วิชาการดอทคอม ptt logo

เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไร

โพสต์เมื่อ: 14:39 วันที่ 22 มิ.ย. 2550         ชมแล้ว: 186,351 ตอบแล้ว: 55
วิชาการ >> กระทู้ >> เทคโนโลยี
1.ต่อวิธีการเรียนหรือทำงาน
2.ความจำเป็นในการเรียนรู้ตลอดเวลา
3.การสร้างองค์ความรู้ใหม่
4.ความสามารถในการเลือกสรร
5.การใช้และการกำจัดขยะข้อมูล


pon-@suttapon.com(202.28.35.1)

จำนวน 37 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 24 มิ.ย. 2550 (13:20)
ใครรู้ช่วยบอกที่ต้องการคำตอบมาก ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
pon-@suttapon.com (IP:202.28.35.1)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 25 มิ.ย. 2550 (17:51)
ได้ทำเหมือนกัน หาไม่ได้เลย ทำไงดีหละ
งง (IP:202.28.35.1)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 27 มิ.ย. 2550 (14:39)
ไม่รู้ว่าจะใช่ไหมลองอ่านดูบทบาทและผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยี หมายถึง ขบวนการความรู้และการปฏิบัติที่จะนำวิทยาศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในลักษณะเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีแบ่งเป็น 2ประเภท คือ

1. เทคโนโลยีทางการผลิต หมายถึง ความรู้สำหรับการแปรสภาพวัตถุดิบ ประกอบชิ้นส่วนตลอดจนถึงการทดสอบผลิตภัณฑ์

2. เทคโนโลยีด้านการจัดการ หมายถึง องค์ความรู้ในการจัดความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุดิบ คน และเครื่องจักร เพื่ออำนวยให้การผลิตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อวิทยาการ ได้แก่ การอาศัยผลสำเร็จทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ เครื่องมือสำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งที่เกิดจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีการนำไปใช้ในวิทยาการทุกแขนง คือ คอมพิวเตอร์ ผลผลิตที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ ระบบสื่อสาร โดยเฉพาะดาวเทียมสื่อสาร

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน แยกออกเป็น 4 ชนิด คือ ไมโครคอมพิวเตอร์ มินิคอมพิวเตอร์ เมน เฟรมคอมพิวเตอร์ และซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) หรือ A.L. หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ที่เลียนแบบการคิดแบบมนุษย์

หุ่นยนต์คอมพิวเตอร์ คือ หุ่นยนต์ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และหุ่นยนต์บ้านหรือหุ่นยนต์ส่วนตัว คอมพิวเตอร์แสง เป็นคอมพิวเตอร์ที่กำลังอยู่ในระหว่างการวิจัยและพัฒนามีแนวโน้มจะมีบทบาทสำคัญต่อวงการคอมพิวเตอร์ในอนาคต คือ เก็บรวบรวมข้อมูลได้มากและเร็ว เรียกข้อมูลที่ต้องการจากคอมพิวเตอร์ได้เร็ว สามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลได้รวดเร็วและแม่นยำ สามารถทำการสังเคราะห์ข้อมูลให้เป็นข่าวสารได้รวดเร็ว

ประเภทของคอมพิวเตอร์ แบ่งตามลักษณะข้อมูลได้ 3 ประเภท คือ

1. Analog Computer เป็นคอมพิวเตอร์ที่ทำงานโดยใช้หลักการวัด เช่น คอมพิวเตอร์ที่ใช้ตรวจคลื่นสมองคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตรวจวัดสายตา และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

2. Digital Computer เป็นคอมพิวเตอร์ที่ทำงานโดยใช้หลักการนับ เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้จะรับข้อมูลในลักษณะของตัวเลขและให้ผลรับออกมาเป็นตัวเลข ผลลัพธ์ที่ได้แม่นยำกว่า

3. Hybrid Computer เป็นการนำข้อดีทาง Analog Computer และ Digital Computer มา สร้างเพื่อให้สามารถใช้งานทางด้านวิทยาศาสตร์หรือทางอุตสาหกรรม ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน

1. หน่วยรับข้อมูล ทำหน้าที่รับข้อมูลและคำสั่งเข้าสู่หน่วยประมวลผลกลาง

2. หน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ Main Memory ทำหน้าที่เก็บข้อมูล ALU ทำหน้าที่คำนวณหรือเปรียบเทียบตัวเลข และ Control Unit ทำหน้าที่ควบคุมขั้นตอนการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และการสั่งงานภายในคอมพิวเตอร์

3. หน่วยแสดงผล ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ หรือส่งข้อมูลจากหน่วยความจำ ระบบคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ ฮาร์แวร์ ซอร์ฟแวร์ และบุคลากรคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีการสื่อสาร

เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคใหม่ แบ่งเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆคือ

1. เทคโนโลยีการสื่อสารชนิดใช้สาย อาศัยการส่ง-รับข้อมูลผ่านสาย การสื่อสารที่สำคัญ คือ สายโทรเลข สายโทรศัพท์ สายเคเบิล

2. เทคโนโลยีการสื่อสารชนิดไม่ใช้สาย อาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสื่อการส่ง-รับสัญญาณ การสื่อสารที่สำคัญ ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ โทรพิมพ์ ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียม หรือดาวเทียมสื่อสาร เทคโนโลยีการสื่อสารร่วมกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กำลังมีบทบาททำให้โลกเสมือนมีขนาดเล็กลง เพราะทำให้มนุษย์ทั่วโลกสามารถติดต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็ว

บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่ คือ การดำเนินธุรกิจ การศึกษา การปกครอง การเมืองภายในประเทศและระหว่างประเทศ ความมั่นคงของประเทศ วัฒนธรรม การพิมพ์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โลกส่วนตัว

เทคโนโลยีชีวภาพ

หมายถึง วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้พัฒนาระบบทางชีวภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านต่าง ๆ

ระบบทางชีวภาพ ระบบต่อมนุษย์

แสดงขั้นตอนของเทคโนโลยีชีวภาพ

ระบบทางชีวภาพ หมายถึง ระบบการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ขั้นตอนการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการของร่างกายในระยะต่างๆ ตลอดจนผลผลิตจากสิ่งที่มีชีวิต

บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพ

1. ด้านการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมการแพทย์และการสาธารณสุข ที่สำคัญและเห็นได้ชัดมี 3 ด้านด้วยกันคือ

1.1 การผลิตยา สารปฏิชีวนะเป็นผลผลิตตัวแรกที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม

1.2 การผลิตวัคซีน ต้องพึ่งพาอาศัยกระบวนการทางพันธุวิศวกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยทำการตัดต่อยีนส์ที่ใช้ในการผลิตแอนติเจนเอาไปเป็นต้นแบบในการผลิตวัคซีน 1.3 การผลิตสารวินิจฉัยโรค เป็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างแอนติบอดีที่มีความจำเพาะสูงกับแอนติเจน ได้แก่ โมโนโคลนัล แอนติบอดี้ ซึ่งในในการตรวจวินิจฉัยโรค เช่น โมโนโคลนัลแอนติบอดี้ ซึ่งใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งบางชนิด โรคติดเชื้อและโรคหัวใจบางชนิด

1.4 การตรวจวินิจฉัยทางด้านอาชญวิทยา เป็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการตรวจวินิจฉัยทางด้านอาชญวิทยา หรือนิติเวชวิทยา ซึ่งอาจกระทำได้โดยวิธีการที่เรียกว่า “รอยพิมพ์ DNA”

2. ด้านการเกษตร

2.1 ด้านการจัดการสาขาพืช ซึ่งได้นำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ 4 ทางด้วยกันคือ

1) การปรับปรุงพันธุ์ เป็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อให้ได้ลักษณะพืชตามต้องการ เช่น ความต้านทานโรค ให้ผลผลิตมากขึ้น กระบวนการที่ใช้ คือ พันธุวิศวกรรมและการผสมระหว่างเซล

2) การขยายพันธ์ ได้นำเอาวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพมาช่วยในการขยายพันธ์ ได้แก่ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การผลิตเมล็ดพืชเทียม

3) การอารักขาพืช เป็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อช่วยให้พืชพันธุ์ที่ปลูกมีการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีและมีความสมบูรณ์แข็งแรง เช่น การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ซึ่งเป็นการใช้แบคทีเรียกำจัดหนอนใบผัก

4) การแปรรูปผลผลิตและของเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น การแปรรูปจากมันสำปะหลังให้เป็นแอลกอฮอล์

2.2 ด้านการจัดการสัตว์ เป็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในมาใช้ 4 ทาง คือ

1) การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เป็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อให้ได้ลักษณะสัตว์ตามต้องการ ซึ่งใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ เช่น เทคนิคทางพันธุ์วิศวกรรม การผสมเทียม การฝากถ่ายตัวอ่อน

2) การขยายพันธ์ ได้นำเอาวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพมาช่วยในการขยายพันธ์ ได้แก่ การผสมเทียม การฝากถ่ายตัวอ่อน การสร้างและปรับปรุงสถานที่ให้มีความเหมาะสมกับการผสมพันธุ์ วางไข่และเลี้ยงลูกอ่อน การสร้างและปรับปรุงเครื่องฟักไข่

3) การอารักขาสัตว์ เป็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อให้สัตว์ที่เลี้ยงมีการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีและมีความสมบูรณ์แข็งแรง เช่น การผลิตวัคซีน การผลิตโปรตีน การผลิตยา การผลิตอาหารหลัก การควบคุมศัตรูของสัตว์

4) การแปรรูปผลผลิตและของเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น นมสดนำมาใช้ทำเป็นนมผง นมกล่อง เนื้อและปลานำมาใช้ทำเป็นเนื้อและปลาเค็ม หมู เนื้อ และไก่ นำมาใช้ทำ เป็นไส้กรอก เป็นต้น

3. ด้านอุตสาหกรรม

ผลผลิตจากอุตสาหกรรมจำนวนมากได้ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตและการบำบัดมลสาร ซึ่งอาจดำเนินงานได้โดยการใช้เทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ - การพัฒนาพันธุ์พืช เป็นการพัฒนาพันธุ์พืชเพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในด้านอุตสาหกรรม เช่น การผสมระหว่างเซลของยีสต์ 2 สายพันธุ์ด้วยกัน การผลิตไม้ดอกที่มีดอก สี ลักษณะของดอกแปลก ดอกสามารถบานคงทนอยู่ได้นาน

- การพัฒนาพันธุ์สัตว์ เป็นการพัฒนาพันธุ์สัตว์เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในด้านอุตสาหกรรม เช่น การปรับปรุงสัตว์พันธ์เนื้อให้มีเนื้อมากและคุณภาพของเนื้อที่ดีขึ้น - การพัฒนาอุตสาหกรรมหมัก เช่น การผลิตอาหาร การผลิตสารปฏิชีวนะ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์

4. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากจำนวนประชากรโลกเพิ่มขึ้น ทำให้มีขยะและของเสียปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงต้องมีการพัฒนาหาจุลินทรีย์สายพันธุ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังต้องอาศัยความรู้ทางด้านวิศวกรรมมาช่วยพัฒนากระบวนการกำจัดของเสีย เช่น การออกแบบบ่อ และเครื่องมือที่ใช้ในการสลายตัวของออกซิเจน

อิทธิพลและผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

ปัจจัยหลายประการที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น

1. ประชากรเพิ่มขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบด้านต่าง ๆ เช่น ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ของเสียและสิ่งปฏิกูลมีปริมาณมากขึ้น

2. ด้านเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดผลกระทบเช่น การแข่งขันผลิตสินค้าและบริการ บุคคลมีความต้องการความสะดวกสลายและความปลอดภัยเพิ่มขึ้นคู่แข่งของเทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่ เทคนิคการสังเคราะห์สารเคมีต่าง ๆ นอกจากนี้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เช่น พันธุวิศวกรรมเป็นวิธีการที่มนุษย์เข้าไปมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมา ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านนี้ควรที่จะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษที่จะไม่ทำให้ยีนส์ที่ถูกทำขึ้นมาใหม่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมและถูกนำมาใช้ในทางที่จะทำให้สังคมของมนุษยชาติไดรับความเดือดร้อน

เทคโนโลยีทางการแพทย์

หมายถึง วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านการแพทย์ เช่น การตรวจ การรักษาพยาบาล และการป้องกันโรค ด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่

1. การพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ โดยอาศัยความรู้ด้านวิศวกรรมเป็นหลักในการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง เช่น

1.1 เพื่อการตรวจและวินิจฉัยโรค

- เครื่องเอกซเรย์

- เครื่องโทโมกราฟฟีแบบคอมพิวเตอร์

- เครื่องถ่ายภาพแบบนิวเคลียร์แมกนิติกเร โซแนน์อิมเมจ

- เครื่องถ่ายภาพโดยเรดิโอกราฟฟี

- เครื่องอุลตราซาวด์

- เครื่องตรวจการทำงานของหัวใจ

- เครื่องตรวจการรับฟังเสียง

1.2 เพื่อการรักษาพยาบาล

- มีดผ่าตัดเลเซอร์

- เครื่องกรอคราบหินปูนที่ฟันโดยคลื่นเสียงความถี่สูง

- เครื่องนวดคลายความเมื่อยล้าโดยคลื่นเสียงความถี่สูง

- เครื่องฉายรังสี

- เครื่องควบคุมการให้ออกซิเจนในระหว่างการผ่าตัด

- เครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ

- แว่นตา คอนแทกเลนส์

- การสร้างอวัยวะเทียม

1.3 เพื่อการป้องกันโรค

- เตาอบและตู้อบฆ่าเชื้อ

- การใช้รังสี

- เครื่องฉายรังสี

- อุปกรณ์สำหรับการสวมครอบหรือสอดใส่เข้าไปในรูหู

2. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการผลิตยา สาร หรือวิธีการที่ใช้ในทางการแพทย์ ในการพัฒนาบางครั้งต้องอาศัยเทคโนโลยี เทคนิค และวิธีการต่างๆ เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคนิคทางด้านวิศวกรรม ได้แก่

- การพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อซึ่งเก็บตัวอย่างมาจากผู้ป่วย

- การสร้างเด็กหลอดแก้ว

- การหาสาเหตุและการรักษาโรคที่เกิดจากความบกพร่องทางพันธุกรรม

- อุตสาหกรรมการผลิตยา

- การผลิตเซรุ่ม

- การผลิตวัคซีนป้องกันโรค

เทคโนโลยีทางการเกษตร

หมายถึง วิทยาการที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านการเกษตร ได้แก่

1. ด้านการจัดการสาขาพืชและการจัดการสาขาสัตว์การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

2. การจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้แก่เกษตรกร

3. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร

4. การให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร

5. การศึกษาวิจัย ค้นคว้า และทดลอง

6. การวางแผนการดำเนินงาน และการจัดการ

ผลกระทบของเทคโนโลยี

ในการใช้เทคโนโลยีสามารถที่จะก่อให้เกิดผลกระทบได้ทั้งด้านที่มีประโยชน์และด้านที่เป็นผลเสีย

1. ด้านที่เป็นประโยชน์ ผลของการใช้เทคโนโลยีได้ทำให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อันมีประโยชน์ต่อมนุษย์มากมาย เช่น อุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจและรักษาโรค โทรเลข โทรศัพท์ อุปกรณ์การสื่อสารต่าง ๆ การค้นพบคอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการปฏิบัติงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางด้านการแพทย์ การสำรวจ การประมง การควบคุมอากาศยานและยานพาหนะ การใช้คอมพิวเตอร์ ควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในสถานประกอบการอุตสาหกรรมและการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information system) การพัฒนาระบบการชลประทานและการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูก การผลิตปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภาพ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การทำประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและการถนอมอาหาร และการใช้เทคโนโลยีในการผลิตเสื้อผ้าและเครื่องนุ่มห่ม

2. ด้านความเสียหายหรือสูญเสีย

2.1 การเกิดสภาพการเน่าเสียของน้ำ

2.2 การเกิดปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูล

- กลิ่นเน่าเหม็น

- เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและพาหะนำเชื้อโรค

- เกิดสภาพที่ไม่น่าดูและไม่พึงปรารถนา

- เป็นแหล่งสะสมสารพิษ

2.3 การเกิดปัญหาการแพร่กระจายของสารเคมีที่เป็นสารพิษ

2.4 การเกิดปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคและพาหะนำโรค

2.5 การเกิดปัญหาโรคภัยไข้เจ็บความพิการหรือมีสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอของประชากร

- ความเครียด

- เสียงที่ดังเกินไป

- ความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ

- การแพร่ระบาดของโรค

- การได้รับสารพิษ

2.6 การเกิดปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ

- การลดลงของทรัพยากรป่าไม้

- การลดลงของทรัพยากรป่าชายเลน

- การลดลงของทรัพยากรสัตว์น้ำ

การป้องกันและแก้ไขปัญหา

การป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากเทคโนโลยีเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากและได้หลาย ๆ ครั้ง การแก้ไขปัญหาจะต้องมีการประยุกต์ให้มีความเหมาะสมกับแต่ละปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจต้องมีวิธีการที่แตกต่างกันไป เช่น

1. การทำให้รู้จักคุณค่า และมีปริมาณจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. การรู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

3. การรู้จักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การเลือกดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพยายามหาวิธีการเพิ่มผลกระทบด้านที่เป็นประโยชน์ การพยายามเลือกใช้วิธีการที่ก่อให้เกิดผลกระทบในด้านความเสียหาย

4. การควบคุม การเสนอแนะ และการชักชวน เป็นการดำเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐบาล องค์การ บริษัท นักวิชาการและบุคคลที่มีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น

- การควบคุม อาจเกิดจาก กฎหมาย ระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ

- การเสนอแนะ เป็นการเสนอแนะข้อเสนอต่างๆ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบของเทคโนโลยี เช่น ตามอนุกรม ISO 14000 อนุกรม ISO18000 และอนุกรม ISO 9000

- การชักชวน เช่น การเผยแพร่ความรู้

5. การเผยแพร่ความรู้ เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องทั่ว ๆ ไป เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบของเทคโนโลยีโดยทั่วไป และการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบของเทคโนโลยี

6. การศึกษาวิจัย ค้นคว้า และทดลอง เป็นการดำเนินงานเพื่อให้ได้รับความรู้สำหรับนำมาใช้ในการดำเนินงานต่าง ๆ เช่น การศึกษาและวิจัยเพื่อกำหนดมาตรฐานปริมาณของอินทรีย์สารในน้ำทิ้ง ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดสภาพการเน่าเสียของน้ำขึ้น

7. การวางแผน การจัดการ และการประสานงานในการดำเนินงาน เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการวางแผน การจัดการ และการประสานงานในการดำเนินงาน เนื่องจากการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวนี้มีหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมผู้ปฏิบัติงาน ผู้ที่ทำการศึกษา วิจัย ตลอดจนนักวิชาการ

การใช้เทคโนโลยีในการทำงานการทำงานเป็นกิจกรรมที่มุ่งสู่เป้าหมายหรือความสำเร็จขององค์กร แต่การทำงานที่มี

ประสิทธิภาพได้นั้น จะต้องมีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีมาใช้ในการวางแผนการทำงาน เครื่องมือนั้น

จะต้องสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานแต่ละขั้นตอนได้ เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงานนั้นได้ถูกออกแบบมาในรูปของแผนภูมิ ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด

แต่ละชนิดก็ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

1. แผนภูมิกิจกรรม (Activity Chart)

2. แผนภูมิกระบวนการผลิต (Process Chart)

3. แผนภูมิการเดินทาง (Travel Chart)

แผนภูมิกิจกรรม เป็นแผนภูมิที่มีสเกลเวลาประกอบการบันทึกวิธีการทำงาน เพื่อให้สามารถ แสดงภาพที่ชัดเจนมากขึ้น ในการแบ่งส่วนเวลาการทำงาน ซึ่งช่วยให้วิเคราะห์ส่วนของงานต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น

แผนภูมิกระบวนการผลิต เป็นแผนภูมิที่ใช้บันทึกขั้นตอนและกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เฉพาะส่วนของงานที่เราสนใจเพื่อปรับปรุงขั้นตอนวิธีการทำงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลงาน หรือผลผลิตสูงขึ้น

แผนภูมิการเดินทาง เป็นเครื่องมือที่บันทึกการเดินทางเพื่อใช้วิเคราะห์ปัญหา การขนย้าย และการเคลื่อนที่ โดยปกติไม่ว่าจะเป็นการทำงานในสำนักงานหรือในโรงงาน จะเสียเวลาในการ เดินทางมาก ถ้าวิเคราะห์ระยะทางในการเดินทางในแต่ละวัน จะพบว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่ากิจกรรม ประจำวันจะมีเวลาในการเดินทางมากมายขนาดนั้น แผนภูมิทั้ง 3 ชนิดข้างต้น ยังสามารถแบ่งแยกย่อยไปอีกหลายชนิด ในที่นี้จะขอแนะนำ แผนภูมิกิจกรรม ที่ใช้กับการทำงานของคนและแผนภูมิกิจกรรมการทำงานของเครื่องจักร
leo95_en@hotmail.com (IP:125.24.134.18)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 28 มิ.ย. 2550 (18:43)
เอา มา ลง ให้ จบ นะ ครับ
124247@hotmail,com (IP:203.153.189.1)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 28 มิ.ย. 2550 (20:51)
อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกค่ะ จะส่งสิ้นเดือนนี้แล้วค่ะ ขอบคุนสำหรับข้อความข้างบนมากค่ะ
12829-za@hotmail.com (IP:203.153.189.1)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 30 มิ.ย. 2550 (11:54)
อยากได้ข้อมูลมากกว่านี้
045233@hotmil.com (IP:203.153.189.1)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 30 มิ.ย. 2550 (19:54)
อยากได้เหมือนกันส่งวันจันนี้อ่า

ไคก้อได้ช่วยที
n95 (IP:125.24.132.199)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 30 มิ.ย. 2550 (22:58)
ทรัพยากรของสังคมเรามีจำกัด จะนำมาผลิต สินค้าให้สามาชิกได้บริโภคอย่างเพียงพออย่างไร
1989-za (IP:203.153.189.1)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 30 มิ.ย. 2550 (23:00)
ช่วยตอบกลับด้วย ส่ง ( วรรณจัณ )
1989-za (IP:203.153.189.1)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 2 ก.ค. 2550 (10:21)
ขอบคุณครับ ผมขออนุยาตก็อปปี้นะครับ หามิได้จริง ๆ ครับ
5555@thaimail.com (IP:125.24.193.133)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 6 ก.ค. 2550 (21:05)
ขอบคุณมากค๋ะสำหรับข้อความนี้
www.doraemon.puy@thaimail.com (IP:202.28.35.1)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 9 ก.ค. 2550 (18:43)
การใช้และการกำจัดขยะข้อมูล
วนารี (IP:202.28.35.1)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 14 ส.ค. 2550 (20:22)
แล้วเทคโนโลยีอย่างเช่นการผสมเทียมเนี่ย

มีผลกระทบอะไรบ้างเหรอค่ะแล้วมีผลด้านศีลธรรมหรือเปล่า
pink_sky_lam@hotmail.com (IP:222.123.240.250)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 14 ส.ค. 2550 (20:33)
ถ้าเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้นกลับมีชีวิตขึ้นมา มันจะเป็นผลดีต่อพวกเราไหม ?
jumo
ร่วมแบ่งปัน3680 ครั้ง - ดาว 351 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 17 ส.ค. 2550 (14:55)
รักเสมอ
nongluck 27 (IP:203.172.201.1)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18 30 ส.ค. 2550 (18:46)
รักในหลวง
alisa@46.thaimail (IP:125.24.131.188)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 19 16 ก.ย. 2550 (17:40)
งดเหล้าเข้าพรรษาเดี๋ยวก็ออกพรรษาแล้วนะครับ
โจ อ.อุทุมพร จ.ศรีสะเกษ บ.ก้านเหลือง (IP:203.113.57.104)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 21 16 ธ.ค. 2550 (11:36)
อยากทราบจังเลยค่ะว่าวิทยาการและเทคโนโลยีมีผลกระทบอย่างไรกับมนุษย์.........มหาสารคาม....
jirat_nn@thaimail.com (IP:125.26.182.163)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 22 20 ธ.ค. 2550 (11:33)
อยากมีแฟนครับอยู่ขอนแก่นนะอายุ13นะ
pem_gob@hotmail.com (IP:58.137.55.194)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 23 24 ม.ค. 2551 (18:12)
เข้าใจยากนะคะ
pear_238@homil.com (IP:203.118.121.14)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 24 19 ก.พ. 2551 (12:56)
<P>พี่คับผมต้องการรู้ว่าผลกระทบของความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านเศรษฐกิจ</P>

