ความรู้นอกห้องเรียนต่อยอดความเป็นเลิศ

             นโยบายการศึกษาของรัฐบาลได้กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 8 ประการ ที่เริ่มจากการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ, การส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการพัฒนาการศึกษา, การพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา, จัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี, ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ , ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา,  ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิงสร้างสรรค์ และประการสุดท้ายคือ การเร่งรัดการลงทุนด้านการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีบูรณาการในทุกระดับการ ศึกษาและในชุมชน

           การจัดงาน “มหกรรมการศึกษาวชิรปราการ” ประจำปีการ ศึกษา 2552 ของจังหวัดกำแพง เพชร ที่กำหนดขึ้น ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2552 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษาประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และเขต 2, ภาคเอกชน, องค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น, สถาบันการอาชีพและอุดมศึกษา ฯลฯ ที่นอกจากจะเป็นการจัดกิจกรรมทางการศึกษา เพื่อขานรับแนวนโยบายของภาครัฐแล้วยังจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงศักย ภาพและขีดความสามารถในการจัดการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชรให้กับประชาชน  ทั่วไปได้รับทราบ ทั้งเป็นการกระตุ้นให้สถานศึกษาทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษาได้พัฒนา การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

         นายสมพล ตันติสันติสม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กล่าวว่า ภายในงาน “มหกรรมการจัดการศึกษาวชิรปราการ” ครั้งนี้ มีกิจกรรมที่   น่าสนใจหลายประการ อาทิ การแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการครู-นักเรียน การประกวดและการแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมการแสดงบนเวที และการประกวดแข่งขันความสามารถของนักเรียน การจัด กิจกรรมถนนเด็กเรียนและถนนเด็กสร้าง (สรรค์) และที่น่าสนใจคือ คลินิกครู : การนำเสนอผลงานดีเด่นด้านการจัดการเรียนรู้ เบสท์ แพรคทิซ (BEST PRACTICE) เป็นต้น พิธีเปิดจะเป็นการแสดงของนักเรียนที่เป็นการเฉลิมพระเกียรติ แด่ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พ่อหลวงแห่งแผ่นดินของปวงชนชาวไทย และจะได้มีการจุดเทียนชัยถวายพระพรร่วมกัน ส่วนวันสุดท้ายของการจัดงานจะเป็นการแข่งขันกีฬานักเรียน-ครูและบุคลากรทางการศึกษา

         นอกจากนั้นยังจะมีหน่วยงานทางการศึกษาภายในจังหวัดกำแพงเพชร อาทิ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพง เพชร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร กับการนำเทคนิคการประกอบอาชีพระยะสั้นมาเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ให้ แก่ผู้สนใจได้เรียนรู้มากถึง 108 อาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจะได้นำรถโมบายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสาร  สนเทศเคลื่อนที่ มูลค่ากว่า 30 ล้านบาท มาบริการผู้ร่วมงานได้ รับทราบถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียุคปัจจุบัน รวมถึงการออกร้าน สินค้าโอทอป ของดี 4 ภาค ส่วนช่วงภาคกลางคืน จะเป็นการแสดงความสามารถบนเวทีของนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับภาคและระดับ ประเทศมาโชว์กันอย่างเต็มที่ เชื่อว่าเป็นครั้งแรก   ในรอบ 10 กว่าปีที่ผ่านมา ที่หน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชร ได้รวมตัวกันนำเอาผลงานทางด้านการศึกษามาเผยแพร่ให้สาธารณชน บุคคลในวงการศึกษาได้รับทราบและเกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตาม ด้าน นายจุลพันธ์ ทับทิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้กล่าวเพิ่มเติมว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการศึกษา เพราะคุณภาพของคนจะมาจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ทัดเทียม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกจากจะมีบทบาทในการจัดการศึกษาแล้ว  ยังเป็นส่วนสำคัญ ต่อการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของท้องถิ่นเป็นไปตามความต้องการ ของคนในท้องถิ่น การจัดงานมหกรรมการศึกษาครั้งนี้ จะเป็นการรวมพลังของคนวงการศึกษาไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ข้าราชการครู นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง ซึ่งคาดว่าจะเดินทางมาร่วมงานไม่น้อยกว่า 5 หมื่นคน แต่ละคนที่เข้าร่วมงานกิจกรรมจะได้รับประกาศเกียรติบัตรกลับไปเป็นที่ระลึก และสิ่งที่สำคัญคือ ผู้ร่วมงานแต่ละคนได้เก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ใหม่ ๆ มีความเข้าใจถึงความก้าวหน้าและการบริหาร จัดการศึกษา อันจะนำพาไปสู่การมีส่วนร่วมของการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 

           วันนี้เรื่องของการสร้างคนให้เป็น “คนดี มีคุณภาพ” ของสังคม มิใช่เป็นเรื่องของหน่วยงานทางการศึกษาแต่เพียงอย่างเดียว การพัฒนาคนด้วยการศึกษาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการขับเคลื่อนทั้งองคาพยพ เพราะความหลากหลายแห่งปัจจัยและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปก่อให้เกิดปัญหา สังคมตามมา การจัดงาน “มหกรรมการศึกษาวชิรปราการ” ได้อัญเชิญพระนามแห่งบูรพมหากษัตริย์มหาราชเจ้า “พระยาวชิรปราการเจ้าเมืองกำแพงเพชร” มาเป็นปฐมฤกษ์แก่การแสดงออกถึงการรู้คุณแห่งแผ่นดิน ด้วยการขับเคลื่อนถึงกระบวนการอบรมบ่มเพาะให้เห็นศักยภาพทางการศึกษาของคนวง การศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร.
ขอขอบคุณข้อมูลจาก


เดลินิวส์