เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไร

1.ต่อวิธีการเรียนหรือทำงาน

2.ความจำเป็นในการเรียนรู้ตลอดเวลา

3.การสร้างองค์ความรู้ใหม่

4.ความสามารถในการเลือกสรร

5.การใช้และการกำจัดขยะข้อมูลความคิดเห็นที่ 31 

การ์ฟิลด์ (Guest)
16 มิ.ย. 2551 11:14
 1. ขอให้เจริญความคิดเห็นที่ 41

m.mink@hotmail.com (Guest)
12 ม.ค. 2552 18:06
 1. บทบาทและผลกะทบของแสงสีต่อมนุษย์.....
  ในด้านเกษตร
  -ด้านการแพทย์
  -ด้านอุตสาหกรรม
  -ด้านชีวิตประจำวัน

  เป็นยังไง...ค้นหาแล้วก็ไม่เจอ....งงมากเลย....ร้อยเอ็ดวิทยาลัย(ร.ว)
ความคิดเห็นที่ 25

air17341@hotmail.com (Guest)
15 พ.ค. 2551 19:35
 1. ช่วยได้มากเลยค่ะ   ขอบคุณมากนะคะ


  แต่ก้อเข้าใจยากจริงๆ
ความคิดเห็นที่ 32

mimie_a_02@hotmail.com (Guest)
29 มิ.ย. 2551 11:07
 1. ผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในด้าน ผลดี ผลเสีย

  มีไรบ้างอ่ะ

  ตอบหน่อยนะ

  ขอร้องนะคะ  ส่ง อังคารที่ 29/ 6 /51


ความคิดเห็นที่ 28

rose@mat thaimail (Guest)
30 พ.ค. 2551 13:14
 1. <P><FONT size=4>รอเธอหันมา&nbsp;&nbsp; ซารางเซโย(I&nbsp; LOVE&nbsp; YOU)</FONT></P>ความคิดเห็นที่ 40

pear_238@homil.com (Guest)
17 ก.ย. 2551 19:46
 1. วัดดี
ความคิดเห็นที่ 16

jumo
14 ส.ค. 2550 20:33
 1. ถ้าเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้นกลับมีชีวิตขึ้นมา มันจะเป็นผลดีต่อพวกเราไหม ?ความคิดเห็นที่ 18

alisa@46.thaimail (Guest)
30 ส.ค. 2550 18:46
 1. รักในหลวงความคิดเห็นที่ 9

n95 (Guest)
30 มิ.ย. 2550 19:54
 1. อยากได้เหมือนกันส่งวันจันนี้อ่า

  ไคก้อได้ช่วยทีความคิดเห็นที่ 5

leo95_en@hotmail.com (Guest)
27 มิ.ย. 2550 14:39
 1. ไม่รู้ว่าจะใช่ไหมลองอ่านดู  บทบาทและผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

  เทคโนโลยี หมายถึง ขบวนการความรู้และการปฏิบัติที่จะนำวิทยาศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในลักษณะเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีแบ่งเป็น 2ประเภท คือ

  1. เทคโนโลยีทางการผลิต หมายถึง ความรู้สำหรับการแปรสภาพวัตถุดิบ ประกอบชิ้นส่วนตลอดจนถึงการทดสอบผลิตภัณฑ์

  2. เทคโนโลยีด้านการจัดการ หมายถึง องค์ความรู้ในการจัดความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุดิบ คน และเครื่องจักร เพื่ออำนวยให้การผลิตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อวิทยาการ ได้แก่ การอาศัยผลสำเร็จทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ เครื่องมือสำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งที่เกิดจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีการนำไปใช้ในวิทยาการทุกแขนง คือ คอมพิวเตอร์ ผลผลิตที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ ระบบสื่อสาร โดยเฉพาะดาวเทียมสื่อสาร

  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

  คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน แยกออกเป็น 4 ชนิด คือ ไมโครคอมพิวเตอร์ มินิคอมพิวเตอร์ เมน เฟรมคอมพิวเตอร์ และซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) หรือ A.L. หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ที่เลียนแบบการคิดแบบมนุษย์

  หุ่นยนต์คอมพิวเตอร์ คือ หุ่นยนต์ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และหุ่นยนต์บ้านหรือหุ่นยนต์ส่วนตัว คอมพิวเตอร์แสง เป็นคอมพิวเตอร์ที่กำลังอยู่ในระหว่างการวิจัยและพัฒนามีแนวโน้มจะมีบทบาทสำคัญต่อวงการคอมพิวเตอร์ในอนาคต คือ เก็บรวบรวมข้อมูลได้มากและเร็ว เรียกข้อมูลที่ต้องการจากคอมพิวเตอร์ได้เร็ว สามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลได้รวดเร็วและแม่นยำ สามารถทำการสังเคราะห์ข้อมูลให้เป็นข่าวสารได้รวดเร็ว

  ประเภทของคอมพิวเตอร์ แบ่งตามลักษณะข้อมูลได้ 3 ประเภท คือ

  1. Analog Computer เป็นคอมพิวเตอร์ที่ทำงานโดยใช้หลักการวัด เช่น คอมพิวเตอร์ที่ใช้ตรวจคลื่นสมองคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตรวจวัดสายตา และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

  2. Digital Computer เป็นคอมพิวเตอร์ที่ทำงานโดยใช้หลักการนับ เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้จะรับข้อมูลในลักษณะของตัวเลขและให้ผลรับออกมาเป็นตัวเลข ผลลัพธ์ที่ได้แม่นยำกว่า

  3. Hybrid Computer เป็นการนำข้อดีทาง Analog Computer และ Digital Computer มา สร้างเพื่อให้สามารถใช้งานทางด้านวิทยาศาสตร์หรือทางอุตสาหกรรม ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน

  1. หน่วยรับข้อมูล ทำหน้าที่รับข้อมูลและคำสั่งเข้าสู่หน่วยประมวลผลกลาง

  2. หน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ Main Memory ทำหน้าที่เก็บข้อมูล ALU ทำหน้าที่คำนวณหรือเปรียบเทียบตัวเลข และ Control Unit ทำหน้าที่ควบคุมขั้นตอนการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และการสั่งงานภายในคอมพิวเตอร์

  3. หน่วยแสดงผล ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ หรือส่งข้อมูลจากหน่วยความจำ ระบบคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ ฮาร์แวร์ ซอร์ฟแวร์ และบุคลากรคอมพิวเตอร์

  เทคโนโลยีการสื่อสาร

  เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคใหม่ แบ่งเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆคือ

  1. เทคโนโลยีการสื่อสารชนิดใช้สาย อาศัยการส่ง-รับข้อมูลผ่านสาย การสื่อสารที่สำคัญ คือ สายโทรเลข สายโทรศัพท์ สายเคเบิล

  2. เทคโนโลยีการสื่อสารชนิดไม่ใช้สาย อาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสื่อการส่ง-รับสัญญาณ การสื่อสารที่สำคัญ ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ โทรพิมพ์ ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียม หรือดาวเทียมสื่อสาร เทคโนโลยีการสื่อสารร่วมกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กำลังมีบทบาททำให้โลกเสมือนมีขนาดเล็กลง เพราะทำให้มนุษย์ทั่วโลกสามารถติดต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็ว

  บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่ คือ การดำเนินธุรกิจ การศึกษา การปกครอง การเมืองภายในประเทศและระหว่างประเทศ ความมั่นคงของประเทศ วัฒนธรรม การพิมพ์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โลกส่วนตัว

  เทคโนโลยีชีวภาพ

  หมายถึง วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้พัฒนาระบบทางชีวภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านต่าง ๆ

  ระบบทางชีวภาพ ระบบต่อมนุษย์

  แสดงขั้นตอนของเทคโนโลยีชีวภาพ

  ระบบทางชีวภาพ หมายถึง ระบบการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ขั้นตอนการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการของร่างกายในระยะต่างๆ ตลอดจนผลผลิตจากสิ่งที่มีชีวิต

  บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพ

  1. ด้านการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมการแพทย์และการสาธารณสุข ที่สำคัญและเห็นได้ชัดมี 3 ด้านด้วยกันคือ

  1.1 การผลิตยา สารปฏิชีวนะเป็นผลผลิตตัวแรกที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม

  1.2 การผลิตวัคซีน ต้องพึ่งพาอาศัยกระบวนการทางพันธุวิศวกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยทำการตัดต่อยีนส์ที่ใช้ในการผลิตแอนติเจนเอาไปเป็นต้นแบบในการผลิตวัคซีน 1.3 การผลิตสารวินิจฉัยโรค เป็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างแอนติบอดีที่มีความจำเพาะสูงกับแอนติเจน ได้แก่ โมโนโคลนัล แอนติบอดี้ ซึ่งในในการตรวจวินิจฉัยโรค เช่น โมโนโคลนัลแอนติบอดี้ ซึ่งใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งบางชนิด โรคติดเชื้อและโรคหัวใจบางชนิด

  1.4 การตรวจวินิจฉัยทางด้านอาชญวิทยา เป็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการตรวจวินิจฉัยทางด้านอาชญวิทยา หรือนิติเวชวิทยา ซึ่งอาจกระทำได้โดยวิธีการที่เรียกว่า “รอยพิมพ์ DNA”

  2. ด้านการเกษตร

  2.1 ด้านการจัดการสาขาพืช ซึ่งได้นำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ 4 ทางด้วยกันคือ

  1) การปรับปรุงพันธุ์ เป็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อให้ได้ลักษณะพืชตามต้องการ เช่น ความต้านทานโรค ให้ผลผลิตมากขึ้น กระบวนการที่ใช้ คือ พันธุวิศวกรรมและการผสมระหว่างเซล

  2) การขยายพันธ์ ได้นำเอาวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพมาช่วยในการขยายพันธ์ ได้แก่ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การผลิตเมล็ดพืชเทียม

  3) การอารักขาพืช เป็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อช่วยให้พืชพันธุ์ที่ปลูกมีการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีและมีความสมบูรณ์แข็งแรง เช่น การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ซึ่งเป็นการใช้แบคทีเรียกำจัดหนอนใบผัก

  4) การแปรรูปผลผลิตและของเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น การแปรรูปจากมันสำปะหลังให้เป็นแอลกอฮอล์

  2.2 ด้านการจัดการสัตว์ เป็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในมาใช้ 4 ทาง คือ

  1) การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เป็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อให้ได้ลักษณะสัตว์ตามต้องการ ซึ่งใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ เช่น เทคนิคทางพันธุ์วิศวกรรม การผสมเทียม การฝากถ่ายตัวอ่อน

  2) การขยายพันธ์ ได้นำเอาวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพมาช่วยในการขยายพันธ์ ได้แก่ การผสมเทียม การฝากถ่ายตัวอ่อน การสร้างและปรับปรุงสถานที่ให้มีความเหมาะสมกับการผสมพันธุ์ วางไข่และเลี้ยงลูกอ่อน การสร้างและปรับปรุงเครื่องฟักไข่

  3) การอารักขาสัตว์ เป็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อให้สัตว์ที่เลี้ยงมีการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีและมีความสมบูรณ์แข็งแรง เช่น การผลิตวัคซีน การผลิตโปรตีน การผลิตยา การผลิตอาหารหลัก การควบคุมศัตรูของสัตว์

  4) การแปรรูปผลผลิตและของเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น นมสดนำมาใช้ทำเป็นนมผง นมกล่อง เนื้อและปลานำมาใช้ทำเป็นเนื้อและปลาเค็ม หมู เนื้อ และไก่ นำมาใช้ทำ เป็นไส้กรอก เป็นต้น

  3. ด้านอุตสาหกรรม

  ผลผลิตจากอุตสาหกรรมจำนวนมากได้ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตและการบำบัดมลสาร ซึ่งอาจดำเนินงานได้โดยการใช้เทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ - การพัฒนาพันธุ์พืช เป็นการพัฒนาพันธุ์พืชเพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในด้านอุตสาหกรรม เช่น การผสมระหว่างเซลของยีสต์ 2 สายพันธุ์ด้วยกัน การผลิตไม้ดอกที่มีดอก สี ลักษณะของดอกแปลก ดอกสามารถบานคงทนอยู่ได้นาน

  - การพัฒนาพันธุ์สัตว์ เป็นการพัฒนาพันธุ์สัตว์เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในด้านอุตสาหกรรม เช่น การปรับปรุงสัตว์พันธ์เนื้อให้มีเนื้อมากและคุณภาพของเนื้อที่ดีขึ้น - การพัฒนาอุตสาหกรรมหมัก เช่น การผลิตอาหาร การผลิตสารปฏิชีวนะ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์

  4. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

  เนื่องจากจำนวนประชากรโลกเพิ่มขึ้น ทำให้มีขยะและของเสียปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงต้องมีการพัฒนาหาจุลินทรีย์สายพันธุ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังต้องอาศัยความรู้ทางด้านวิศวกรรมมาช่วยพัฒนากระบวนการกำจัดของเสีย เช่น การออกแบบบ่อ และเครื่องมือที่ใช้ในการสลายตัวของออกซิเจน

  อิทธิพลและผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

  ปัจจัยหลายประการที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น

  1. ประชากรเพิ่มขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบด้านต่าง ๆ เช่น ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ของเสียและสิ่งปฏิกูลมีปริมาณมากขึ้น

  2. ด้านเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดผลกระทบเช่น การแข่งขันผลิตสินค้าและบริการ บุคคลมีความต้องการความสะดวกสลายและความปลอดภัยเพิ่มขึ้นคู่แข่งของเทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่ เทคนิคการสังเคราะห์สารเคมีต่าง ๆ นอกจากนี้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เช่น พันธุวิศวกรรมเป็นวิธีการที่มนุษย์เข้าไปมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมา ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านนี้ควรที่จะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษที่จะไม่ทำให้ยีนส์ที่ถูกทำขึ้นมาใหม่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมและถูกนำมาใช้ในทางที่จะทำให้สังคมของมนุษยชาติไดรับความเดือดร้อน

  เทคโนโลยีทางการแพทย์

  หมายถึง วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านการแพทย์ เช่น การตรวจ การรักษาพยาบาล และการป้องกันโรค ด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่

  1. การพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ โดยอาศัยความรู้ด้านวิศวกรรมเป็นหลักในการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง เช่น

  1.1 เพื่อการตรวจและวินิจฉัยโรค

  - เครื่องเอกซเรย์

  - เครื่องโทโมกราฟฟีแบบคอมพิวเตอร์

  - เครื่องถ่ายภาพแบบนิวเคลียร์แมกนิติกเร โซแนน์อิมเมจ

  - เครื่องถ่ายภาพโดยเรดิโอกราฟฟี

  - เครื่องอุลตราซาวด์

  - เครื่องตรวจการทำงานของหัวใจ

  - เครื่องตรวจการรับฟังเสียง

  1.2 เพื่อการรักษาพยาบาล

  - มีดผ่าตัดเลเซอร์

  - เครื่องกรอคราบหินปูนที่ฟันโดยคลื่นเสียงความถี่สูง

  - เครื่องนวดคลายความเมื่อยล้าโดยคลื่นเสียงความถี่สูง

  - เครื่องฉายรังสี

  - เครื่องควบคุมการให้ออกซิเจนในระหว่างการผ่าตัด

  - เครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ

  - แว่นตา คอนแทกเลนส์

  - การสร้างอวัยวะเทียม

  1.3 เพื่อการป้องกันโรค

  - เตาอบและตู้อบฆ่าเชื้อ

  - การใช้รังสี

  - เครื่องฉายรังสี

  - อุปกรณ์สำหรับการสวมครอบหรือสอดใส่เข้าไปในรูหู

  2. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการผลิตยา สาร หรือวิธีการที่ใช้ในทางการแพทย์ ในการพัฒนาบางครั้งต้องอาศัยเทคโนโลยี เทคนิค และวิธีการต่างๆ เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคนิคทางด้านวิศวกรรม ได้แก่

  - การพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อซึ่งเก็บตัวอย่างมาจากผู้ป่วย

  - การสร้างเด็กหลอดแก้ว

  - การหาสาเหตุและการรักษาโรคที่เกิดจากความบกพร่องทางพันธุกรรม

  - อุตสาหกรรมการผลิตยา

  - การผลิตเซรุ่ม

  - การผลิตวัคซีนป้องกันโรค

  เทคโนโลยีทางการเกษตร

  หมายถึง วิทยาการที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านการเกษตร ได้แก่

  1. ด้านการจัดการสาขาพืชและการจัดการสาขาสัตว์การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

  2. การจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้แก่เกษตรกร

  3. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร

  4. การให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร

  5. การศึกษาวิจัย ค้นคว้า และทดลอง

  6. การวางแผนการดำเนินงาน และการจัดการ

  ผลกระทบของเทคโนโลยี

  ในการใช้เทคโนโลยีสามารถที่จะก่อให้เกิดผลกระทบได้ทั้งด้านที่มีประโยชน์และด้านที่เป็นผลเสีย

