"ธีระ"ปรับเกณฑ์เวลาให้บริการเล่นเกม ดังนี้เด็กอายุต่ำกว่า15ปีใช้บริการ จ-ศ ตั้งแต่เวลาบ่ายสองถึงสองทุ่ม เด็กอายุตั้งแต่15-18 ปี บ่ายสองถึง4ทุ่ม ..

          วั
นนี้ (20ก.ค.) นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการ ประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ พ.ศ... และร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดประเภทภาพยนตร์ พ.ศ... ประกอบพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตนจะนำร่างดังกล่าวเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในวันที่ 21 ก.ค.นี้ เนื่องจากกฎกระทรวงอีก 3 ฉบับ วธ. ได้ประกาศใช้ไปแล้ว

           สำหรับการกำหนดประเภทภาพยนตร์ หรือ เรทติ้ง นายธีระ กล่าวว่า คณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ปรับแก้เฉพาะข้อความบางส่วน โดยเนื้อหาไว้ 7 ประเภท ดังนี้ 1. ภาพยนตร์ส่งเสริมการเรียนรู้ และควรส่งเสริมให้ดู 2. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ดูทั่วไป 3. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป 4. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 5. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 6. ภาพยนตร์ที่ห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีดู และ 7. ภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักร

          รมว.วัฒนธรรม กล่าวต่อว่า ส่วนร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ คณะกรรมกฤษฎีกา ได้ปรับเนี้อหาในหมวดที่ 2 ข้อที่ 12 เกี่ยวกับเวลาการให้บริการการเล่นเกม โดยได้ตัดเนื้อหา การกำหนดให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เล่นเกมเกิน 3 ชั่วโมงต่อวันออกไป และได้ปรับเนื้อหาใหม่ ดังนี้ 1.เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีใช้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ได้ตั้งแต่เวลา 14.00 - 20.00 น. และวันเสาร์ถึงอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00.- 20.00 น. 2.เด็กอายุตั้งแต่15-18 ปี ใช้บริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้ตั้งแต่เวลา 14.00 - 22.00 น. และเสาร์ถึงอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00- 22.00 น. 

           ส่วน ช่วงการปิดภาคเรียน นายธีระ กล่าวด้วยว่า ให้นายทะเบียนกลางประกาศกำหนดอีกครั้ง โดยกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับจะมีผลบังคับใช้ต้นเดือน ส.ค.นี้ ดังนั้น ผู้สร้างภาพยนตร์ที่ได้ยื่นบทภาพยนตร์ให้คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิ ทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ตรวจพิจารณาก่อนเดือน ก.ค. ยังคงใช้เกณฑ์เดิม แต่ภาพยนตร์ที่อยู่ระหว่างการถ่ายทำหรือยังไม่ได้ส่งบทภาพยนตร์ให้ตรวจ พิจารณานับตั้งแต่เดือนส.ค.เป็นต้นไป ต้องเข้าสู่กระบวนการจัดเรทติ้ง
ขอขอบคุณข้อมูลจาก


ไทยรัฐ