วิธีลงwindow XP

เวลาลงไม่ต้องเซต bios ได้รึป่าวถ้าไม่เซตจะเป็นอะไรไหมความคิดเห็นที่ 13

นกแสก
28 มี.ค. 2552 16:52
 1. การปรับตั้งค่า  BIOS  และลำดับการบูต

       
  แผ่นบูตส่วนใหญ่แล้วจะเป็น  CD  หรือ  DVD  ในขั้นตอนนี้จะเป็นการปรับตั้งค่า  BIOS  เพื่อให้เริ่มการบูตระบบจากไดรฟ์  CD/DVD  เป็นลำดับแรก

  ขั้นตอนที่  1  เข้าสู่หัวข้อการปรับตั้งค่าต่าง ๆ ของ  BIOS

    1.  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

    2.  เมื่อกระบวนการ  POST  ของระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ที่บริเวณมุมด้านซ้ายมือก็จะแสดงข้อความว่า  ถ้าต้องการปรับตั้งค่าโปรแกรม  BIOS  ก็จะต้องทำการคลิกปุ่มที่แป้นพิมพ์  โดยการปรับตั้งค่าโปรแกรม  BIOS  จะใช้คีย์บนแป้นพิมพ์ที่แตกต่างกันตามรุ่น  และผู้ผลิตแผงวงจรหลัก  แต่ส่วนใหญ่จะต้องคลิกปุ่ม  Del  หรือปุ่ม  F2  ที่แป้นพิมพ์  เพื่อเข้าสู่การปรับตั้งค่าต่าง ๆ ใน  BIOS  (ควรศึกษาคู่มือของแผงวงจรหลักเพิ่มเติม)

  ขั้นตอนที่  2  การปรับตั้งค่าลำดับการบูต

  ตัวอย่างที่  1

  1.  ที่บริเวณมุมด้านซ้ายมือจะแสดงข้อความว่า  ถ้าต้องการปรับตั้งค่า  BIOS  จะต้องทำการคลิกปุ่ม  Del  ที่แป้นพิมพ์  ต่อมาก็จะเข้าหน้าต่างหลัก  (Main  Menu)  ของ  BIOS
ความคิดเห็นที่ 14

นกแสก
28 มี.ค. 2552 17:05
 1. 2.  ต่อไปคือการตั้งลำดับการบูตของอุปกรณ์  (Boot  Sequence)  ขั้นแรกเริ่มจากการกลับไปที่หน้าต่างของ  BIOS  เลือกหัวข้อ  BIOS  FEATURES  SETUP  แล้วคลิกปุ่ม  Enter  ที่แป้นพิมพ์

  3.  การปรับตั้งค่าลำดับการบูตของอุปกรณ์  1st Boot  Device : CDROM  หมายถึงกำหนดให้ระบบเริ่มบูตจากอุปกรณ์ลำดับแรกคือ  "ไดรฟ์ซีดีรอม" ,  2nd  Boot  Device : IDE-0  หมายถึงกำหนดให้ระบบเริ่มบูตจากอุปกรณ์ลำดับที่สองคือ  ฮาร์ดดิสก์  ส่วนการบูตลำดับที่สาม-สี่กำหนดไม่ต้องใช้  (Disabled)
ความคิดเห็นที่ 15

นกแสก
28 มี.ค. 2552 17:14
 1. 4.  เมื่อทำการปรับตั้งค่าต่าง ๆ ของ  BIOS  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้ทำการบันทึกค่าการปรับตั้งโดยเลือกหัวข้อ  SAVE & EXIT  SETUP  จากนั้นให้คลิกปุ่ม  Enter  บนแป้นพิมพ์

  5.  โปรแกรมจะถามอีกครั้งเพื่อยืนยันคำสั่ง  คือจะบันทึกค่าที่ปรับตั้งและออกจากโปรแกรมการปรับตั้งค่าของ  BIOS  หรือไม่  ถ้าตกลงก็คลิกปุ่ม  Y  บนแป้นพิมพ์  ถ้าไม่ต้องการให้บันทึกการตั้งค่า  แต่ต้องการออกจากโปรแกรมการปรับตั้งค่าของ  BIOS  ให้คลิกปุ่ม  N  บนแป้นพิมพ์
ความคิดเห็นที่ 16

นกแสก
28 มี.ค. 2552 17:26
 1. การจัดเตรียมพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์

         
  ขั้นตอนต่อมาจะเป็นการจัดเตรียมฮาร์ดดิสก์  (HDD : Hard  Disk  Drive)  เพื่อใช้ในการจัดเก็บโปรแกรม หรือข้อมูลต่าง ๆ

  ความหมายของการแบ่งพาร์ติชั่นฮาร์ดดิสก์

          ความหมายของการแบ่งพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์คือ  การกำหนดโครงสร้างในการจัดเก็บไฟล์ข้อมูล  (Data  File)  หรืออาจกล่าวง่าย ๆ ก็คือ  การแบ่งพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์ออกเป็นหลาย ๆ ไดรฟ์ เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล

          ประโยชน์ของการแบ่งพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์ก็คือ  ฮาร์ดดิสก์ตัวใหม่นั้นจะต้องทำการกำหนดหรือจัดแบ่งพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์ก่อน  จึงจะสามารถใช้งานในการจัดเก็บข้อมูลได้ 
ความคิดเห็นที่ 17

นกแสก
28 มี.ค. 2552 17:48
 1. ระบบไฟล์ประเภทต่าง ๆ ที่ควรทราบ

          ระบบไฟล์  (File  System)  เป็นรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ บนฮาร์ดดิสก์  สามารถแบ่งออกได้  3  ระบบ  แต่อย่างไรก็ตาม  จะขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่ใช้ด้วย

  FAT  File  System
  (File  Allocation  Table)

          FAT  เป็นตารางกำหนดไฟล์  ใช้เป็นดัชนีอ้างอิงตำแหน่งต่าง ๆ ในการจัดเก็บข้อมูลบนดิสก์  ระบบนี้ถือเป็นระบบไฟล์แบบเก่าที่ใช้มาตั้งแต่โปรแกรม  MS-DOS,  Microsoft  Windows 3.x,  Microsoft  Windows 95  ระบบไฟล์แบบ  FAT  นี้จะทำงานที่  16  บิต  จึงเรียกว่าระบบไฟล์  FAT  16  ระบบไฟล์จะมีความเกี่ยวข้องกับขนาดของการแบ่งพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์  โดยที่ระบบไฟล์จะเป็นตัวกำหนดขนาดความจุสูงสุดของพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์  ซึ่งหากใช้ระบบไฟล์แบบเก่ากับฮาร์ดดิสก์ที่มีขนาดความจุมาก ๆ ก็จะมีผลทำให้ไม่สามารถใช้งานพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์ได้อย่างเต็มพื้นที่  อย่างไรก็ตามการใช้ระบบไฟล์แบบใหม่ก็จะช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลได้เร็วยิ่งขึ้น  การสูญเสียพื้นที่ก็ลดลงด้วยเช่นกัน
ความคิดเห็นที่ 18

นกแสก
28 มี.ค. 2552 19:05
 1. FAT  32  File  System
  (File  Allocation  Table  32  bit)

         เป็นระบบไฟล์แบบ  FAT  32  บิต  รองรับการใช้งานกับฮาร์ดดิสก์ที่มีขนาดใหญ่เกินกว่า  2  GB  ในการจัดเก็บข้อมูลก็มีการสูญเสียพื้นที่บนดิสก์น้อยกว่าระบบไฟล์แบบ  FAT  เนื่องจากขนาดของคลัสเตอร์จะมีขนาดเล็กกว่า  ซึ่งดูได้จากตารางแสดงรายละเอียดขนาดของคลัสเตอร์  ระบบไฟล์แบบ  FAT  32  จะใช้กับโปรแกรมระบบปฏิบัติการ  เช่น  Microsoft  Windows  95  OSR2,  98,  98SE,  2000,  ME,  XP  เป็นต้น
ความคิดเห็นที่ 23

นกแสก
29 มี.ค. 2552 19:58
 1. ขั้นตอนการจัดแบ่งพาร์ติชั่นฮาร์ดดิสก์

  1.  ปรับตั้งค่าลำดับการบูต  ให้เริ่มต้นลำดับแรกเป็น  CD/DVD  Drive  เพื่อใช้ในการบูตแผ่น  CD  โปรแกรม  แต่หากปรับตั้งไว้อยู่ก่อนแล้วก็ไม่ต้องปรับเปลี่ยนแต่อย่างใด

  2.  ให้ใส่แผ่น  CD  โปรแกรม  Microsoft  Windows  XP  (ต้องเป็นแผ่น  Bootable  CD)  เข้าไปในไดรฟ์  หลังจากนั้นที่หน้าจอภาพก็จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรม

            Press  any  key  to  boot  from  CD...

  ให้คลิกปุ่ม  Enter  ที่แป้นพิมพ์  เป็นต้น  เพื่อบูตระบบโดยใช้แผ่น  CD
ความคิดเห็นที่ 24

นกแสก
29 มี.ค. 2552 20:05
 1. 3.  จะปรากฏหน้าต่าง  Windows  XP  Setup  จะเห็นว่าฮาร์ดดิสก์มีขนาดความจุ  250  GB  แต่พื้นที่ในทางปฏิบัติจริงเท่ากับ  238,473  MB  หรือเท่ากับ  238  GB  ให้คลิกปุ่ม  (Create  Partition)  เพื่อจัดแบ่งพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์

  4.  ให้ระบุขนาดพื้นที่ของพาร์ติชั่นที่ต้องการสร้าง
ความคิดเห็นที่ 25

นกแสก
29 มี.ค. 2552 20:20
 1. 5.  ต้องการจัดแบ่งพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์ในส่วนของไดรฟ์  C  =  40  GB  ก็ให้ใส่ตัวเลข  40000  MB  ซึ่งก็จะเท่ากับ  40  GB  เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม  Enter

  6.  จะได้ไดรฟ์  C  ซึ่งเป็นพาร์ติชั่นที่  1  แต่ขนาดความจุที่ได้จะไม่เต็ม  40  GB  จะเท่ากับ  39998  MB  หรือ  39  GB
ความคิดเห็นที่ 29

tea_golf@gotmail.com (Guest)
8 พ.ค. 2552 20:17
 1. ผมขอแนะนำให้


  ใช้ window แบบผม window 2008 windowturefaster


  ดีมากครับ ลงก็ง่าย ครับ อาผมแนะนำมา
ความคิดเห็นที่ 26

นกแสก
30 มี.ค. 2552 20:10
 1. 7.  แบ่งพาร์ติชั่นส่วนที่  2  ให้ใช้คีย์ลูกศรเลื่อนลงมาที่พื้นที่ส่วนที่เหลือ  Unpartitioned  space  198475  MB  แล้วคลิกปุ่ม  C  เพื่อแบ่งพื้นที่

  8.  ให้ระบุขนาดพื้นที่ของพาร์ติชั่นที่ต้องการสร้าง
ความคิดเห็นที่ 27

นกแสก
30 มี.ค. 2552 20:15
 1. 9.  ต้องการจัดแบ่งพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์ในส่วนของไดรฟ์  D  =  80  GB  ก็ให้ใส่ตัวเลข  80000  MB  ซึ่งก็จะเท่ากับ  80  GB  เสร็จแล้วคลิกปุ่ม  Enter

  10.  จะได้ไดรฟ์  D  ซึ่งเป็นพาร์ติชั่นที่  2  มีขนาดความจุเท่ากับ  80003  MB  หรือ  80  GB
ความคิดเห็นที่ 28

นกแสก
30 มี.ค. 2552 20:19
 1. 11.  แบ่งพาร์ติชั่นส่วนที่  3  ให้ใช้คีย์ลูกศรเลื่อนลงมาที่พื้นที่ส่วนที่เหลือ  Unpartitioned  space  118464  MB  แล้วคลิกปุ่ม  C  เพื่อแบ่งพื้นที่

  12.  ให้ระบุขนาดพื้นที่ของพาร์ติชั่นที่ต้องการสร้าง
ความคิดเห็นที่ 4

TM
28 เม.ย. 2551 17:19
 1. เวลาลงwindow XP ต้องเซ็ตที่ bios ก่อน ให้ล้าง hardrive ก่อน (format C) และ boot เครื่องจากแผ่น ดิสท์ใน drive A เลือกข้อที่ให้อ่าน CD ได้ด้วย  เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย ให้ run ที่ CD  ลง window จากแผ่น CD โดยตรง  ทำตามคำแนะนำตามจอที่จะขึ้นเป็นระยะๆ  จนกว่าจะเสร็จ  สำหรับคอมพ์ของผม ต้องลง Window version 98 SE ให้เสร็จก่อน จึงลง XP ซ้อนลงไปอีกที  บางเครื่องต้องลง window 2000 ก่อนลง XP  ไม่ทราบว่าของคนอื่นทำอย่างไร ของผมลงจากแผ่น XP โดยตรงไม่ได้  ทั้ง ๆ ที่มี S/N number เรียบร้อย  ปกติใช้เวลาเกือบ 2 ชั่วโมงกว่าจะเสร็จกระบวนการความคิดเห็นที่ 7

ต้น (Guest)
6 ต.ค. 2551 22:09
 1. จริงๆ
ความคิดเห็นที่ 3

Window Genius (Guest)
27 เม.ย. 2551 21:02
 1. <P>ผมไม่เข้าใจที่คุณพูดอะครับ นี่คือลง Window นะครับไม่ใช่ลงโปรแกรมปกติ</P>ความคิดเห็นที่ 5

fuse_1123@hotmail.com (Guest)
6 ก.ย. 2551 21:58
 1. งงมากเลยงับ*-*
ความคิดเห็นที่ 8

shot11@thaimail.com (Guest)
16 ต.ค. 2551 15:32
 1. ใส่แผ่น restart กด enter แล้วรอ fomat drive c แลวรอเครื่องก็ทำตามอัตโนมัติของมันเอง
  แล้วค่อยไป fomat drive d,e โดยคลิกที่ enable compression ครับความคิดเห็นที่ 9

แป๋ม (Guest)
20 ม.ค. 2552 17:52
 1. ใส่แผ่นrestartน่ะค่ะแล้วกดenterแต่บางเครื่องต้องกดDelค้างไว้ค่ะ
  แล้วก้อฟอแมทไดร์ฟซี เหมือนความเห็นอื่นๆอ่ะค่ะ
  แล้วก้อรอให้เครื่องมันทำอัตโนมัต
  แต่พอลงเสร็จแล้วอย่าลืมใส่แผ่นโปรแกรมไปนะค่ะ
ความคิดเห็นที่ 19

นกแสก
29 มี.ค. 2552 19:16
 1. NTFS  (New  Technology  File  System)
  File  System

          เป็นระบบไฟล์ที่ใช้กับระบบปฏิบัติการในระบบเครือข่าย  (Network)  เช่น  Microsoft  Windows  NT,  2000,  XP,  2003  Sever,  Vista  เป็นต้น  เป็นระบบไฟล์ที่มีประสิทธิภาพสูง  รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูลสูงกว่าระบบไฟล์แบบ  FAT,  FAT  32  แต่อย่างไรก็ตาม  ระบบไฟล์แบบ  NTFS  นี้จะไม่สนับสนุนการทำงานกับโปรแกรม  Microsoft  Windows  95,  98,  98SE,  ME


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น