<P>&nbsp;</P>
TAKKY_2515561@ho.. (IP:125.26.119.174)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 25 15 พ.ค. 2551 (19:35)

ช่วยได้มากเลยค่ะ   ขอบคุณมากนะคะ


แต่ก้อเข้าใจยากจริงๆ


air17341@hotmail.com (IP:118.172.50.254)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 26 29 พ.ค. 2551 (10:42)
ถ้าเยอะกว่านี้ก็จะดีมากๆค่ะ
mafie_may_za@hotmail.com (IP:203.172.222.209)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 27 29 พ.ค. 2551 (10:49)

ไม่มีการสื่อสาร เลย


 


 


เราคนพม่า (IP:203.172.222.209)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 37 23 ก.ค. 2551 (07:06)
ใครรู้บางว่าผลกระทบในการใช้เทคโนโลยีในการปลูกข้าว

มีไรบ้างคะช่วยตอบทีจะเอาไปทำโครงงาน
น้องส้ม (IP:222.123.206.99)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 41 12 ม.ค. 2552 (18:06)

บทบาทและผลกะทบของแสงสีต่อมนุษย์.....
ในด้านเกษตร
-ด้านการแพทย์
-ด้านอุตสาหกรรม
-ด้านชีวิตประจำวัน

เป็นยังไง...ค้นหาแล้วก็ไม่เจอ....งงมากเลย....ร้อยเอ็ดวิทยาลัย(ร.ว)


m.mink@hotmail.com (IP:117.47.129.74)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 42 28 มิ.ย. 2552 (16:46)
แต็งคิ้วหลายยยยยยยยย


ที่เอามาเผยแพร่งับป๋ม
นู๋ (IP:124.157.225.237)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 43 29 มิ.ย. 2552 (10:06)
รักนะแก...แค่นี้จบ อิอิอิรากแก้วมั๊กๆๆๆๆ
kamikaze (IP:58.147.38.221)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 45 2 ส.ค. 2552 (12:43)
อยากจิงเนอะ
apisit_taaza_456@hotmail.com (IP:125.27.24.248)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 46 28 ส.ค. 2552 (20:34)

ขอบคุณน่ะค่ะ ที่ให้คำตอบกับ รายวิชาการงานอาชีพ


www.Tang-Bok@hotmail.com (IP:202.149.25.234)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 47 21 มิ.ย. 2553 (16:05)
ใครรุ้ผลดี/ผลเสียของยุคสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศบ้าง
NVD1
ning_wannapa@hotmail.com (IP:180.183.48.225)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 48 25 ก.ค. 2553 (08:00)
555555555+

55555555555-

loveคuสวe
!ต้ (IP:118.172.138.78)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 50 17 ม.ค. 2554 (14:21)
5555555555555555555555555+
*-*-*-**-*--*--**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* (IP:182.93.201.137)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 51 17 ม.ค. 2554 (14:58)

กระทู้นี้ มีตัวอย่างความเห็น ที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของเทคโนโลยีต่อพฤติกรรมมนุษย์อย่างชัดเจนแล้ว{#emotions_dlg.q1}


Ouroboros
ร่วมแบ่งปัน2439 ครั้ง - ดาว 306 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 53 15 พ.ย. 2554 (17:08)
ใครตอบได้ช่วยตอบ"T"ขอบคุน_/\_
sofia (IP:182.52.119.149)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 54 17 ธ.ค. 2554 (18:01)
ขอให้โชคดีคะ
ฝ้าย pitsamai-fai (IP:49.229.122.62)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 55 3 ก.ค. 2555 (18:01)
ขอขอบคุณสำหรับข้อความนี้นะครับ

บทบาทและผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยี หมายถึง ขบวนการความรู้และการปฏิบัติที่จะนำวิทยาศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในลักษณะเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีแบ่งเป็น 2ประเภท คือ

1. เทคโนโลยีทางการผลิต หมายถึง ความรู้สำหรับการแปรสภาพวัตถุดิบ ประกอบชิ้นส่วนตลอดจนถึงการทดสอบผลิตภัณฑ์

2. เทคโนโลยีด้านการจัดการ หมายถึง องค์ความรู้ในการจัดความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุดิบ คน และเครื่องจักร เพื่ออำนวยให้การผลิตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อวิทยาการ ได้แก่ การอาศัยผลสำเร็จทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ เครื่องมือสำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งที่เกิดจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีการนำไปใช้ในวิทยาการทุกแขนง คือ คอมพิวเตอร์ ผลผลิตที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ ระบบสื่อสาร โดยเฉพาะดาวเทียมสื่อสาร

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน แยกออกเป็น 4 ชนิด คือ ไมโครคอมพิวเตอร์ มินิคอมพิวเตอร์ เมน เฟรมคอมพิวเตอร์ และซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) หรือ A.L. หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ที่เลียนแบบการคิดแบบมนุษย์

หุ่นยนต์คอมพิวเตอร์ คือ หุ่นยนต์ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และหุ่นยนต์บ้านหรือหุ่นยนต์ส่วนตัว คอมพิวเตอร์แสง เป็นคอมพิวเตอร์ที่กำลังอยู่ในระหว่างการวิจัยและพัฒนามีแนวโน้มจะมีบทบาทสำคัญต่อวงการคอมพิวเตอร์ในอนาคต คือ เก็บรวบรวมข้อมูลได้มากและเร็ว เรียกข้อมูลที่ต้องการจากคอมพิวเตอร์ได้เร็ว สามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลได้รวดเร็วและแม่นยำ สามารถทำการสังเคราะห์ข้อมูลให้เป็นข่าวสารได้รวดเร็ว

