ทุกวันนี้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างได้นำนวัตกรรมและเครื่องมือเข้ามาช่วยเพื่อให้การทำงานก่อสร้างทำได้รวดเร็วและยังประหยัดต้นทุนและเวลาเพิ่มขึ้น ซึ่งในส่วนของแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ก็ถือว่าเป็นวัสดุที่กำลังได้รับความนิยมและมีการนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีความสะดวกในการใช้งาน และประหยัดเวลาในการเตรียมแบบสำหรับเทคอนกรีต เพราะเมื่อทำการขนย้ายแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปจากโรงงานผลิตถึงหน้าไซต์งานก่อสร้างก็สามารถติดตั้งได้เลย อย่างไรก็ตามปัจจุบันในการผลิตแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปนั้น สามารถเพิ่มความแข็งแรงให้แผ่นพื้นได้หลายวิธี เช่น การผลิตด้วยกรรมวิธีคอนกรีตอัดแรง และการเติมเส้นใยเหล็กกล้าในคอนกรีต หรือ สตีล ไฟเบอร์ คอนกรีต
 
แต่ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีเครื่องจักรสำหรับผลิต สตีล ไฟเบอร์ ที่ใช้ในงานคอนกรีตสำเร็จรูปเป็นการเฉพาะ ทางบริษัท ซี พี ยู พื้นสำเร็จรูป จำกัด เป็นบริษัทผลิตวัสดุก่อสร้างหลายชนิด มีความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูปด้วยการเติมเส้นใยเหล็ก จากเดิมที่ผลิตโดยใช้แรงงานคน ซึ่งได้กำลังการผลิตต่ำ และไม่คุ้มต่อค่าแรงที่เสียไป จึงได้ขอรับการปรึกษาทางเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรเพื่อใช้ในการผลิตสตีล ไฟเบอร์ ให้มีกำลังการผลิตสูงเพียงพอต่อการใช้งาน ผ่านโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (IndustrialTechnology Assistance Program: ITAP) ทางภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นายกองพัน คุ้มไข่น้ำผู้ปฏิบัติงานวิทยา ศาสตร์ชำนาญงานจึงได้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องต้นแบบดัดขึ้นรูปและตัดเส้นลวดสตีลไฟ
เบอร์ ขึ้น เพื่อใช้แทนแรงงานขึ้น
 
นายกองพัน คุ้มไข่น้ำ กล่าวว่า เครื่องจักรต้นแบบที่ได้วิจัยออกแบบและพัฒนาขึ้น ใช้หลักการดึงลวดที่ถูกเก็บไว้ในหลอดผ่านช่องนำทางไปยังชุดดัดขึ้นรูป ที่ประกอบด้วยเฟืองดัดขึ้นรูปจำนวน 2 ตัวหมุนขบกัน โดยเฟืองดัดขึ้นรูปทำหน้าที่ดึงเส้นลวดออกจากหลอดเก็บลวด และทำการดัดขึ้นรูปไปพร้อม ๆ กัน ลวดที่ผ่านการดัดขึ้นรูป จะมีรูปร่างเป็นรูปคลื่นแบบตัวเอส ความสูงและระยะห่างของลูกคลื่นมีค่าเท่ากับความสูงและระยะห่างของฟันเฟืองที่ใช้ในการขึ้นรูป จากนั้นลวดที่ผ่านการดัดขึ้นรูปแล้วจะเคลื่อนที่ต่อไปยังชุดมีดตัดที่ติดตั้งอยู่ด้านล่างของชุดขึ้นรูป โดยชุดดัดขึ้นรูปและชุดมีดตัดถูกออกแบบให้เรียงชิดกันในแนวดิ่ง ทำให้เส้นลวดที่ผ่านการดัดขึ้นรูปถูกส่งไปยังชุดมีดตัดได้อย่างแม่นยำ ในการออกแบบกำหนดให้ความเร็วรอบของมีดตัดมีความเร็วเป็นสองเท่าของความเร็วรอบเฟืองดัดขึ้นรูป ซึ่งทำได้โดยใช้ระบบอัตราทด กำหนดให้เฟืองขับที่ติดตั้งอยู่บนเพลาขึ้นรูป มีขนาดเป็นสองเท่าของเฟืองตาม ที่ติดตั้งอยู่บนเพลาตัด ซึ่งทั้งเฟืองขับและเฟืองตามนี้ จะติดตั้งอยู่บนชุดส่งกำลังภายในกล่องกลไกของเครื่องจักร การออกแบบในลักษณะนี้มีข้อดี คือ สามารถลดจำนวนฟันของมีดตัดลงได้กึ่งหนึ่ง ส่งผลโดยตรงต่อความง่ายในการผลิตมีดตัด
 
หลังวิจัยและพัฒนาทำเครื่องจักรสำเร็จ ผลการทดสอบเครื่องมีกำลังการผลิต สตีล ไฟเบอร์ 5.59 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เมื่อใช้ความเร็วรอบของเฟืองขึ้นรูป 150 รอบต่อนาที ลวดเหล็กกล้าเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 มิลลิเมตร และความยาวของ สตีลไฟเบอร์ เท่ากับ 15 มิลลิเมตร ซึ่งมากกว่าการผลิตโดยใช้แรงงานคนถึง 223.6 เท่า จึงช่วยลดต้นทุนการผลิตในด้านค่าแรงได้อย่างมาก ทั้งนี้เครื่องจักรต้นแบบนี้ ทางผู้ออกแบบและพัฒนาขึ้นได้จดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์ทางปัญญา โดยได้รับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 5740 ภายใต้ชื่อ “เครื่องดัดขึ้นรูปและตัดเส้นลวด” แล้ว อย่างไรก็ตาม เครื่องจักรต้นแบบยังคงต้องมีการพัฒนาต่อยอดอีกหลายขั้น เพื่อให้มีกำลังการผลิตที่สูงขึ้นตอบสนองต่อความต้องการการใช้ สตีล ไฟเบอร์ ของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูปที่ใช้ สตีล ไฟเบอร์ เป็นส่วนประกอบที่ยังจะต้องทำการศึกษาและพัฒนาต่อไป เพื่อให้ได้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมก่อสร้างออกมาอย่างต่อเนื่อง

เดลินิวส์