เรื่องเล่าของโบตั๋น

เรื่องเล่าของโบตั๋น

เรื่องเล่าจากประสบการณ์โดยตรงที่เกิดขึ้นจริง

ผู้เขียน โบตั๋นสีชา ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด

สารบัญ

เรียงความเรื่องความดี

"ความดี" .....การทำความดีนั้นมีมากมายหลากหลายวิธี แต่สามารถแบ่งออกเป็น 3 วิธี คือ การกระทำ คำพูด และความคิดหรือจิตใจ ซึ่งแต่ละวิธีก็สามารถแบ่งคนดีและคนชั่วได้ยาก น้อย ใกล้เคียงกัน แต่สิ่งที่ยากยิ่งที่สุดนั้นคือการทำใจให้เป็นคนดี .....สิ่งที่สามารถแยกคนดีกับคนชั่วออกมาได้ง่ายที่สุดคือ การกระทำ เพราะเป็นสิ่งที่สามารถเห็นได้ชัดเจนที่สุด และผู้คนส่วนใหญ่ในสังคม จะตัดสินตัวบุคคลที่การกระทำเสียมากกว่าสิ่งอื่น เช่น ใครที่ทำความดี ใครเห็นก็จะยกย่องสรรเสริญ หรือ ใครที่กระทำความชั่ว ผู้คนในสังคมก็จะประนาม หรือ อาจถูกลงโทษทางกฎหมาย หากกระนั้นก็มีคนอยู่น้อยนิดที่จะมองเห็นความดีที่แท้จริง เพราะบางครั้งการทำความชั่วก็ไม่จำเป็นต้องเป็นความชั่วเสมอไป ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ และ ผลที่ทำนั้นด้วย เช่น การที่เราไม่ให้เงินแก่ขอทาน ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนตระหนี่ ไม่มีความเมตตา แต่เราไม่ให้ขอทาน ขอทานไม่มีเงินจึงไม่อยากเป็นขอทานอีก แต่ถ้าเราให้ความรู้เพื่อประกอบอาชีพและให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนำไปประกอบอาชีพ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่าการให้เงินขอทาน ให้เขาขอทานไปวันๆ โดยไม่มีอนาคตและมีแต่ความทุกข์ ทรมาน เสียอีก .....สิ่งที่สามารถแยกคนดีกับคนชั่วออกมาได้บ้างคือ คำพูด การที่เราจะแยกแยะคำดีกับคนชั่วจากคำพูดนั้น เราจะต้องสัมผัสคำพูดนั้นด้วยการฟัง ซึ่งเราตองได้รู้จักกับบุคคลนั้นเป็นช่วงเวลาหนึ่งและได้สนทนากันเสียก่อนเราจึงจะสามารถแยกแยะได้ เมื่อเราได้ฟังคำพูดของบุคคลนั้นแล้วเราก็จะต้องนำคำพูดนั้นมาวิเคราะห็อีกครั้งอย่างละเอียดว่า บุคคลนั้นมีจุดประสงค์อะไรในการพูด เพราะคำพูดของบางคนอาจเกิดขึ้นโดยเจตนา เสแสร้ง หรืออาจเป็นคำพูดจากใจจริง เช่น บางคนพูดจาอ่อนหวาน อ่อนโยน แต่ประสงค์ให้เราหลงเชื่อเพื่อหลอกลวง นำพาเราไปในทางที่ไม่ดี ยกตัวอย่างเหตุการณ์เช่น มีเพื่อนคนหนึ่งพูดจาดีกับเราเพื่อให้เราลองเสพสิ่งเสพติด หรือพ่อค้าแม่ค้าบางรายพูดจาหว่านล้อมหลอกขายสินค้าไร้คุณภาพให้เรา ส่วนบางคนอาจใช้คำพูดที่รุนแรง ดูชั่วร้ายสำหรับเรา หรือ อาจเป็นคำด่า คำต่อว่า แต่จุดประสงค์ที่แท้จริงนั้น เขาอาจจะช่วยตักเตือนเราก็เป็นได้ ดังจะเห็นได้รอบตัวเรา เช่น ครูต่อว่านักเรียนที่ไม่ส่งงาน ซึ่งครูหวังอยากให้เราเป็นคนรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา ก็เป็นได้ .....สิ่งที่สามารถแยกคนดีกับคนชั่วออกมาได้ยากที่สุดคือ ความคิด หรือ จิตใจ เพราะมนุษย์เราไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่าบุคคลนั้นกำลังคิดที่จะทำอะไรอยู่ หรือมีจุดประสงค์ดี หรือร้าย เราก็ไม่สามารถรู้ได้ จึงเป็นเรื่องที่ยากมากในการแยกแยะคนดีและคนชั่ว เช่น เพื่อนคนหนึ่งทำดีกับเรา ช่วยเหลือเรา เวลาผ่านไปก็อาจกลับมาทวงบุญคุณที่เคยทำไว้กับเรา หรือ ตัวอย่างเช่น มีคนหนึ่งคนหลอกให้เราเชื่อโดยทำคุณความดีกับเราก่อนจะทำการหลอกให้เราเชื่อแล้วทำตามคำพูดเขาเพื่อทำประโยชน์ให้แก่เขาคนนั้นก็ได้ .....การทำความดีนั้นมีหลายหลายวิธีทั้งการแสดงออกมาที่การกระทำ หรือ คำพูด แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั้น อยู่ที่ใจ หรือความคิด ที่เป็นตัวกำหนดให้คนๆ นั้นเป็นคนดี หรือคนชั่ว ดั่งเช่นคำกล่าวที่ว่า "ชั่วดีอยู่ที่คน จะทำตนชั่วดีอยู่ที่ใจ" แต่กระนั้นจิตใจ หรือ ความคิดของมนุษย์กลับเป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่มนุษย์เราจะหยั่งรู้ ดั่งที่ปัญทึกไว้ใน...โคลงโลกนิมิต ว่า พระสมุทรสุดลึกล้น........คณนา สายดิ่งทิ้งทอดมา..........หยั่งได้ เขาสูงอาจวัดวา.............กำหนด จิตมนุษย์นี้ไซร้.............ยากแท้หยั่งถึง ................................................................................................................. .....การที่เราจะเป็นคนดีได้นั้น บางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องแสดงออกมาที่การกระทำ หรือคำพูด เพียงแค่ใจหรือความคิด ที่มุ่งหมายในสิ่งดีแล้วฉันใด เราก็เป็นคนดีได้เช่นเดียวกันฉันนั้น ..... ... เรียงความโดย โบตั๋นสีชา 29 ธันวาคม 2550

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา