บริษัท ซีเกท ร่วมมือ ม.เกษตรศาสตร์ จัดค่ายเยาวชนสมองแก้ว รุ่นที่ 23 วันที่ 26 เม.ย.–2 พ.ค. 53 ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มก.กำแพงแสน...

           ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เป็นผู้สนับสนุนค่ายเยาวชนสมองแก้ว รุ่นที่ 23 ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่งและคนดีของสังคมไทย ขณะเดียวกันก็เล็งเห็นว่า เด็กและเยาวชนเป็นผู้ที่สนใจในการเรียนรู้ เป็นนักแสวงหาและสามารถกระทำสิ่งต่างๆ ที่เป็นความคิดริเริ่มได้มาก แต่ระบบการศึกษาและสิ่งแวดล้อมยังไม่สามารถรองรับ และสนับสนุนเยาวชนได้อย่างเต็มที่ในทางปฏิบัติ ครูยังเป็นศูนย์กลางที่ป้อนความรู้ให้กับเยาวชน ทำให้เยาวชนมีทักษะในด้านการแสวงหา และการสร้างจินตนาการ หรือการคิดอย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผลไม่มากเท่าที่ควร

           รายงานข่าว แจ้งต่อว่า ค่ายเยาวชนสมองแก้ว เป็นค่ายที่มุ่งเน้นการพัฒนาความคิดจิตใจและอารมณ์ของเยาวชน โดยเน้นการพัฒนาความคิดที่เป็นระบบการแสวงหาความรู้ การสร้างสรรค์ และความคิดริเริ่ม การแสดงออก การใช้เหตุและผล การทำงานเป็นทีมและการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องมากว่า 20 ปี

           โดยในปี 2553 รับเยาวชนอายุระหว่าง 10-13 ปี เข้าค่ายภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 26 เม.ย.-2 พ.ค. 53 ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

           ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้าค่ายเยาวชนสมองแก้ว ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 034 – 281650-1 081-9412864 083-7192133 หรือ www.naetc.eto.kps.ku.ac.th
ขอขอบคุณข้อมูลจาก


ไทยรัฐ