กฟน. จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ร่วมอนุรักษ์ และ ฟื้นฟูป่าชายเลน ในหลายพื้นที่  ...

           นาย พรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เผยว่า กฟน.ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน โดยสนับสนุนให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ต่างๆ พร้อมให้ความรู้โดยการศึกษาจากธรรมชาติ สร้างการเรียนรู้ในแบบบูรณาการจากประสบการณ์จริง และในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และฐานทัพเรือกรุงเทพ นำเยาวชน 2,000 คน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ร่วมกันปลูกป่าชายเลน ณ บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ จ.สมุทรปราการ

           ด้านนายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เผยด้วยว่า สอศ.มีความยินดีที่ได้ทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งดำเนินมาเป็นปีที่ 2 เพราะเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้กลับมามี ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของเยาวชน สอศ.เชื่อมั่นว่ากิจกรรมปลูกป่าชายเลน จะทำให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา มีความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีความตระหนักถึงคุณค่าของระบบนิเวศป่าชายเลน และเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนักอนุรักษ์ที่ดีในอนาคต.
ขอขอบคุณข้อมูลจาก


ไทยรัฐ