ห้องหลัก : ทั่วไปโดยอ่านตอบ
รับสอนเด็กออทิสติก พูดช้า อ่านเขียนไม่คล่องศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ เพลิน แอนดี แคร์5150
รับสอนเด็กพิเศษ ออทิสติก สมาธิสั้น เรียนช้า และฝึกพูดศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ เพลิน แอนดี แคร์4030