  1. ด้านที่เป็นประโยชน์ ผลของการใช้เทคโนโลยีได้ทำให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อันมีประโยชน์ต่อมนุษย์มากมาย เช่น อุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจและรักษาโรค โทรเลข โทรศัพท์ อุปกรณ์การสื่อสารต่าง ๆ การค้นพบคอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการปฏิบัติงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางด้านการแพทย์ การสำรวจ การประมง การควบคุมอากาศยานและยานพาหนะ การใช้คอมพิวเตอร์ ควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในสถานประกอบการอุตสาหกรรมและการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information system) การพัฒนาระบบการชลประทานและการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูก การผลิตปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภาพ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การทำประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและการถนอมอาหาร และการใช้เทคโนโลยีในการผลิตเสื้อผ้าและเครื่องนุ่มห่ม

  2. ด้านความเสียหายหรือสูญเสีย

  2.1 การเกิดสภาพการเน่าเสียของน้ำ

  2.2 การเกิดปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูล

  - กลิ่นเน่าเหม็น

  - เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและพาหะนำเชื้อโรค

  - เกิดสภาพที่ไม่น่าดูและไม่พึงปรารถนา

  - เป็นแหล่งสะสมสารพิษ

  2.3 การเกิดปัญหาการแพร่กระจายของสารเคมีที่เป็นสารพิษ

  2.4 การเกิดปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคและพาหะนำโรค

  2.5 การเกิดปัญหาโรคภัยไข้เจ็บความพิการหรือมีสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอของประชากร

  - ความเครียด

  - เสียงที่ดังเกินไป

  - ความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ

  - การแพร่ระบาดของโรค

  - การได้รับสารพิษ

  2.6 การเกิดปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ

  - การลดลงของทรัพยากรป่าไม้

  - การลดลงของทรัพยากรป่าชายเลน

  - การลดลงของทรัพยากรสัตว์น้ำ

  การป้องกันและแก้ไขปัญหา

  การป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากเทคโนโลยีเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากและได้หลาย ๆ ครั้ง การแก้ไขปัญหาจะต้องมีการประยุกต์ให้มีความเหมาะสมกับแต่ละปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจต้องมีวิธีการที่แตกต่างกันไป เช่น

  1. การทำให้รู้จักคุณค่า และมีปริมาณจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  2. การรู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

  3. การรู้จักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การเลือกดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพยายามหาวิธีการเพิ่มผลกระทบด้านที่เป็นประโยชน์ การพยายามเลือกใช้วิธีการที่ก่อให้เกิดผลกระทบในด้านความเสียหาย

  4. การควบคุม การเสนอแนะ และการชักชวน เป็นการดำเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐบาล องค์การ บริษัท นักวิชาการและบุคคลที่มีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น

  - การควบคุม อาจเกิดจาก กฎหมาย ระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ

  - การเสนอแนะ เป็นการเสนอแนะข้อเสนอต่างๆ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบของเทคโนโลยี เช่น ตามอนุกรม ISO 14000 อนุกรม ISO18000 และอนุกรม ISO 9000

  - การชักชวน เช่น การเผยแพร่ความรู้

  5. การเผยแพร่ความรู้ เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องทั่ว ๆ ไป เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบของเทคโนโลยีโดยทั่วไป และการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบของเทคโนโลยี

  6. การศึกษาวิจัย ค้นคว้า และทดลอง เป็นการดำเนินงานเพื่อให้ได้รับความรู้สำหรับนำมาใช้ในการดำเนินงานต่าง ๆ เช่น การศึกษาและวิจัยเพื่อกำหนดมาตรฐานปริมาณของอินทรีย์สารในน้ำทิ้ง ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดสภาพการเน่าเสียของน้ำขึ้น

  7. การวางแผน การจัดการ และการประสานงานในการดำเนินงาน เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการวางแผน การจัดการ และการประสานงานในการดำเนินงาน เนื่องจากการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวนี้มีหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมผู้ปฏิบัติงาน ผู้ที่ทำการศึกษา วิจัย ตลอดจนนักวิชาการ

  การใช้เทคโนโลยีในการทำงาน  การทำงานเป็นกิจกรรมที่มุ่งสู่เป้าหมายหรือความสำเร็จขององค์กร แต่การทำงานที่มี

  ประสิทธิภาพได้นั้น จะต้องมีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีมาใช้ในการวางแผนการทำงาน เครื่องมือนั้น

  จะต้องสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานแต่ละขั้นตอนได้ เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงานนั้นได้ถูกออกแบบมาในรูปของแผนภูมิ ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด

  แต่ละชนิดก็ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

  1. แผนภูมิกิจกรรม (Activity Chart)

  2. แผนภูมิกระบวนการผลิต (Process Chart)

  3. แผนภูมิการเดินทาง (Travel Chart)

  แผนภูมิกิจกรรม เป็นแผนภูมิที่มีสเกลเวลาประกอบการบันทึกวิธีการทำงาน เพื่อให้สามารถ แสดงภาพที่ชัดเจนมากขึ้น ในการแบ่งส่วนเวลาการทำงาน ซึ่งช่วยให้วิเคราะห์ส่วนของงานต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น

  แผนภูมิกระบวนการผลิต เป็นแผนภูมิที่ใช้บันทึกขั้นตอนและกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เฉพาะส่วนของงานที่เราสนใจเพื่อปรับปรุงขั้นตอนวิธีการทำงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลงาน หรือผลผลิตสูงขึ้น

  แผนภูมิการเดินทาง เป็นเครื่องมือที่บันทึกการเดินทางเพื่อใช้วิเคราะห์ปัญหา การขนย้าย และการเคลื่อนที่ โดยปกติไม่ว่าจะเป็นการทำงานในสำนักงานหรือในโรงงาน จะเสียเวลาในการ เดินทางมาก ถ้าวิเคราะห์ระยะทางในการเดินทางในแต่ละวัน จะพบว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่ากิจกรรม ประจำวันจะมีเวลาในการเดินทางมากมายขนาดนั้น แผนภูมิทั้ง 3 ชนิดข้างต้น ยังสามารถแบ่งแยกย่อยไปอีกหลายชนิด ในที่นี้จะขอแนะนำ แผนภูมิกิจกรรม ที่ใช้กับการทำงานของคนและแผนภูมิกิจกรรมการทำงานของเครื่องจักรความคิดเห็นที่ 3

fongdoo
25 มิ.ย. 2550 16:37
 1. เข้างัยใครรู้ช่วยบอกหน่อยความคิดเห็นที่ 39

งงงงงงงงงงง (Guest)
15 ก.ย. 2551 14:41
 1. นว้า
ความคิดเห็นที่ 2

fongdoo (Guest)
25 มิ.ย. 2550 16:10
 1. เข้าดูยังงัยอ่ะความคิดเห็นที่ 12

5555@thaimail.com (Guest)
2 ก.ค. 2550 10:21
 1. ขอบคุณครับ ผมขออนุยาตก็อปปี้นะครับ หามิได้จริง ๆ ครับความคิดเห็นที่ 24

TAKKY_2515561@ho.. (Guest)
19 ก.พ. 2551 12:56
 1. <P>พี่คับผมต้องการรู้ว่าผลกระทบของความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านเศรษฐกิจ</P>

  <P>&nbsp;</P>ความคิดเห็นที่ 50

*-*-*-**-*--*--**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* (Guest)
17 ม.ค. 2554 14:21
 1. 5555555555555555555555555+ความคิดเห็นที่ 51

Ouroboros vcharkarn veditor
17 ม.ค. 2554 14:58
 1. กระทู้นี้ มีตัวอย่างความเห็น ที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของเทคโนโลยีต่อพฤติกรรมมนุษย์อย่างชัดเจนแล้ว{#emotions_dlg.q1}
ความคิดเห็นที่ 21

jirat_nn@thaimail.com (Guest)
16 ธ.ค. 2550 11:36
 1. อยากทราบจังเลยค่ะว่าวิทยาการและเทคโนโลยีมีผลกระทบอย่างไรกับมนุษย์.........มหาสารคาม....ความคิดเห็นที่ 30

เด็กพนม (Guest)
6 มิ.ย. 2551 10:13
 1. <P><FONT size=5>I&nbsp;&nbsp; LOVE&nbsp;&nbsp; YOU&nbsp;&nbsp; </FONT></P>ความคิดเห็นที่ 1

pon-@suttapon.com (Guest)
24 มิ.ย. 2550 13:20
 1. ใครรู้ช่วยบอกที่ต้องการคำตอบมาก ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น