหตุต่างๆต่อไปนี้

1. ได้รับการกระตุ้นและการสร้างความตระหนักจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น หน่วยงาน พัฒนาชุมชน กรมการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานเกษตร ฯลฯ

2. การถ่ายทอดความรู้ได้รับค่าตอบแทน ภูมิปัญญาท้องถิ่นบางคนจะตั้งราคาวิชาไว้มากน้อยขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด

สำหรับวิชา อาชีพนั้นๆ

3. สื่อต่างๆในปัจจุบันมีมากมายหลายประเภท ภูมิปัญญาสามารถถ่ายทอดความรู้โดยใช้สื่อต่างๆได้อย่างสะดวก หน่วยงานต่างๆที่ให้ การ สนับสนุนภูมิปัญญาก็สามารถถ่ายทอด สืบทอดความรู้ได้อย่างกว้างขวาง

4. ความจำเป็นในการผลิต ทำให้ภูมิปัญญาต้องถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลอื่นๆนอกเหนือจากคนในครอบครัวหรือผู้สืบสายเลือด เพื่อ ต้องการเพิ่มผลผลิตสู่ตลาด

สาขาของภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ บุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการทำงานนั้นๆมาอย่างมากมาย ความรู้ดังกล่าวเป็นความรู้ที่นำมาปฏิบัติ มีผลผลิตที่เป้นรูปธรรม เป็นความรู้ที่มีความสำคัญในการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่น ความรู้ ความสามารถดังกล่าว เป็นสิ่งที่สะสมมานาน เป็นโครงสร้างความรู้ที่มีหลักการ มีเหตุผลในตัวเองที่น่าศึกษา ควรอนุรักษ์และสืบทอด

ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น นั้นมีอยู่มากมายในท้องถิ่น แต่ละคนต่างมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีผลงานเพื่อ การดำรงชีวิตที่แตกต่างออกไปหลายด้านหลายสาขา ดังนี้

1. สาขาเกษตรกรรม

คือผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีผลงานด้านการทำไร่ ทำนา เลี้ยงสัตว์ ประมง ทำไร่นาสวนผสม ฯลฯ โดดเด่น เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างพอเพียง มีรายได้จากผลผลิตด้านนี้ มีแนวคิดที่ดี แปลกใหม่ที่เป็นประโยชน์และช่วยพัฒนา อาชีพด้านนี้ได้อย่างน่าสนใจ เช่น เป็นผู้คิดริเริ่มการทำการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรแบบพอเพียง เกษตรที่เอื้อประโยชน์ต่อ ชีวิตและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

2. สาขาคหกรรม

คือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และมีผลงานโดเด่นในเรื่องต่อไปนี้

2.1 ด้านอาหาร เป็นต้นตำรับการปรุงอาหารที่มีรสชาติอร่อย ให้คุณค่าด้านโภชนาการ ใช้วัสดุที่มีราคาไม่แพง วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น รู้จักคิด ดัดแปลงสูตรอาหารได้แปลกใหม่ หรือเปแ็นผู้ที่สืบสานตำรับตำราที่มีอาหารรสเลิศ สามารถผิตเป็นสินค้าจำหน่ายได้ เช่น การทำปลาร้า การทำส้มหรือแหนม ขนมต่างๆ ฯลฯ

2.2 ด้านงานประดิษฐ์เครื่องนุ่งห่ม สามารถทำเป็นอาชีพจำหน่ายได้ สามารถทำเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ เช่น การทำผ้านวม การตัดเย็บเสื้อผ้า ฯลฯ

2.3 ด้านที่อยู่อาศัย สามารถจัดบ้านเรือน บริเวณได้น่าอยู่ น่าอาศัยตามอัตภาพ ทำให้มีสุขภาพอนามัยในการอยู่อาศัย

3. สาขาศิลปกรรม

คือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีผลงานโดดเด่นในเรื่องต่อไปนี้

3.1 ด้านจิตรกรรม คือ การวาดภาพฝาผนัง การเขียนภาพลงบนผ้า หน้าผา การสักลาย ฯลฯ

3.2 ด้านประติมากรรม คือ ผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และมีฝีมือในการปั้น แกะสลัก การหล่อ เช่น หล่อพระพุทธรูป ปั้นโอ่ง สลักลวดลาย ประดับต้นเทียน สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ

3.3 ด้านสถาปัตยกรรม คือ ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เรื่อการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน โบสถ์ ศาลา ศาลพระภูทิ ฯลฯ

3.4 ด้านหัตถกรรม (งานช่างฝีมือ) คือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีผลงานในสิ่งที่ทำมือ เช่นเครื่องจักสานต่างๆ

3.5 ด้านงานประดิษฐ์ คือ ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านการจัดทำผลงานเลียนแบบธรรมชาติ เช่น การประดิษฐ์ดอกไม้ บายศรี การแต่งลวดลายบนแผ่นผ้า ฯลฯ

3.6 ด้านดนตรี นาฏศิลป์และการเล่นพื้นบ้าน คือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านการเล่นดนตรี การขับลำ การฟ้อนรำ การคิดวิธีการเล่นพื้นบ้าน หมอลำ การเล่นหนังปราโมทัย ลิเก เพลง กันตรึม เจรียง ฯลฯ

4. สาขาสาธารณสุข

คือ ผู้มีความรู้ ความสามารถมีประสบการณ์ด้านการใช้ยาสมุนไพร การรักษาโรคแผนโบราณ การรักษาสุขภาพอนามัยร่างกาย การสืบสานตำราสมุนไพร หมอนวดแผนโบราณ หมอตำแย ฯลฯ

5. สาขาภาษาและวรรณกรรม

คือ ผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการแต่งวรรณกรรมพื้นบ้าน การคิดประดิษฐ์อักษรภาษาถิ่น การสืบสานอักษรโบราณ วรรณกรรมท้องถิ่น ฯลฯ

6. สาขาอื่นๆ

ภูมิปัญญาด้านอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ได้แก่ ภูมิปัญญาหรือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่อไปนี้

1. ด้านพิธีกรรมต่างๆ ได้แก่ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีผลงานเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมต่างๆ เช่น หมอสูตรขวัญ

2. ด้านโหราศาสตร์ ได้แก่ ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และมีผลงานด้านโหราศาสตร์หรือหมอดู ฯลฯ

3. ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ได้แก่ ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการปฏิบัติตามขนบประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆ
JAL_FAI@THAIMAIL.COM (IP:58.147.45.27,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 329 28 ม.ค. 2549 (15:15)
ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นคืออะไรครับ
ข้าวตู (IP:203.172.255.146,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 330 28 ม.ค. 2549 (15:17)
ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นคืออะไรครับ
ข้าวตู (IP:203.172.255.146,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 331 29 ม.ค. 2549 (10:45)
ความเห็นเพิ่มเติมที่328ภูมิ มีความหมายว่า พื้น ชั้น พื้นเพ

ปัญญา หมายความว่า ความรอบรู้ ความรู้ทั่ว ความฉลาดเกิดแต่การเรียนและคิด

ภูมิปัญญา หมายถึง พื้นความรู้ ความสามารถ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความสามารถในการใช้พื้นความรู้สร้างสรรค์งานเพื่อพัฒนาและดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่น

การถ่ายทอดความรู้ หรือ การสอน หมายถึง บอกวิชาความรู้ให้แสดงเข้าใจโดยวิธีบอกหรือทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อให้รู้ดีรู้ชั่วการถ่ายทอดความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น

การถ่ายทอดความรู้คือ การบอกวิชาความรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมักจะถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน หรือกลุ่มเป้าหมายไปโดยอัตโนมัติ ไม่ได้เรียนวิชาการสอนจากสถาบันใดๆ แต่จะใช้สามัญสำนึกแบบสังคมปะกิต คือ การเรียนการสอน ที่เกิดขึ้นจากการเลียนแบบและจดจำสืบทอดกันมาในครอบครัว และใช้การถ่ายทอดโดย

1. ใช้วิธีสาธิต คือ ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง อธิบายทุกขั้นตอน ให้ผู้เรียนทำให้เข้าใจแล้วให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม

2. ใช้วิธีปฏิบัติจริง คือ ฟังคำบรรยาย อธิบาย สาธิตแล้วนำไปปฏิบัติจริงและปฏิบัติซ้ำๆจนเกิดความชำนาญ เพราะผลงานที่จะใช้ดำรงชีวิตได้ ต้องเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจริง นำเอาไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่ใช่ผลงานที่กล่าวอ้างไว้ในตำราเท่านั้น

กลุ่มเป้าหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้เรียนหรือกลุ่มเป้าหมายที่รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้รู้ในท้องถิ่น ส่วนมากจะเป็นคนในครอบครัว เป็นญาติโดยสายเลือด เนื่องจากความรู้บางอย่าง ผู้รู้ทั้งหลายยมักหวงแหนมาก จะไม่แพร่งพรายให้คนอื่นๆรู้ ที่เป็นอย่างนี้เพราะสาเหตุหลายประการคือ

1. กลัวการแก่งแย่งการทำมาหากิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ที่จะต้องทำผลผลิตเพื่อค้าขาย

2. กลัวเรื่องชื่อเสียง เกียรติภูมิ และกลัวคนอื่นขโมยภูมิปัญญา ถ้าถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นแล้วเขาทำดีกว่า เจ้าตำรับก็จะไม่มีชื่อเสียง

3. มีความเชื่อและถือสัจจะจากปู่ ย่า ตา ทวด ที่ต้องการปกปิดเคล้ดลับหรือกลวิธีการผลิต