ประเภทของคอมพิวเตอร์ แบ่งตามลักษณะข้อมูลได้ 3 ประเภท คือ

1. Analog Computer เป็นคอมพิวเตอร์ที่ทำงานโดยใช้หลักการวัด เช่น คอมพิวเตอร์ที่ใช้ตรวจคลื่นสมองคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตรวจวัดสายตา และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

2. Digital Computer เป็นคอมพิวเตอร์ที่ทำงานโดยใช้หลักการนับ เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้จะรับข้อมูลในลักษณะของตัวเลขและให้ผลรับออกมาเป็นตัวเลข ผลลัพธ์ที่ได้แม่นยำกว่า

3. Hybrid Computer เป็นการนำข้อดีทาง Analog Computer และ Digital Computer มา สร้างเพื่อให้สามารถใช้งานทางด้านวิทยาศาสตร์หรือทางอุตสาหกรรม ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน

1. หน่วยรับข้อมูล ทำหน้าที่รับข้อมูลและคำสั่งเข้าสู่หน่วยประมวลผลกลาง

2. หน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ Main Memory ทำหน้าที่เก็บข้อมูล ALU ทำหน้าที่คำนวณหรือเปรียบเทียบตัวเลข และ Control Unit ทำหน้าที่ควบคุมขั้นตอนการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และการสั่งงานภายในคอมพิวเตอร์

3. หน่วยแสดงผล ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ หรือส่งข้อมูลจากหน่วยความจำ ระบบคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ ฮาร์แวร์ ซอร์ฟแวร์ และบุคลากรคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีการสื่อสาร

เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคใหม่ แบ่งเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆคือ

1. เทคโนโลยีการสื่อสารชนิดใช้สาย อาศัยการส่ง-รับข้อมูลผ่านสาย การสื่อสารที่สำคัญ คือ สายโทรเลข สายโทรศัพท์ สายเคเบิล

2. เทคโนโลยีการสื่อสารชนิดไม่ใช้สาย อาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสื่อการส่ง-รับสัญญาณ การสื่อสารที่สำคัญ ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ โทรพิมพ์ ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียม หรือดาวเทียมสื่อสาร เทคโนโลยีการสื่อสารร่วมกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กำลังมีบทบาททำให้โลกเสมือนมีขนาดเล็กลง เพราะทำให้มนุษย์ทั่วโลกสามารถติดต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็ว

บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่ คือ การดำเนินธุรกิจ การศึกษา การปกครอง การเมืองภายในประเทศและระหว่างประเทศ ความมั่นคงของประเทศ วัฒนธรรม การพิมพ์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โลกส่วนตัว

เทคโนโลยีชีวภาพ

หมายถึง วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้พัฒนาระบบทางชีวภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านต่าง ๆ

ระบบทางชีวภาพ ระบบต่อมนุษย์

แสดงขั้นตอนของเทคโนโลยีชีวภาพ

ระบบทางชีวภาพ หมายถึง ระบบการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ขั้นตอนการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการของร่างกายในระยะต่างๆ ตลอดจนผลผลิตจากสิ่งที่มีชีวิต

บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพ

1. ด้านการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมการแพทย์และการสาธารณสุข ที่สำคัญและเห็นได้ชัดมี 3 ด้านด้วยกันคือ

1.1 การผลิตยา สารปฏิชีวนะเป็นผลผลิตตัวแรกที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม

1.2 การผลิตวัคซีน ต้องพึ่งพาอาศัยกระบวนการทางพันธุวิศวกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยทำการตัดต่อยีนส์ที่ใช้ในการผลิตแอนติเจนเอาไปเป็นต้นแบบในการผลิตวัคซีน 1.3 การผลิตสารวินิจฉัยโรค เป็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างแอนติบอดีที่มีความจำเพาะสูงกับแอนติเจน ได้แก่ โมโนโคลนัล แอนติบอดี้ ซึ่งในในการตรวจวินิจฉัยโรค เช่น โมโนโคลนัลแอนติบอดี้ ซึ่งใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งบางชนิด โรคติดเชื้อและโรคหัวใจบางชนิด

1.4 การตรวจวินิจฉัยทางด้านอาชญวิทยา เป็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการตรวจวินิจฉัยทางด้านอาชญวิทยา หรือนิติเวชวิทยา ซึ่งอาจกระทำได้โดยวิธีการที่เรียกว่า “รอยพิมพ์ DNA”

2. ด้านการเกษตร

2.1 ด้านการจัดการสาขาพืช ซึ่งได้นำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ 4 ทางด้วยกันคือ

1) การปรับปรุงพันธุ์ เป็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อให้ได้ลักษณะพืชตามต้องการ เช่น ความต้านทานโรค ให้ผลผลิตมากขึ้น กระบวนการที่ใช้ คือ พันธุวิศวกรรมและการผสมระหว่างเซล

2) การขยายพันธ์ ได้นำเอาวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพมาช่วยในการขยายพันธ์ ได้แก่ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การผลิตเมล็ดพืชเทียม

3) การอารักขาพืช เป็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อช่วยให้พืชพันธุ์ที่ปลูกมีการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีและมีความสมบูรณ์แข็งแรง เช่น การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ซึ่งเป็นการใช้แบคทีเรียกำจัดหนอนใบผัก

4) การแปรรูปผลผลิตและของเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น การแปรรูปจากมันสำปะหลังให้เป็นแอลกอฮอล์

2.2 ด้านการจัดการสัตว์ เป็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในมาใช้ 4 ทาง คือ

1) การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เป็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อให้ได้ลักษณะสัตว์ตามต้องการ ซึ่งใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ เช่น เทคนิคทางพันธุ์วิศวกรรม การผสมเทียม การฝากถ่ายตัวอ่อน

2) การขยายพันธ์ ได้นำเอาวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพมาช่วยในการขยายพันธ์ ได้แก่ การผสมเทียม การฝากถ่ายตัวอ่อน การสร้างและปรับปรุงสถานที่ให้มีความเหมาะสมกับการผสมพันธุ์ วางไข่และเลี้ยงลูกอ่อน การสร้างและปรับปรุงเครื่องฟักไข่

