งานคัดเลือกผู้อัญเชิญพระเกี้ยวประจำงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์ - จุฬาฯครั้งที่ 69
โพสต์เมื่อ: 09:27 วันที่ 3 ธ.ค. 2555         ชมแล้ว: 1,200 ตอบแล้ว: 0


          งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 69 จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมความสามัคคีให้แน่นแฟ้น และกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของนิสิตทั้งสองมหาวิทยาลัย  ในงานนี้ ผู้อัญเชิญพระเกี้ยว ฯ และกลุ่มตัวแทนนิสิตจึงเปรียบเสมือนตัวแทนของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกคน ในนำเสนอภาพลักษณ์ของนิสิตจุฬาฯ ที่ดีสู่สังคม 


          ผู้อัญเชิญพระเกี้ยวฯ และกลุ่มตัวแทนนิสิต จะเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมทั้งทางด้านบุคลิกภาพ รูปลักษณ์ การวางตัว กิริยามารยาท ผลการเรียน ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและความรู้รอบตัว เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีบทบาทโดยตรงเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น งานคัดเลือกผู้อัญเชิญพระเกี้ยวประจำงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์ – จุฬาฯ ครั้งที่ 69 จึงจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกคนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์ – จุฬาฯ ครั้งนี้ 

          ภายในงานคัดเลือกผู้อัญเชิญพระเกี้ยวประจำงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์ – จุฬาฯ ครั้งที่ 69 จะประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

          1. การตอบคำถามเพื่อคัดเลือกผู้อัญเชิญพระเกี้ยว ฯ และกลุ่มตัวแทนนิสิต อันประกอบไปด้วย ผู้อัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน ผู้อัญเชิญป้ายนามมหาวิทยาลัย และผู้อัญเชิญพานพุ่ม 

          2. การสัมภาษณ์ประธานงานฟุตบอลประเพณีจากทั้งสองมหาวิทยาลัยและการสัมภาษณ์ประธานเชียร์ 

          3. การแสดงของผู้นำเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและจุฬาคฑากร และผู้นำเชียร์และฑูตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

          ในโอกาสนี้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์ – จุฬฯ ครั้งที่ 69 จึ่งขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมงานคัดเลือกผู้อัญเชิญพระเกี้ยวประจำงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์ – จุฬา ฯ ครั้งที่ 69 ในวันศุกร์ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมห้องประชุมศ.กิตติคุณ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร  อาคารประสมสุข อาชวอำรง (ห้องประชุม 101)  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไปpron_one
ร่วมแบ่งปัน9 ครั้ง - ดาว 315 ดวง

ขอบคุณผู้สนับสนุน