4. สื่อและเทคโนโลยียังไมท่พัฒนาเท่าที่ควร

ปัจจุบันนี้ กลุ่มเป้าหมายของการถ่ายทอดความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นขยายไปสู่สาธารณชนทั่วไปบ้างแล้ว อาจเนื่องจากสาเหตุต่างๆต่อไปนี้

1. ได้รับการกระตุ้นและการสร้างความตระหนักจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น หน่วยงาน พัฒนาชุมชน กรมการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานเกษตร ฯลฯ

2. การถ่ายทอดความรู้ได้รับค่าตอบแทน ภูมิปัญญาท้องถิ่นบางคนจะตั้งราคาวิชาไว้มากน้อยขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด

สำหรับวิชา อาชีพนั้นๆ

3. สื่อต่างๆในปัจจุบันมีมากมายหลายประเภท ภูมิปัญญาสามารถถ่ายทอดความรู้โดยใช้สื่อต่างๆได้อย่างสะดวก หน่วยงานต่างๆที่ให้ การ สนับสนุนภูมิปัญญาก็สามารถถ่ายทอด สืบทอดความรู้ได้อย่างกว้างขวาง

4. ความจำเป็นในการผลิต ทำให้ภูมิปัญญาต้องถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลอื่นๆนอกเหนือจากคนในครอบครัวหรือผู้สืบสายเลือด เพื่อ ต้องการเพิ่มผลผลิตสู่ตลาด

สาขาของภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ บุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการทำงานนั้นๆมาอย่างมากมาย ความรู้ดังกล่าวเป็นความรู้ที่นำมาปฏิบัติ มีผลผลิตที่เป้นรูปธรรม เป็นความรู้ที่มีความสำคัญในการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่น ความรู้ ความสามารถดังกล่าว เป็นสิ่งที่สะสมมานาน เป็นโครงสร้างความรู้ที่มีหลักการ มีเหตุผลในตัวเองที่น่าศึกษา ควรอนุรักษ์และสืบทอด

ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น นั้นมีอยู่มากมายในท้องถิ่น แต่ละคนต่างมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีผลงานเพื่อ การดำรงชีวิตที่แตกต่างออกไปหลายด้านหลายสาขา ดังนี้

1. สาขาเกษตรกรรม

คือผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีผลงานด้านการทำไร่ ทำนา เลี้ยงสัตว์ ประมง ทำไร่นาสวนผสม ฯลฯ โดดเด่น เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างพอเพียง มีรายได้จากผลผลิตด้านนี้ มีแนวคิดที่ดี แปลกใหม่ที่เป็นประโยชน์และช่วยพัฒนา อาชีพด้านนี้ได้อย่างน่าสนใจ เช่น เป็นผู้คิดริเริ่มการทำการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรแบบพอเพียง เกษตรที่เอื้อประโยชน์ต่อ ชีวิตและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

2. สาขาคหกรรม

คือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และมีผลงานโดเด่นในเรื่องต่อไปนี้

2.1 ด้านอาหาร เป็นต้นตำรับการปรุงอาหารที่มีรสชาติอร่อย ให้คุณค่าด้านโภชนาการ ใช้วัสดุที่มีราคาไม่แพง วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น รู้จักคิด ดัดแปลงสูตรอาหารได้แปลกใหม่ หรือเปแ็นผู้ที่สืบสานตำรับตำราที่มีอาหารรสเลิศ สามารถผิตเป็นสินค้าจำหน่ายได้ เช่น การทำปลาร้า การทำส้มหรือแหนม ขนมต่างๆ ฯลฯ

2.2 ด้านงานประดิษฐ์เครื่องนุ่งห่ม สามารถทำเป็นอาชีพจำหน่ายได้ สามารถทำเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ เช่น การทำผ้านวม การตัดเย็บเสื้อผ้า ฯลฯ

2.3 ด้านที่อยู่อาศัย สามารถจัดบ้านเรือน บริเวณได้น่าอยู่ น่าอาศัยตามอัตภาพ ทำให้มีสุขภาพอนามัยในการอยู่อาศัย

3. สาขาศิลปกรรม

คือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีผลงานโดดเด่นในเรื่องต่อไปนี้

3.1 ด้านจิตรกรรม คือ การวาดภาพฝาผนัง การเขียนภาพลงบนผ้า หน้าผา การสักลาย ฯลฯ

3.2 ด้านประติมากรรม คือ ผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และมีฝีมือในการปั้น แกะสลัก การหล่อ เช่น หล่อพระพุทธรูป ปั้นโอ่ง สลักลวดลาย ประดับต้นเทียน สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ

3.3 ด้านสถาปัตยกรรม คือ ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เรื่อการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน โบสถ์ ศาลา ศาลพระภูทิ ฯลฯ

3.4 ด้านหัตถกรรม (งานช่างฝีมือ) คือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีผลงานในสิ่งที่ทำมือ เช่นเครื่องจักสานต่างๆ

3.5 ด้านงานประดิษฐ์ คือ ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านการจัดทำผลงานเลียนแบบธรรมชาติ เช่น การประดิษฐ์ดอกไม้ บายศรี การแต่งลวดลายบนแผ่นผ้า ฯลฯ

3.6 ด้านดนตรี นาฏศิลป์และการเล่นพื้นบ้าน คือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านการเล่นดนตรี การขับลำ การฟ้อนรำ การคิดวิธีการเล่นพื้นบ้าน หมอลำ การเล่นหนังปราโมทัย ลิเก เพลง กันตรึม เจรียง ฯลฯ

4. สาขาสาธารณสุข

คือ ผู้มีความรู้ ความสามารถมีประสบการณ์ด้านการใช้ยาสมุนไพร การรักษาโรคแผนโบราณ การรักษาสุขภาพอนามัยร่างกาย การสืบสานตำราสมุนไพร หมอนวดแผนโบราณ หมอตำแย ฯลฯ

5. สาขาภาษาและวรรณกรรม

คือ ผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการแต่งวรรณกรรมพื้นบ้าน การคิดประดิษฐ์อักษรภาษาถิ่น การสืบสานอักษรโบราณ วรรณกรรมท้องถิ่น ฯลฯ

6. สาขาอื่นๆ

ภูมิปัญญาด้านอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ได้แก่ ภูมิปัญญาหรือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่อไปนี้

1. ด้านพิธีกรรมต่างๆ ได้แก่ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีผลงานเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมต่างๆ เช่น หมอสูตรขวัญ

2. ด้านโหราศาสตร์ ได้แก่ ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และมีผลงานด้านโหราศาสตร์หรือหมอดู ฯลฯ

3. ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ได้แก่ ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการปฏิบัติตามขนบประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆ
เจล ร.น 1.7 (IP:58.147.45.27,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 332 29 ม.ค. 2549 (11:07)
ภูมิ มีความหมายว่า พื้น ชั้น พื้นเพ

ปัญญา หมายความว่า ความรอบรู้ ความรู้ทั่ว ความฉลาดเกิดแต่การเรียนและคิด

ภูมิปัญญา หมายถึง พื้นความรู้ ความสามารถ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความสามารถในการใช้พื้นความรู้สร้างสรรค์งานเพื่อพัฒนาและดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่น

การถ่ายทอดความรู้ หรือ การสอน หมายถึง บอกวิชาความรู้ให้แสดงเข้าใจโดยวิธีบอกหรือทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อให้รู้ดีรู้ชั่วการถ่ายทอดความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น

การถ่ายทอดความรู้คือ การบอกวิชาความรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมักจะถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน หรือกลุ่มเป้าหมายไปโดยอัตโนมัติ ไม่ได้เรียนวิชาการสอนจากสถาบันใดๆ แต่จะใช้สามัญสำนึกแบบสังคมปะกิต คือ การเรียนการสอน ที่เกิดขึ้นจากการเลียนแบบและจดจำสืบทอดกันมาในครอบครัว และใช้การถ่ายทอดโดย

1. ใช้วิธีสาธิต คือ ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง อธิบายทุกขั้นตอน ให้ผู้เรียนทำให้เข้าใจแล้วให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม

2. ใช้วิธีปฏิบัติจริง คือ ฟังคำบรรยาย อธิบาย สาธิตแล้วนำไปปฏิบัติจริงและปฏิบัติซ้ำๆจนเกิดความชำนาญ เพราะผลงานที่จะใช้ดำรงชีวิตได้ ต้องเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจริง นำเอาไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่ใช่ผลงานที่กล่าวอ้างไว้ในตำราเท่านั้น

กลุ่มเป้าหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้เรียนหรือกลุ่มเป้าหมายที่รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้รู้ในท้องถิ่น ส่วนมากจะเป็นคนในครอบครัว เป็นญาติโดยสายเลือด เนื่องจากความรู้บางอย่าง ผู้รู้ทั้งหลายยมักหวงแหนมาก จะไม่แพร่งพรายให้คนอื่นๆรู้ ที่เป็นอย่างนี้เพราะสาเหตุหลายประการคือ

1. กลัวการแก่งแย่งการทำมาหากิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ที่จะต้องทำผลผลิตเพื่อค้าขาย

2. กลัวเรื่องชื่อเสียง เกียรติภูมิ และกลัวคนอื่นขโมยภูมิปัญญา ถ้าถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นแล้วเขาทำดีกว่า เจ้าตำรับก็จะไม่มีชื่อเสียง

3. มีความเชื่อและถือสัจจะจากปู่ ย่า ตา ทวด ที่ต้องการปกปิดเคล้ดลับหรือกลวิธีการผลิต

4. สื่อและเทคโนโลยียังไมท่พัฒนาเท่าที่ควร

ปัจจุบันนี้ กลุ่มเป้าหมายของการถ่ายทอดความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นขยายไปสู่สาธารณชนทั่วไปบ้างแล้ว อาจเนื่องจากสาเหตุต่างๆต่อไปนี้

1. ได้รับการกระตุ้นและการสร้างความตระหนักจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น หน่วยงาน พัฒนาชุมชน กรมการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานเกษตร ฯลฯ

2. การถ่ายทอดความรู้ได้รับค่าตอบแทน ภูมิปัญญาท้องถิ่นบางคนจะตั้งราคาวิชาไว้มากน้อยขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด

สำหรับวิชา อาชีพนั้นๆ

3. สื่อต่างๆในปัจจุบันมีมากมายหลายประเภท ภูมิปัญญาสามารถถ่ายทอดความรู้โดยใช้สื่อต่างๆได้อย่างสะดวก หน่วยงานต่างๆที่ให้ การ สนับสนุนภูมิปัญญาก็สามารถถ่ายทอด สืบทอดความรู้ได้อย่างกว้างขวาง

4. ความจำเป็นในการผลิต ทำให้ภูมิปัญญาต้องถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลอื่นๆนอกเหนือจากคนในครอบครัวหรือผู้สืบสายเลือด เพื่อ ต้องการเพิ่มผลผลิตสู่ตลาด

สาขาของภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ บุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการทำงานนั้นๆมาอย่างมากมาย ความรู้ดังกล่าวเป็นความรู้ที่นำมาปฏิบัติ มีผลผลิตที่เป้นรูปธรรม เป็นความรู้ที่มีความสำคัญในการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่น ความรู้ ความสามารถดังกล่าว เป็นสิ่งที่สะสมมานาน เป็นโครงสร้างความรู้ที่มีหลักการ มีเหตุผลในตัวเองที่น่าศึกษา ควรอนุรักษ์และสืบทอด

ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น นั้นมีอยู่มากมายในท้องถิ่น แต่ละคนต่างมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีผลงานเพื่อ การดำรงชีวิตที่แตกต่างออกไปหลายด้านหลายสาขา ดังนี้

1. สาขาเกษตรกรรม

คือผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีผลงานด้านการทำไร่ ทำนา เลี้ยงสัตว์ ประมง ทำไร่นาสวนผสม ฯลฯ โดดเด่น เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างพอเพียง มีรายได้จากผลผลิตด้านนี้ มีแนวคิดที่ดี แปลกใหม่ที่เป็นประโยชน์และช่วยพัฒนา อาชีพด้านนี้ได้อย่างน่าสนใจ เช่น เป็นผู้คิดริเริ่มการทำการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรแบบพอเพียง เกษตรที่เอื้อประโยชน์ต่อ ชีวิตและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

2. สาขาคหกรรม

คือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และมีผลงานโดเด่นในเรื่องต่อไปนี้

2.1 ด้านอาหาร เป็นต้นตำรับการปรุงอาหารที่มีรสชาติอร่อย ให้คุณค่าด้านโภชนาการ ใช้วัสดุที่มีราคาไม่แพง วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น รู้จักคิด ดัดแปลงสูตรอาหารได้แปลกใหม่ หรือเปแ็นผู้ที่สืบสานตำรับตำราที่มีอาหารรสเลิศ สามารถผิตเป็นสินค้าจำหน่ายได้ เช่น การทำปลาร้า การทำส้มหรือแหนม ขนมต่างๆ ฯลฯ

2.2 ด้านงานประดิษฐ์เครื่องนุ่งห่ม สามารถทำเป็นอาชีพจำหน่ายได้ สามารถทำเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ เช่น การทำผ้านวม การตัดเย็บเสื้อผ้า ฯลฯ

2.3 ด้านที่อยู่อาศัย สามารถจัดบ้านเรือน บริเวณได้น่าอยู่ น่าอาศัยตามอัตภาพ ทำให้มีสุขภาพอนามัยในการอยู่อาศัย

3. สาขาศิลปกรรม

คือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีผลงานโดดเด่นในเรื่องต่อไปนี้

3.1 ด้านจิตรกรรม คือ การวาดภาพฝาผนัง การเขียนภาพลงบนผ้า หน้าผา การสักลาย ฯลฯ

3.2 ด้านประติมากรรม คือ ผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และมีฝีมือในการปั้น แกะสลัก การหล่อ เช่น หล่อพระพุทธรูป ปั้นโอ่ง สลักลวดลาย ประดับต้นเทียน สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ

3.3 ด้านสถาปัตยกรรม คือ ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เรื่อการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน โบสถ์ ศาลา ศาลพระภูทิ ฯลฯ

3.4 ด้านหัตถกรรม (งานช่างฝีมือ) คือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีผลงานในสิ่งที่ทำมือ เช่นเครื่องจักสานต่างๆ

3.5 ด้านงานประดิษฐ์ คือ ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านการจัดทำผลงานเลียนแบบธรรมชาติ เช่น การประดิษฐ์ดอกไม้ บายศรี การแต่งลวดลายบนแผ่นผ้า ฯลฯ

3.6 ด้านดนตรี นาฏศิลป์และการเล่นพื้นบ้าน คือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านการเล่นดนตรี การขับลำ การฟ้อนรำ การคิดวิธีการเล่นพื้นบ้าน หมอลำ การเล่นหนังปราโมทัย ลิเก เพลง กันตรึม เจรียง ฯลฯ

4. สาขาสาธารณสุข

คือ ผู้มีความรู้ ความสามารถมีประสบการณ์ด้านการใช้ยาสมุนไพร การรักษาโรคแผนโบราณ การรักษาสุขภาพอนามัยร่างกาย การสืบสานตำราสมุนไพร หมอนวดแผนโบราณ หมอตำแย ฯลฯ

5. สาขาภาษาและวรรณกรรม

คือ ผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการแต่งวรรณกรรมพื้นบ้าน การคิดประดิษฐ์อักษรภาษาถิ่น การสืบสานอักษรโบราณ วรรณกรรมท้องถิ่น ฯลฯ

6. สาขาอื่นๆ

ภูมิปัญญาด้านอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ได้แก่ ภูมิปัญญาหรือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่อไปนี้

1. ด้านพิธีกรรมต่างๆ ได้แก่ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีผลงานเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมต่างๆ เช่น หมอสูตรขวัญ

2. ด้านโหราศาสตร์ ได้แก่ ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และมีผลงานด้านโหราศาสตร์หรือหมอดู ฯลฯ

3. ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ได้แก่ ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการปฏิบัติตามขนบประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆ
เจล ร.น 1.7 (IP:58.147.45.27,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 333 29 ม.ค. 2549 (13:58)
อยากได้ข้อมูล รายละเอียดเื่รื่องผอบจากไม้มะม่วง
PimpakaTangman@thaimail.com (IP:203.151.141.195,203.150.98.186,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 337 6 ก.พ. 2549 (11:57)
ต่อ ทุ่งเจริญ เขมราฐ อุบล ถึงลุงหวี หรือ นายฟอง ฝางจันทร์ น่ะครับ
ต่อ ทุ่งเจริญ (IP:203.113.55.198,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 339 6 ก.พ. 2549 (14:30)
อยากทราบเรื่องความเชื่อด้านการพยากรณ์อากาศของท้องถิ่นและความเชื่อทางประเพณีต่างๆเช่นการแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่
mika-saki@hotmail.com (IP:61.19.124.28,192.168.1.222,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 340 8 ก.พ. 2549 (18:01)
ดีมากเลยค่ะมีประโยชน์มาก
น้ำฝน (IP:203.113.80.136,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 341 14 ก.พ. 2549 (14:58)
อยากได้ความคิดเห็นเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านจังหวัดต่างๆเพราะไม่ค่อยมีคนมาลงเปิดไม่เจอ
บอล (IP:61.90.9.177,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 342 14 ก.พ. 2549 (19:05)
ความเห็นเพิ่มเติมที่332ภูมิ มีความหมายว่า พื้น ชั้น พื้นเพ

ปัญญา หมายความว่า ความรอบรู้ ความรู้ทั่ว ความฉลาดเกิดแต่การเรียนและคิด

ภูมิปัญญา หมายถึง พื้นความรู้ ความสามารถ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความสามารถในการใช้พื้นความรู้สร้างสรรค์งานเพื่อพัฒนาและดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่น

การถ่ายทอดความรู้ หรือ การสอน หมายถึง บอกวิชาความรู้ให้แสดงเข้าใจโดยวิธีบอกหรือทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อให้รู้ดีรู้ชั่วการถ่ายทอดความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น

การถ่ายทอดความรู้คือ การบอกวิชาความรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมักจะถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน หรือกลุ่มเป้าหมายไปโดยอัตโนมัติ ไม่ได้เรียนวิชาการสอนจากสถาบันใดๆ แต่จะใช้สามัญสำนึกแบบสังคมปะกิต คือ การเรียนการสอน ที่เกิดขึ้นจากการเลียนแบบและจดจำสืบทอดกันมาในครอบครัว และใช้การถ่ายทอดโดย

1. ใช้วิธีสาธิต คือ ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง อธิบายทุกขั้นตอน ให้ผู้เรียนทำให้เข้าใจแล้วให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม

2. ใช้วิธีปฏิบัติจริง คือ ฟังคำบรรยาย อธิบาย สาธิตแล้วนำไปปฏิบัติจริงและปฏิบัติซ้ำๆจนเกิดความชำนาญ เพราะผลงานที่จะใช้ดำรงชีวิตได้ ต้องเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจริง นำเอาไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่ใช่ผลงานที่กล่าวอ้างไว้ในตำราเท่านั้น

กลุ่มเป้าหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้เรียนหรือกลุ่มเป้าหมายที่รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้รู้ในท้องถิ่น ส่วนมากจะเป็นคนในครอบครัว เป็นญาติโดยสายเลือด เนื่องจากความรู้บางอย่าง ผู้รู้ทั้งหลายยมักหวงแหนมาก จะไม่แพร่งพรายให้คนอื่นๆรู้ ที่เป็นอย่างนี้เพราะสาเหตุหลายประการคือ

1. กลัวการแก่งแย่งการทำมาหากิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ที่จะต้องทำผลผลิตเพื่อค้าขาย

2. กลัวเรื่องชื่อเสียง เกียรติภูมิ และกลัวคนอื่นขโมยภูมิปัญญา ถ้าถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นแล้วเขาทำดีกว่า เจ้าตำรับก็จะไม่มีชื่อเสียง

3. มีความเชื่อและถือสัจจะจากปู่ ย่า ตา ทวด ที่ต้องการปกปิดเคล้ดลับหรือกลวิธีการผลิต

4. สื่อและเทคโนโลยียังไมท่พัฒนาเท่าที่ควร

ปัจจุบันนี้ กลุ่มเป้าหมายของการถ่ายทอดความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นขยายไปสู่สาธารณชนทั่วไปบ้างแล้ว อาจเนื่องจากสาเหตุต่างๆต่อไปนี้

1. ได้รับการกระตุ้นและการสร้างความตระหนักจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น หน่วยงาน พัฒนาชุมชน กรมการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานเกษตร ฯลฯ

2. การถ่ายทอดความรู้ได้รับค่าตอบแทน ภูมิปัญญาท้องถิ่นบางคนจะตั้งราคาวิชาไว้มากน้อยขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด

สำหรับวิชา อาชีพนั้นๆ

3. สื่อต่างๆในปัจจุบันมีมากมายหลายประเภท ภูมิปัญญาสามารถถ่ายทอดความรู้โดยใช้สื่อต่างๆได้อย่างสะดวก หน่วยงานต่างๆที่ให้ การ สนับสนุนภูมิปัญญาก็สามารถถ่ายทอด สืบทอดความรู้ได้อย่างกว้างขวาง

4. ความจำเป็นในการผลิต ทำให้ภูมิปัญญาต้องถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลอื่นๆนอกเหนือจากคนในครอบครัวหรือผู้สืบสายเลือด เพื่อ ต้องการเพิ่มผลผลิตสู่ตลาด

สาขาของภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ บุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการทำงานนั้นๆมาอย่างมากมาย ความรู้ดังกล่าวเป็นความรู้ที่นำมาปฏิบัติ มีผลผลิตที่เป้นรูปธรรม เป็นความรู้ที่มีความสำคัญในการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่น ความรู้ ความสามารถดังกล่าว เป็นสิ่งที่สะสมมานาน เป็นโครงสร้างความรู้ที่มีหลักการ มีเหตุผลในตัวเองที่น่าศึกษา ควรอนุรักษ์และสืบทอด

ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น นั้นมีอยู่มากมายในท้องถิ่น แต่ละคนต่างมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีผลงานเพื่อ การดำรงชีวิตที่แตกต่างออกไปหลายด้านหลายสาขา ดังนี้

1. สาขาเกษตรกรรม

คือผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีผลงานด้านการทำไร่ ทำนา เลี้ยงสัตว์ ประมง ทำไร่นาสวนผสม ฯลฯ โดดเด่น เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างพอเพียง มีรายได้จากผลผลิตด้านนี้ มีแนวคิดที่ดี แปลกใหม่ที่เป็นประโยชน์และช่วยพัฒนา อาชีพด้านนี้ได้อย่างน่าสนใจ เช่น เป็นผู้คิดริเริ่มการทำการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรแบบพอเพียง เกษตรที่เอื้อประโยชน์ต่อ ชีวิตและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

2. สาขาคหกรรม

คือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และมีผลงานโดเด่นในเรื่องต่อไปนี้

2.1 ด้านอาหาร เป็นต้นตำรับการปรุงอาหารที่มีรสชาติอร่อย ให้คุณค่าด้านโภชนาการ ใช้วัสดุที่มีราคาไม่แพง วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น รู้จักคิด ดัดแปลงสูตรอาหารได้แปลกใหม่ หรือเปแ็นผู้ที่สืบสานตำรับตำราที่มีอาหารรสเลิศ สามารถผิตเป็นสินค้าจำหน่ายได้ เช่น การทำปลาร้า การทำส้มหรือแหนม ขนมต่างๆ ฯลฯ

2.2 ด้านงานประดิษฐ์เครื่องนุ่งห่ม สามารถทำเป็นอาชีพจำหน่ายได้ สามารถทำเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ เช่น การทำผ้านวม การตัดเย็บเสื้อผ้า ฯลฯ

2.3 ด้านที่อยู่อาศัย สามารถจัดบ้านเรือน บริเวณได้น่าอยู่ น่าอาศัยตามอัตภาพ ทำให้มีสุขภาพอนามัยในการอยู่อาศัย

3. สาขาศิลปกรรม

คือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีผลงานโดดเด่นในเรื่องต่อไปนี้

3.1 ด้านจิตรกรรม คือ การวาดภาพฝาผนัง การเขียนภาพลงบนผ้า หน้าผา การสักลาย ฯลฯ

3.2 ด้านประติมากรรม คือ ผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และมีฝีมือในการปั้น แกะสลัก การหล่อ เช่น หล่อพระพุทธรูป ปั้นโอ่ง สลักลวดลาย ประดับต้นเทียน สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ

3.3 ด้านสถาปัตยกรรม คือ ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เรื่อการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน โบสถ์ ศาลา ศาลพระภูทิ ฯลฯ

3.4 ด้านหัตถกรรม (งานช่างฝีมือ) คือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีผลงานในสิ่งที่ทำมือ เช่นเครื่องจักสานต่างๆ

3.5 ด้านงานประดิษฐ์ คือ ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านการจัดทำผลงานเลียนแบบธรรมชาติ เช่น การประดิษฐ์ดอกไม้ บายศรี การแต่งลวดลายบนแผ่นผ้า ฯลฯ

3.6 ด้านดนตรี นาฏศิลป์และการเล่นพื้นบ้าน คือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านการเล่นดนตรี การขับลำ การฟ้อนรำ การคิดวิธีการเล่นพื้นบ้าน หมอลำ การเล่นหนังปราโมทัย ลิเก เพลง กันตรึม เจรียง ฯลฯ

4. สาขาสาธารณสุข

คือ ผู้มีความรู้ ความสามารถมีประสบการณ์ด้านการใช้ยาสมุนไพร การรักษาโรคแผนโบราณ การรักษาสุขภาพอนามัยร่างกาย การสืบสานตำราสมุนไพร หมอนวดแผนโบราณ หมอตำแย ฯลฯ

5. สาขาภาษาและวรรณกรรม

คือ ผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการแต่งวรรณกรรมพื้นบ้าน การคิดประดิษฐ์อักษรภาษาถิ่น การสืบสานอักษรโบราณ วรรณกรรมท้องถิ่น ฯลฯ

6. สาขาอื่นๆ

ภูมิปัญญาด้านอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ได้แก่ ภูมิปัญญาหรือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่อไปนี้

1. ด้านพิธีกรรมต่างๆ ได้แก่ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีผลงานเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมต่างๆ เช่น หมอสูตรขวัญ

2. ด้านโหราศาสตร์ ได้แก่ ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และมีผลงานด้านโหราศาสตร์หรือหมอดู ฯลฯ

3. ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ได้แก่ ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการปฏิบัติตามขนบประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆ
คนไม่สวย (IP:203.113.67.164,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 343 15 ก.พ. 2549 (19:53)
น่าจะมีเนื้อหาเพิ่มเติมบ้านะจ้ะ
ภัทรวดี (IP:202.29.54.64,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 345 16 ก.พ. 2549 (19:04)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นคืออะไร
dr_golf_za@hotmail.com (IP:203.113.71.100,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 347 21 ก.พ. 2549 (08:50)
ภูมิ มีความหมายว่า พื้น ชั้น พื้นเพ

ปัญญา หมายความว่า ความรอบรู้ ความรู้ทั่ว ความฉลาดเกิดแต่การเรียนและคิด

ภูมิปัญญา หมายถึง พื้นความรู้ ความสามารถ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความสามารถในการใช้พื้นความรู้สร้างสรรค์งานเพื่อพัฒนาและดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่น

การถ่ายทอดความรู้ หรือ การสอน หมายถึง บอกวิชาความรู้ให้แสดงเข้าใจโดยวิธีบอกหรือทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อให้รู้ดีรู้ชั่วการถ่ายทอดความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น

การถ่ายทอดความรู้คือ การบอกวิชาความรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมักจะถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน หรือกลุ่มเป้าหมายไปโดยอัตโนมัติ ไม่ได้เรียนวิชาการสอนจากสถาบันใดๆ แต่จะใช้สามัญสำนึกแบบสังคมปะกิต คือ การเรียนการสอน ที่เกิดขึ้นจากการเลียนแบบและจดจำสืบทอดกันมาในครอบครัว และใช้การถ่ายทอดโดย

1. ใช้วิธีสาธิต คือ ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง อธิบายทุกขั้นตอน ให้ผู้เรียนทำให้เข้าใจแล้วให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม

2. ใช้วิธีปฏิบัติจริง คือ ฟังคำบรรยาย อธิบาย สาธิตแล้วนำไปปฏิบัติจริงและปฏิบัติซ้ำๆจนเกิดความชำนาญ เพราะผลงานที่จะใช้ดำรงชีวิตได้ ต้องเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจริง นำเอาไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่ใช่ผลงานที่กล่าวอ้างไว้ในตำราเท่านั้น

กลุ่มเป้าหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้เรียนหรือกลุ่มเป้าหมายที่รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้รู้ในท้องถิ่น ส่วนมากจะเป็นคนในครอบครัว เป็นญาติโดยสายเลือด เนื่องจากความรู้บางอย่าง ผู้รู้ทั้งหลายยมักหวงแหนมาก จะไม่แพร่งพรายให้คนอื่นๆรู้ ที่เป็นอย่างนี้เพราะสาเหตุหลายประการคือ

1. กลัวการแก่งแย่งการทำมาหากิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ที่จะต้องทำผลผลิตเพื่อค้าขาย

2. กลัวเรื่องชื่อเสียง เกียรติภูมิ และกลัวคนอื่นขโมยภูมิปัญญา ถ้าถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นแล้วเขาทำดีกว่า เจ้าตำรับก็จะไม่มีชื่อเสียง

3. มีความเชื่อและถือสัจจะจากปู่ ย่า ตา ทวด ที่ต้องการปกปิดเคล้ดลับหรือกลวิธีการผลิต

4. สื่อและเทคโนโลยียังไมท่พัฒนาเท่าที่ควร

ปัจจุบันนี้ กลุ่มเป้าหมายของการถ่ายทอดความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นขยายไปสู่สาธารณชนทั่วไปบ้างแล้ว อาจเนื่องจากสาเหตุต่างๆต่อไปนี้

1. ได้รับการกระตุ้นและการสร้างความตระหนักจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น หน่วยงาน พัฒนาชุมชน กรมการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานเกษตร ฯลฯ

2. การถ่ายทอดความรู้ได้รับค่าตอบแทน ภูมิปัญญาท้องถิ่นบางคนจะตั้งราคาวิชาไว้มากน้อยขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด

สำหรับวิชา อาชีพนั้นๆ

3. สื่อต่างๆในปัจจุบันมีมากมายหลายประเภท ภูมิปัญญาสามารถถ่ายทอดความรู้โดยใช้สื่อต่างๆได้อย่างสะดวก หน่วยงานต่างๆที่ให้ การ สนับสนุนภูมิปัญญาก็สามารถถ่ายทอด สืบทอดความรู้ได้อย่างกว้างขวาง

4. ความจำเป็นในการผลิต ทำให้ภูมิปัญญาต้องถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลอื่นๆนอกเหนือจากคนในครอบครัวหรือผู้สืบสายเลือด เพื่อ ต้องการเพิ่มผลผลิตสู่ตลาด

สาขาของภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ บุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการทำงานนั้นๆมาอย่างมากมาย ความรู้ดังกล่าวเป็นความรู้ที่นำมาปฏิบัติ มีผลผลิตที่เป้นรูปธรรม เป็นความรู้ที่มีความสำคัญในการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่น ความรู้ ความสามารถดังกล่าว เป็นสิ่งที่สะสมมานาน เป็นโครงสร้างความรู้ที่มีหลักการ มีเหตุผลในตัวเองที่น่าศึกษา ควรอนุรักษ์และสืบทอด

ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น นั้นมีอยู่มากมายในท้องถิ่น แต่ละคนต่างมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีผลงานเพื่อ การดำรงชีวิตที่แตกต่างออกไปหลายด้านหลายสาขา ดังนี้

1. สาขาเกษตรกรรม

คือผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีผลงานด้านการทำไร่ ทำนา เลี้ยงสัตว์ ประมง ทำไร่นาสวนผสม ฯลฯ โดดเด่น เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างพอเพียง มีรายได้จากผลผลิตด้านนี้ มีแนวคิดที่ดี แปลกใหม่ที่เป็นประโยชน์และช่วยพัฒนา อาชีพด้านนี้ได้อย่างน่าสนใจ เช่น เป็นผู้คิดริเริ่มการทำการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรแบบพอเพียง เกษตรที่เอื้อประโยชน์ต่อ ชีวิตและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

2. สาขาคหกรรม

คือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และมีผลงานโดเด่นในเรื่องต่อไปนี้

2.1 ด้านอาหาร เป็นต้นตำรับการปรุงอาหารที่มีรสชาติอร่อย ให้คุณค่าด้านโภชนาการ ใช้วัสดุที่มีราคาไม่แพง วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น รู้จักคิด ดัดแปลงสูตรอาหารได้แปลกใหม่ หรือเปแ็นผู้ที่สืบสานตำรับตำราที่มีอาหารรสเลิศ สามารถผิตเป็นสินค้าจำหน่ายได้ เช่น การทำปลาร้า การทำส้มหรือแหนม ขนมต่างๆ ฯลฯ

2.2 ด้านงานประดิษฐ์เครื่องนุ่งห่ม สามารถทำเป็นอาชีพจำหน่ายได้ สามารถทำเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ เช่น การทำผ้านวม การตัดเย็บเสื้อผ้า ฯลฯ

2.3 ด้านที่อยู่อาศัย สามารถจัดบ้านเรือน บริเวณได้น่าอยู่ น่าอาศัยตามอัตภาพ ทำให้มีสุขภาพอนามัยในการอยู่อาศัย

3. สาขาศิลปกรรม

คือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีผลงานโดดเด่นในเรื่องต่อไปนี้

3.1 ด้านจิตรกรรม คือ การวาดภาพฝาผนัง การเขียนภาพลงบนผ้า หน้าผา การสักลาย ฯลฯ

3.2 ด้านประติมากรรม คือ ผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และมีฝีมือในการปั้น แกะสลัก การหล่อ เช่น หล่อพระพุทธรูป ปั้นโอ่ง สลักลวดลาย ประดับต้นเทียน สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ

3.3 ด้านสถาปัตยกรรม คือ ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เรื่อการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน โบสถ์ ศาลา ศาลพระภูทิ ฯลฯ

3.4 ด้านหัตถกรรม (งานช่างฝีมือ) คือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีผลงานในสิ่งที่ทำมือ เช่นเครื่องจักสานต่างๆ

3.5 ด้านงานประดิษฐ์ คือ ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านการจัดทำผลงานเลียนแบบธรรมชาติ เช่น การประดิษฐ์ดอกไม้ บายศรี การแต่งลวดลายบนแผ่นผ้า ฯลฯ

3.6 ด้านดนตรี นาฏศิลป์และการเล่นพื้นบ้าน คือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านการเล่นดนตรี การขับลำ การฟ้อนรำ การคิดวิธีการเล่นพื้นบ้าน หมอลำ การเล่นหนังปราโมทัย ลิเก เพลง กันตรึม เจรียง ฯลฯ

4. สาขาสาธารณสุข

คือ ผู้มีความรู้ ความสามารถมีประสบการณ์ด้านการใช้ยาสมุนไพร การรักษาโรคแผนโบราณ การรักษาสุขภาพอนามัยร่างกาย การสืบสานตำราสมุนไพร หมอนวดแผนโบราณ หมอตำแย ฯลฯ

5. สาขาภาษาและวรรณกรรม

คือ ผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการแต่งวรรณกรรมพื้นบ้าน การคิดประดิษฐ์อักษรภาษาถิ่น การสืบสานอักษรโบราณ วรรณกรรมท้องถิ่น ฯลฯ

6. สาขาอื่นๆ

ภูมิปัญญาด้านอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ได้แก่ ภูมิปัญญาหรือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่อไปนี้

1. ด้านพิธีกรรมต่างๆ ได้แก่ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีผลงานเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมต่างๆ เช่น หมอสูตรขวัญ

2. ด้านโหราศาสตร์ ได้แก่ ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และมีผลงานด้านโหราศาสตร์หรือหมอดู ฯลฯ

3. ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ได้แก่ ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการปฏิบัติตามขนบประเพณีของท้องถิ่น
bos123@thaimail.ocm (IP:203.113.51.104,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 353 23 ก.พ. 2549 (16:57)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหน้าจะได้รับความสนใจ และความช่วยเหลือจา

ประชาชนและรัฐบาลมากกว่าทุกวันนี้ครับ
krittachon_tong@hotmail.com (IP:203.156.39.169,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 384 17 เม.ย. 2549 (16:31)
อยากได้รายชื่อหนังสือหรือบทความท่เกี่ยวภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่วยบอกหน่อยนะครับ
forn_pp@hotmail.com (IP:202.28.123.253,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 385 19 พ.ค. 2549 (08:55)
อยากรู้ความหมายตรงๆของคำว่า ภูมิปัญญา และ ประเภทของภูมิปัญญาด้วย จะได้ส่งอาจารย์ถูก

ช่วยด้วยนะคับ
nickname_noname@hotmail.com (IP:203.188.32.222,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 386 31 พ.ค. 2549 (12:34)
อยากรู้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นของ จังหวัด เชียงรายมีอะไรบ้าง
สงสัย (IP:61.19.85.19,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 391 5 มิ.ย. 2549 (19:17)
กระทู้นี้ ได้คำตอบเยอะแยะ

แต่ เล่นเอาการบ้านมาถามอย่างนี้ ง่ายไปหรือเปล่า
ศรีปิงเวียง
ร่วมแบ่งปัน1209 ครั้ง - ดาว 142 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 392 7 มิ.ย. 2549 (20:58)
ภูมิปัญญา(wisdom) หรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ( Intelligence of Locality) คือความรู้ (Knowlage) ความสามารถของคนหรือกลุ่มบุคคลในทุกสาขา ทุกแขนง ที่มีอยู่เดิม หรือคิดสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ก็ตาม มีคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อมวลมนูษย์ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นเหมือนหรือไม่เหมือนกันก็มี ไม่เท่าเทียมกันก็มี และสิ่งเหล่านี้ กลายเป็นทุนทางสังคม(Social capital) ที่น่าส่งเสริมและอนุรักษ์สืบทอดต่อไปครับ
ครูนาจ โสกเชือก (IP:125.25.148.175,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 393 7 มิ.ย. 2549 (21:30)
บางตำราก็ว่า ไว้ดังนี้

- ภูมิปัญญา (Wisdom)

- ภูมิปัญาชาวบ้าน ( Popular Wisdom)

- ภูมิปัญญาท้องถิ่น( Local wisdom)

หมายถึง พื้นเพ รากฐานของความรู้ชาวบ้าน ความรอบรู้ของชาวบ้าน ที่เรียนรู้สืบทอดมา ทั้งโดยตรง คือเรียรู้จากผู้ใหญ่ จากประสบการณ์ตรง หรือโดยอ้อม คือการฉลาดสังเกตจดจำเอง ลอกเลียนแบบมา ซึ่งมีหลากหลายสาขามากจนมีคนที่ฉลาดจัดไว้เป็นสาขา ยกตัวอย่าง สาขาหัตถกรรม

- การจักสาน สานไซ สานตะกร้า ฯลฯ

- ถักทอ สานแห ทอผ้า มัดหมี่ ลายขิด ฯลฯ

แล้วถ้าจะบรรยายออกมาให้หมดคงใช้เวลาพูดอย่างต่อเนื่องประมาณ 3 วัน 3 คืนครับ คิดดูเอาเอง แค่จะพูดถึงยาสมุนไพรก็กินเป็นวันแล้วครับ แล้วยังจะมาพูดเรื่องการรักษาโรคแบบโบราณอีก พอ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ คร้าบ...........
ครูนาจ โสกเชือก (IP:61.47.123.247,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 394 10 มิ.ย. 2549 (08:09)
ช่วยออนมาหน่อยด้ายป่ะ ม่ายมีเพื่อนอ่า
um_prie@hotmail.com (IP:202.183.143.245,202.183.143.57,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 395 10 มิ.ย. 2549 (12:21)
อยากทราบเรื่องเกี่ยวกับภูมิปัญญาหน่อยค่ะ
เพนกวิน (IP:203.113.34.7,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 396 10 มิ.ย. 2549 (12:25)
อยากทราบเรื่องภูมิปัญญาท้องทิ่นค่ะ
เพนกวิน (IP:203.113.34.7,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 398 10 มิ.ย. 2549 (21:54)
ไม่ทราบครับ
Chinjung
ร่วมแบ่งปัน93 ครั้ง - ดาว 153 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 399 13 มิ.ย. 2549 (15:46)
อยากทราบเก่ยวกับภูมิปํญญาท้องถิ่นของทางภาคเหนือว่ามีอะไรมั้งค่ะ
นา (IP:124.157.236.73,192.168.1.17,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 400 14 มิ.ย. 2549 (09:34)
อยกรู้ความหมายของเศษฐกิจพอเพียจงมากๆค่ะ เพื่อจะได้เอาไปเป็นเรียงความส่งอาจารย์ค่ะ เพราะตอนนี้อาจารย์สั่งทำเรียงความเรื่อง"เศษฐกิจพอเพียงอยู่ค่ะ"อยากได้มากๆเลยค่ะตอนนี้คิดไม่ออกจริงๆจึงขอความหมายของเศษฐกิจพอเพียงหน่อยค่ะ(ขอโทษนะค่ัที่เสียมารยาทไปค่ะ-ขอโทษจริงๆค่ะ)
pon_team@hotmail.com (IP:124.157.237.28,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 401 28 มิ.ย. 2549 (22:15)
หาในgoogle กันดิ
c_cin
ร่วมแบ่งปัน488 ครั้ง - ดาว 159 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 402 30 มิ.ย. 2549 (17:40)
ขออนุญาตชี้แจงนะครับ

กระทู้นี้ไม่ได้มีไว้ถามการบ้าน ถ้าดูจากจุดประสงค์ของเจ้าของกระทู้

หลาย ๆ เรื่องหาได้จากอินเตอร์เน็ต,สื่อสิ่งพิมพ์ หรือจากการสอบถามผู้รู้

แม้แต่ในกระทู้นี้ ก็มีบางท่านใจดีตอบคำถามให้ ซึ่งผมเห็นว่าเท่านี้ก็เพียงพอครับ ไม่ควรถามอีก
ศรีปิงเวียง
ร่วมแบ่งปัน1209 ครั้ง - ดาว 142 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 403 1 ก.ค. 2549 (11:11)
http://asclup.net
คน max@mild (IP:124.120.52.236,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 404 1 ก.ค. 2549 (15:03)
อยากรู้เรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านของจังหวัดต่างๆ ค่ะ
สมถุ๋ย (IP:58.10.96.206,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 405 4 ก.ค. 2549 (15:19)
ทำไมรู้ว่ามีอย่างเดียว ไม่ใช่นะมีตั้งหลายอย่าง
************************** (IP:203.172.163.51,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 406 6 ก.ค. 2549 (10:56)
อยากทราบเกี่ยวกับประโยชน์ของภูมิปํญญาชาวบ้าน
khaofang (IP:125.24.64.140,192.168.0.154,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 407 10 ก.ค. 2549 (09:13)
หนูอยากทราบรายระเอียดเกี่ยวกับวิถีชีวิตกับเศษฐกิจพอเพียงหนูต้องทำรายงานส่งวันที่12/07/49นี้แล้วค่ะช่ยวหาให้หน่อยนะคะ
prawpakai_far@hotmail.com (IP:203.209.108.86,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 408 10 ก.ค. 2549 (18:19)
อยากทราบความเป็นอยู่ของคนไทยเมื่อ 40 ปีที่ผ่านมาว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
jak_somnuk@yahoo.co.th (IP:203.151.140.115,203.113.56.73,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 409 14 ก.ค. 2549 (12:51)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นคืออะไร
นุ่มนิ่ม (IP:58.136.129.70,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 410 14 ก.ค. 2549 (17:32)
อยากรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของทุกภาคในประเทศไทย

เอาเกี่ยวกับเรื่องจักรสานก็ได้การทอเสื่อต่าง ๆ เป็นต้นครับ จะเอาสักประมาณ 100 หัวข้อนะครับ ขอบคุณครับ
tewarit.su@chaiyo.com (IP:203.153.175.102,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 411 16 ก.ค. 2549 (15:46)
อยากทราบว่าการอยู่อย่างพอเพียงขอต้นแบแน่นอนได้ที่ใหนคะ


โกโก้ (IP:58.9.122.13,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 412 21 ก.ค. 2549 (12:09)
อยากให้มีตัวอย่างของภูมิปัญญาพื้นบ้านด้วยคะ
กริฟฟินดอร์ (IP:203.172.216.156,192.168.1.9,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 413 24 ก.ค. 2549 (21:10)
มาคุยกันได้นะ ตามเมล์นี้ คนหล่อของ แม่สอดเอม ออน ตลอดนะจ๊ะ แอดมาเลย
phom_aunnopcup@hotmail.com (IP:203.113.44.71,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 414 29 ก.ค. 2549 (10:51)
อยากได้ข้อมูลเกื่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด่วน
somsuk01@hotmail.com (IP:202.29.39.11,10.0.0.130,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 416 1 ส.ค. 2549 (09:52)
อยากทราบความเป็นมาของภูมิปัญญาท้องถิ๋น
น้องตอยค่ะ (IP:61.19.149.170,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 417 5 ส.ค. 2549 (10:14)
อยากให้ยกตัวอย่างภูมิปัญญาชาวบ้านให้ดูหน่อยคะ
มิกกี้ (IP:125.24.74.67,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 418 8 ส.ค. 2549 (20:42)
ตัวอย่างภูมิปัํญญาชาวบ้านก็มีหลายสาขา

- สาขาการเกษตร..เช่น การคิดค้นอุปกรณ์ไถนา (หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.google.com)

- สาขาหัตถกรรม..เช่นการนำผักตบชวามาสานเป็นสิ่งของเครื่องใช้เช่นกระเป๋าถือ เป็นต้น

- อื่นๆ

พูดง่ายๆภูมิปัํญญาชาวบ้านก็คือสิ่งที่ชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่นนั้นนำมาใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด----(Koi_+*-Za-+*)
Koi-*+_)Za+-*+_)( (IP:203.151.140.117,203.113.50.11,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 419 11 ส.ค. 2549 (13:30)
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ก็คือความคิดสร้างสรรคของชาวบ้าน

ที่ทำด้วยสิ่งของวัสดุที่เหลือใช้และนำมาประยุกติ์

ประดิษฐ์ทำใหม่และทำให้เกิดความสวยงาม น่านิยม
หนึ่งในล้าน (IP:125.24.102.102,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 420 15 ส.ค. 2549 (17:41)
อยากรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
นิ้ง (IP:124.157.180.221,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 421 16 ส.ค. 2549 (11:18)
อยากได้แผนผังเศษฐกิจแบบพอเพียง

ใครก็ได้บอกไห้ทีค่ะ ขอบคุณค่ะ
รติศา (IP:203.172.199.250,192.168.100.64,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 422 16 ส.ค. 2549 (12:04)
แนะนำเวปใหม่ สำหรับ นักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับ การบ้าน http://www.karnbaan.com/forum/
pon2829
ร่วมแบ่งปัน41 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 423 18 ส.ค. 2549 (20:38)
อยากรู้เรื่องเศษฐกิจพอเพียงจังคะ
เเอน (IP:58.9.150.4,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 425 21 ส.ค. 2549 (09:30)
มีประโยชน์มากๆ
อาม (IP:61.7.141.233,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 426 21 ส.ค. 2549 (10:27)
เตรียมพบกับ Web ใหม่ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ที่ทำจาก หัถกรรมเสื่อกก ทำมือ เมืองจันทบุรี ที่ www.kunsanha.com และสินค้าที่น่าสนใจอีกมากมาย
Mr.A
ร่วมแบ่งปัน5 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 427 24 ส.ค. 2549 (18:21)
ดีคับ ภูมิปัญญาชาบ้านมีกี่อย่าง อะไรบ้างอยากรู้คับ บัยบาย
คนผ่านทาง (IP:58.147.32.185,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 428 25 ส.ค. 2549 (08:24)
อยากรู้ตัวอย่างของภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมรายละเอียดจังค่ะ
เด็ก ส. (IP:61.19.202.106,192.168.2.43,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 429 27 ส.ค. 2549 (11:20)
สารบัญ

หน้าสถาปัตยกรรมไทยสมัยประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสถาปัตยกรรมไทย

- สถาปัตยกรรมต่างๆในสมัยประวัตศาสตร์ 1

- สถาปนิก 5

- ความคิดสร้างสรรค์ 8

- การวิจารณ์ 11ความเป็นมาระบบเศรษฐกิจ

- ประชาธิปไตย 12

- รัฐธรรมนูญ 16

- สังคมศาสตร์ 20

- ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 25

- รัฐบาล 29

- การประเมินผลทางด้านเศรษฐกิจ 38

- บัญชี 42

- กระทรวงการคลัง 46

- ความหมายประสบการณ์ 50สถาปัตยกรรมไทยในสมัยประวัติศาสตร์เกียรติศักดิ์ ขำศรี

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

สถาปัตยกรรมไทยในสมัยประวัติศาสตร์

เกียรติศักดิ์ ขำศรี

ป.ว.ส 1 ช.ธ

ส่ง

อาจารย์ บุญประครอง เอี่ยมสุภาษิตรายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

คำนำรายงานวิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ รหัส 3000-1101 จัดทำเพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับ สถาปัตยกรรมในสมัยประวัติศาสตร์ มุ่งเน้นไปในต้นกำเนิดของ สถาปัตยกรรม และยังเน้นไปในทางความคิดสร้างสรรค์ให้เกิด ความนึกคิดจิตนาการได้อย่างลงตัว สถาปัตยกรรมนั้นไม่ใช่จะหาได้ง่ายๆจะต้องรวมถึงงานศิลปะต่างๆเพื่อให้ได้วัตถุชิ้นหนึ่งที่มีความสวยงาม หรืออาจจะเป็นรูปลักษณะต่างๆที่มีความเก่าแก่ที่น่าสนใจข้าพเจ้าได้ศึกษาความรู้มาจาก หนังสือตามห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

จากหลายๆเล่มนำมารวมกัน เพื่อเขียนลงให้ผู้อ่านเกิดความสนใจขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ บุญประครอง เอี่ยมสุภาษิต ที่ให้ความรู้แก่ข้าพเจ้ามาตลอด ที่ผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยครับเกียรติศักดิ์ ขำศรี

28 สิงหาคม 2549บรรณานุกรมขอเวปการละเล่นต่างๆของวรรณกรรมท้องถิ่นหน่อย
kistisakgof@hotmail.com (IP:203.113.44.10,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 430 29 ส.ค. 2549 (14:56)
ทามมัยม้ายมีภูมิปัยยาของกรุงเทพเรยละ
fern.wl.09@hotmail.com (IP:58.10.158.84,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 431 4 ก.ย. 2549 (18:37)
มีคำตอบไหม
สาส่เเดกกพดก (IP:124.121.46.90,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 432 6 ก.ย. 2549 (13:56)
ไม่ได้อ่อนแต่ยากตอบไอเวง
แบงค์ (IP:202.129.0.182,10.0.100.180, 202.129.0.180,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 433 6 ก.ย. 2549 (14:01)
...............................olo( . )( . )

) . (

( l )
lll2@5kkk.com (IP:202.129.0.182,10.0.100.180, 202.129.0.180,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 435 12 ก.ย. 2549 (10:46)
น่าสนใจดี..สาระน่ารู้พอประมาณ..ที่สำคัญป็นประโยชน์แก่การเรียนการศึกษา...ทำให้น่าค้นคว้าและน่าติดตาม
seekhaw_pm@hotmail.com (IP:203.172.181.222,192.168.0.206,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 436 12 ก.ย. 2549 (13:24)
อยารู้จักจัง
ui_ooo@hotmail.com (IP:124.157.230.61,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 437 14 ก.ย. 2549 (10:22)
ดีจัง
ศิริวรรณ เสกศรี (IP:203.172.199.250,10.250.121.158,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 438 14 ก.ย. 2549 (11:28)
งานประดิษฐ์คืออะไรอยากรู้ความหมายที่แท้จริงของงานประดิษฐ์
8872 (IP:124.157.232.2,192.168.212.249,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 440 18 ก.ย. 2549 (12:52)
ภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านของพวกเราก็มีเหมือนกันนะ ไม่เชื่อก็มาชมได้เลยที่ จังหวัด เพชรบุรี ส่วนพวกเราชาวชะอำก็ยินดีต้อนรับ นะค่ะ
columbir (IP:125.24.179.253,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 441 20 ก.ย. 2549 (09:44)
ควรจัดให้อยู่ในระบบเศรฐกิจพอเพียง
ด้ด่เพีอื่ด (IP:61.7.139.212,61.7.139.212,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 442 21 ก.ย. 2549 (19:54)
อยากภูมิปัญญาของชาวบ้านค่ะ
ฟ้า (IP:61.7.184.39,61.7.184.39,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 443 28 ก.ย. 2549 (13:03)
อยากทราบว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิผลได้อย่างไร ใครทราบช่วยบอกหน่อยครับ
ทีม (IP:203.172.147.190,192.168.1.187, 203.172.147.190,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 444 8 ต.ค. 2549 (13:40)
เศษฐกิจพอเพียงเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์หรือไม่
todeiz-crazyinlove223@hotmail. (IP:125.25.11.111,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 445 16 ต.ค. 2549 (18:02)
วัดดอนเรืองกำลังจะกินสลาก
aussavanun@chaiyo (IP:203.113.51.196,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 446 17 ต.ค. 2549 (16:18)
อยากทราบรายชื่อปราชญ์ชาวบ้านของจังหวัดลำปางหาได้ที่ไหนครับ
wxy@sanook.com (IP:202.29.58.30,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 447 26 ต.ค. 2549 (11:50)
moss163055@hotmail.com
pay (IP:203.155.126.24,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 448 26 ต.ค. 2549 (19:53)
อยากรู้เรื่องภมฺปัญญาพื้นบ้าน จากเด็กเทพมิตร
pa_138 @ thaimail.com (IP:203.114.122.227,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 451 6 พ.ย. 2549 (22:23)
อยากทราบวิธีทำ(ยี่เปง)ใครทราบขั้นตอนสอนหน่อยนะครับ
fido1976k@yahoo.com (IP:124.120.103.188,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 452 9 พ.ย. 2549 (19:38)
ยากทราบภูมิปัญญาชาวบ้านจังหวัดสงขลา

จะทำรายงานเชิงวิชาการส่งอาจารย์
Dideen_05@hotmail.com (IP:61.7.157.196,192.168.1.105, 61.7.157.196,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 453 13 พ.ย. 2549 (10:56)
I want to know about using microsoft excel.
bonussy_99 @hotmail.com (IP:203.159.12.16,203.159.29.90,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 454 15 พ.ย. 2549 (18:19)
วัฒนธรรมเป็นมรดกแห่งสังคม มีทั้งส่วนจับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ เช่น กวีนิพนธ์ ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการก่อร่างสร้างความประพฤติปฏิบัติของประชาชาติ (กวี วรกวิน และคณะ.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม .กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ,2546 . หน้า 210)

ภูมิปัญญาไทย หมายถึง ความรู้อันเกิดจากความสามารถ ประสบการณ์และความเฉลียวฉลาดในการประดิษฐ์คิดค้นของคนไทย กระทั่งกลายเป็นผลผลิตที่เป็นวัตถุและเป็นเรื่องของจิตใจอันมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต และมีการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษจนถึง คนรุ่นปัจจุบัน (กวี วรกวิน และคณะ.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม .กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ,2546 . หน้า 210)

การดำเนินชีวิตของคนในชนบทที่ห่างไกลจากเมืองใหญ่ที่มีความเจริญและทันสมัย นั่นมิได้หมายความว่าคนในชนบทจะไม่มีความสามารถในการดำรงชีพให้มีความสุข ทั้งทางกายและจิตใจ เนื่องมาจากคนในชนบทใช้ภูมิปัญาในการดำเนินชีวิต เจ็บป่วยห่างไกลหมอก็หาสมุนไพรมาต้ม ดื่มน้ำยาที่ต้ม หรือเรียกว่ายาหม้อซึ่งมีมากมายหลายขนาน ถูกแมลง หรือสัตว์มีพิษสัตว์กัดต่อยก็หาวิธีดับพิษ ดูดพิษออกจากร่างกาย ออกจากบาดแผล โดยการหาหมอเป่าที่มีคาถาอาคม ที่หลายคนเหลือเชื่อว่าจะสามารถทำได้และหายจากความเจ็บปวด รอดตายอย่างน่าทึ่ง

นอกจากการรักษาความเจ็บป่วยทางร่างกายแล้ว คนในชนบท ที่ไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมือนคนในเมือง ก็มีวิธีการในการดำเนินชีวิต ประกอบอาชีพโดยใช้ภูมิปัญญาโบราณมาใช้ประกอบอาชีพ ยกตัวอย่างที่ไกล้ตัวของชาวชนบทที่สุด คือ การทำนา จากภาพที่ท่านเห็นนี้ท่านรู้ไหมว่า พืชชนิดนี้คืออะไร และใช้ประโยชน์ในการทำนาอย่างไร

ภูมิปัญญา หมายถึง องค์ความรู้ เกร็ดความรู้ กฎระเบียบสังคมและแนวทางในการดำเนินชีวิตในสังคม ที่ได้รับมาจากการ

ผสมผสาน หรือการโต้ตอบกันอย่างกลมกลืนระหว่างคนกับศาสนาชาวบ้าน สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สภาพภูมิศาสตร์

และกระบวนการทางสังคมภูมิปัญญาไทย หมายถึง ความรู้ความสามารถของคนไทยทั้งด้านแนวคิด กระบวนการผลิต

ที่เกิดจากการผสมผสานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และบูรณาการความรู้อันเกิดจากพฤติกรรม

ของคนไทย จนเกิดผลเป็นที่ยอมรับ นำไปปฎิบัติได้ผล มีคุณค่าในการนำไปใช้งานหรือแก้ไข

ปัญหาในการทำงานได้

คำว่า ภูมิปัญญาไทย อาจนำไปปรับใช้กับสภาพการณ์ในสภานการณ์ต่างๆ จนเกิดเป็นคำ

ต่างๆ คือ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นต้น ซึ่งคำว่า พื้นบ้าน ชาวบ้าน ท้องถิ่น

และไทย เป็นส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาเพื่อขยายให้ทราบขอบเขตว่าจะกล่าวถึงภูมิปัญญาในระดับ

ปัจเจกบุคคล ระดับชุมชนย่อยหรือระดับชุมชนใหญ่

ตัวอย่างภูมิปัญญาไทย

• ลายสือไทยสมัยพ่อขุนรามคำแหง

การทำบุญบั้งไฟ

การเลือกรับวัฒนธรรมของชาติอื่นจะต้องเลือกรับวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม

0000000000000000000000 เดิมที่มีอยู่

ภูมิปัญญามี 2 ลักษณะคือ

1. ลักษณะที่เป็นนามธรรม เป็นโลกทัศน์ชีวทัศน์ เป็นปรัชญาในการดำเนินชีวิต เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกิด แก่ เจ็บ ตาย คุณค่าและความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจำวัน

2. ลักษณะที่เป็นรูปธรรม เป็นเรื่องเกี่ยวกับเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น การทำมาหากิน การเกษตร หัตถกรรม ศิลปดนตรี และอื่น ๆ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความสามารถในการใช้พื้นความรู้สร้างสรรค์งานเพื่อพัฒนาและดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่น

คำว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้านในท้องถิ่น ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้าน รวมทั้งความรู้ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ระหว่างการสืบทอดมีการปรับ ประยุกต์และเปลี่ยนแปลง จนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพ

ขอบคุณค่ะ เราอยากถามอีกเรื่องว่า

1 ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

2. การรับวัฒนธรรมต่างชาติมีผลอย่างไร

3 ทำไมเราจึงต้องรักษาวัฒนธรรม

4 วัฒนธรรมเป็นมรดกของสังคมหมายความว่าอะไร

5 ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีประโยชน์แก่คนไทยอย่างไร

ตอบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ
ปาปาราซซี่ ช่วยหาคำตอบ (IP:202.5.84.117,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 456 16 พ.ย. 2549 (09:27)
อยากให้มีรูปภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มากๆอะ ^o^
งุงิ.com (IP:203.113.21.124,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 458 20 พ.ย. 2549 (10:00)
อยากรู้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเศษฐกิจพอเพียงคะ เพราะว่าตอนนี้กำลังอยากรู้และก็มีงานที่จะต้องทำด้วย
เม ปราจีนคะ (IP:203.172.199.250,10.250.62.235,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 460 22 พ.ย. 2549 (17:56)
อยาได้คำขวัญที่เกี่ยวกับ "พ่อหลวงกับเศษฐกิจพอเพียง" ค่ะ

ช่วยหน่อยนะค่ะ
แนน (IP:58.9.101.80,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 461 23 พ.ย. 2549 (11:27)
อยากรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านของจังหวัดชุมพรมากเลยครับใครรู้ช่วย

บอกที สงสัยมากเลยนะนี่
chat1230 (IP:125.24.181.203,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 462 24 พ.ย. 2549 (14:23)
อยากรู้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยทั้งหมดค่ะ
มัสยา เบ็ญตะเหล็บ (IP:124.157.216.231,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 465 6 ธ.ค. 2549 (19:46)
143
142
ไงครับ ถึงแม้ผมจะไม่ค่อยเข้าสักเท่าไรครับแต่ผมกำลังจะค้นคว้า เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นคืออะไร?ครับ แต่ต้องอธิบายให้ละเอียดมากๆๆงานจากครูครับ แต่มะค่อยมีเลยครับ แง แง -0- ทำไงดีครับ และเรื่องงานภูมิภาคิต่างๆๆด้วยครับ ยังมีอีกนะครับ อย่าพึ่งเบื่อครับ -O- อย่งในรูปนะครับแบบนี่ครับ -o- งงเลยครับไม่ล้อเล่งและครับ เรื่องของๆในแต่ละภาคครับ เรื่องความเปงมาของจังหวัดต่างๆๆด้วยครับ บาย บ่าย นะครับ ไปและครับ มีอะไรอีกหนอ?....
malaze
ร่วมแบ่งปัน4 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 466 6 ธ.ค. 2549 (19:54)
145
144
ขอต่ออีกนะครับอผมชื่อ... อยู่ ร.ร. ทับทองครับ เลขที่ 5307 นะครับ*-* และขอให้รูปๆๆนี้นะครับ pokemon นะครับ ไปจิงๆๆและครับ
malaze
ร่วมแบ่งปัน4 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 467 11 ธ.ค. 2549 (18:03)
ดาวน์โหลดเครื่องมือกำจัดไวรัสตัวฮอต Hacked by Godzilla ได้ที่นี่ครับ ฟรีโปรแกรมเพื่อความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ แอนตี้ไวรัส,แอนตี้สปายแวต์,ไฟวอลล์,สแกนไวรัสออนไลน์,โปรแกรมทดสอบความปลอดภัยของเครื่อง,Firefox ฯลฯ

http://www.rosemaleen.com/computer_security/
เครื่องมือกำจัด Hacked by Godzilla (IP:125.24.3.79)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 468 11 ธ.ค. 2549 (20:39)
อยากรู้เรี่องการผสมผสานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
jareerut-shaetung@hotmail.com (IP:203.146.63.187)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 470 16 ธ.ค. 2549 (21:22)
ความหมายของสวนเกษตรแบบพอเพียง
takky_0298255492@hotmail.com (IP:58.9.121.123)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 471 19 ธ.ค. 2549 (09:56)
ขอให้มีสุก
เก่ง ทอง (IP:61.7.159.249)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 472 20 ธ.ค. 2549 (15:53)
อยากจะเอาหนังสือเรื่องหมอตำแย
เจริญศรี (IP:202.69.140.19)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 473 28 ธ.ค. 2549 (09:49)
อยากรู้ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับ คบไฟ ที่ใช้ในจุดแสงสว่างของคนไทยในสมัยโบราณ

จะหาได้ที่ใหน
aj-rattana@hotmail.com (IP:125.24.144.158)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 474 28 ธ.ค. 2549 (14:56)

อยากรู้ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับ คบไฟ ที่ใช้ในจุดแสงสว่างของคนไทยในสมัยโบราณ
จะหาได้ที่ใหน
เด็กๆ ที่เห็น ก็มีใข้ ใต้ ทำด้วยอะไรไม่รู้น้ำมันมะพร้าว ผสมกับชันมั่ง ต้องรอคุณ np ตอบแล้วละเลยมีคำพังเพย "จุดใต้ตำตอ"


นอกนั้นก็มี เทียนไข ตะเกียงน้ำมันมะพร้าว ตะเกียงน้ำมันกาซ ตะเกียงแกส(อะเซททีลีน) ตะเกียงลาน ตะเกียงเจ้าพายุ
อิอิ

โก๋แก่
ร่วมแบ่งปัน2629 ครั้ง - ดาว 586 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 475 3 ม.ค. 2550 (15:40)
ภูปัญญาท้องถิ่นมีอะไรบ้างคะ มีกี่แบบ
darking_no@hotmailcom (IP:58.10.9.202)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 476 15 ม.ค. 2550 (12:19)
สวัสดี
นุ้ย (IP:61.7.150.86)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 477 24 มิ.ย. 2552 (23:09)
อยากทราบเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ครับ
ultra_lew@hotmail.com
lew@37
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 478 10 ก.ค. 2553 (17:48)
อยากได้เนื้อหาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรีขอภาพประกอบด้วยนะคะเอาไปส่งอาจารย์ค่ะ ^0^''ขอบคุณค่ะ
เด็กเรียน*-*ค่ะ (IP:203.156.71.48)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 479 5 ส.ค. 2553 (09:18)
อยากรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของทุกๆจังหวัดจังค่ะ
ยุ้ย
wannika602@hotmilcom (IP:118.172.119.119)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 480 13 ก.ย. 2553 (21:01)
มันคือไร
หพก (IP:118.173.108.13)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 481 11 ธ.ค. 2553 (12:12)
อยากทราบว่าภูมปัญญาท้องถิ่นมีอะไรบ้าง
เบญ (IP:61.19.67.36)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 482 19 ธ.ค. 2553 (21:05)
เช่น 1.รูปแบบการปกครอง 2.วิถีชีวิตความเป็นอยู่ 3.ประเพณี 4.สถาปัตยกรรม 5.จิตรกรรม 6.วรรณคดี 7.ด้านอาหาร 8.ด้ารการแต่งกาย 9.ด้านเครื่องมือใช้ในการทำมาหากิน
น้ำผึ้ง/numpung_kantapa@hotmail.com (IP:118.172.131.226)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 483 8 พ.ย. 2554 (09:34)
ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆครับ
markooll_666@hotmail.com (IP:125.27.8.63)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม