ถูกพบว่ามีบทบาทในพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงให้เซลล์ปกติกลายเป็นเซลล์มะเร็ง

ของเซลล์มะเร็งอีกด้วย ซึ่งไมโทคอนเดรียเป็นออร์แกแนลล์ที่ใช้สร้างพลังงานในเซลล์ ซึ่งเป็นส่วนที่จำเป็นสำหรับการเมแทบอลิซึมของเซลล์มะเร็งเอง

”

”

ด้วย และยังเป็นตัวจัดการขั้นตอนที่สำคัญของการติดเชื้อหลายขั้นตอน

(ยีนก่อมะเร็ง) ซึ่งเป็นตัวการสำคัญของมะเร็งหลายอย่างของมนุษย์

”

”

)

ที่มา

htm

เพิ่มเติม

http://en.wikipedia.org/wiki/STAT3