3) การอารักขาสัตว์ เป็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อให้สัตว์ที่เลี้ยงมีการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีและมีความสมบูรณ์แข็งแรง เช่น การผลิตวัคซีน การผลิตโปรตีน การผลิตยา การผลิตอาหารหลัก การควบคุมศัตรูของสัตว์

4) การแปรรูปผลผลิตและของเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น นมสดนำมาใช้ทำเป็นนมผง นมกล่อง เนื้อและปลานำมาใช้ทำเป็นเนื้อและปลาเค็ม หมู เนื้อ และไก่ นำมาใช้ทำ เป็นไส้กรอก เป็นต้น

3. ด้านอุตสาหกรรม

ผลผลิตจากอุตสาหกรรมจำนวนมากได้ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตและการบำบัดมลสาร ซึ่งอาจดำเนินงานได้โดยการใช้เทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ - การพัฒนาพันธุ์พืช เป็นการพัฒนาพันธุ์พืชเพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในด้านอุตสาหกรรม เช่น การผสมระหว่างเซลของยีสต์ 2 สายพันธุ์ด้วยกัน การผลิตไม้ดอกที่มีดอก สี ลักษณะของดอกแปลก ดอกสามารถบานคงทนอยู่ได้นาน

- การพัฒนาพันธุ์สัตว์ เป็นการพัฒนาพันธุ์สัตว์เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในด้านอุตสาหกรรม เช่น การปรับปรุงสัตว์พันธ์เนื้อให้มีเนื้อมากและคุณภาพของเนื้อที่ดีขึ้น - การพัฒนาอุตสาหกรรมหมัก เช่น การผลิตอาหาร การผลิตสารปฏิชีวนะ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์

4. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากจำนวนประชากรโลกเพิ่มขึ้น ทำให้มีขยะและของเสียปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงต้องมีการพัฒนาหาจุลินทรีย์สายพันธุ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังต้องอาศัยความรู้ทางด้านวิศวกรรมมาช่วยพัฒนากระบวนการกำจัดของเสีย เช่น การออกแบบบ่อ และเครื่องมือที่ใช้ในการสลายตัวของออกซิเจน

อิทธิพลและผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

ปัจจัยหลายประการที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น

1. ประชากรเพิ่มขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบด้านต่าง ๆ เช่น ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ของเสียและสิ่งปฏิกูลมีปริมาณมากขึ้น

2. ด้านเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดผลกระทบเช่น การแข่งขันผลิตสินค้าและบริการ บุคคลมีความต้องการความสะดวกสลายและความปลอดภัยเพิ่มขึ้นคู่แข่งของเทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่ เทคนิคการสังเคราะห์สารเคมีต่าง ๆ นอกจากนี้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เช่น พันธุวิศวกรรมเป็นวิธีการที่มนุษย์เข้าไปมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมา ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านนี้ควรที่จะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษที่จะไม่ทำให้ยีนส์ที่ถูกทำขึ้นมาใหม่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมและถูกนำมาใช้ในทางที่จะทำให้สังคมของมนุษยชาติไดรับความเดือดร้อน

เทคโนโลยีทางการแพทย์

หมายถึง วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านการแพทย์ เช่น การตรวจ การรักษาพยาบาล และการป้องกันโรค ด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่

1. การพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ โดยอาศัยความรู้ด้านวิศวกรรมเป็นหลักในการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง เช่น

1.1 เพื่อการตรวจและวินิจฉัยโรค

- เครื่องเอกซเรย์

- เครื่องโทโมกราฟฟีแบบคอมพิวเตอร์

- เครื่องถ่ายภาพแบบนิวเคลียร์แมกนิติกเร โซแนน์อิมเมจ

- เครื่องถ่ายภาพโดยเรดิโอกราฟฟี

- เครื่องอุลตราซาวด์

- เครื่องตรวจการทำงานของหัวใจ

- เครื่องตรวจการรับฟังเสียง

1.2 เพื่อการรักษาพยาบาล

- มีดผ่าตัดเลเซอร์

- เครื่องกรอคราบหินปูนที่ฟันโดยคลื่นเสียงความถี่สูง

- เครื่องนวดคลายความเมื่อยล้าโดยคลื่นเสียงความถี่สูง

- เครื่องฉายรังสี

- เครื่องควบคุมการให้ออกซิเจนในระหว่างการผ่าตัด

- เครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ

- แว่นตา คอนแทกเลนส์

- การสร้างอวัยวะเทียม

1.3 เพื่อการป้องกันโรค

- เตาอบและตู้อบฆ่าเชื้อ

- การใช้รังสี

- เครื่องฉายรังสี

- อุปกรณ์สำหรับการสวมครอบหรือสอดใส่เข้าไปในรูหู

2. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการผลิตยา สาร หรือวิธีการที่ใช้ในทางการแพทย์ ในการพัฒนาบางครั้งต้องอาศัยเทคโนโลยี เทคนิค และวิธีการต่างๆ เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคนิคทางด้านวิศวกรรม ได้แก่

- การพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อซึ่งเก็บตัวอย่างมาจากผู้ป่วย

- การสร้างเด็กหลอดแก้ว

- การหาสาเหตุและการรักษาโรคที่เกิดจากความบกพร่องทางพันธุกรรม

- อุตสาหกรรมการผลิตยา

- การผลิตเซรุ่ม

- การผลิตวัคซีนป้องกันโรค

เทคโนโลยีทางการเกษตร

หมายถึง วิทยาการที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านการเกษตร ได้แก่

1. ด้านการจัดการสาขาพืชและการจัดการสาขาสัตว์การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

2. การจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้แก่เกษตรกร

3. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร

4. การให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร

5. การศึกษาวิจัย ค้นคว้า และทดลอง

6. การวางแผนการดำเนินงาน และการจัดการ

ผลกระทบของเทคโนโลยี

ในการใช้เทคโนโลยีสามารถที่จะก่อให้เกิดผลกระทบได้ทั้งด้านที่มีประโยชน์และด้านที่เป็นผลเสีย

1. ด้านที่เป็นประโยชน์ ผลของการใช้เทคโนโลยีได้ทำให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อันมีประโยชน์ต่อมนุษย์มากมาย เช่น อุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจและรักษาโรค โทรเลข โทรศัพท์ อุปกรณ์การสื่อสารต่าง ๆ การค้นพบคอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการปฏิบัติงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางด้านการแพทย์ การสำรวจ การประมง การควบคุมอากาศยานและยานพาหนะ การใช้คอมพิวเตอร์ ควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในสถานประกอบการอุตสาหกรรมและการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information system) การพัฒนาระบบการชลประทานและการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูก การผลิตปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภาพ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การทำประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและการถนอมอาหาร และการใช้เทคโนโลยีในการผลิตเสื้อผ้าและเครื่องนุ่มห่ม

2. ด้านความเสียหายหรือสูญเสีย

2.1 การเกิดสภาพการเน่าเสียของน้ำ

2.2 การเกิดปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูล

- กลิ่นเน่าเหม็น

- เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและพาหะนำเชื้อโรค

- เกิดสภาพที่ไม่น่าดูและไม่พึงปรารถนา

- เป็นแหล่งสะสมสารพิษ

2.3 การเกิดปัญหาการแพร่กระจายของสารเคมีที่เป็นสารพิษ

2.4 การเกิดปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคและพาหะนำโรค

2.5 การเกิดปัญหาโรคภัยไข้เจ็บความพิการหรือมีสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอของประชากร

- ความเครียด

- เสียงที่ดังเกินไป

- ความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ

- การแพร่ระบาดของโรค

- การได้รับสารพิษ

2.6 การเกิดปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ

- การลดลงของทรัพยากรป่าไม้

- การลดลงของทรัพยากรป่าชายเลน

- การลดลงของทรัพยากรสัตว์น้ำ

การป้องกันและแก้ไขปัญหา

การป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากเทคโนโลยีเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากและได้หลาย ๆ ครั้ง การแก้ไขปัญหาจะต้องมีการประยุกต์ให้มีความเหมาะสมกับแต่ละปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจต้องมีวิธีการที่แตกต่างกันไป เช่น

1. การทำให้รู้จักคุณค่า และมีปริมาณจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. การรู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

3. การรู้จักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การเลือกดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพยายามหาวิธีการเพิ่มผลกระทบด้านที่เป็นประโยชน์ การพยายามเลือกใช้วิธีการที่ก่อให้เกิดผลกระทบในด้านความเสียหาย

4. การควบคุม การเสนอแนะ และการชักชวน เป็นการดำเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐบาล องค์การ บริษัท นักวิชาการและบุคคลที่มีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น

- การควบคุม อาจเกิดจาก กฎหมาย ระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ

- การเสนอแนะ เป็นการเสนอแนะข้อเสนอต่างๆ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบของเทคโนโลยี เช่น ตามอนุกรม ISO 14000 อนุกรม ISO18000 และอนุกรม ISO 9000

- การชักชวน เช่น การเผยแพร่ความรู้

5. การเผยแพร่ความรู้ เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องทั่ว ๆ ไป เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบของเทคโนโลยีโดยทั่วไป และการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบของเทคโนโลยี

6. การศึกษาวิจัย ค้นคว้า และทดลอง เป็นการดำเนินงานเพื่อให้ได้รับความรู้สำหรับนำมาใช้ในการดำเนินงานต่าง ๆ เช่น การศึกษาและวิจัยเพื่อกำหนดมาตรฐานปริมาณของอินทรีย์สารในน้ำทิ้ง ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดสภาพการเน่าเสียของน้ำขึ้น

7. การวางแผน การจัดการ และการประสานงานในการดำเนินงาน เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการวางแผน การจัดการ และการประสานงานในการดำเนินงาน เนื่องจากการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวนี้มีหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมผู้ปฏิบัติงาน ผู้ที่ทำการศึกษา วิจัย ตลอดจนนักวิชาการ

การใช้เทคโนโลยีในการทำงานการทำงานเป็นกิจกรรมที่มุ่งสู่เป้าหมายหรือความสำเร็จขององค์กร แต่การทำงานที่มี

ประสิทธิภาพได้นั้น จะต้องมีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีมาใช้ในการวางแผนการทำงาน เครื่องมือนั้น

จะต้องสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานแต่ละขั้นตอนได้ เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงานนั้นได้ถูกออกแบบมาในรูปของแผนภูมิ ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด

แต่ละชนิดก็ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

1. แผนภูมิกิจกรรม (Activity Chart)

2. แผนภูมิกระบวนการผลิต (Process Chart)

3. แผนภูมิการเดินทาง (Travel Chart)

แผนภูมิกิจกรรม เป็นแผนภูมิที่มีสเกลเวลาประกอบการบันทึกวิธีการทำงาน เพื่อให้สามารถ แสดงภาพที่ชัดเจนมากขึ้น ในการแบ่งส่วนเวลาการทำงาน ซึ่งช่วยให้วิเคราะห์ส่วนของงานต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น

แผนภูมิกระบวนการผลิต เป็นแผนภูมิที่ใช้บันทึกขั้นตอนและกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เฉพาะส่วนของงานที่เราสนใจเพื่อปรับปรุงขั้นตอนวิธีการทำงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลงาน หรือผลผลิตสูงขึ้น

แผนภูมิการเดินทาง เป็นเครื่องมือที่บันทึกการเดินทางเพื่อใช้วิเคราะห์ปัญหา การขนย้าย และการเคลื่อนที่ โดยปกติไม่ว่าจะเป็นการทำงานในสำนักงานหรือในโรงงาน จะเสียเวลาในการ เดินทางมาก ถ้าวิเคราะห์ระยะทางในการเดินทางในแต่ละวัน จะพบว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่ากิจกรรม ประจำวันจะมีเวลาในการเดินทางมากมายขนาดนั้น แผนภูมิทั้ง 3 ชนิดข้างต้น ยังสามารถแบ่งแยกย่อยไปอีกหลายชนิด ในที่นี้จะขอแนะนำ แผนภูมิกิจกรรม ที่ใช้กับการทำงานของคนและแผนภูมิกิจกรรมการทำงานของเครื่องจักร
poramat42@gmail.com (IP:1.4.245.189)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม